தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

CuRA(kOTTumIn)-cuRA(kOTTumIn)

 • cuRA(kOTTumIn)

  10. n'eytal
  vAn kaTaR parappil tUvaRku etiriya,
  mIn kaNTanna mel arumpu Uztta,
  muTavu mutir punnait taTavu n'ilai mAc cinai,
  puL iRaikUrum mellam pulampa!
  5
  n'eytal uNkaN paitala kaluza,
  pirital eNNinaiAyin, n'anRum
  aritu uRRanaiyAl peruma! uritinin
  koNTu Agkup peyartalvENTum koNTaloTu
  kurUut tiraip puNari uTaitarum ekkarp
  10
  pazan' timil konRa putu valaip paratavar
  mOTTu maNal aTaikaraik kOTTumIn keNTi,
  maNam kamaz pAkkattup pakukkum
  vaLam kezu toNTi anna ivaL n'alanE.
  iravukkuRi van'tu talaimakaLaik kaNNuRRu n'Igkum talaimakanai etirppaTTu n'inRu, tOzi colliyatu. - ammUvanAr

  30. n'eytal
  n'eTug kayiRu valan'ta kuRug kaN av valai,
  kaTal pATu aziya, ina mIn mukan'tu,
  tuNai puNar uvakaiyar parata mAkkaL
  iLaiyarum mutiyarum kiLaiyuTan tuvanRi,
  5
  uppu oy umaNar arun' tuRaipOkkum
  ozukai n'On pakaTu oppak kuzIi,
  ayir tiNi aTaikarai olippa vAgki,
  perug kaLam tokutta uzavar pOla,
  iran'tOr vaRug kalam malka vIci,
  10
  pATu pala amaittu, koLLai cARRi,
  kOTu uyar tiNi maNal tujcum tuRaiva!
  perumai enpatu keTumO oru n'AL
  maNNA muttam arumpiya punnait
  taN n'aRug kAnal van'tu, 'n'um
  15
  vaNNam evanO?' enRanir celinE?
  pakaRkuRi van'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu. - muTagkik kiTan'ta n'eTujcEralAtan

  80. n'eytal
  koTun' tAL mutalaiyoTu kOTTumIn vazagkum
  irug kazi iTTuc curam n'In'ti, iravin
  van'tOymanRa taN kaTaR cErppa!
  n'inakku evan ariyamO, yAmE? en'tai
  5
  puNar tiraip parappakam tuzaiit tan'ta
  pal mIn uNagkaR paTupuL Opputum.
  muNTakam kalitta mutun'Ir aTaikarai
  oN pal malara kavaTTu ilai aTumpin
  ceg kEz men koTi Azi aRuppa,
  10
  ina maNip puravi n'eTun' tEr kaTaii,
  min ilaip polin'ta viLagku iNar aviz pon
  taN n'aRum pain' tAtu uRaikkum
  punnaiam kAnal, pakal van'tImE.
  iravukkuRi van'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu. - marugkUr kizAr perug kaNNanAr

  120. n'eytal
  n'eTu vEL mArpin Aram pOla,
  cev vAy vAnam tINTi, mIn arun'tum
  paig kAR kokkinam n'irai paRai ukappa,
  ellai paippayak kazippi, kuTavayin
  5
  kal cErn'tanRE, pal katir jAyiRu
  matar ezil mazaik kaN kaluza, ivaLE
  peru n'AN aNin'ta ciRu men cAyal
  mAN n'alam citaiya Egki, AnAtu,
  azal toTagkinaLE peruma! atanAl
  10
  kazic cuRA eRin'ta puN tAL attiri
  n'eTu n'Ir irug kazip pari melin'tu, acaii,
  val vil iLaiyaroTu ellic cellAtu,
  cErn'tanai celinE citaikuvatu uNTO
  peNNai Ogkiya veN maNaR paTappai
  15
  anRil akavum AgkaN,
  ciRu kural n'eytal em perug kazi n'ATTE?
  tOzi, pakaRkuRikkaN talaimakanai iTattu uyttu van'tu, talaimakanai etirppaTTu n'inRu colliyatu. - n'akkIranAr

