தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TOzi-tOzi

 • tOzi

  2. kuRijci
  kOzilai vAzaik kOL mutir perug kulai
  UzuRu tIm kani, uNNun'art taTutta
  cAraR palavin cuLaiyoTu, Uz paTu
  pARai n'eTuj cunai, viLain'ta tERal
  5
  aRiyAtu uNTa kaTuvan ayalatu
  kaRi vaLar cAn'tam ERalcellAtu,
  n'aRu vI aTukkattu makizn'tu kaNpaTukkum
  kuRiyA inpam, eLitin, n'in malaip
  pal vERu vilagkum, eytum n'ATa!
  10
  kuRitta inpam n'inakku evan ariya?
  veRutta Eer, vEy purai paNait tOL,
  n'iRuppa n'illA n'ejcamoTu n'inmATTu,
  ivaLum, inaiyaL Ayin, tan'tai
  arug kaTik kAvalar cOr patan oRRi,
  15
  kagkul varutalum uriyai; paim putal
  vEgkaiyum oL iNar virin'tana;
  n'eTu veN tigkaLum UrkoNTanRE.
  pakaRkuRikkaN ceRippu aRivuRIit tOzi varaivu kaTAyatu. - kapilar

  4. mullai
  mullai vain' n'unai tOnRa, illamoTu
  paig kAR konRai men piNi aviza,
  irumpu tirittanna mA iru maruppin,
  paral aval aTaiya, iralai, teRippa,
  5
  malarn'ta jAlam pulampu puRakkoTuppa,
  karuvi vAnam kataz uRai citaRi,
  kAr ceytanRE, kavin peRu kAnam.
  kuragku uLaip polin'ta koycuvaR puravi,
  n'arampu Arttanna, vAgku vaLpu ariya,
  10
  pUtta pogkart tuNaiyoTu vatin'ta
  tAtu uN paRavai pEtuRal ajci,
  maNi n'A Artta mAN vinait tEran,
  uvakkAN tOnRum kuRum poRai n'ATan,
  kaRagku icai vizavin uRan'taik kuNAtu,
  15
  n'eTum perug kunRattu amanRa kAn'taT
  pOtu aviz alarin n'ARum
  Ay toTi arivai! n'in mAN n'alam paTarn'tE.
  tOzi talaimakaLaip paruvag kATTi vaRpuRuttiyatu. - kuRugkuTi marutanAr

  10. n'eytal
  vAn kaTaR parappil tUvaRku etiriya,
  mIn kaNTanna mel arumpu Uztta,
  muTavu mutir punnait taTavu n'ilai mAc cinai,
  puL iRaikUrum mellam pulampa!
  5
  n'eytal uNkaN paitala kaluza,
  pirital eNNinaiAyin, n'anRum
  aritu uRRanaiyAl peruma! uritinin
  koNTu Agkup peyartalvENTum koNTaloTu
  kurUut tiraip puNari uTaitarum ekkarp
  10
  pazan' timil konRa putu valaip paratavar
  mOTTu maNal aTaikaraik kOTTumIn keNTi,
  maNam kamaz pAkkattup pakukkum
  vaLam kezu toNTi anna ivaL n'alanE.
  iravukkuRi van'tu talaimakaLaik kaNNuRRu n'Igkum talaimakanai etirppaTTu n'inRu, tOzi colliyatu. - ammUvanAr

  13. pAlai
  tan kaTaR piRan'ta muttin Aramum,
  munai tiRai koTukkum tuppin, tan malait
  teRal aru marapin kaTavuT pENi,
  kuRavar tan'ta can'tin Aramum,
  5
  iru pEr Aramum ezil peRa aNiyum
  tiru vIz mArpin tennavan maRavan
  kuziyil koNTa marAa yAnai
  moziyin uNarttum ciRu varai allatu,
  varai n'ilai inRi iravalarkku Iyum,
  10
  vaL vAy ampin, kOTaip porun'an
  paNNi taiiya payam kezu vELviyin,
  vizumitu n'ikazvatu Ayinum teRku Erpu,
  kazi mazai pozin'ta pozutu koL amaiyattu,
  cAyal in tuNai ivaT pirin'tu uRaiyin,
  15
  n'Oy inRAka ceyporuL! vayiRpaTa
  mAcu il tU maTi virin'ta cEkkai,
  kavavu inpuRAmaik kazika vaLa vayal,
  azal n'uti anna tOkai InRa
  kazani n'el In kavaimutal alagkal
  20
  n'irampu akan ceRuvil varampu aNaiyAt tuyalvara,
  pulampoTu van'ta pozutu koL vATai,
  ilagku pUg karumpin Er kazai irun'ta
  veN kuruku n'arala, vIcum
  n'uN pal tuvalaiya taN pani n'ALE!
  poruLvayiR piriyaluRRa talaimakanait tOzi celavazugkuvittatu; uTampaTTa tUum Am. - perun'talaic cAttanAr

  18. kuRijci
  n'Ir n'iRam karappa, UzuRupu utirn'tu,
  pUmalar kajaliya kaTu varaR kAn yARRu,
  karAam tujcum kal uyar maRi cuzi,
  marAa yAnai matam tapa oRRi,
  5
  urAa Irkkum uTkuvaru n'Ittam
  kaTugkaN panRiyin n'aTugkAtu tuNin'tu,
  n'Ama arun' tuRaip pErtan'tu, yAmattu
  Igkum varupavO? Ogkal veRpa!
  oru n'AL vizumam uRinum, vazi n'AL,
  10
  vAzkuvaL allaL, en tOzi; yAvatum
  URu il vazikaLum payila vazagkun'ar
  n'ITu inRu Aka izukkuvar; atanAl,
  ulamaral varuttam uRutum; em paTappaik
  koTun' tEn izaitta kOTu uyar n'eTu varai,
  15
  pazam tUgku n'aLippin kAn'taL am potumpil,
  pakal n'I varinum puNarkuvai akal malai
  vAgku amaik kaN iTai kaTuppa, yAy
  OmpinaL eTutta, taTa men tOLE.
  tOzi iravu varuvAnaip pakal vA enRatu. - kapilar

  20. n'eytal
  perun'Ir azuvattu en'tai tan'ta
  kozu mIn uNagkaR paTu puL Oppi,
  ekkarp punnai in n'izal acaii,
  cekkar jeNTin kuNTu aLai keNTi,
  5
  jAzal Ogku cinait toTutta koTug kazit
  tAzai vIz kayiRRu Ucal tUgki,
  koNTal iTu maNal kuravai munaiyin
  veN talaip puNari AyamoTu ATi,
  maNip pUm pain' tazai taii, aNittakap
  10
  pal pUg kAnal alkinam varutal
  kavvai n'al aNagku uRRa, iv Ur,
  koTitu aRi peNTir coRkoNTu, annai
  kaTi koNTanaLE tOzi! 'perun'tuRai,
  ellaiyum iravum ennAtu, kallena
  15
  valavan Ayn'ta vaN pari
  n'ilavu maNal koTkum Or tEr uNTu' enavE.
  pakaRkuRi van'ta talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi talaimakaTkuc colluvALAy, talaimakan kETpac colliyatu. - ulOccanAr

  25. pAlai
  "n'eTug karaik kAnyARRuk kaTum punal cAay,
  avir aRal koNTa viravu maNal akan tuRait
  taN kayam n'aNNiya poziltoRum, kAjcip
  pain' tAtu aNin'ta pOtu mali ekkar,
  5
  vatuvai n'ARRam putuvatu kajala,
  mA n'anai kozutiya maNi n'iRa irug kuyil
  paTu n'A viLi yAnaTun'inRu, alkalum
  uraippa pOla, Uz koLpu kUva,
  inac citar ukutta ilavattuAgkaN,
  10
  cinaip pUg kOgkin n'uN tAtu pakarn'ar
  pavaLac ceppil pon corin'tanna,
  ikazun'ar ikazA iLa n'AL amaiyam
  ceytOr manRa kuRi" ena, n'I n'in
  paital uNkaN pani vArpu uRaippa,
  15
  vArAmaiyin pulan'ta n'ejcamoTu,
  n'Oval, kuRumakaL! n'Oyiyar, en uyir!' ena,
  melliya iniya kURi, vallE
  varuvar vAzi tOzi! porun'ar
  cel camam kaTan'ta vil kezu taTak kaip
  20
  potiyiR celvan, polan'tErt titiyan,
  in icai iyattin kaRagkum
  kalmicai aruviya kATu iRan'tOrE.
  paruvag kaNTu azin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - ollaiyUr tan'ta pUtap pANTiyan

  27. pAlai
  "koTu vari irum puli tayagka, n'eTu varai
  ATu kazai iru vetir kOTaikku olkum
  kAnam kaTiya ennAr, n'Am aza,
  n'inRatu il poruT piNic cenRu ivaN tarumAr,
  5
  celpa" enpa' enpOy! n'alla
  maTavaimanRa n'IyE; vaTavayin
  vEgkaTam payan'ta veN kOTTu yAnai,
  maRap pOrp pANTiyar aRattin kAkkum
  koRkai am perum tuRai muttin anna
  10
  n'akaip polin'tu ilagkum eyiRu kezu tuvar vAy
  takaippat tagkalar Ayinum, ikappa
  yAgganam viTumO maRRE tEm paTat
  teL n'Irkku ERRa tiraL kAR kuvaLaip
  perun'takai citaittum, amaiyA, parun'tu paTa,
  15
  vEttu amark kaTan'ta venRi n'al vEl
  kurutiyoTu tuyalvan'tanna n'in
  ari vEy uNkaN amartta n'OkkE?
  celavu uNarn'tu vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - maturaikkaNakkAyanAr

  28. kuRijci
  meyyin tIrA mEvaru kAmamoTu
  eyyAy Ayinum, uraippal tOzi!
  koyyA munnum, kural vArpu, tinaiyE
  aruvi AnRa paig kAl tORum
  5
  iruvi tOnRina palavE. n'IyE,
  muruku muraNkoLLum tEm pAy kaNNi,
  pariyal n'AyoTu pal malaip paTarum
  vETTuvaR peRaloTu amain'tanai; yAza n'in
  pUk kezu toTalai n'uTagka, ezun'tu ezun'tu,
  10
  kiLLait teL viLi iTaiiTai payiRRi,
  Agku Agku ozukAy Ayin, annai,
  'ciRu kiLi kaTital tERRAL, ivaL' ena,
  piRart tan'tu n'iRukkuvaL Ayin,
  uRaRku aritu Akum, avan malarn'ta mArpE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTkuc colluvALAyt tOzi colliyatu. - pANTiyan aRivuTain'ampi

  30. n'eytal
  n'eTug kayiRu valan'ta kuRug kaN av valai,
  kaTal pATu aziya, ina mIn mukan'tu,
  tuNai puNar uvakaiyar parata mAkkaL
  iLaiyarum mutiyarum kiLaiyuTan tuvanRi,
  5
  uppu oy umaNar arun' tuRaipOkkum
  ozukai n'On pakaTu oppak kuzIi,
  ayir tiNi aTaikarai olippa vAgki,
  perug kaLam tokutta uzavar pOla,
  iran'tOr vaRug kalam malka vIci,
  10
  pATu pala amaittu, koLLai cARRi,
  kOTu uyar tiNi maNal tujcum tuRaiva!
  perumai enpatu keTumO oru n'AL
  maNNA muttam arumpiya punnait
  taN n'aRug kAnal van'tu, 'n'um
  15
  vaNNam evanO?' enRanir celinE?
  pakaRkuRi van'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu. - muTagkik kiTan'ta n'eTujcEralAtan

  38. kuRijci
  viri iNar vEgkai vaNTu paTu kaNNiyan,
  teri itazk kuvaLait tEm pAy tAran,
  am cilai iTavatu Aka, vej celal
  kaNai valam terin'tu, tuNai paTarn'tu uLLi,
  5
  varutal vAyvatu, vAn tOy veRpan.
  van'tanan Ayin, am taLirc ceyalait
  tAzvu il Ogku cinait toTutta vIz kayiRRu
  Ucal mARiya marugkum, pAypu uTan
  ATAmaiyin kaluzpu ila tERi,
  10
  n'ITu itaz talaiiya kavin peRu n'Ilam
  kaN ena malarn'ta cunaiyum, vaN paRai
  maTak kiLi eTuttalcellAt taTak kural
  kulavup poRai iRutta kOl talai iruvi
  koytu ozi punamum, n'Okki; n'eTitu n'inain'tu;
  15
  paitalan peyaralankollO? ai tEyku
  'aya veL aruvi cUTiya uyar varaik
  kUum kaNaHtu em Ur' ena
  Agku atai aRivuRal maRan'ticin, yAnE.
  tOzi talaimakan kuRai kURiyatu; pakalE ciRaippuRamAka,tOzi talaimakaTkuc colluvALAy, talaimakan kETpac colliyatUum Am;tOzi kuRi peyarttiTTuc colliyatUum Am.- vaTama vaNNakkan pEricAttanAr

  42. kuRijci
  mali peyal kalitta mArip pittikattuk
  koyal aru n'ilaiiya peyal Er maNa mukaic
  cev verin' uRazum kozug kaTai mazaik kaN,
  taLir Er mEni, mAayOyE!
  5
  n'ATu vaRam kUra, n'Ajcil tujca,
  kOTai n'ITiya paitu aRu kAlai,
  kunRu kaNTanna kOTTa, yAvaiyum
  cenRu cEkkallAp puLLa, uL il
  enRUz viyankuLam n'iRaiya vIci,
  10
  perum peyal pozin'ta Ema vaikaRai,
  pallOr uvan'ta uvakai ellAm
  ennuL peytan'taRRE cEN iTai
  Ogkit tOnRum uyar varai
  vAn tOy veRpan van'tamARE
  talaimakan varaivu malin'tamai tOzi talaimakaTkuc colliyatu.- kapilar

  46. marutam
  cERRu n'ilai munaiiya ceg kaT kArAn
  Ur maTi kagkulil, n'On taLai parin'tu,
  kUr muL vEli kOTTin n'Ikki,
  n'Ir mutir pazanattu mIn uTan iriya
  5
  am tUmpu vaLLai mayakki, tAmarai
  vaNTu Utu pani malar Arum Ura!
  yAraiyO? n'iR pulakkEm. vAruRRu,
  uRai iRan'tu, oLirum tAz irug kUn'tal,
  piRarum, oruttiyai n'am manait tan'tu,
  10
  vatuvai ayarn'tanai enpa. aHtu yAm
  kUREm. vAziyar, en'tai! ceRun'ar
  kaLiRuTai aruj camam tataiya n'URum
  oLiRu vAT tAnaik koRRac ceziyan
  piNTa n'ellin aLLUr anna en
  15
  oN toTi n'ekizinum n'ekizka;
  cenRi, peruma! n'iR takaikkun'ar yArO?
  vAyil vENTic cenRa talaimakaRkut tOzi vAyil maRuttatu.- aLLUr n'an mullaiyAr

  48. kuRijci
  'annAy! vAzi! vENTu, annai! n'in makaL,
  'pAlum uNNAL, pazagkaN koNTu,
  n'ani pacan'tanaL' ena vinavuti. atan tiRam
  yAnum teRRena uNarEn. mEl n'AL,
  5
  mali pUj cAral, en tOzimArOTu
  oli cinai vEgkai koykuvam cenRuzi,
  'puli puli!' ennum pUcal tOnRa
  oN cegkazun'Irk kaN pOl Ay itaz
  Uci pOkiya cUz cey mAlaiyan,
  10
  pakkam cErttiya ceccaik kaNNiyan,
  kuyam maNTu Akam cej cAn'tu n'Ivi,
  varipunai villan, orukaNai terin'tukoNTu,
  'yAtO, maRRu am mA tiRam paTar?' ena
  vinavi n'iRRan'tOnE. avaR kaNTu,
  15
  emmuL emmuL meym maRaipu oTugki,
  n'ANi n'inRanemAka, pENi,
  'aivakai vakutta kUn'tal Ay n'utal
  mai Ir Oti maTavIr! n'um vAyp
  poyyum uLavO?' enRanan. paiyenap
  20
  pari muTuku tavirtta tEran, etirmaRuttu,
  n'in makaL uNkaN pal mAN n'Okkic
  cenROnmanRa, ak kunRu kizavOnE.
  pakal mAy an'tip paTucuTar amaiyattu,
  avan maRai tEem n'Okki, 'maRRu ivan
  25
  makanE tOzi!' enRanaL.
  atan aLavu uNTu kOL, mativallOrkkE.
  cevilittAykkut tOzi aRattoTu n'inRatu. - tagkAl muTak koRRanAr

