தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

91-100

 • 91-100

  91. pAlai
  viLagkupakal utaviya pal katir jAyiRu
  vaLam kezu mA malai payam keTat teRutalin,
  aruvi AnRa peru varai marugkil
  cUrc cunai tuzaii n'Irppayam kANAtu,
  5
  pAci tinRa paig kaN yAnai
  Oy pacip piTiyoTu orutiRan oTugka,
  vEy kaN uTain'ta veyil avir n'anan'talai
  arum poruL vETkaiyin akanRanar Ayinum,
  perum pEr anpinar tOzi!-irug kEz
  10
  iralai cEkkum, paral uyar patukkaik
  kaTugkaN mazavar kaLavu uzavu ezun'ta
  n'eTug kAl Acini oTugkATTu umpar,
  vicipiNi muzavin kuTTuvan kAppa,
  paci ena aRiyAp paNai payil irukkai,
  15
  taTa maruppu erumai tAmarai munaiyin,
  muTam mutir palavin kozu n'izal vatiyum,
  kuTan'ATu peRinum taviralar
  maTamAn n'Okki! n'in mAN n'alam maRan'tE.
  piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - mAmUlanAr

  92. kuRijci
  n'eTu malai aTukkam kaN keTa minni,
  paTu mazai pozin'ta pAnAT kagkul,
  kujcaram n'aTugkat tAkki, koTu varic
  ceg kaN irum puli kuzumum cAral
  5
  vAral vAziyar, aiya! n'Er iRai
  n'eTu men paNait tOn ivaLum yAnum
  kAval kaNNinam tinaiyE; n'ALai
  man'tiyum aRiyA maram payil iRumpin
  oN ceg kAn'taL avizn'ta AgkaN,
  10
  taN pal aruvit tAzn'Ir oru ciRai,
  urumuc civan'tu eRin'ta uran azi pAmpin
  tirumaNi viLakkin peRukuvai
  iruL men kUn'tal EmuRu tuyilE.
  iravukkuRic cenRu talaimakaLaik kaNNuRRu n'Igkum talaimakanai, pakaRkuRi n'Ern'ta vAypATTAl, tOzi varaivu kaTAyatu.- maturaip pAlAciriyar n'aRRAmanAr

  93. pAlai
  kEL kETu UnRavum, kiLaijar Aravum,
  kEL al kELir kezIiyinar ozukavum,
  ALvinaikku etiriya UkkamoTu pukal ciRan'tu;
  Arag kaNNi aTupOrc cOzar
  5
  aRam kezu n'al avai uRan'tai anna
  peRal aru n'an kalam eyti, n'ATum
  ceyal aruj ceyvinai muRRinam Ayin;
  araN pala kaTan'ta, muraN koL tAnai,
  vATA vEmpin, vazuti kUTal
  10
  n'AL agkATi n'ARum n'aRu n'utal
  n'IL irug kUn'tal mAayOLoTu,
  varai kuyinRanna vAn tOy n'eTu n'akar,
  n'urai mukan'tanna men pUj cEkkai
  n'ivan'ta paLLi, n'eTuj cuTar viLakkattu,
  15
  n'alam kEz Akam pUN vaTup poRippa,
  muyagkukam cenmO n'ejcE! vari n'utal
  vayam tikazpu izitarum vAy puku kaTAattu,
  mILi moympoTu n'ilan eRiyAk kuRuki,
  AL kOL pizaiyA, ajcuvaru taTak kai,
  20
  kaTum pakaTTu yAnai n'eTun' tErk kOtai
  tiru mA viyal n'akark karuvUr muntuRai.
  teN n'Ir uyar karaik kuvaiiya
  taN Anporun'ai maNalinum palavE.
  vinai muRRi mILaluRum talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - kaNakkAyanAr makanAr n'akkIranAr