  150. n'eytal
  pinnuviTa n'eRitta kUn'talum, ponnena
  Akattu arumpiya cuNagkum, vampu viTak
  kaN uruttu ezutaru mulaiyum, n'Okki;
  'ellinai peritu' enap pal mAN kURi,
  5
  perun' tOL aTaiya muyagki, n'ITu n'inain'tu,
  arug kaTippaTuttanaL yAyE; kaTuj celal
  vAT cuRA vazagkum vaLai mEy perun' tuRai,
  kanaitta n'eytaR kaN pOl mA malar
  n'anaitta cerun'tip pOtu vAy aviza,
  10
  mAlai maNi itaz kUmpa, kAlaik
  kaL n'ARu kAviyoTu taNNena malarum
  kaziyum, kAnalum, kANtoRum pala pulan'tu;
  'vArArkol?' enap paruvarum
  tArAr mArpa! n'I taNan'ta jAnRE!
  pakaRkuRi van'tu kaNNuRRu n'Igkum talaimakanait tOzi, talaimakaLai iTattu uyttu van'tu, ceRippu aRivuRIi, varaivu kaTAyatu. - kuRuvazutiyAr

  170. n'eytal
  kAnalum kazaRAtu; kaziyum kURAtu;
  tEn imir n'aRu malarp punnaiyum moziyAtu;
  oru n'in allatu piRitu yAtum ilanE;
  irug kazi malarn'ta kaN pOl n'eytal
  5
  kamaz itaz n'ARRam amiztu ena n'acaii,
  taN tAtu Utiya vaNTinam kaLi ciRan'tu,
  paRaii taLarum tuRaivanai, n'IyE,
  collal vENTumAl alava! palkAl
  kaitaiam paTucinai evvamoTu acAam
  10
  kaTaR ciRu kAkkai kAmar peTaiyoTu
  kOTTumIn vazagkum vETTam maTi parappin
  veL iRAk kanavum n'aLLen yAmattu,
  'n'in uRu vizumam kaLain'tOL
  tan uRu vizumam n'In'tumO!' enavE.
  talaimakaL kAmam mikka kazipaTar kiLaviyAR coRRatu. - maturaik kaLLiR kaTaiyattan veNNAkanAr

  187. pAlai
  tOL pulampu akalat tujci, n'ammoTu
  n'AL pala n'ITiya karan'tu uRai puNarcci
  n'AN uTaimaiyin n'Igki, cEy n'ATTu
  arum poruL valitta n'ejcamoTu Eki,
  5
  n'am uyarvu uLLinar kAtalar kaRuttOr
  tem munai citaitta, kaTum parip puravi,
  vAr kazaR polin'ta vankaN mazavar
  pUn' toTai vizavin talai n'AL anna,
  taru maNal jemiriya tiru n'akar muRRam
  10
  pulampuRumkollO tOzi! cEN Ogku
  alan'talai jemaiyattu AL il AgkaN,
  kal cErpu irun'ta cil kuTip pAkkattu,
  el virun'tu ayara, Emattu alki,
  manai uRai kOzi aNal tAzpu anna
  15
  kavai oN taLira karugkAl yAattu
  vEnil veRpin kAnam kAya,
  munai ezun'tu OTiya keTu n'ATTu Ar iTai,
  panai veLiRu arun'tu paig kaN yAnai
  oN cuTar mutirA iLag katir amaiyattu,
  20
  kaNpaTu pAyal kai oTugku acai n'ilai
  vAL vAyc cuRavin panit tuRai n'In'ti,
  n'AL vETTu ezun'ta n'ayan il paratavar
  vaiku kaTal ampiyin tOnRum
  mai paTu mA malai vilagkiya curanE?
  pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu; talaimakan pirivinkaN talaimakaTkut tOzi colliyatUum Am. - mAmUlanAr