  50. n'eytal
  kaTalpATu avin'tu, tONi n'Igki,
  n'eTu n'Ir irug kazik kaTumIn kalippinum;
  vev vAyp peNTir kauvai tURRinum;
  mAN izai n'eTun' tEr pANi n'iRpa,
  5
  pakalum n'amvayin akalAnAkip
  payinRuvarum mannE, pani n'Irc cErppan,
  iniyE, maNapparug kAmam taNappa n'In'ti,
  'vArAtOr n'amakku yAar?' ennAtu,
  mallal mUtUr maRaiyinai cenRu,
  10
  collin evanO pANa! 'elli
  manai cEr peNNai maTi vAy anRil
  tuNai onRu piriyinum tujcAkAN' ena,
  kaN n'iRai n'Ir koTu karakkum,
  oN n'utal arivai, 'yAn enceykO?' enavE.
  tOzi pANanukkuc colliyatu. - karuvUrp pUtajcAttanAr

  59. pAlai
  taN kayattu amanRa vaNTu paTu tuNai malarp
  perun' takai izan'ta kaNNinai, peritum
  varun'tinai, vAziyar, n'IyE! vaTAatu
  vaN punal tozun'ai vAr maNal akan tuRai,
  5
  aNTar makaLir taN tazai uTIiyar
  maram cela mititta mAal pOla,
  pun talai maTap piTi uNIiyar, am kuzai,
  n'eTu n'ilai yAam oRRi, n'anai kavuL
  paTi jimiRu kaTiyum kaLiRE tOzi!
  10
  cUr marugku aRutta cuTar ilai n'eTu vEl,
  cinam miku murukan taN paragkunRattu,
  an'tuvan pATiya can'tu kezu n'eTu varai,
  in tIm paij cunai IraNip polin'ta
  taN n'aRug kazun'Irc ceN iyaR ciRupuRam
  15
  tAm pArATTiya kAlaiyum uLLAr
  vIgku iRaip paNait tOL n'ekiza, cEy n'ATTu
  aruj ceyaR poruTpiNi munni, n'ap
  pirin'tu, cEN uRain'ar cenRa ARE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa kizattikkut tOzi colliyatu.- maturai marutan iLan'Akan

  60. n'eytal
  perug kaTaR parappil cEyiRA n'aTugka,
  koTun' tozil mukan'ta ceg kOl av valai
  n'eTun' timil toziloTu vaikiya tan'taikku,
  uppu n'oTai n'ellin mUral veN cORu
  5
  ayilai tuzan'ta am puLic corin'tu,
  kozumIn taTiyoTu kuRumakaL koTukkum
  tiN tErp poRaiyan toNTi anna em
  oN toTi jemukkAtImO teyya;
  'Utai ITTiya uyar maNal aTaikarai,
  10
  kOtai AyamoTu vaNTal taii,
  Orai ATinum uyagkum n'in oLi' enak
  konnum civappOL kANin, ven vER
  koRRac cOzar kuTan'tai vaitta
  n'ATu taru n'itiyinum ceRiya
  15
  arug kaTip paTukkuvaL, aRan il yAyE.
  talaimakaRkut tOzi ceRippu aRivuRIi, varaivu kaTAyatu.- kuTavAyiR kIrattanAr

  61. pAlai
  'n'ORROrmanRa tAmE kURRam
  kOLuRa viLiyAr, piRar koLa viLin'tOr' enat
  tAL valampaTuppac cET pulam paTarn'tOr
  n'AL izai n'eTuj cuvar n'Okki, n'Oy uzan'tu
  5
  Azal vAzi, tOzi! tAzAtu,
  urum enac cilaikkum UkkamoTu paig kAl
  vari mAN n'On jAN van cilaik koLIi,
  aru n'iRattu azuttiya ampinar palaruTan
  aNNal yAnai veN kOTu koNTu,
  10
  n'aRavu n'oTai n'ellin n'AL makiz ayarum
  kazal punai tirun'tuaTik kaLvar kOmAn
  maza pulam vaNakkiya mA vaN pulli
  vizavuTai vizuc cIr vEgkaTam peRinum,
  pazakuvar AtalO aritE munAatu
  15
  muzavu uRaz tiNi tOL n'eTu vEL Avi
  ponnuTai n'eTu n'akarp potini anna n'in
  oN kEz vana mulaip polin'ta
  n'uN pUN Akam porun'tutal maRan'tE.
  talaimakan poruLvayiR piriya, vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

  65. pAlai
  unnam koLkaiyoTu uLam karan'tu uRaiyum
  annai collum uykam; ennatUum
  Iram cErA iyalpin poymmozic
  cEriam peNTir kauvaiyum ozikam;
  5
  n'ATu kaN akaRRiya utiyajcEraR
  pATic cenRa paricilar pOla
  uva ini vAzi, tOzi! avarE,
  pommal Oti! n'ammoTu orAgkuc
  celavu ayarn'tanarAl inRE malaitoRum
  10
  mAl kazai picain'ta kAl vAy kUr eri,
  mIn koL paratavar koTun' timil n'aLi cuTar
  vAn tOy puNarimicaik kaNTAgku,
  mEvarat tOnRum yAa uyar n'anan'talai
  uyaval yAnai verin'uc cenRanna
  15
  kal Urpu izitarum pul cAy ciRu n'eRi,
  kATu mIkkURum kOTu En'tu oruttal
  ARu kaTikoLLum aruj curam; 'paNait tOL,
  n'ARu aig kUn'tal, kommai vari mulai,
  n'irai itaz uNkaN, makaLirkku
  20
  ariyavAl' ena azugkiya celavE!
  vERuppaTTa talaimakaTkut talaimakan uTanpOkku valittamai tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

  69. pAlai
  Ayn'alam tolain'ta mEniyum, mA malart
  takai vanappu izan'ta kaNNum, vakai ila
  vaNNam vATiya variyum, n'Okki,
  Azal AnRicin n'IyE. uritinin
  5
  Ital inpam veHki, mEvarac
  cey poruL tiRavar Aki, pul ilaip
  parArai n'elli am puLit tiraL kAy
  kAna maTa maraik kaNan'irai kavarum
  vEnil attam ennAtu, EmuRRu,
  10
  viN poru n'eTug kuTai iyal tEr mOriyar
  pon punai tikiri tiritarak kuRaitta
  aRai iRan'tu akanRanar Ayinum, enaiyatUum
  n'ITalar vAzi, tOzi! ATu iyal
  maTa mayil ozitta pIli vArn'tu, tam
  15
  cilai mAN val vil cuRRi, pala mAN
  ampuTaik kaiyar araN pala n'URi,
  n'ankalam tarUum vayavar perumakan
  cuTar maNip perum pUN Aay kAnattut
  talai n'AL alarin n'ARum n'in
  20
  alar mulai Akattu in tuyil maRan'tE.
  'poruLvayiR pirin'tu n'ITTittAn, talaimakan' enak kavanRa talaimakaTku, 'varuvar' enpatu paTac collit tOzi ARRuvittatu.- umaTTUr kizAr makanAr paragkoRRanAr

  70. n'eytal
  koTun' timiR paratavar vETTam vAyttena,
  irum pulAk kamazum ciRukuTip pAkkattuk
  kuRug kaN av valaip payam pArATTi,
  kozug kaN ayilai pakukkum tuRaivan
  5
  n'ammoTu puNarn'ta kENmai munnE
  alar vAyp peNTir ampal tURRa,
  palarum Agku aRin'tanarmannE; iniyE
  vatuvai kUTiya pinRai, putuvatu
  pon vI jAzaloTu punnai varikkum
  10
  kAnal am perun' tuRaik kavini mA n'Irp
  pAcaTaik kalitta kaNaikkAl n'eytal
  vizavu aNi makaLir tazai aNik kUTTum
  ven vER kavuriyar tol mutu kOTi
  muzagku irum pauvam iragkum mun tuRai,
  15
  velpOr irAman aru maRaikku avitta
  pal vIz Alam pOla,
  oli avin'tanRu, iv azugkal UrE.
  talaimakan varaivu malin'tamai tOzi talaimakaTkuc colliyatu.- maturait tamizk kUttanAr kaTuvan maLLanAr

  71. pAlai
  n'iRain'tOrt tErum n'ejcamoTu, kuRain'tOr
  payan inmaiyin paRRu viTTu, orUum
  n'ayan il mAkkaL pOla, vaNTinam
  cunaip pU n'Ittu, cinaip pUp paTara,
  5
  mai il mAn inam maruLa, paiyena
  ven'tu ARu ponnin an'ti pUppa,
  aiyaRivu akaRRum kaiyaRu paTarOTu
  akal iru vAnam am majcu Ina,
  pakal ARRuppaTutta pazagkaN mAlai,
  10
  kAtalarp pirin'ta pulampin n'Otaka,
  Ar ajar uRun'ar aru n'iRam cuTTik
  kUr eHku eRijarin alaittal AnAtu,
  eL aRa iyaRRiya n'izal kAN maNTilattu
  uL Utu Aviyin paippaya n'uNuki,
  15
  matukai mAytal vENTum peritu azin'tu,
  itu kol vAzi, tOzi! en uyir
  vilagku veg kaTu vaLi eTuppat
  tuLagku marap puLLin tuRakkum pozutE?
  poruLvayiR pirin'ta iTattu ARRALAya talaimakaTkut tOzi colliyatu - an'tiyiLagkIranAr

  73. pAlai
  pinnoTu muTitta maNNA mucci
  n'ey kani vIz kuzal akappaTat taii;
  veruku iruL n'Okkiyanna katir viTupu
  oru kAz muttam iTaimulai viLagka,
  5
  vaNagkuRu kaRpoTu maTam koLac cAay,
  n'in n'Oyt talaiyaiyum allai; teRuvara
  'en AkuvaLkol, aLiyaLtAn?' ena,
  en azipu iragkum n'innoTu yAnum
  ARu anRu ennA vERu al kATci
  10
  iruvEm n'am paTar tIra varuvatu
  kANiya vammO kAtal am tOzi!
  koTi piNagku arila iruL koL n'Akam
  maTi patam pArkkum, vayamAn tuppin,
  Enal am ciRutinaic cENOn kaiyataip
  15
  piTik kai amain'ta kanal vAyk koLLi
  viTu poRic cuTarin minni, avar
  cenRa tEettu n'inRatAl, mazaiyE.
  talaimakan poruLvayiR pirikinRAn kuRitta paruva varavu kaNTu azin'ta talaimakaTkut tOzi colliyatu. - erumai veLiyanAr

  75. pAlai
  "aruL anRu Aka, ALvinai, ATavar
  poruL" ena valitta poruL al kATciyin
  main'tu mali uLLamoTu tujcal cellAtu,
  eri cinam tavazn'ta irug kaTaRRu aTaimutal
  5
  kari kutir maratta kAna vAzkkai,
  aTu puli munpin, toTu kazal maRavar
  tonRu iyal ciRukuTi manRu n'izaR paTukkum
  aNNal n'eTu varai, Am aRap pularn'ta
  kal n'eRip paTarkuvar Ayin n'al n'utal,
  10
  ceyir tIr koLkai, cil mozi, tuvar vAy,
  avir toTi munkai, Ay izai, makaLir
  Aram tAgkiya alar mulai Akattu,
  ArAk kAtaloTu tAriTaik kuzaiyAtu
  cenRu paTu viRaR kavin uLLi, enRum
  15
  iragkun'ar allatu, peyartan'tu, yAvarum
  tarun'arum uLarO, iv ulakattAn?' ena-
  mAri Igkai mAt taLir anna
  am mA mEni, aitu amai n'ucuppin;
  pal kAcu n'iraitta, kOTu En'tu, alkul;
  20
  mel iyal kuRumakaL! pulan'tu pala kURi
  AnA n'Oyai Aka, yAnE
  piriyac cUztalum uNTO,
  aritu peRu ciRappin n'invayinAnE?'
  'poruLvayiR pirivar' ena vERupaTTa talaimakaTku, 'piriyAr'enat tOzi colliyatu. - maturaippOttanAr

  78. kuRijci
  'n'anan'talaik kAnattu ALi ajci,
  inam talaittarUum eRuz kiLar munpin,
  vari jimiRu Arkkum, vAy puku, kaTAttu,
  poRi n'utaR polin'ta vayak kaLiRRu oruttal
  5
  irum piNart taTak kaiyin, EmuRat tazuva,
  kaTujcUl maTap piTi n'aTugkum cAral,
  tEm pizi n'aRavin kuRavar munRil,
  mun'tUz Ay malar utira, kAn'taL
  n'ITu itaz n'eTun' tuTuppu ociya, taNNena
  10
  vATai tUkkum varupani aRciram,
  n'am il pulampin, tam Urt tamiyar
  en Akuvarkol aLiyartAm?' ena,
  em viTTu akanRa cil n'AL, ciRitum,
  uLLiyum aRitirO Ogkumalain'ATa!
  15
  ulakuTan tiritarum palar pukaz n'al icai
  vAymozik kapilan cUza, cEy n'inRu
  cezuj ceyn' n'ellin viLaikatir koNTu,
  taTan' tAL Ampal malaroTu kUTTi,
  yANTu pala kaziya, vENTuvayiR pizaiyAtu,
  20
  AL iTUuk kaTan'tu, vAL amar uzakki,
  En'tukOTTu yAnai vEn'tar OTTiya,
  kaTum parip puravik kai vaN pAri
  tIm perum paij cunaip pUtta
  tEm kamaz putu malar n'ARum ivaL n'utalE?
  kaLavuk kAlattup pirin'tu van'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu.- maturai n'akkIranAr

  80. n'eytal
  koTun' tAL mutalaiyoTu kOTTumIn vazagkum
  irug kazi iTTuc curam n'In'ti, iravin
  van'tOymanRa taN kaTaR cErppa!
  n'inakku evan ariyamO, yAmE? en'tai
  5
  puNar tiraip parappakam tuzaiit tan'ta
  pal mIn uNagkaR paTupuL Opputum.
  muNTakam kalitta mutun'Ir aTaikarai
  oN pal malara kavaTTu ilai aTumpin
  ceg kEz men koTi Azi aRuppa,
  10
  ina maNip puravi n'eTun' tEr kaTaii,
  min ilaip polin'ta viLagku iNar aviz pon
  taN n'aRum pain' tAtu uRaikkum
  punnaiam kAnal, pakal van'tImE.
  iravukkuRi van'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu. - marugkUr kizAr perug kaNNanAr

  81. pAlai
  n'AL ulA ezun'ta kOL val uLiyam
  Ogkucinai iruppait tIm pazam munaiyin,
  pul aLaip puRRin pal kiLaic citalai
  orugku muyanRu eTutta n'anai vAy n'eTug kOTu,
  5
  irumpu Utu kurukin, iTan'tu, irai tErum
  maN paka vaRan'ta AgkaN, kaN porak
  katir teRa, kavizn'ta ulaRutalai n'On cinai
  n'eRi ayal marAam ERi, pulampu koLa
  eRi parun'tu uyavum enRUz n'IL iTai
  10
  vem munai aruj curam n'In'ti ciRan'ta
  cemmal uLLam turattalin, kaRuttOr
  oLiRu vEl azuvam kaLiRu paTak kaTakkum
  mA vaN kaTalan viLagkil anna, em
  mai ezil uNkaN kaluza
  15
  aiya! cERirO, akanRu cey poruTkE?
  pirivuNarttiya talaimakaRku, tOzi talaimakaL kuRippaRin'tu van'tu colliyatu. - AlampEri cAttanAr