  94. mullai
  tEm paTu cimayap pAgkarp pampiya
  kuvai ilai mucuNTai veN pUk kuzaiya,
  vAn enap pUtta pAnAT kagkul,
  maRit turUut tokutta paRip puRa iTaiyan
  5
  taN kamaz mullai tOnRiyoTu viraii,
  vaNTu paTat toTutta n'Ir vAr kaNNiyan,
  aitu paTu koLLi agkai kAya,
  kuRu n'ari uLampum kUr iruL n'eTu viLi
  ciRu kaT panRip peru n'irai kaTiya,
  10
  mutaip punam kAvalar n'inaittirun'tu Utum
  karug kOTTu OcaiyoTu orugku van'tu icaikkum
  van pulak kATTu n'ATTatuvE anpu kalan'tu
  Arvam ciRan'ta cAyal,
  irum pal kUn'tal, tirun'tizai UrE!
  vinai muRRi mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu; talaimakan pAgkaRkuc coRRatUum Am. - n'anpalUrc ciRu mEtAviyAr

  95. pAlai
  paipayap pacan'tanRu n'utalum; cAay,
  aitu AkinRu, en taLir purai mEniyum;
  palarum aRiyat tikaztarum, avalamum;
  uyir koTu kaziyin allatai, n'inaiyin
  5
  evanO? vAzi, tOzi! porikAl
  pokuTTu arai iruppaik kuvikulaik kazanRa
  Ali oppin tUmpuTait tiraL vI,
  ARu cel vampalar n'IL iTai azugka,
  Inal eNkin irug kiLai kavarum
  10
  curam pala kaTan'tOrkku iragkupa ennAr,
  kauvai mEvalar Aki, 'iv Ur
  n'iraiyap peNTir innA kURuva
  puraiyaalla, en makaTku' enap paraii,
  n'am uNarn'tu ARiya koLkai
  15
  annai munnar, yAm en, itaR paTalE?
  pOkku uTanpaTTa talaimakaL tOzikkut colliyatu. - orOTOkattuk kan'tarattanAr

  96. marutam
  n'aRavu uN maNTai n'uTakkalin, iRavuk kalittu,
  pUTTu aRu villin kUTTumutal teRikkum
  pazanap poykai aTaikaraip pirampin
  ara vAy anna am muL n'eTug koTi
  5
  aruvi Ampal akal aTai tuTakki,
  acaivaral vATai tUkkalin, Utuulai
  vicai vAgku tOlin, vIgkupu jekizum
  kazaniam paTappaik kAjci Ura!
  'oN toTi AyattuLLum n'I n'ayan'tu
  10
  koNTanai' enpa 'Or kuRumakaL' atuvE
  cempoR cilampin, ceRin'ta kuRagkin,
  am kaluz mAmai, aHtai tan'tai,
  aNNal yAnai aTu pOrc cOzar,
  veNNel vaippin paruvUrp paRan'talai,
  15
  iru peru vEn'tarum porutu kaLattu oziya,
  oLiRu vAL n'al amark kaTan'ta jAnRai,
  kaLiRu kavar kampalai pOla,
  alar AkinRatu, palar vAyp paTTE.
  tOzi vAyil maRuttatu. marutam pATiya iLagkaTugkO

  97. pAlai
  'kaLLi am kATTa puLLi am poRik kalai
  vaRan uRal am kOTu utira, valam kaTan'tu,
  pulavup puli tuRan'ta kalavuk kazi kaTu muTai,
  iravuk kuRumpu alaRa n'URi, n'irai pakuttu,
  5
  irug kal muTukkart tiRRi keNTum
  kolai vil ATavar pOla, palavuTan
  perun' talai eruvaiyoTu parun'tu van'tu iRukkum
  aruj curam iRan'ta koTiyOrkku alkalum,
  irug kazai iRumpin Ayn'tu koNTu aRutta
  10
  n'uNagku kaN ciRu kOl vaNagkuiRai makaLiroTu
  akavun'arp puran'ta anpin, kazal toTi,
  n'aRavu makiz irukkai, n'annan vENmAn
  vayalai vEli viyalUr anna, n'in
  alarmulai Akam pulampa, pala n'inain'tu,
  15
  Azal' enRi tOzi! yAza en
  kaN pani n'iRuttal eLitO kuravu malarn'tu,
  aRciram n'Igkiya arum pata vEnil
  aRal avir vAr maNal akalyARRu aTaikarai,
  tuRai aNi marutamoTu ikal koLa Ogki,
  20
  kaliz taLir aNin'ta iruj cinai mAattu
  iNar tatai putup pU n'iraitta pogkar,
  pukai purai am majcu Ura,
  n'ukar kuyil akavum kural kETpOrkkE?
  vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