  190. n'eytal
  tirai uzan'tu acaiiya n'iraivaLai AyamoTu
  uppin kuppai ERi, el paTa,
  varu timil eNNum tuRaivanoTu, UrE
  oru tan koTumaiyin alar pATummE;
  5
  alamaral mazaik kaN amarn'tu n'OkkAL;
  alaiyal vAzi! vENTu, annai! uyarcimaip
  potumpil, punnaic cinai cErpu irun'ta
  vampa n'Arai iriya, oru n'AL,
  pogku varal UtaiyoTu puNari alaippavum,
  10
  uzaikkaTal vazagkalum uriyan; atantalai
  irug kazip pukAar porun'tat tAkki
  vayac cuRA eRin'tena, valavan azippa,
  ezil payam kunRiya ciRai azi tozila
  n'iraimaNip puravi virain'aTai tavira,
  15
  izumen kAnal vizu maNal acaii,
  Ayn'ta pariyan van'tu, ivaN
  mAnRa mAlaic cErn'tanRO ilanE!
  tOzi cevilittAykku aRattoTu n'inRatu. - ulOccanAr

  340. n'eytal
  pal n'AL evvam tIra, pakal van'tu,
  punnai am potumpin in n'izal kazippi,
  mAlai mAl koLa n'Okki, paN Ayn'tu,
  valavan vaN tEr iyakka, n'Iyum
  5
  celavu viruppuRutal ozikatil amma
  'cellA n'al icai, polam pUN, tiraiyan
  pal pUg kAnaR pavattiri anna ivaL
  n'al ezil iLa n'alam tolaiya, ollena,
  kaziyE Otam malkinRu; vaziyE
  10
  vaL eyiRRu aravoTu vaya mIn koTkum;
  cenROr manRa; mAnRanRu pozutu' ena,
  n'in tiRattu avalam vITa, inRu ivaN
  cEppin evanO pUk kEz pulampa!
  pacu mIn n'oTutta veN n'el mAat
  15
  tayir miti mitavai Arttuvam n'inakkE;
  vaTavar tan'ta vAn kEz vaTTam
  kuTa pula uRuppin kUTTupu n'ikazttiya
  vaNTu imir n'aRuj cAn'tu aNikuvam tiN timil
  ellut tozil maTutta val vinaip paratavar
  20
  kUr uLik kaTu vicai mATTalin, pAypu uTan,
  kOT cuRAk kizitta koTu muTi n'eTu valai
  taN kaTal acaivaLi eRitoRum, vinai viTTu,
  munRil tAzait tUgkum
  teN kaTaR parappin, em uRaivu in, UrkkE?
  pakaR kuRikkaN tOzi talaimakaRkuc colliyatu. - n'akkIrar

  350. n'eytal
  kaziyE, ciRu kural n'eytaloTu kAvi kUmpa,
  eRi tirai Otam taral AnAtE;
  tuRaiyE, marugkin pOkiya mAk kavai maruppin
  iruj cERRu Ir aLai alavan n'Ippa,
  5
  vazagkun'ar inmaiyin pATu AnRanRE;
  koTu n'ukam n'uzain'ta kaNaik kAl attiri
  vaTi maNi n'eTun' tEr pUNa EvAtu,
  En'tu ezil mazaik kaN ivaL kuRaiyAkac
  cEn'tanai cenmO peru n'Irc cErppa!
  10
  ilagku irum parappin eRi cuRA n'Ikki,
  valampuri mUzkiya vAn timiR paratavar
  oli talaip paNilam Arppa, kallena,
  kali kezu koRkai etirkoLa, izitarum
  kuvavu maNal n'eTug kOTTu AgkaN,
  15
  uvakkAN tOnRum, em ciRu n'al UrE!
  pakaRkuRi van'tu n'Igkum talaimakaRkut tOzi colliyatu. - cEn'tan kaNNanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:31:10(இந்திய நேரம்)