  85. pAlai
  'n'al n'utal pacappavum, perun' tOL n'ekizavum,
  uNNA uyakkamoTu uyir celac cAay,
  innam Akavum, igku n'at tuRan'tOr
  aRavar allar avar' enap pala pulan'tu,
  5
  Azal vAzi, tOzi! 'cAral,
  InRu n'AL ulan'ta mel n'aTai maTap piTi,
  kanRu, paci kaLaiiya, paig kaN yAnai
  muRRA mUgkil muLai tarupu. UTTum
  ven vEl tiraiyan vEgkaTa n'eTu varai,
  10
  n'al n'AL pUtta n'Aku iLa vEgkai
  n'aRu vI ATiya poRi vari majjai
  n'anaip pacug kurun'tin n'ARu cinai irun'tu,
  tuNaip payirn'tu akavum tuNaitaru taN kAr,
  varutum, yAm' enat tERRiya
  15
  paruvamkAN atu; pAyinRAl mazaiyE.
  talaimakan piriya, vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu.- kATTUr kizAr makanAr kaNNanAr

  88. kuRijci
  mutaic cuvaR kalitta mUric cen'tinai
  Ogku vaNarp perug kural uNIiya, pAgkarp
  pakuvAyp pallip pATu Orttu, kuRukum
  puruvaip panRi varu tiRam n'Okki,
  5
  kaTug kaik kAnavan kazutumicaik koLIiya
  n'eTuj cuTar viLakkam n'Okki, van'tu, n'am
  n'aTugku tuyar kaLain'ta n'annarALan
  cenRanankollO tAnE kunRattu
  irum puli tolaitta perug kai yAnaik
  10
  kavuL malipu izitarum kAmar kaTAam
  iruj ciRait tozuti Arppa, yAz cettu,
  irug kal viTar aLai acuNam Orkkum
  kAmpu amal iRumpil pAmpu paTat tuvanRi,
  koTu viral uLiyam keNTum
  15
  vaTu Az puRRina vazakku aru n'eRiyE?
  iravukkuRi van'ta talaimakan ciRaippuRattAnAkat tOzi colliyatu.- Izattup pUtan tEvanAr

  90. n'eytal
  mUttOr anna veN talaip puNari
  iLaiyOr ATum varimanai citaikkum
  taLai aviz tAzaik kAnal am perun' tuRai,
  cil cevittu Akiya puNarcci alar eza,
  5
  ilvayiR ceRittamai aRiyAy; pal n'AL
  varu mulai varuttA, am pakaTTu mArpin,
  terumaral uLLamoTu varun'tum, n'invayin,
  'n'Igkuka' enRu, yAn yAgganam mozikO?
  arun' tiRaR kaTavuT cellUrk kuNAatu
  10
  perug kaTal muzakkiRRu Aki, yANar,
  irumpu iTam paTutta vaTuvuTai mukattar,
  karug kaT kOcar n'iyamam Ayinum,
  'uRum' enak koLkun'ar allar
  n'aRu n'utal arivai pAcizai vilaiyE.
  pakaRkuRi van'tu kaNNuRRu n'Igkum talaimakanait tOzi etirppaTTu n'inRu, iRceRippu aRivuRIiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  91. pAlai
  viLagkupakal utaviya pal katir jAyiRu
  vaLam kezu mA malai payam keTat teRutalin,
  aruvi AnRa peru varai marugkil
  cUrc cunai tuzaii n'Irppayam kANAtu,
  5
  pAci tinRa paig kaN yAnai
  Oy pacip piTiyoTu orutiRan oTugka,
  vEy kaN uTain'ta veyil avir n'anan'talai
  arum poruL vETkaiyin akanRanar Ayinum,
  perum pEr anpinar tOzi!-irug kEz
  10
  iralai cEkkum, paral uyar patukkaik
  kaTugkaN mazavar kaLavu uzavu ezun'ta
  n'eTug kAl Acini oTugkATTu umpar,
  vicipiNi muzavin kuTTuvan kAppa,
  paci ena aRiyAp paNai payil irukkai,
  15
  taTa maruppu erumai tAmarai munaiyin,
  muTam mutir palavin kozu n'izal vatiyum,
  kuTan'ATu peRinum taviralar
  maTamAn n'Okki! n'in mAN n'alam maRan'tE.
  piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - mAmUlanAr

  92. kuRijci
  n'eTu malai aTukkam kaN keTa minni,
  paTu mazai pozin'ta pAnAT kagkul,
  kujcaram n'aTugkat tAkki, koTu varic
  ceg kaN irum puli kuzumum cAral
  5
  vAral vAziyar, aiya! n'Er iRai
  n'eTu men paNait tOn ivaLum yAnum
  kAval kaNNinam tinaiyE; n'ALai
  man'tiyum aRiyA maram payil iRumpin
  oN ceg kAn'taL avizn'ta AgkaN,
  10
  taN pal aruvit tAzn'Ir oru ciRai,
  urumuc civan'tu eRin'ta uran azi pAmpin
  tirumaNi viLakkin peRukuvai
  iruL men kUn'tal EmuRu tuyilE.
  iravukkuRic cenRu talaimakaLaik kaNNuRRu n'Igkum talaimakanai, pakaRkuRi n'Ern'ta vAypATTAl, tOzi varaivu kaTAyatu.- maturaip pAlAciriyar n'aRRAmanAr

  96. marutam
  n'aRavu uN maNTai n'uTakkalin, iRavuk kalittu,
  pUTTu aRu villin kUTTumutal teRikkum
  pazanap poykai aTaikaraip pirampin
  ara vAy anna am muL n'eTug koTi
  5
  aruvi Ampal akal aTai tuTakki,
  acaivaral vATai tUkkalin, Utuulai
  vicai vAgku tOlin, vIgkupu jekizum
  kazaniam paTappaik kAjci Ura!
  'oN toTi AyattuLLum n'I n'ayan'tu
  10
  koNTanai' enpa 'Or kuRumakaL' atuvE
  cempoR cilampin, ceRin'ta kuRagkin,
  am kaluz mAmai, aHtai tan'tai,
  aNNal yAnai aTu pOrc cOzar,
  veNNel vaippin paruvUrp paRan'talai,
  15
  iru peru vEn'tarum porutu kaLattu oziya,
  oLiRu vAL n'al amark kaTan'ta jAnRai,
  kaLiRu kavar kampalai pOla,
  alar AkinRatu, palar vAyp paTTE.
  tOzi vAyil maRuttatu. marutam pATiya iLagkaTugkO

  98. kuRijci
  pani varai n'ivan'ta payam kezu kavAan,
  tuni il koLkaiyoTu avar n'amakku uvan'ta
  iniya uLLam innAAka,
  munitaka n'iRutta n'alkal evvam
  5
  cUr uRai veRpan mArpu uRat taNital
  aRin'atanaL allaL, annai; vArkOl
  ceRin'tu ilagku el vaLai n'ekizn'tamai n'Okki,
  kaiyaRu n'ejcinaL vinavalin, mutuvAyp
  poy val peNTir pirappu uLarpu irIi,
  10
  'murukan Ar aNagku' enRalin, atu cettu,
  Ovattanna vinai punai n'al il,
  'pAvai anna palar Ay mAN kavin
  paNTaiyin ciRakka, en makaTku' enap paraii,
  kUTu koL in iyam kaRagka, kaLan izaittu,
  15
  ATu aNi ayarn'ta akan perum pan'tar,
  veN pOz kaTampoTu cUTi, in cIr
  aitu amai pANi irIi, kaipeyarA,
  celvan perum peyar Etti, vElan
  veRi ayar viyan kaLam poRpa, vallOn
  20
  poRi amai pAvaiyin tUgkal vENTin,
  en AmkollO? tOzi! mayagkiya
  maiyaR peNTirkku n'ovval Aka
  ATiya pinnum, vATiya mEni
  paNTaiyin ciRavAtuAyin, im maRai
  25
  alar AkAmaiyO aritE, aHtAnRu,
  aRivar uRuviya allal kaNTaruLi,
  veRi kamaz n'eTu vEL n'alkuvaneninE,
  'ceRitoTi uRRa cellalum piRitu' enak
  kAn kezu n'ATan kETpin,
  30
  yAn uyirvAztal ataninum aritE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi talaimakaTkuc colluvALaic colliyatu; tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am. - veRipATiya kAmakkaNNiyAr

  100. n'eytal
  araiyuRRu amain'ta Aram n'Ivi,
  puraiyap pUNTa kOtai mArpinai,
  n'al akam vaTuk koLa muyagki, n'I van'tu,
  ellinil peyartal enakkumAr initE.
  5
  perun' tirai muzakkamoTu iyakku avin'tirun'ta
  koNTal iravin irug kaTal maTutta
  kozu mIn koLpavar iruL n'Igku oN cuTar
  OTAp pUTkai vEn'tan pAcaRai,
  ATu iyal yAnai aNi mukattu acaitta
  10
  OTai oN cuTar oppat tOnRum
  pATun'art toTutta kai vaN kOmAn,
  pariyuTai n'al tErp periyan, viriiNarp
  punnaiam kAnal puRan'tai muntuRai
  vampa n'Araiinan olittanna
  15
  ampal vAytta teyya taN pular
  vaikuRu viTiyal pOkiya erumai
  n'eytal am putu malar mAn'tum
  kaitai am paTappai em azugkal UrE!
  tOzi varaivu kaTAyatu. - ulOccanAr

  104. mullai
  vEn'tu vinai muTittakAlai, tEm pAyn'tu
  ina vaNTu Arkkum taN n'aRum puRavin
  ven vEl iLaiyar inpuRa, valavan
  vaLpu valittu Urin allatu, muL uRin
  5
  mun'n'Ir maNTilam Ati ARRA
  n'al n'Alku pUNTa kaTum pari n'eTun' tEr,
  vAgkucinai poliya ERi; putala
  pUg koTi avaraip poy ataL anna
  uL il vayiRRa, veLLai veN maRi,
  10
  mAzkiyanna tAz peruj ceviya,
  pun talaic ciRArOTu ukaLi, manRuzaik
  kavai ilai Arin am kuzai kaRikkum
  cIRUr pala piRakku oziya, mAlai
  initu ceytanaiyAl en'tai! vAziya!
  15
  pani vAr kaNNaL pala pulan'tu uRaiyum
  Ay toTi arivai kUn'taR
  pOtu kural aNiya vEytan'tOyE!
  vinai muRRi mILum talaimakaRkut tOzi colliyatu.- maturai marutan iLan'AkanAr

  107. pAlai
  n'I celavu ayarak kETToRum, pala n'inain'tu,
  anpin n'ejcattu, ayAap poRai melin'ta
  en akattu iTumpai kaLaimAr, n'innoTu
  karug kal viyal aRaik kiTappi, vayiRu tinRu
  5
  irum puli tuRan'ta ERRumAn uNagkal,
  n'eRi cel vampalar uvan'tanar AgkaN,
  olikazai n'ellin ariciyoTu OrAgku
  An n'ilaip paLLi aLai peytu aTTa
  vAl n'iNam urukkiya vAal veN cORu
  10
  pukar arait tEkkin akal ilai mAn'tum
  kallA n'IL mozik kata n'Ay vaTukar
  val AN aru munai n'In'ti, allAn'tu,
  uku maN URu ajcum oru kAR paTTattu
  innA ERRattu izukki, muTam kUrn'tu,
  15
  oru tanittu ozin'ta uranuTai n'On pakaTu
  am kuzai iruppai aRai vAy vAn puzal
  pul uLaic ciRAar villin n'Ikki,
  marai kaTin'tu UTTum varaiakac cIRUr
  mAlai in tuNaiAki, kAlaip
  20
  pacu n'anai n'aRu vIp parUup paral uRaippa,
  maNa manai kamazum kAnam
  tuNai Ir Oti en tOziyum varumE.
  tOzi talaimakaL kuRippu aRin'tu van'tu, talaimakaRkuc colliyatu.- kAvirippUmpaTTinattuk kArikkaNNanAr

  108. kuRijci
  puNarn'tOr punkaN aruLalum uNarn'tOrkku
  ottanRumannAl! evankol? muttam
  varaimutal citaRiya vai pOl, yAnaip
  pukar mukam poruta putu n'Ir Ali
  5
  paLigku corivatu pOl pARai varippa,
  kAr katampaTTa kaN akan vicumpin
  viTupoRi jekiziyin koTi paTa minni,
  paTu mazai pozin'ta pAnAT kagkul,
  Ar uyirt tuppin kOL mA vazagkum
  10
  iruLiTait tamiyan varutal yAvatum
  aruLAn vAzi, tOzi! alkal
  viravup poRi majjai verIi, aravin
  aNagkuTai arun' talai pai virippavaipOl,
  kAyA men cinai tOya n'ITip
  15
  pal tuTuppu eTutta alagku kulaik kAn'taL
  aNi malar n'aRun' tAtu Utum tumpi
  kai ATu vaTTin tOnRum
  mai ATu cenniya malaikizavOnE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTkuc colluvALAy, tOzi colliyatu. - tagkAl poRkollanAr

  110. n'eytal
  annai aRiyinum aRika; alarvAy
  am men cEri kETpinum kETka;
  piRitu onRu inmai aRiyak kURi,
  koTuj cuzip pukAart teyvam n'Okki,
  5
  kaTuj cUL tarukuvan, n'inakkE; kAnal
  toTalai AyamoTu kaTal uTan ATiyum,
  ciRRil izaittum, ciRu cORu kuvaiiyum,
  varun'tiya varuttam tIra, yAm ciRitu
  irun'tanamAka, eyta van'tu,
  10
  'taTa men paNait tOL maTa n'allIrE!
  ellum ellinRu; acaivu mika uTaiyEn;
  mel ilaip parappin virun'tu uNTu, yAnum ik
  kallen ciRukuTit tagkin maRRu evanO?'
  ena mozin'tananE, oruvan. avaR kaNTu,
  15
  iRaijciya mukattem puRam cErpu porun'ti,
  'ivai n'umakku uriya alla; izin'ta
  kozu mIn valci' enRanam, izumena.
  'n'eTug koTi n'uTagkum n'AvAy tOnRuva
  kANAmO?' enak kAlin citaiyA,
  20
  n'illAtu peyarn'ta pallOruLLum
  ennE kuRitta n'OkkamoTu, 'n'annutAl!
  ozikO yAn?' ena azitakak kURi,
  yAn 'peyarka' enna, n'Okki, tAn tan
  n'eTun' tErk koTijci paRRi
  25
  n'inROn pOlum enRum en makaTkE.
  tOzi cevilittAykku aRattoTu n'inRatu. - pOn'taip pacalaiyAr

  111. pAlai
  uL Agku uvattal cellAr, kaRuttOr
  eLLal n'ejcattu Eec col n'ANi
  varuvar vAzi, tOzi! araca
  yAnai koNTa tukiR koTi pOla,
  5
  alan'talai jemaiyattu valan'ta cilampi
  OTaik kunRattuk kOTaiyoTu tuyalvara,
  mazai ena maruNTa mammar pala uTan
  OykaLiRu eTutta n'OyuTai n'eTug kai
  tokucoR kOTiyar tUmpin uyirkkum
  10
  attak kEzal aTTa n'aR kOL
  cen'n'Ay ERRai kammena Irppa,
  kuruti Arum eruvaic cej cevi,
  maNTu amar azuvattu ellik koNTa
  puN tEr viLakkin, tOnRum
  15
  viN tOy piRagkal malai iRan'tOrE.
  talaimakan pirivinkaN tOzi talaimakaLai ARRuvittatu.- pAlai pATiya perugkaTugkO

  112. kuRijci
  kUnal eNkin kuRu n'aTait tozuti
  citalai ceyta cen' n'ilaip puRRin
  maN punai n'eTug kOTu uTaiya vAgki,
  irai n'acaiip parikkum arain'AT kagkul
  5
  InRu aNi vayavup piNap pacittena, maRap puli
  oLiRu En'tu maruppin kaLiRu aTTuk kuzumum
  pani iruj cOlai, 'emiyam' ennAy,
  tIgku ceytanaiyE, Igku van'tOyE;
  n'AL iTaippaTin, en tOzi vAzAL;
  10
  tOLiTai muyakkam n'Iyum veyyai;
  kaziyak kAtalar Ayinum, cAnROr
  paziyoTu varUum inpam veHkAr;
  varaiyin evanO? vAn tOy veRpa!
  kaNak kalai ikukkum kaRi ivar cilampin
  15
  maNappu arug kAmam puNarn'tamai aRiyAr,
  tonRu iyal marapin manRal ayara,
  peN kOL ozukkam kaN koLa n'Okki,
  n'otumal virun'tinam pOla, ivaL
  putu n'AN oTukkamum kANkuvam, yAmE.
  iravukkuRi van'ta talaimakanai etirppaTTu n'inRu, tOzi colli, varaivu kaTAyatu. - n'eytaRcAyttuytta AvUr kizAr