  98. kuRijci
  pani varai n'ivan'ta payam kezu kavAan,
  tuni il koLkaiyoTu avar n'amakku uvan'ta
  iniya uLLam innAAka,
  munitaka n'iRutta n'alkal evvam
  5
  cUr uRai veRpan mArpu uRat taNital
  aRin'atanaL allaL, annai; vArkOl
  ceRin'tu ilagku el vaLai n'ekizn'tamai n'Okki,
  kaiyaRu n'ejcinaL vinavalin, mutuvAyp
  poy val peNTir pirappu uLarpu irIi,
  10
  'murukan Ar aNagku' enRalin, atu cettu,
  Ovattanna vinai punai n'al il,
  'pAvai anna palar Ay mAN kavin
  paNTaiyin ciRakka, en makaTku' enap paraii,
  kUTu koL in iyam kaRagka, kaLan izaittu,
  15
  ATu aNi ayarn'ta akan perum pan'tar,
  veN pOz kaTampoTu cUTi, in cIr
  aitu amai pANi irIi, kaipeyarA,
  celvan perum peyar Etti, vElan
  veRi ayar viyan kaLam poRpa, vallOn
  20
  poRi amai pAvaiyin tUgkal vENTin,
  en AmkollO? tOzi! mayagkiya
  maiyaR peNTirkku n'ovval Aka
  ATiya pinnum, vATiya mEni
  paNTaiyin ciRavAtuAyin, im maRai
  25
  alar AkAmaiyO aritE, aHtAnRu,
  aRivar uRuviya allal kaNTaruLi,
  veRi kamaz n'eTu vEL n'alkuvaneninE,
  'ceRitoTi uRRa cellalum piRitu' enak
  kAn kezu n'ATan kETpin,
  30
  yAn uyirvAztal ataninum aritE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi talaimakaTkuc colluvALaic colliyatu; tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am. - veRipATiya kAmakkaNNiyAr

  99. pAlai
  vAL vari vayamAn kOL ukir anna
  cem mukai avizn'ta muL mutir murukkin
  citaral cemmal tAay, matar ezil
  mAN izai makaLir pUNuTai mulaiyin
  5
  mukai piNi avizn'ta kOgkamoTu acaii, n'anai
  atiral paran'ta am taN pAtiri
  utirvI am cinai tAay, etir vI
  marAa malaroTu virAay, parAam
  aNagkuTai n'akarin maNan'ta pUvin
  10
  n'anRE, kAnam; n'ayavarum amma;
  kaNTicin vAziyO kuRumakaL! n'un'tai
  aTu kaLam pAyn'ta toTi citai maruppin,
  piTi miTai, kaLiRRin tOnRum
  kuRu n'eTun' tuNaiya kunRamum uTaittE!
  uTanpOkiya talaimakaLait talaimakan maruTTic colliyatu.- pAlai pATiya perugkaTugkO

  100. n'eytal
  araiyuRRu amain'ta Aram n'Ivi,
  puraiyap pUNTa kOtai mArpinai,
  n'al akam vaTuk koLa muyagki, n'I van'tu,
  ellinil peyartal enakkumAr initE.
  5
  perun' tirai muzakkamoTu iyakku avin'tirun'ta
  koNTal iravin irug kaTal maTutta
  kozu mIn koLpavar iruL n'Igku oN cuTar
  OTAp pUTkai vEn'tan pAcaRai,
  ATu iyal yAnai aNi mukattu acaitta
  10
  OTai oN cuTar oppat tOnRum
  pATun'art toTutta kai vaN kOmAn,
  pariyuTai n'al tErp periyan, viriiNarp
  punnaiam kAnal puRan'tai muntuRai
  vampa n'Araiinan olittanna
  15
  ampal vAytta teyya taN pular
  vaikuRu viTiyal pOkiya erumai
  n'eytal am putu malar mAn'tum
  kaitai am paTappai em azugkal UrE!
  tOzi varaivu kaTAyatu. - ulOccanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:17:45(இந்திய நேரம்)