  116. marutam
  eri akain'tanna tAmarai iTai iTai
  arin'tu kAl kuvitta cen' n'el vinaijar
  kaL koNTu maRukum cAkATu aLaRRu uRin,
  Ay karumpu aTukkum pAypunal Ura!
  5
  periya n'AN ilaimanRa; 'pori enap
  punku aviz akantuRaip poliya, oL n'utal,
  n'aRu malarkkAN varum kuRum pal kUn'tal,
  mAzai n'Okkin, kAz iyal vana mulai,
  eHkuTai ezil n'alattu, oruttiyoTu n'erun'ai
  10
  vaikupunal ayarn'tanai' enpa; atuvE,
  poy puRam potin'tu, yAm karappavum, kaiyikan'tu
  alar AkinRAl tAnE; malartAr,
  mai aNi yAnai, maRap pOrc ceziyan
  poyyA vizavin kUTaR paRan'talai,
  15
  uTan iyain'tu ezun'ta iru peru vEn'tar
  kaTal maruL perum paTai kalagkat tAkki,
  iragkuicai muracam oziya, paran'tu avar
  OTupuRam kaNTa jAnRai,
  ATu koL viyan kaLattu Arppinum peritE.
  tOzi talaimakanai vAyil maRuttatu. - paraNar

  120. n'eytal
  n'eTu vEL mArpin Aram pOla,
  cev vAy vAnam tINTi, mIn arun'tum
  paig kAR kokkinam n'irai paRai ukappa,
  ellai paippayak kazippi, kuTavayin
  5
  kal cErn'tanRE, pal katir jAyiRu
  matar ezil mazaik kaN kaluza, ivaLE
  peru n'AN aNin'ta ciRu men cAyal
  mAN n'alam citaiya Egki, AnAtu,
  azal toTagkinaLE peruma! atanAl
  10
  kazic cuRA eRin'ta puN tAL attiri
  n'eTu n'Ir irug kazip pari melin'tu, acaii,
  val vil iLaiyaroTu ellic cellAtu,
  cErn'tanai celinE citaikuvatu uNTO
  peNNai Ogkiya veN maNaR paTappai
  15
  anRil akavum AgkaN,
  ciRu kural n'eytal em perug kazi n'ATTE?
  tOzi, pakaRkuRikkaN talaimakanai iTattu uyttu van'tu, talaimakanai etirppaTTu n'inRu colliyatu. - n'akkIranAr

  125. pAlai
  aram pOz av vaLai tOL n'ilai n'ekiza,
  n'irampA vAzkkai n'Ertal vENTi
  irag kAz anna arumpu mutir Igkai
  Ali anna vAl vI tAay,
  5
  vai vAl Oti maiaNal Eyppat
  tAtu uRu kuvaLaippOtu piNi aviza,
  paTAap paig kaN pA aTik kaya vAyk
  kaTAam mARiya yAnai pOla,
  peytu vaRitu Akiya pogku celaR koNmU
  10
  mai tOy vicumpin mAtirattu uzitara,
  pani aTUu n'inRa pAnAT kagkul
  taniyOr matukai tUkkAy, taNNena,
  muniya alaitti, muraN il kAlai;
  kaitozu marapin kaTavuL cAnRa
  15
  ceyvinai marugkin cenROr val varin
  viriuLaip polin'ta pariyuTai n'al mAn
  veruvaru tAnaiyoTu vENTu pulattu iRutta
  peru vaLak karikAl munnilaic cellAr,
  cUTA vAkaip paRan'talai, ATu peRa
  20
  onpatu kuTaiyum n'an pakal ozitta
  pITu il mannar pOla,
  OTuvai mannAl vATai! n'I emakkE.
  talaimakan vinai muRRi mINTamai uNarn'ta tOzi talaimakaTkuc colliyatu. -paraNar

  127. pAlai
  ilagku vaLai n'ekizac cAay, alkalum,
  kalagkuajar uzan'tu, n'Am ivaN oziya
  valam paTu muraciR cEralAtan
  mun'n'Ir OTTik kaTampu aRuttu, imayattu
  5
  munnOr maruLa vaNagkuvil poRittu,
  n'al n'akar maran'tai muRRattu onnAr
  paNi tiRai tan'ta pATucAl n'ankalam
  poncey pAvai vayiramoTu Ampal
  onRu vAy n'iRaiyak kuvaii, anRu avaN
  10
  n'ilam tinat tuRan'ta n'itiyattu anna
  oru n'AL oru pakaR peRinum, vazin'AL
  tagkalar vAzi, tOzi! ceg kOR
  karug kAl marAttu vAal mel iNar
  curin'tu vaNar pittai poliyac cUTi,
  15
  kallA mazavar vil iTam tazIi,
  varun'arp pArkkum veruvaru kavalai
  mozi peyar tEettar Ayinum,
  pazi tIr kAtalar cenRa n'ATTE.
  piriviTai ARRALAkiya talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - mAmUlanAr

  129. pAlai
  'uLLal vENTum ozin'ta pin' ena
  n'aLLen kagkul n'aTugku tuNai Ayavar
  n'in maRan'tu uRaital yAvatu? 'pul maRain'tu
  alagkal vAn kazai utirn'el n'Okki,
  5
  kalai piNai viLikkum kAnattu AgkaN,
  kal cErpu irun'ta katuvAyk kurampait
  tAzimutaR kalitta kOzilaip paruttip
  poti vayiRRu iLag kAy pETai UTTi,
  pOkil piLan'tiTTa pogkal veN kAz
  10
  n'alkUr peNTir alkaR kUTTum
  kalagkumunaic cIRUr kai talaivaippa,
  kozuppu A tinRa kUrm paTai mazavar,
  ceruppuTai aTiyar, teN cunai maNTum
  aruj curam ariyaalla; vAr kOl
  15
  tirun'tu izaip paNait tOL, tEn n'ARu katuppin,
  kuvaLai uNkaN, ivaLoTu celaRku' ena
  n'ejcu vAy avizn'tanar kAtalar
  am cil Oti Ayizai! n'amakkE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - kuTavAyil kIrattanAr

  132. kuRijci
  Enalum iRagku kural iRuttana; n'Oy malin'tu,
  Aykavin tolain'ta, ivaL n'utalum; n'Okki
  Etila moziyum, iv Urum; Akalin,
  kaLiRRu mukam tiRan'ta kavuLuTaip pakazi,
  5
  vAl n'iNap pukavin, kAnavar tagkai
  am paNai men tOL Ay itaz mazaik kaN
  olku iyaR koTicciyai n'alkinaiAyin,
  koNTanai cenmO n'uN pUN mArpa!
  tuLitalait talaiiya cAral n'aLi cunaik
  10
  kUmpu mukai aviztta kuRuj ciRaip paRavai
  vEgkai viri iNar Uti, kAn'taL
  tEnuTaik kuvikulait tujci, yAnai
  irug kavuT kaTAam kanavum,
  perug kal vEli, n'um uRaivu in UrkkE.
  tOzi talaimakaLai iTattu uyttu van'tu, talaimakanai etirppaTTu n'inRu,varaivu kaTAyatu. - tAyagkaNNanAr

  137. pAlai
  ARu cel vampalar cERu kiLaittu uNTa
  ciRu pal kENip piTi aTi n'acaii,
  kaLiRu toTUuk kaTakkum kAnyARRu attam
  cenRu cErpu ollAr Ayinum, n'inakkE
  5
  venRu eRi muracin viRaR pOrc cOzar
  in kaTug kaLLin uRan'tai AgkaN,
  varupunal n'eritarum ikukaraip pEriyARRu
  uruva veN maNal muruku n'ARu taN poziR
  pagkuni muyakkam kazin'ta vazin'AL,
  10
  vI ilai amanRa maram payil iRumpil
  tI il aTuppin aragkam pOla,
  perum pAzkoNTanRu, n'utalE; tOLum,
  tOLA muttin teN kaTaR porun'an
  tiN tErc ceziyan poruppiR kavAan
  15
  n'al ezil n'eTu vEy puraiyum
  tol kavin tolain'tana; n'OkO yAnE.
  'talaimakan piriyum' enak karuti vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu.- uRaiyUr
  mutukUttanAr

  143. pAlai
  ceyvinaip pirital eNNi, kaimmikak
  kATu kavin oziyak kaTug katir teRutalin,
  n'ITu cinai vaRiya Aka, ollena
  vATu pal akal ilai kOTaikku oyyum
  5
  tEkku amal aTukkattu AgkaN mEkku ezupu,
  muLi ariR piRan'ta vaLi vaLar kUr eric
  cuTar n'imir n'eTug koTi viTar mukai muzagkum
  'vem malai aruj curam n'In'ti aiya!
  cERum' enRa ciRu coRku ivaTkE,
  10
  vacai il vem pOr vAnavan maRavan
  n'acaiyin vAzn'arkku n'an kalam curakkum,
  poyyA vAyvAL, punaikazal, piTTan
  mai tavaz uyar cimaik kutiraik kavAan
  akal aRai n'eTuj cunai, tuvalaiyin malarn'ta
  15
  taN kamaz n'Ilam pOla,
  kaN pani kaluzn'tana; n'OkO yAnE.
  poruLvayiR piriyak karutiya talaimakanai, tOzi, talaimakaLatu ARRAmai kaNTu, celavu azugkuvittatu. - AlampEri cAttanAr

  148. kuRijci
  panait tiraL anna paru Er eRuzt taTak kai,
  kolaic cinam tavirA matanuTai munpin,
  vaNTu paTu kaTAattu, uyar maruppu, yAnai
  taN kamaz cilampin maram paTat tolaicci;
  5
  uRu puli uraRak kutti; viRal kaTin'tu;
  ciRu tinaip perum punam vavvum n'ATa!
  kaTum parik kutirai Aay eyinan
  n'eTun' tEr jimiliyoTu porutu, kaLam paTTena,
  kANiya cellAk kUkai n'ANi,
  10
  kaTum pakal vazagkAtAagku, iTumpai
  peritAl amma ivaTkE; atanAl
  mAlai, varutal vENTum cOlai
  muLai mEy perug kaLiRu vazagkum
  malai mutal aTukkatta ciRu kal ARE.
  pakal varuvAnai 'iravu varuka' enRatu. - paraNar

  150. n'eytal
  pinnuviTa n'eRitta kUn'talum, ponnena
  Akattu arumpiya cuNagkum, vampu viTak
  kaN uruttu ezutaru mulaiyum, n'Okki;
  'ellinai peritu' enap pal mAN kURi,
  5
  perun' tOL aTaiya muyagki, n'ITu n'inain'tu,
  arug kaTippaTuttanaL yAyE; kaTuj celal
  vAT cuRA vazagkum vaLai mEy perun' tuRai,
  kanaitta n'eytaR kaN pOl mA malar
  n'anaitta cerun'tip pOtu vAy aviza,
  10
  mAlai maNi itaz kUmpa, kAlaik
  kaL n'ARu kAviyoTu taNNena malarum
  kaziyum, kAnalum, kANtoRum pala pulan'tu;
  'vArArkol?' enap paruvarum
  tArAr mArpa! n'I taNan'ta jAnRE!
  pakaRkuRi van'tu kaNNuRRu n'Igkum talaimakanait tOzi, talaimakaLai iTattu uyttu van'tu, ceRippu aRivuRIi, varaivu kaTAyatu. - kuRuvazutiyAr

  156. marutam
  muracuTaic celvar puravic cUTTum
  mUTTuRu kavari tUkkiyanna,
  cezuj cey n'ellin cEyarip puniRRuk katir
  mUtA tinRal ajci, kAvalar
  5
  pAkal AykoTip pakanRaiyoTu parIi,
  kAjciyin akattu, karumpu arutti, yAkkum
  tIm punal Ura! tiRavatAkak
  kuvaLai uNkaN ivaLum yAnum
  kazani Ampal muzun'eRip pain' tazai,
  10
  kAyA jAyiRRAka, talaippeya,
  'poytal ATip polika!' ena van'tu,
  n'in n'akAp pizaitta tavaRO peruma!
  kaLLum kaNNiyum kaiyuRaiyAka
  n'ilaik kOTTu veLLai n'Alcevik kiTAay
  15
  n'ilaittuRaik kaTavuTku uLappaTa Occi,
  taNi marugku aRiyAL, yAy aza,
  maNi maruL mEni pon n'iRam koLalE?
  talaimakaLai iTattu uyttuvan'ta tOzi talaimakanai varaivu kaTAyatu.-AvUr mUlagkizAr

  158. kuRijci
  'urum uraRu karuviya peru mazai talaii,
  peyal AnRu avin'ta tUgkuiruL n'aTun'AL,
  minnu n'imirn'tanna kanagkuzai imaippa,
  pinnu viTu n'eRiyin kiLaiiya kUn'talaL,
  5
  varai izi mayilin olkuvanaL otugki,
  miTai Urpu iziya, kaNTanen, ivaL' ena
  alaiyal vAzi! vENTu, annai! n'am paTappaic
  cUruTaic cilampil, cuTarppU vEyn'tu
  tAm vENTu uruvin aNagkumAr varumE;
  10
  n'anavin vAyE pOlat tujcun'ark
  kanavu ANTu maruTTalum uNTE; ivaLtAn
  cuTar inRu tamiyaLum panikkum; veruvara
  manRa marAatta kUkai kuzaRinum,
  n'ejcu azin'tu araNam cErum; atantalaip
  15
  pulik kaNattanna n'Ay toTarviTTu,
  murukan anna cIRRattuk kaTun' tiRal
  en'taiyum illan Aka,
  ajcuvaL allaLO, ivaL itu ceyalE?
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi cevilittAykkuc colluvALAy,talaimakan kETpac colliyatu. - kapilar

  159. pAlai
  teN kazi viLain'ta veN kal uppin
  koLLai cARRiya koTu n'uka ozukai
  uranuTaic cuvala pakaTu pala parappi
  umaN uyirttu iRan'ta ozikal aTuppin,
  5
  vaTi uRu pakazik koTu vil ATavar
  aNagkuTai n'On cilai vaNagka vAgki,
  pal An n'eTu n'irai tazIi, kallena
  aru munai alaitta perum pukal valattar,
  kanai kuraR kaTun' tuTip pANi tUgki,
  10
  uvalaik kaNNiyar, Un puzukku ayarum
  kavalai, 'kAtalar iRan'tanar' ena, n'ani
  avalam koLLalmA, kAtal am tOzi!
  vicumpin n'al ERu cilaikkum cEN cimai
  n'aRum pUj cAraR kuRum poRaik kuNAatu
  15
  vil kezu taTak kai vel pOr vAnavan
  mijiRu mUcu kavuLa ciRu kaN yAnait
  toTiyuTait taTa maruppu oTiya n'URi,
  koTumuTi kAkkum kurUukaN n'eTu matil
  cEN viLagku ciRappin AmUr eytinum,
  20
  ANTu amain'tu uRaiyun'ar allar, n'in
  pUN tAgku Akam porun'tutal maRan'tE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - AmUrk kavutaman cAtEvanAr

  160. n'eytal
  oTugku Ir Oti n'inakkum aRRO?
  n'aTugkinRu, aLittu, en n'iRai il n'ejcam.
  aTumpu koTi citaiya vAgki, koTug kazik
  kuppai veN maNaR pakkam cErtti,
  5
  n'iRaic cUl yAmai maRaittu InRu, putaitta
  kOTTu vaTTu uruvin pulavu n'ARu muTTai
  pArppu iTan Akum aLavai, pakuvAyk
  kaNavan Ompum kAnal am cErppan:
  muL uRin ciRattal ajci, mella
  10
  vAvu uTaimaiyin vaLpin kATTi,
  Et tozil n'avinRa ezil n'aTaip puravi
  cezu n'Irt taN kazi n'In'talin, Azi
  n'utimukam kuRain'ta poti mukiz n'eytal,
  pAmpu uyar talaiyin, cAmpuvana n'ivappa,
  15
  ira van'tanRAl tiN tEr; karavAtu
  ollena olikkum iLaiyaroTu val vAy
  aravac cIRUr kANa,
  pakal van'tanRAl, pAypari ciRan'tE.
  tOzi varaivu malin'tu colliyatu. kumuzijAzalAr n'appacalaiyAr

  161. pAlai
  vinaivayiR pirital yAvatu? 'vaNar curi
  vaTiyAp pittai, vankaN, ATavar
  aTi amai pakazi Ara vAgki;
  vampalarc cekutta ajcuvaru kavalai,
  5
  paTumuTai n'acaiiya vAzkkaic cej cevi
  eruvaic cEval INTukiLai payirum
  veruvaru kAnam n'In'ti, poruL purin'tu
  iRappa eNNinar' enpatu ciRappak
  kETTanaLkollO tAnE? tOL tAzpu
  10
  curumpu uNa olivarum irum pal kUn'tal,
  am mA mEni, Ay izai, kuRumakaL
  cuNagku cUz Akattu aNagku ena urutta
  n'al varal iLa mulai n'anaiya;
  pal itaz uNkaN paran'tana paniE.
  pirivuNarttiya tOzi, talaimakaLatu vERupATu kaNTu, 'munnamE uNarn'tAL. n'am perumATTi' enRu, talaimakanaic celavu vilakkiyatu. - maturaip pullagkaNNanAr

  168. kuRijci
  yAmam n'ummoTu kazippi, n'Oy mika,
  pani vAr kaNNEm vaikutum; iniyE;
  AnRal vENTum vAn tOy veRpa!
  pal An kunRil paTu n'izal cErn'ta
  5
  n'al An parappin kuzumUr AgkaN
  koTaik kaTan EnRa kOTA n'ejcin
  utiyan aTTil pOla oli ezun'tu,
  aruvi Arkkum peru varaic cilampin;
  InRaNi irum piTi tazIi, kaLiRu tan
  10
  tUgkun'aTaik kuzavi tuyil puRagkAppa,
  oTugku aLai pulampap pOki, kaTug kaN
  vAL vari vayap puli kal muzai uraRa,
  kAnavar maTin'ta kagkul;
  mAn atarc ciRu n'eRi varutal, n'IyE?
  iravukkuRi van'ta talaimakanai iravukkuRi vilakki, varaivu kaTAyatu. -kOTTampalattut tujciya cEramAn

  171. pAlai
  'n'utalum n'uN pacappu ivarum; tOLum
  akal malai iRumpin Ayn'tu koNTu aRutta
  paNai ezil aziya vATum; n'ALum
  n'inaivalmAtu avar paNpu' enRu OvAtu
  5
  inaiyal vAzi, tOzi! puNarvar
  ilagku kOl Ay toTi n'ekiza, poruL purin'tu
  alan'talai jemaiyattu atar aTain'tirun'ta
  mAl varaic cIRUr maruL pal mAkkaL
  kOL val ERRai Ocai OrmAr,
  10
  tiruttik koNTa ampinar, n'On cilai
  eruttattu irIi, iTam toRum paTartalin,
  kIzppaTu tAram uNNA, mER cinaip
  pazam pOR cERRa tIm puzal uNIiya,
  karug kOTTu iruppai Urum
  15
  perug kai eNkin curan iRan'tOrE!
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu. -kallATanAr

  174. mullai
  'iru peru vEn'tar mARu koL viyan kaLattu,
  oru paTai koNTu, varupaTai peyarkkum
  celvam uTaiyOrkku n'inRanRu viRal' ena,
  pUk kOL Eya taNNumai vilakkic
  5
  celvEm Atal aRiyAL, mullai
  n'Er kAl mutu koTi kuzaippa, n'Ir corin'tu,
  kAlai vAnattuk kaTug kuraR koNmU
  muzagkutoRum kaiyaRRu, oTugki, n'ap pulan'tu,
  pazagkaN koNTa pacalai mEniyaL,
  10
  yAgku AkuvaLkol tAnE vEgkai
  UzuRu n'aRu vI kaTuppak kEz koLa,
  Akattu arumpiya mAcu aRu cuNagkinaL,
  n'al maNal viyaliTai n'aTan'ta
  cil mel otukkin, mAayOLE?
  pAcaRaikkaN talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturai aLakkarjAzAr makanAr maLLanAr

  180. n'eytal
  n'akai n'ani uTaittAl tOzi! takai mika,
  kOtai AyamoTu kuvavu maNal ERi,
  vI tatai kAnal vaNTal ayara,
  kataz parit tiN tEr kaTaii van'tu,
  5
  taN kayattu amanRa oN pUg kuvaLai
  arumpu alaittu iyaRRiya curumpu Ar kaNNi
  pinnup puRam tAzak konnE cUTTi,
  n'al varal iLa mulai n'Okki, n'eTitu n'inain'tu,
  n'illAtu peyarn'tanan, oruvan; ataRkE
  10
  pulavu n'ARu irug kazi tuzaii, pala uTan
  puL iRai koNTa muLLuTai n'eTun' tOTTut
  tAzai maNan'tu jAzaloTu kezIi,
  paTappai n'inRa muTat tAT punnaip
  pon n'Er n'uN tAtu n'Okki,
  15
  ennum n'Okkum, iv azugkal UrE.
  iran'tu pinninRa talaimakaRkuk kuRain'Ern'ta tOzi talaimakaLaikkuRain'ayappak kURiyatu; talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colliyatUum Am. - karuvUrk kaNNampALanAr

  181. pAlai
  tun arug kAnamum tuNital ARRAy,
  pin n'inRu peyarac cUzn'tanaiAyin,
  en n'ilai uraimO n'ejcE! onnAr
  Ompu araN kaTan'ta vIgku perun' tAnai
  5
  aTu pOr mijili ceru vEl kaTaii,
  muruku uRaz munpoTu porutu kaLam civappa,
  Aay eyinan vIzn'tena, jAyiRRu
  oN katir uruppam putaiya OrAgku
  vampap puLLin kampalaip perun' tOTu
  10
  vicumpiTai tUra ATi, mocin'tu uTan,
  pU viri akan tuRaik kaNai vicaik kaTu n'Irk
  kAvirip pEr yARRu ayir koNTu INTi,
  ekkar iTTa kuppai veN maNal
  vaippin yANar vaLam kezu vEn'tar
  15
  jAlam n'ARum n'alam kezu n'al icai,
  n'An maRai mutu n'Ul mukkaT celvan,
  AlamuRRam kavin peRat taiiya
  poykai cUzn'ta pozil manai makaLir
  kaicey pAvait tuRaikkaN iRukkum
  20
  makara n'eRRi vAn tOy puricaic
  cikaram tOnRAc cEN uyar n'al il
  pukAar n'al n'ATTatuvE pakAar
  paNTam n'ARum vaNTu aTar aimpAl,
  paNait takait taTaiiya kANpu in men tOL,
  25
  aNagkucAl, arivai irun'ta
  maNam kamaz maRukin maNaR perug kunRE.
  iTaic curattu oziyak karutiya n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

  191. pAlai
  attap pAtirit tuyt talaip putu vI
  eri itaz alariyoTu iTai paTa viraii,
  vaN tOTTut toTutta vaNTu paTu kaNNi,
  tOl putai ciraRRu aTi, kOluTai umaNar
  5
  Ur kaNTanna Aram vAgki,
  aruj curam ivarn'ta acaivu il n'On tAL
  tirun'tu pakaTTu iyampum koTu maNi, purin'tu avar
  maTi viTu vILaiyoTu, kaTitu etir OTi,
  Omai am perug kATTu varUum vampalarkku
  10
  Emam ceppum enRUz n'IL iTai,
  arum poruL n'acaii, pirin'tu uRai valli,
  cenRu, vinai eNNutiAyin, n'anRum,
  uraitticin vAzi en n'ejcE! 'n'irai mukai
  mullai arun'tum melliya Aki,
  15
  aRal ena virin'ta uRal in cAyal
  oli irug kUn'tal tERum' ena,
  valiya kURavum vallaiyO, maRRE?
  talaimakan tan n'ejciRkuc celavu azugkiyatu. - orOTOkattuk kan'tarattanAr

  193. pAlai
  kAn uyar marugkil kavalai allatu,
  vAnam vENTA vil Er uzavar
  peru n'AL vETTam, kiLai eza vAytta,
  poru kaLattu ozin'ta kurutic cev vAy,
  5
  poRitta pOlum vAl n'iRa eruttin,
  aNin'ta pOlum cej cevi, eruvai;
  kuRum poRai ezun'ta n'eTun' tAL yAattu
  arug kavaTTu uyarcinaip piLLai UTTa,
  virain'tu vAy vazukkiya kozug kaN Un taTi
  10
  kol paci mutu n'ari valci Akum
  curan n'amakku eLiyamannE; n'al manaip
  pal mAN tagkiya cAyal, in mozi,
  murun'tu Er muRuval, iLaiyOL
  perun' tOL in tuyil kaiviTukalanE.
  poruL valitta n'ejciRkuc colli, talaimakan celavu azugkiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  198. kuRijci
  'kURuvamkollO? kURalamkol?' enak
  karan'ta kAmam kain'n'iRukkallAtu,
  n'ayan'tu n'Am viTTa n'al mozi n'ampi,
  arai n'AL yAmattu vizu mazai karan'tu;
  5
  kAr virai kamazum kUn'tal, tU vinai
  n'uN n'Ul Akam porun'tinaL, veRpin
  iLa mazai cUzn'ta maTa mayil pOla,
  vaNTu vazip paTara, taN malar vEyn'tu,
  vil vakuppuRRa n'al vAgku kuTaic cUl
  10
  am cilampu oTukki ajcinaL van'tu,
  tujcu Ur yAmattu muyagkinaL, peyarvOL,
  AnRa kaRpin cAnRa periyaL,
  am mA arivaiyO allaL; tenAatu
  Aay n'al n'ATTu aNagkuTaic cilampil,
  15
  kaviram peyariya uru kezu kavAan,
  Er malar n'iRai cunai uRaiyum
  cUrmakaLmAtO ennum en n'ejcE!
  puNarn'tu n'Igkiya talaimakaLatu pOkku n'Okkiya talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

  199. pAlai
  karai pAy veN tirai kaTuppa, pala uTan,
  n'irai kAl oRRalin, kal cErpu utirum
  varai cEr marAattu Uz malar peyal cettu,
  uyagkal yAnai n'Ir n'acaikku alamara,
  5
  cilampi valan'ta vaRuj cinai vaRRal
  alagkal ulavai ari n'izal acaii,
  tiragkumaral kavviya kaiyaRu tokun'ilai,
  aram tin Ucit tiraL n'uti anna,
  tiN n'ilai eyiRRa cen'n'Ay eTuttalin,
  10
  vaLi munaip pULaiyin oyyenRu alaRiya
  keTumAn ina n'irai tarIiya, kalaiyE
  katir mAy mAlai AN kural viLikkum
  kaTal pOl kAnam piRpaTa, 'piRar pOl
  celvEm Ayin, em celavu n'anRu' ennum
  15
  Acai uLLam acaivinRu turappa,
  n'I celaRku uriyai n'ejcE! vEy pOl
  taTaiyina mannum, taNNiya, tiraNTa,
  perun' tOL arivai oziya, kuTAatu,
  irum pon vAkaip perun'tuRaic ceruvil,
  20
  polam pUN n'annan porutu kaLattu oziya,
  valam paTu koRRam tan'ta vAy vAL,
  kaLagkAyk kaNNi n'Ar muTic cEral
  izan'ta n'ATu tan'tanna
  vaLam peritu peRinum, vAralen yAnE.
  poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaimakan colliyatu. - kallATanAr

  204. mullai
  ulaku uTan n'izaRRiya tolaiyA veNkuTai,
  kaTal pOl tAnai, kalimA, vazuti
  venRu amar uzan'ta viyan perum pAcaRaic
  cenRu, vinai muTittanam Ayin, inRE
  5
  kArp peyaRku etiriya kANtaku puRavil,
  kaNam koL vaNTin am ciRait tozuti
  maNam kamaz mullai mAlai Arppa,
  utukkAN van'tanRu pozutE; val virain'tu,
  celka, pAka! n'in n'al vinai n'eTun' tEr
  10
  veNNel arin'ar maTi vAyt taNNumai
  pal malarp poykaip paTu puL Oppum
  kAy n'el paTappai vANan ciRukuTit
  taNTalai kamazum kUn'tal,
  oN toTi maTan'tai tOL iNai peRavE.
  vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturaik kAmakkaNi n'appAlattanAr

  208. kuRijci
  yAma iravin n'eTug kaTai n'inRu,
  tEm mutir cimaiyak kunRam pATum
  n'uN kOl akavun'ar vENTin, veN kOTTu
  aNNal yAnai Iyum vaN makiz
  5
  veLiyan vENmAn Aay eyinan,
  aLi iyal vAzkkaip pAzip paRan'talai,
  izai aNi yAnai iyal tEr mijiliyoTu
  n'aNpakal uRRa ceruvil puN kUrn'tu,
  oL vAL mayagku amar vIzn'tena, 'puL orugku
  10
  am kaN vicumpin viLagku jAyiRRu
  oN katir teRAmai, ciRakarin kOli,
  n'izal ceytu uzaRal kANEn, yAn' enap
  paTukaLam kANTalcellAn, cinam ciRan'tu,
  uru vinai n'annan, aruLAn, karappa,
  15
  peru vituppuRRa pal vEL makaLir
  kurUup pUm pain' tAr arukkiya pUcal,
  vacai viTak kaTakkum vayagku perun' tAnai
  akutai kiLaitan'tAgku, miku peyal
  uppuc ciRai n'illA veLLam pOla,
  20
  n'ANu varai n'illAk kAmam n'aNNi,
  n'alkinaL, vAziyar, van'tE Ori
  pal pazap palavin payam kezu kollik
  kAr malar kaTuppa n'ARum,
  Er n'uN, Oti mAayOLE!
  puNarn'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

  212. kuRijci
  tA il n'al pon taiiya pAvai
  viN tavaz iLa veyiR koNTu n'inRanna,
  miku kavin eytiya, tokukural aimpAl,
  kiLaiaril n'ANaR kizagku maNaRku InRa
  5
  muLai Oranna muL eyiRRut tuvar vAy,
  n'ayavan taivarum cevvazi n'al yAz
  icai Orttanna in tIm kiLavi,
  aNagku cAl arivaiyai n'acaii, perug kaLiRRu
  inam paTi n'Irin kalagkiya pozutil,
  10
  peRal arug kuraiyaL ennAy, vaikalum,
  innA aruj curam n'In'ti, n'IyE
  ennai innaR paTuttanai; minnu vacipu
  uravuk kAr kaTuppa maRali main'tuRRu,
  viravu mozik kaTTUr vENTuvazik koLIi,
  15
  paTai n'ilA ilagkum kaTal maruL tAnai
  maTTu aviz teriyal maRap pOrk kuTTuvan
  poru muraN peRAatu vilagku cinam ciRan'tu,
  ceruc cey munpoTu mun'n'Ir muRRi,
  Ogkutiraip pauvam n'Igka OTTiya
  20
  n'Ir mAN eHkam n'iRattuc cenRu azun'tak
  kUr matan aziyarO n'ejcE! AnAtu
  eLiyaL allOT karuti,
  viLiyA evvam talait tan'tOyE.
  allakuRippaTTu n'Igkum talaimakan tan n'ejcinai n'erugkic colliyatu. -paraNar

  214. mullai
  akal iru vicumpakam putaiyap pAay,
  pakal uTan karan'ta, pal katir, vAnam
  irug kaLiRRu ina n'irai kuLirppa vIci,
  perum peyal azi tuLi pozital AnAtu;
  5
  vEn'tanum vem pakai muraNi En'tuilai,
  viTu katir n'eTu vEl imaikkum pAcaRai,
  aTu pukaz mEvaloTu kaNpaTai ilanE;
  amarum n'am vayinatuvE; n'amar ena
  n'am aRivu teLin'ta pommal Oti
  10
  yAgku AkuvaLkoltAnE OgkuviTaip
  paTu cuvaR koNTa paku vAyt teL maNi
  A peyar kOvalar AmpaloTu aLaii,
  paiyuL n'al yAz cevvazi vakuppa,
  Ar uyir aNagkum teL icai
  15
  mAri mAlaiyum tamiyaL kETTE?
  pAcaRaikkaN talaimakaL tan n'ejciRkuc colliyatu. - vaTama vaNNakkan pEri cAttanAr

  224. mullai
  celka, pAka! ellinRu pozutE
  vallOn aTagku kayiRu amaippa, kollan
  vicaittu vAgku turuttiyin veyya uyirA,
  koTu n'ukattu yAtta talaiya, kaTu n'aTai,
  5
  kAl kaTuppu anna kaTuj celal ivuLi,
  pAl kaTai n'uraiyin parUu mitappu anna,
  vAl veL teviTTal vazi vAr n'uNakkam
  cilampi n'Ulin n'uNagkuvana pARi,
  cAn'tu pular akalam maRuppa, kANtaka,
  10
  putu n'alam peRRa veytu n'Igku puRavil,
  teRi n'aTai maraik kaNam iriya, manaiyOL
  aitu uNagku valci peytu muRukku uRutta
  tirimarak kural icai kaTuppa, vari maNal
  alagku katirt tikiri Azi pOza,
  15
  varumkol tOzi! n'am in uyirt tuNai ena,
  cil kOl el vaLai oTukki, pal kAl
  arug kaTi viyal n'akar n'Okki,
  varun'tumAl, aLiyaL tirun'tizaitAnE.
  vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - AvUr mUlagkizAr makanAr perun'talaic cAttanAr

  225. pAlai
  anpum, maTanum, cAyalum, iyalpum,
  enpu n'ekizkkum kiLaviyum, piRavum,
  onRupaTu koLkaiyoTu OrAgku muyagki,
  inRE ivaNam Aki, n'ALai,
  5
  putal ivar ATu amai, tumpi kuyinRa
  akalA am tuLai, kOTai mukattalin,
  n'Irkku iyagku ina n'iraip pinRai vAr kOl
  Ayk kuzal pANiyin aitu van'tu icaikkum,
  tEkku amal cOlaik kaTaRu Ogku aruj curattu,
  10
  yAtta tUNit talai tiRan'tavaipOl,
  pUtta iruppaik kuzai poti kuvi iNar
  kazal tuLai muttin cen' n'ilattu utira,
  mazai tuLi maRan'ta am kuTic cIRUrc
  cEkkuvam kolO n'ejcE! pUp punai
  15
  puyal ena olivarum tAz irug kUn'tal,
  ceRi toTi munkai, n'am kAtali
  aRivu ajar n'Okkamum pulaviyum n'inain'tE?
  poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaimakan colliyatu. - eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

  230. n'eytal
  'uRu kazi marugkin OtamoTu malarn'ta
  ciRu karu n'eytaR kaN pOl mA malarp
  perun' taN mAt tazai irun'ta alkul,
  aiya arumpiya cuNagkin, vai eyiRRu,
  5
  mai Ir Oti, vAL n'utal, kuRumakaL!
  viLaiyATTu AyamoTu veN maNal utirtta
  punnai n'uN tAtu ponnin n'oNTu,
  manai puRan'tarutiAyin, enaiyatUum,
  im manaik kizamai emmoTu puNarin,
  10
  tItum uNTO, mAtarAy?' ena,
  kaTum pari n'al mAn, koTijci n'eTun' tEr
  kai val pAkan paiyena iyakka,
  yAm taR kuRukinamAka, En'tu ezil
  ari vEy uN kaN pani varal oTukki,
  15
  ciRiya iRaijcinaL, talaiyE
  periya evvam yAm ivaN uRavE.
  talaimakaLaik kaNNuRRu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

  234. mullai
  kAr payam pozin'ta n'Ir tikaz kAlai,
  n'uN ayir paran'ta taN aya marugkin,
  n'irai paRai annattu anna, virai parip
  pul uLaik kalimA mellitin koLIiya,
  5
  vaLpu orugku amaiyap paRRi, muLkiya
  pal katir Azi mel vazi aRuppa,
  kAl ena maruLa, ERi, n'Ul iyal
  kaN n'Okku ozikkum paN amai n'eTun' tEr
  val virain'tu Urmati n'al valam peRun'a!
  10
  tatar tazai munaiiya teRi n'aTai maTap piNai
  ERu puNar uvakaiya URu ila ukaLa,
  am ciRai vaNTin men paRait tozuti
  mullai n'aRu malart tAtu n'ayan'tu Uta,
  ellai pOkiya pullen mAlai,
  15
  puRavu aTain'tirun'ta uRaivu in n'al Ur,
  kazi paTar uzan'ta pani vAr uNkaN
  n'al n'iRam paran'ta pacalaiyaL
  min n'Er Otip pinnup piNi viTavE.
  talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - pEyanAr

  239. pAlai
  aLitOtAnE; evan Avatukol?
  manRum tOnRAtu; maranum mAyum
  'puli ena ulampum ceg kaN ATavar,
  jeliyoTu piTitta vAr kOl ampinar,
  5
  el Ur eRin'tu, pal At tazIiya
  viLi paTu pUcal vej curattu iraTTum
  vERu pal tEettu ARu pala n'In'ti,
  puLLit toyyil, poRi paTu cuNagkin,
  oL izai makaLir uyar piRai tozUum
  10
  pullen mAlai, yAm ivaN oziya,
  ITTu arugkuraiya poruLvayiR celinE,
  n'ITTuvir allirO, n'eTun'takaiyIr?' ena,
  kuRu n'eTum pulavi kURi, n'ammoTu
  n'erun'alum tIm pala mozin'ta
  15
  ciRu n'al orutti peru n'al UrE!
  poruLvayiR pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -eyinan'tai makan iLagkIranAr

  244. mullai
  '''pacai paTu paccai n'ey tOyttanna
  cEy uyar cinaiya mAc ciRaip paRavai
  pakal uRai mutu maram pulampap pOki,
  mukai vAy tiRan'ta n'akai vAy mullai
  5
  kaTimakaL katuppin n'ARi, koTimicai
  vaNTinam tavirkkum taN patak kAlai
  varinum, vArAr Ayinum, ANTu avarkku
  initukol, vAzi tOzi?'' ena, tan
  pal itaz mazaik kaN n'allakam civappa,
  10
  arun' tuyar uTaiyaL ivaL' ena virumpip
  pANan van'tanan, tUtE; n'Iyum
  pul Ar puravi, val virain'tu, pUTTi,
  n'eTun' tEr Urmati, valava!
  muTin'tanRu amma, n'Am munniya vinaiyE!
  vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturai.......maLLanAr

  245. pAlai
  'uyirinum ciRan'ta oN poruL tarumAr
  n'anRu puri kATciyar cenRanar, avar' ena
  manai valittu oziyum matukaiyaL Atal
  n'I n'aRku aRin'tanaiAyin, n'Igki,
  5
  mazai peyal maRan'ta kazai tiragku iyavil,
  cel cAttu eRiyum paNpu il vAzkkai
  val vil iLaiyar talaivar, el uRa,
  vari kiLar paNait tOL, vayiRu aNi titalai,
  ariyalATTiyar alku manai varaippil,
  10
  makiz n'oTai peRAarAki, n'anai kavuL
  kAna yAnai veN kOTu cuTTi,
  manRu OTu putalvan pun talai n'Ivum
  aru munaip pAkkattu alki, vaikuRa,
  n'izal paTak kavinRa n'IL arai ilavattu
  15
  azal akain'tanna alagkucinai oN pUk
  kuzal icait tumpi Arkkum AgkaN,
  kuRum poRai uNagkum tatar veL enpu
  kaTug kAl oTTakattu alku paci tIrkkum
  kal n'eTug kavalaiya kAnam n'In'ti,
  20
  am mA arivai oziya,
  cenmO n'ejcam! vAralen yAnE.
  poruL kaTaikkUTTiya n'ejcinaik kazaRi, talaimakan colli, celavu azugkiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  254. mullai
  'n'arai virAvuRRa n'aRu men kUn'taR
  cem mutu ceviliyar pala pArATTa,
  polan cey kiNkiNi n'alam peRu cEvaTi
  maNal mali muRRattu n'ilam vaTuk koLAa,
  5
  manai uRai puRavin ceg kAR cEval
  tuNaiyoTu kuRum paRai payiRRi, mEl cela,
  viLaiyATu Ayattu iLaiyOrk kANtoRum
  n'amvayin n'inaiyum n'al n'utal arivai
  pulampoTu vatiyum kalagku ajar akala,
  10
  vEn'tu uRu toziloTu vERu pulattu alki,
  van'tu vinai muTittanam Ayin, n'Iyum,
  paNai n'ilai munaiiya, vinai n'avil, puravi
  izai aNi n'eTun' tEr Azi uRuppa,
  n'uN koTi minnin, paim payir tumiya,
  15
  taLava mullaiyoTu talaii, taNNena
  veRi kamaz koNTa vI tatai puRavin
  n'eTi iTai pin paTak kaTavumati, enRu yAn
  colliya aLavai, n'ITAtu, vallena,
  tAr maNi mA aRivuRAa,
  20
  Ur n'aNit tan'tanai, uvakai yAm peRavE!
  vinai muRRi van'tu eytiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

  257. pAlai
  vEniR pAtirik kUni mA malar
  n'aRai vAy vATal n'ARum n'AL, curam,
  ari Ar cilampin cIRaTi civappa,
  emmoTu Or ARu paTIiyar, yAza n'in
  5
  pommal Oti potuLa vAri,
  arumpu aRa malarn'ta Ay pU marAattuc
  curumpu cUz alari taii, vEyn'ta n'in
  tEm pAy kUn'tal kuRum pala mocikkum
  vaNTu kaTin'tu Ompal tERRAy, aNi koLa
  10
  n'uN kOl el vaLai teLirkkum munkai
  mel iRaip paNait tOL viLagka vIci,
  valluvaimannAl n'aTaiyE kaLvar
  pakai miku kavalaic cel n'eRi kANmAr,
  micai maram cErttiya kavai muRi yAattu,
  15
  n'Ar arai marugkin n'Ir varap poLittu,
  kaLiRu cuvaittiTTa kOtuTait tataral
  kallA umaNarkkut tI mUTTu Akum,
  tunpuRu takuvana AgkaN, pun kOTTu
  aril ivar puRRattu alku irai n'acaii,
  20
  veL arA miLira vAgkum
  piLLai eNkin malaivayinAnE.
  uTan pOkAn'inRa talaimakaTkut talaimakan colliyatu. - uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr

  258. kuRijci
  n'annan utiyan arug kaTip pAzi,
  tol mutir vELir Ompinar vaitta
  ponninum arumai n'anku aRin'tum, annOT
  tunnalammAtO eninum, aHtu ollAy
  5
  taN mazai tavazum tAz n'Ir n'anan'talaik
  kaTug kARRu eTukkum n'eTum perug kunRattu
  mAya iruL aLai mAy kal pOla,
  mAykatil vAziya, n'ejcE! n'ALum,
  mel iyaR kuRumakaL n'al akam n'acaii,
  10
  aravu irai tErum ajcuvaru ciRu n'eRi,
  iravin eytiyum peRAay, aruL varap
  pullen kaNNai pulampu koNTu, ulakattu
  uLLOrkku ellAm peru n'akaiyAka,
  kAmam kaimmika uRutara,
  15
  AnA aru paTar talaittan'tOyE!
  allakuRippaTTup patippeyarn'ta talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -paraNar

  261. pAlai
  kAnap pAtirik karun' takaTTu oL vI
  vEnil atiraloTu viraii, kANvara,
  cil aig kUn'tal azutti, mel iNart
  tEm pAy marAam aTaicci, vAn kOl
  5
  ilagku vaLai teLirppa vIci, cilampu n'akac
  cil mel otukkamoTu menmela iyali, 'n'in
  aNi mAN ciRupuRam kANkam; ciRu n'ani
  Eku' ena, Ekal n'ANi, oyyena
  mA koL n'OkkamoTu maTam koLac cAay,
  10
  n'inRu talai iRaijciyOLE; atu kaNTu,
  yAm mun'tuRutal cellEm, AyiTai
  aruj curattu alkiyEmE irum puli
  kaLiRu aTTuk kuzumum Ocaiyum, kaLi paTTu
  villOr kuRumpil tatumpum,
  15
  val vAyk kaTun' tuTip pANiyum kETTE.
  puNarn'tu uTan pOyina kAlai, iTaic curattup paTTatanai mINTu van'ta kAlattut tOzikkut talaimakan colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  262. kuRijci
  mutai paTu pacug kATTu aril pavar mayakki,
  pakaTu pala pUNTa uzavuRu cej cey,
  iTu muRai n'irampi, Aku vinaik kalittu,
  pAcilai amanRa payaRu A pukkena,
  5
  vAy mozit tan'taiyaik kaN kaLain'tu, aruLAtu,
  Ur mutu kOcar n'avaitta ciRumaiyin,
  kalattum uNNAL, vAlitum uTAaL,
  cinattin koNTa paTivam mARAL,
  maRam kezu tAnaik koRRak kuRumpiyan,
  10
  ceru iyal n'al mAn titiyaRku uraittu, avar
  in uyir cekuppak kaNTu cinam mARiya
  annimijili pOla, meym malin'tu,
  AnA uvakaiyEm Ayinem pU malin'tu
  aruvi Arkkum ayam tikaz cilampin
  15
  n'uN pala tuvalai putalmicai n'anaikkum
  vaNTu paTu n'aRavin vaN makizp pEkan
  koNTal mA malai n'ARi,
  am tIm kiLavi van'tamARE.
  iravukkuRikkaN talaimakaLaip puNarn'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

  274. mullai
  iru vicumpu atira muzagki, ara n'alin'tu,
  iku peyal azi tuLi talaii, vAnam
  paruvam ceyta pAnAT kagkul,
  ATu talait turuvin tOTu EmArppa,
  5
  kaTai kOl ciRu tI aTaiya mATTi,
  tiN kAl uRiyan, pAnaiyan, ataLan,
  n'uN pal tuvalai oru tiRam n'anaippa,
  taNTu kAl UnRiya tani n'ilai iTaiyan,
  maTi viTu vILai kaTitu cenRu icaippa,
  10
  teRi maRi pArkkum kuRu n'ari verIi,
  muLLuTaik kuRun' tURu iriyap pOkum
  taN n'aRu puRavinatuvE n'aRu malar
  mullai cAnRa kaRpin
  mel iyaR kuRumakaL uRaivu in UrE.
  talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - iTaik kATanAr

  280. n'eytal
  pon aTarn'tanna oL iNarc cerun'tip
  pal malar vEyn'ta n'alam peRu kOtaiyaL,
  tiNi maNal aTai karai alavan ATTi
  acaiyinaL irun'ta Ay toTik kuRumakaL,
  5
  n'alamcAl vizup poruL kalam n'iRai koTuppinum,
  peRal arugkuraiyaL Ayin, aRam terin'tu,
  n'Am uRai tEem marUup peyarn'tu, avanoTu
  iru n'Irc cErppin uppuTan uzutum,
  peru n'Irk kuTTam puNaiyoTu pukkum,
  10
  paTuttanam, paNin'tanam, aTuttanam, iruppin,
  tarukuvankollO tAnE viri tiraik
  kaN tiraL muttam koNTu, jAgkart
  tEn imir akan karaip pakukkum
  kAnal am perun' tuRaip paratavan emakkE?
  talaimakaLaik kaNNuRRu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu; alla kuRippaTTup pOkAn'inRavan colliyatUum Am, - ammUvanAr

  284. mullai
  ciRiyilai n'ellik kAy kaNTanna
  kuRu vizik kaNNa kUral am kuRu muyal
  muTan'tai varakin vIgku pIL arun'tupu,
  kuTan'tai am ceviya kOT pavar oTugki,
  5
  in tuyil ezun'tu, tuNaiyoTu pOki,
  munRil ciRu n'iRai n'Ir kaNTu uNNum
  pun pulam tazIiya poRaimutal ciRu kuTi,
  tinaik kaL uNTa teRi kOl maRavar,
  vicaitta villar, vETTam pOki,
  10
  mullaip paTappaip pulvAy keNTum
  kAmar puRavinatuvE kAmam
  n'amminum tAn talaimayagkiya
  am mA arivai uRaivu in UrE.
  vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu; tan n'ejciRkuc colliyatUum Am. - iTaikkATanAr

  287. pAlai
  toTi aNi munkait toku viral kuvaii,
  paTiva n'ejcamoTu pakal tuNai Aka,
  n'Omkol? aLiyaL tAnE! tUgku n'ilai,
  marai ERu coRin'ta, mAt tAT kan'tin
  5
  curai ivar potiyil am kuTic cIRUr
  n'AT pali maRan'ta n'araik kaN iTTikai,
  puricai mUzkiya pori arai Alattu
  oru tani n'eTu vIz utaitta kOTai
  tuNaip puRA irikkum tUy mazai n'anan'talai,
  10
  kaNaik kAl am piNai ERu puRam n'akka,
  olku n'ilai yAattu Ogku cinai payan'ta
  alkuRu vari n'izal acaiyinam n'Okka,
  arampu van'tu alaikkum mAlai,
  n'irampA n'IL iTai varun'tutum yAmE.
  pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan, iTaic curattu n'inRu, tan n'ejciRkuc colliyatu. - kuTavAyiRkIrattanAr

  289. pAlai
  cilai ERaTTa kaNai vIz vampalar
  uyar patukku ivarn'ta tatar koTi atiral
  n'eTu n'ilai n'aTukal n'AT palik kUTTum
  curaniTai vilagkiya maran Ogku iyavin,
  5
  van'tu, vinai valitta n'amvayin, enRum,
  terumaral uLLamoTu varun'tal AnAtu,
  n'ekizA men piNi vIgkiya kai ciRitu
  avizinum, uyavum Ay maTat takuvi
  cEN uRai pulampin n'AL muRai izaitta
  10
  tiN cuvar n'Okki, n'inain'tu, kaN pani,
  n'ekiz n'Ul muttin, mukiz mulait teRippa,
  mai aRa virin'ta paTai amai cEkkai
  ai men tUvi aNai cErpu acaii,
  maiyal koNTa matan azi irukkaiyaL
  15
  pakuvAyp palli paTutoRum paravi,
  'n'alla kURu' ena n'aTugki,
  pullen mAlaiyoTu porumkol tAnE?
  pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - eyinan'tai makan iLagkIranAr

  291. pAlai
  vAnam peyal vaLam karappa, kAnam
  ulaRi ilai ilavAka, pala uTan
  ERuTai Ayattu inam paci teRuppa,
  kayan aRa vaRan'ta kOTaiyoTu n'ayan aRap
  5
  peru varai n'ivan'ta marugkil, koTu varip
  puliyoTu porutu cinam ciRan'tu, valiyOTu
  uravuk kaLiRu otugkiya marugkil, parUup paral,
  ciRu pal minmini kaTuppa, evvAyum
  n'iRaivana imaikkum n'irampA n'IL iTai
  10
  eruvai iruj ciRai irIiya, viri iNart
  tAtu uN tumpi mural icai kaTuppa,
  pariyinatu uyirkkum ampinar, veruvara
  uvalai cUTiya talaiyar, kavalai
  Arttu, uTan arum poruL vavvalin, yAvatum
  15
  cAttu iTai vazagkAc cEN cimai atara
  ciRiyilai n'ellit tIm cuvait tiraL kAy
  utirvana tAam attam tavirvu inRu,
  puLLi am piNai uNIiya uLLi,
  aRu maruppu ozitta talaiya, tOl poti,
  20
  maRu maruppu iLag kOTu atirak kUum
  cuTar teRa varun'tiya aruj curam iRan'tu, Agku
  uLLinai vAziya, n'ejcE! pOtu enap
  pulam kamaz n'ARRattu irum pal kUn'tal,
  n'al ezil, mazaik kaN, n'am kAtali
  25
  mel iRaip paNaittOL viLagkum mAN kavinE.
  poruLvayiR pOkAn'inRa talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colli yatu. - pAlai pATiya perug kaTugkO

  297. pAlai
  pAnAT kagkulum, perum pun mAlaiyum,
  AnA n'OyoTu azi paTark kalagki,
  n'amvayin inaiyum iTumpai kaimmika,
  ennai AkumO, n'ejcE! n'am vayin
  5
  irug kavin illAp perum pun tATi,
  kaTugkaN, maRavar pakazi mAyttena,
  marugkul n'uNukiya pEem mutir n'aTukal,
  peyar payam paTarat tOnRu kuyil ezuttu
  iyaipuTan n'OkkalcellAtu, acaivuTan
  10
  ARu cel vampalar viTTanar kaziyum
  cUr mutal irun'ta Omai am puRavin,
  n'Ir muL vElip pulavu n'ARu munRil,
  ezutiyanna koTi paTu verukin
  pULai anna pogku mayirp piLLai,
  15
  mati cUz mInin, tAy vazippaTUum
  ciRukuTi maRavar cEk kOL taNNumaikku
  eruvaic cEval iruj ciRai peyarkkum
  veru varu kAnam, n'ammoTu,
  'varuval' enROL makiz maTa n'OkkE?
  poruLvayiR pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  299. pAlai
  ellaiyum iravum, vinaivayin pirin'ta
  munnam, mun uRupu aTaiya uLLiya
  pati maRan'tu uRaital vallinam Ayinum,
  atu maRan'tu uRaital aritu AkinRE
  5
  kaTu vaLi eTutta kAl kazi tEkkilai
  n'eTu viLip parun'tin veRi ezun'tAgku,
  vicumpu kaN putaiyap pAay, pala uTan
  akal iTam cellun'ar aRivu keTat tAay,
  kavalai karakkum kATu akal attam,
  10
  cey poruL marugkin celavu tanakku uraittena,
  vaiku n'ilai matiyam pOla, paiyena,
  pulampu koL avalamoTu, putuk kavin izan'ta
  n'alam kezu tirumukam iRaijci, n'ilam kiLaiyA,
  n'IroTu poruta Ir itaz mazaik kaN
  15
  ikutaru teN pani Akattu uRaippa,
  kAl n'ilaicellAtu, kazi paTark kalagki,
  n'A n'aTukkuRRa n'avilAk kiLaviyoTu,
  aRal maruL kUn'talin maRaiyinaL,' tiRal mANTu
  tirun'tukamAtO, n'um celavu' ena veytu uyirA,
  20
  paruvaral evvamoTu azin'ta
  peru vituppuRuvi pEtuRu n'ilaiyE.
  iTaic curattup pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

  304. mullai
  iru vicumpu ivarn'ta karuvi mA mazai,
  n'Ir ceRi n'ugkin kaN citarn'tavai pOl,
  cUr panippanna taN varal AliyoTu
  parUup peyal azi tuLi talaii, vAn n'avinRu,
  5
  kurUut tuLi pozin'ta perum pular vaikaRai,
  ceytu viTTanna cen' n'ila marugkil,
  ceRittu n'iRuttanna teL aRal paruki,
  ciRu maRi tazIiya teRin'aTai maTap piNai,
  valam tiri maruppin aNNal iralaiyoTu,
  10
  alagku cinaik kurun'tin alku n'izal vatiya,
  curumpu imirpu Uta, piTavut taLai aviza,
  arum poRi majjai Ala, vari maNal
  maNi miTai pavaLam pOla, aNi mikak
  kAyAj cemmal tAay, pala uTan
  15
  Iyal mUtAy Irm puRam varippa,
  pulan aNi koNTa kAr etir kAlai,
  'En'tu kOTTu yAnai vEn'tan pAcaRai
  vinaiyoTu vERu pulattu alki, n'anRum
  aRavar allar, n'am aruLAtOr' ena,
  20
  n'am n'Oy tanvayin aRiyAL,
  em n'on'tu pulakkumkol, mAayOLE?
  pAcaRaikkaN talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - iTaikkATanAr

  322. kuRijci
  vayagku veyil jemiyap pAay, minnu vacipu,
  mayagku tuLi pozin'ta pAnAT kagkul;
  ArAk kAmam aTUu n'inRu alaippa,
  iRu varai vIzn'arin n'aTugki, teRuvara,
  5
  pAmpu eRi kOlin tamiyai vaiki,
  5
  tEmputikollO? n'ejcE! urum icaik
  kaLiRu kaNkUTiya vAL mayagku jATpin,
  oLiRu vER tAnaik kaTun' tErt titiyan
  10
  varu punal izitaru maram payil iRumpil,
  piRai uRaz maruppin, kaTug kaN, panRik
  kuRai Ar koTuvari kuzumum cAral,
  aRai uRu tIm tEn kuRavar aRuppa
  muyalun'ar muRRA ERRu aru n'eTuj cimai,
  15
  pukal arum, potiyil pOlap
  peRal arugkuraiyaL, em aNagkiyOLE!
  allakuRippaTTup pOkinRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

  334. mullai
  OTA n'al ERRu urivai taiiya
  ATu koL muracam izumena muzagka,
  n'ATu tiRai koNTanam Ayin pAka!
  pATu imiz kaTalin ezun'ta cummaiyoTu
  5
  perug kaLiRRut taTak kai puraiyak kAl vIzttu,
  irum piTit tozutiyin INTuvana kuzIi,
  vaNagku iRai makaLir ayarn'tanar ATum
  kazagku uRaz AliyoTu kataz uRai citaRi,
  peyal toTagkinRAl, vAnam; vAnin
  10
  vayagku ciRai annattu n'irai paRai kaTuppa,
  n'Alku uTan pUNTa kAl n'avil puravik
  koTijci n'eTun' tEr kaTum pari tavirAtu,
  ina mayil akavum kAr koL viyan punattu,
  n'On cUTTu Azi Ir n'ilam tumippa,
  15
  INTE kANak kaTavumati pUg kEzp
  polivana amartta uNkaN,
  oli pal kUn'tal Ay ciRu n'utalE!
  vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturaik kUttanAr

  335. pAlai
  iruL paTu n'ejcattu iTumpai tIrkkum
  aruL n'anku uTaiyar Ayinum Ital
  poruL illOrkku aHtu iyaiyAtuAkutal
  yAnum aRivenmannE; yAnai tan
  5
  kol maruppu oTiyak kutti, cinam ciRan'tu,
  innA vEnil in tuNai Ara,
  muLi cinai marAattup poLi piLan'tu UTTa,
  pulampu vIRRirun'ta n'ilam paku vej curam
  ariya allaman, n'amakkE viri tAr
  10
  ATu koL muracin aTu pOrc ceziyan
  mATa mUtUr matiRpuRam tazIi,
  n'ITu veyil uzan'ta kuRiyiRaik kaNaik kAl,
  toTai amai pan malart tOTu potin'tu yAtta
  kuTai Oranna kOL amai eruttin
  15
  pALai paRRu azin'tu oziya, puRam cErpu,
  vAL vaTittanna vayiRuTaip potiya,
  n'AL uRat tOnRiya n'ayavaru vanappin,
  Arattu anna aNi kiLar putup pU
  vAr uRu kavariyin vaNTu uNa viriya,
  20
  muttin anna veL vI tAay,
  alakin anna ari n'iRattu Ali
  n'akai n'ani vaLarkkum ciRappin, takai mikap
  pUvoTu vaLarn'ta mUvAp pacug kAy
  n'Irinum iniya Aki, kUr eyiRRu
  25
  amiztam URum cev vAy,
  oN toTi, kuRumakaT koNTanam celinE!
  talaimakan poruL kaTaikkUTTiya n'ejcinaik kazaRic celavu azugkiyatu. - maturait tattag kaNNanAr

  337. pAlai
  'cAral yAattu uyar cinai kuzaitta
  mAri Irn' taLir anna mEni,
  pEr amar mazaik kaN, pulampu koNTu oziya,
  Igkup pirin'tu uRaital initu anRu; Akalin
  5
  avaNatu Aka, poruL' enRu, umaNar
  kaNa n'irai anna, pal kAl, kuRumpoRai,
  tUtu oy pArppAn maTi veL Olaip
  paTaiyuTaik kaiyar varu toTar n'Okki,
  'uNNA marugkul innOn kaiyatu
  10
  pon Akutalum uNTu' ena, konnE
  taTin'tu uTan vIztta kaTugkaN mazavar,
  tiRan il citAar vaRumai n'Okki,
  ceg kOl ampinar kain' n'oTiyAp peyara,
  koTi viTu kurutit tUgku kuTar kaRIi,
  15
  vari maral iyavin oru n'ari ERRai,
  veN paral imaikkum kaN paRi kavalai,
  kaLLi n'Izal kataRupu vatiya,
  mazai kaNmARiya veg kATTu Ar iTai,
  emiyam kazitan'tOyE pani iruL
  20
  perug kali vAnam talaiiya
  irug kuLir vATaiyoTu varun'tuvaL enavE!
  munnoru kAlattup poruLvayiR pirin'tu van'ta talaimakan pinnum poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  338. kuRijci
  kunRu Ogku vaippin n'ATu mIkkURum
  maRam kezu tAnai aracaruLLum,
  aRam kaTaippiTitta cegkOluTan, amar
  maRam cAyttu ezun'ta valan uyar tiNi tOL,
  5
  palar pukaz tiruvin, pacum pUT pANTiyan
  aNagkuTai uyar n'ilaip poruppin kavAan,
  cinai oL kAn'taL n'ARum n'aRu n'utal,
  tuNai Ir Oti mAayOLvayin,
  n'uN kOl avir toTi vaN puRam cuRRa
  10
  muyagkal iyaiyAtuAyinum, enRum,
  vayavu uRu n'ejcattu uyavut tuNaiyAka,
  onnAr tEem pAz paTa n'URum
  tun arun' tuppin ven vER poRaiyan
  akal irug kAnattuk kolli pOla,
  15
  tavAaliyarO, n'aTpE! avaLvayin
  aRAaliyarO, tUtE poRAar
  viN porak kazitta tiN piTi oL vAL,
  puniRRu An taravin, iLaiyar perumakan,
  toku pOrc cOzan, poruL mali pAkkattu,
  20
  vazagkal AnAp perun' tuRai
  muzagku iru mun'n'Irt tiraiyinum palavE!
  allakuRippaTTa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturaik kaNakkAyanAr

  339. pAlai
  vIgku vicai, piNitta virai pari, n'eTun' tEr
  n'On katir cuman'ta Azi Az marugkil,
  pAmpu ena muTukun'Ir OTa, kUmpip
  paRRu viTu viralin payaRu kAy Uzppa,
  5
  aRciram n'inRanRAl, pozutE; muRpaTa
  ALvinaikku ezun'ta acaivu il uLLattu
  ANmai vAgka, kAmam taTpa,
  kavai paTu n'ejcam! kaNkaN akaiya,
  iru talaik koLLi iTai n'inRu varun'ti,
  10
  oru talaip paTAa uRavi pOnRanam;
  n'Omkol? aLiyaL tAnE yAkkaikku
  uyir iyain'tanna n'aTpin, av uyir
  vAztal anna kAtal,
  cAtal anna pirivu ariyOLE!
  pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - n'arai muTi n'eTTaiyAr

  342. kuRijci
  oRuppa Ovalai; n'iRuppa n'illalai;
  puNarn'tOr pOlap pORRumati! n'inakku yAn
  kiLaijan allenO? n'ejcE! tenAatu
  vel pOrk kavuriyar n'al n'ATTu uLLatai
  5
  maN koL puRRattu aruppu uzai tiRappin
  A koL mUtUrk kaLvar perumakan,
  Eval iLaiyar talaivan, mEvAr
  arug kuRumpu eRin'ta ARRaloTu, parun'tu paTap
  pal ceruk kaTan'ta cel uRaz taTak kai,
  10
  keTAa, n'al icait tennan, toTAa
  n'Ir izi marugkil kal aLaik karan'ta av
  varaiyaramakaLirin ariyaL,
  av vari alkul aNaiyAkkAlE!
  allakuRippaTTa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturaik kaNakkAyanAr

  343. pAlai
  vAgku amai puraiyum vIgku iRaip paNait tOL,
  cil cuNagku aNin'ta, pal pUN, men mulai,
  n'al ezil, Akam pullutal n'ayan'tu,
  maram kOL umaN makan pErum parutip
  5
  pun talai citaitta van talai n'aTukal
  kaNNi vATiya maNNA marugkul,
  kUr uLi kuyinRa kOTu mAy ezuttu, av
  ARu cel vampalar vERu payam paTukkum
  kaN pori kavalaiya kAnattu AgkaN,
  10
  n'anan'talai yAattu am taLirp peruj cinai,
  il pOl n'Izal cel veyil ozimAr,
  n'eTuj cevik kazutaik kuRug kAl ERRaip
  puRam n'iRai paNTattup poRai acAak kaLain'ta
  peyar paTai koLLArkku uyavut tuNai Aki,
  15
  uyarn'ta ALvinai purin'tOy; peyarn'tu n'inRu
  uLLinai vAzi, en n'ejcE! kaLLin
  makizin makizn'ta ari matar mazaik kaN,
  cil mozip polin'ta tuvar vAy,
  pal mAN pEtaiyin pirin'ta n'IyE.
  talaimakan iTaic curattu mILak karutiya n'ejcinaik kazaRip pOyatu. -maturai marutan iLan'AkanAr

  344. mullai
  vaLa mazai pozin'ta vAl n'iRak kaLari,
  uLartaru taN vaLi uRutoRum, n'ilavu enat
  toku mukai virin'ta muTak kAR piTavin,
  vai Er vAl eyiRRu, oL n'utal, makaLir
  5
  kai mAN tONi kaTuppa, paiyena,
  mayilinam payilum maram payil kAnam
  el iTai uRAa aLavai, vallE,
  kazal oli n'Avin teN maNi kaRagka,
  n'izal oLippanna n'imir parip puravi
  10
  vayakku uRu koTijci poliya, vaLpu Ayn'tu,
  iyakkumati vAziyO, kaiyuTai valava!
  payappuRu paTar aTa varun'tiya
  n'ayappu in kAtali n'akai mukam peRavE!
  vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

  351. pAlai
  vERRu n'ATTu uRaiyuL viruppuRap pENi,
  peRal arug kELir pin van'tu viTuppa,
  poruL akappaTutta pukal mali n'ejcamoTu
  kuRai vinai muTitta n'iRaivu in iyakkam
  5
  aRivuRUumkollO tAnE katir teRa,
  kazal ilai ukutta kAl poru tAz cinai,
  azal akain'tanna am kuzaip potumpil,
  puzal vI iruppaip pun kATTu attam,
  maRutaral uLLamoTu kuRuka, tORRiya
  10
  cey kuRi Azi vaikaltORu eNNi,
  ezutu cuvar n'inain'ta azutu vAr mazaik kaN
  vilagku vIz arip pani polag kuzait teRippa,
  tirun'tuizai munkai aNal acaittu UnRi,
  irun'tu aNai mItu, porun'tuzik kiTakkai,
  15
  varun'tu tOL pUcal kaLaiyum marun'tu ena
  uLLutoRu paTUum palli,
  puLLut tozutu uRaivi cevimutalAnE?
  poruL muRRi maRuttarAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -porun'til iLagkIranAr

  353. pAlai
  ALvinaip piritalum uNTO? piriyinum,
  kEL, ini vAziya, n'ejcE! n'ALum
  kanavuk kazin'tanaiyavAki, n'anavin,
  n'ALatu celavum, mUppinatu varavum,
  5
  aritu peRu ciRappin kAmattu iyaRkaiyum,
  in' n'ilai aRiyAy Ayinum, cen' n'ilai
  amai ATu am kazai tINTi, kallena
  jemai ilai utirtta eri vAyk kOTai
  n'eTu veN kaLari n'IRu mukan'tu cuzala,
  10
  kaTu veyil tirukiya vEnil veg kATTu,
  uyagku n'aTai maTap piNai tazIiya, vayagku poRi,
  aRu kOTTu, eziR kalai aRukayam n'Okki,
  teN n'Ir vETTa ciRumaiyin, tazai maRan'tu,
  uNn'Ir inmaiyin, olkuvana taLara,
  15
  maram n'izal aRRa iyavin curan iRan'tu,
  uLLuvai allaiyO maRRE uLLiya
  virun'tu ozivu aRiyAp perun' taN pan'tar,
  varun'ti varun'ar Ompi, taNNenat
  tAtu tukaL utirtta tAzai am kUn'tal
  20
  vIz itaz alari mel akam cErtti,
  makiz aNi muRuval mANTa cEkkai,
  n'ammoTu n'an mozi n'avilum
  pommal Otip punaiyizai kuNanE?
  mun oru kAlattup poruLvayiR pirin'ta talaimakan poruL muRRi van'tirun'ta kAlattu, mINTum poruL kaTAvina n'ejciRkuc colliyatu. - maturai aLakkara jAzAr makanAr maLLanAr

  361. pAlai
  'tU malart tAmaraip pUvin am kaN,
  mA itazk kuvaLai malar piNaittanna,
  tiru mukattu alamarum peru matar mazaik kaN,
  aNi vaLai munkai, Ay itaz maTan'tai
  5
  vAr mulai muRRattu n'Ul iTai vilagkinum,
  kavavup pulan'tu uRaiyum kazi perug kAmattu
  inpuRu n'ukarcciyin ciRan'tatu onRu il' ena
  anpAl mozin'ta en mozi koLLAy,
  poruL purivuNTa maruLi n'ejcE!
  10
  kariyAp pUvin periyOr Ara,
  azal ezu tittiyam aTutta yAmai
  n'izaluTai n'eTug kayam pukal vETTAagku,
  uLLutal Ompumati, ini n'I, muL eyiRRu,
  cil mozi, arivai tOLE pal malai
  15
  vev aRai marugkin viyan curam,
  evvam kUra, iRan'tanam, yAmE.
  poruLvayiR pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

  365. pAlai
  akal vAy vAnam mAl iruL parappa,
  pakal ARRuppaTutta paiyen tORRamoTu
  cinaval pOkiya punkaN mAlai,
  atta n'aTukal AL ena utaitta
  5
  kAna yAnaik katuvAy vaL ukir,
  irum panai itakkaiyin, oTiyum AgkaN,
  kaTugkaN ATavar E muyal kiTakkai,
  varun'ar inmaiyin kaLaiyun'ark kANA
  enRUz vej curam tan'ta n'IyE
  10
  tuyar ceytu ARRAyAki, peyarpu, Agku
  uLLinai vAziya, n'ejcE! ven vEl
  mA vaN kazuvuL kAmUr AgkaN,
  pUtam tan'ta pori arai vEgkait
  taN kamaz putu malar n'ARum
  15
  am cil Oti Ay maTat takaiyE.
  talaimakan iTaic curattu n'inRu colliyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

  371. pAlai
  av viLimpu urIiya vicai amai n'On cilai,
  cev vAyp pakazi, ceyir n'Okku ATavar
  kaNai iTak kazin'ta tan vIztuNai uLLi,
  kuRu n'eTun' tuNaiya maRi puTai ATa,
  5
  punkaN koNTa tiri maruppu iralai
  mEy patam maRutta ciRumaiyoTu, n'Oy kUrn'tu,
  n'eytal am paTuvil cil n'Ir uNNAtu,
  eHku uRu mAn'tarin inain'tu kaNpaTukkum,
  paitu aRa vempiya pAz cEr attam,
  10
  emiyam n'In'tum emminum, pani vArn'tu,
  ennaAm kol tAmE 'teN n'Ir
  Ay cunai n'ikar malar pOnm' ena n'acaii
  vI tEr paRavai vizaiyum
  pOtu Ar kUn'tal n'am kAtali kaNNE?
  poruLvayiR pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -eyinan'tai makan iLagkIranAr

  372. kuRijci
  arun' teRal marapin kaTavuL kAppa,
  perun' tEn tUgkum n'ATu kAN n'anan'talai,
  aNagkuTai varaippin, pAzi AgkaN,
  vEL mutu mAkkaL viyal n'akark karan'ta
  5
  arug kala veRukkaiyin ariyOL paNpu n'inain'tu,
  varun'tinammAtO eninum, aHtu ollAy,
  irum paNait toTutta palar ATu Ucal,
  Urn'tu izi kayiRRin, cela vara varun'ti,
  n'eTu n'eRik kutiraik kUr vEl ajci
  10
  kaTu munai alaitta koTu vil ATavar
  ATu koL pUcalin pATu ciRan'tu eRiyum,
  perun' tuTi vaLpin vIgkupu n'ekizA,
  mEy maNi izan'ta pAmpin, n'I n'ani
  tEmpinai vAzi, en n'ejcE! vEn'tar
  15
  kON taNi eyilin kAppuc ciRan'tu,
  INTu arugkuraiyaL, n'am aNagkiyOLE.
  allakuRippaTTup pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

  373. pAlai
  munai kavarn'tu koNTena, kalagki, pIr ezun'tu,
  manai pAz paTTa marai cEr manRattu,
  paNait tAL yAnai parUup puRam urijci,
  cetu kAz cAyn'ta mutu kAR potiyil,
  5
  aruj curam n'In'tiya varuttamoTu kaiyaRRu,
  perum pun mAlai pulampu van'tu uRutara,
  mILi uLLam celavu valiyuRuppa,
  tAz kai pUTTiya tani n'ilai irukkaiyoTu,
  tan n'ilai uLLum n'am n'ilai uNarAL;
  10
  irum pal kUn'tal, cEyizai, maTan'tai,
  kanai iruL n'aTu n'AL, aNaiyoTu porun'ti,
  veytuRRup pulakkum n'ejcamoTu, aitu uyirA,
  Ay itaz mazaik kaN malka, n'Oy kUrn'tu,
  perun' tOL n'anaikkum kaluzn'tu vAr arip pani
  15
  mel viral ukirin teRiyinaL, ven vEl
  aNNal yAnai aTu pOr vEn'tar
  orugku akappaTutta muravu vAy jAyil
  Or eyil mannan pOla,
  tuyil tuRan'tanaLkol? aLiyaL tAnE!
  pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. -pANTiyan EnAti n'eTugkaNNanAr

  374. mullai
  mAk kaTal mukan'tu, mAtirattu iruLi,
  malar talai ulakam putaiya, valan Erpu,
  pazagkaN koNTa kozum pal koNmU,
  pOzn'ta pOlap pala uTan minni,
  5
  tAzn'ta pOla n'ani aNi van'tu,
  cOrn'ta pOlac corivana payiRRi,
  iTiyum muzakkum inRi, pANar
  vaTi uRu n'al yAz n'arampu icaittanna
  in kural azi tuLi talaii, n'al pala
  10
  peyal peytu kazin'ta pU n'ARu vaikaRai,
  ceRi maNal n'ivan'ta kaLar tOnRu iyavil,
  kuRu mOTTu mUtAy kuRukuRu OTi,
  maNi maNTu pavaLam pOla, kAyA
  aNi miku cemmal oLippana maRaiya,
  15
  kAr kavin koNTa kAmar kAlai,
  celka, tErE n'al valam peRun'a!
  perun' tOL, n'uNukiya n'ucuppin,
  tirun'tuizai, arivai virun'tu etirkoLavE!
  pAcaRai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - iTaikkATanAr

  377. pAlai
  kOTai n'ITalin, vATu pulattu ukka
  ciRu pul uNavu, n'eRi paTa maRuki,
  n'uN pal eRumpi koNTu aLaic ceRitta
  vittA valci, vIgku cilai, maRavar
  5
  pal Uz pukkup payan n'irai kavara,
  kozug kuTi pOkiya perum pAz manRattu,
  n'arai mUtALar atir talai iRakki,
  kavai manattu iruttum vallu vanappu aziya,
  vari n'iRac citalai arittalin, pullenRu,
  10
  peru n'alam citain'ta pEem mutir potiyil
  innA oru ciRait tagki, in n'akaic
  ciRu men cAyal peru n'alam uLLi,
  vampalar Akiyum kazipa manRa
  n'acai tara van'tOr iran'tavai
  15
  icai paTap peytal ARRuvOrE!
  poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaimakan colliyatu. - mAROkkattuk kAmakkaNi n'appAlattanAr

  379. pAlai
  n'am n'ayan'tu uRaivi tol n'alam aziya,
  teruLAmaiyin tItoTu kezIi,
  aruL aRa, n'imirn'ta munpoTu poruL purin'tu,
  ALvinaikku etiriya, mILi n'ejcE!
  5
  n'inaiyinaiAyin, enava kENmati!
  viri tirai mun'n'Ir maN tiNi kiTakkai,
  pariti am celvam potumai inRi,
  n'anavin iyanRatuAyinum, kagkul
  kanavin aRRu, atan kazivE; atanAl,
  10
  viravuRu pal malar vaNTu cUzpu aTaicci,
  cuvalmicai acaiiya n'ilai tayagku uRu muTi
  INTu pal n'ARRam vENTuvayin uvappa,
  ceyvuRu viLagku izaip polin'ta tOL cErpu,
  eytiya kanai tuyil ERRoRum, tiruki,
  15
  mey pukuvanna kai kavar muyakkin
  mikuti kaNTanRO ilenE; n'I n'in
  pal poruL vETkaiyin, col varai n'Ivi,
  celavu valiyuRuttanai Ayin, kAloTu
  kanai eri n'ikazn'ta ilai il am kATTu,
  20
  uzaip puRattu anna puLLi n'Izal,
  acaiiya pozutil pacaiiya van'tu, ivaL
  maRappu arum pal kuNam n'iRattu van'tu uRutara,
  oru tiRam n'inaittal cellAy, tiripu n'inRu,
  uRu puli uzan'ta vaTu maruppu oruttaRkup
  25
  piTi iTu pUcalin aTi paTak kuzin'ta
  n'irampA n'IL iTait tUgki,
  iragkuvai allaiyO, uram keTa melin'tE?
  mun oru kAlattup poruL muRRivan'ta talaimakan pinnum poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  381. pAlai
  ALi n'al mAn aNagkuTai oruttal
  mILi vEzattu n'eTun'takai pulampa,
  En'tal veN kOTu vAgki, kuruku arun'tum
  ajcu varat takun'a AgkaN, majcu tapa,
  5
  azal kAnRu tiritarum alagku katir maNTilam
  n'izal cUnRu uNTa n'irampA n'IL iTai,
  kaRRu urik kuTampaik kata n'Ay vaTukar
  vil cinam taNin'ta veruvaru kavalai,
  kuruti ATiya pulavu n'ARu iruj ciRai
  10
  eruvaic cEval INTu kiLait tozuti,
  paccUn koLLai cARRi, paRai n'ivan'tu,
  cekkar vAnin vicumpu aNi koLLum
  aruj curam n'In'tiya n'amminum, porun'tAr
  munai araN kaTan'ta vinai val tAnai,
  15
  tEn imir n'aRun' tAr, vAnavan uTaRRiya
  onnAt tevvar man eyil pOla,
  perum pAz koNTa mEniyaL, n'eTitu uyirttu,
  varun'tumkol? aLiyaL tAnE curumpu uNa,
  n'eTu n'Ir payan'ta n'irai itazk kuvaLai
  20
  etir malar iNaip pOtu anna, tan
  ari matar mazaik kaN teN pani koLavE!
  talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturai iLagkaucikanAr

  390. n'eytal
  uvar viLai uppin koLLai cARRi,
  atar paTu pUziya cEN pulam paTarum
  tatar kOl umaNar pati pOku n'eTu n'eRik
  kaNa n'irai vAzkkaitAn n'anRukollO?
  5
  vaNar curi mucci muzutum man puraLa,
  aitu akal alkul kavin peRap punain'ta
  pal kuzait toTalai olkuvayin olki,
  ' ''n'ellum uppum n'ErE; UrIr!
  koLLIrO'' enac cEritoRum n'uvalum,
  10
  av vAgku un'ti, amait tOLAy! n'in
  mey vAz uppin vilai eyyAm' ena,
  ciRiya vilagkinamAka, periya tan
  ari vEy uNkaN amarttanaL n'Okki,
  'yArIrO, em vilagkiyIir?' ena,
  15
  mUral muRuvalaL pErvanaL n'inRa
  cil n'irai vAl vaLaip polin'ta
  pal mAN pEtaikku ozin'tatu, en n'ejcE!
  talaimakan pAgkaRkuc colliyatu; n'ejciRkuc colliyatUum Am. - ammUvanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 01:01:33(இந்திய நேரம்)