தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Agananuru

 • akan'AnURu

  mukavurai
                                Back


  akam, puRam ennum poruT pAkupATu paRRit tokukkap peRRavai akan'AnURum puRan'AnURum. iv iraNTum akavaR pAkkaLinAl iyanRavai. n'aRRiNai, kuRun'tokai, aigkuRun'URu, kalittokai Akiyavai akapporuL paRRiyavaiyE Ayinum, eTTuttokai n'UlkaLuL ‘akam’ ennum peyaraiyE it tokain'Ul peRRiruttal itan ciRappu n'Okki ezun'tatu pOlum. iRaiyanAr akapporuL uraiyAciriyar eTTut tokai n'UlkaLaik kURumiTattu, ‘n'eTun'tokai n'AnURu, kuRun'tokai n'AnURu. . .’ ena in' n'Ulai mutalAvatAka eTuttu Otutalum n'Okkat takkatu.

  akavaR pAvil amain'ta Enaiya n'UlkaLilum itankaN amain'ta pATalkaL aTi aLavAl mikavum n'INTavai. ip pATalkaL 13 aTic ciRumaiyum 31 aTip perumaiyum koNTavai. enavE, itanai ‘n'eTun'tokai’ enavum vazagkuvar.

  ‘Ayn'ta koLkait tIm tamizp pATTu n'eTiyavAki aTi n'imirn'tu ozukiya inpap pakuti in poruT pATal n'AnURu eTuttu n'Uln'avil pulavar . . . . . . . . . . . . . . . . . . munninar tokutta n'al n'eTun'tokaikku’

  ena varum n'Ul iRutiyiluLLa pAyirap pATalum, ‘n'eTun'tokai n'AnURum karuttinoTu muTin'tana’ ena varum n'Ul iRutik kuRippum, ip peyaraiyE cuTTiyuLLana. mElum, akam, akap pATTu ennum peyarkaLAlum uraiyAciriyar mutaliyOr it tokai n'Ulaik kuRittuLLanar.

  kaTavuL vAzttuc ceyyuLait tavirttu 400 pATalkaL itil uLLana. in'ta n'AnURu pATalkaLum kaLiRRiyAnai n'irai (1-120), maNi miTai pavaLam (121-300), n'ittilak kOvai (301-400) ena mUnRu perum pakutikaLAkap pirikkappaTTirukkinRana. anRiyum, itankaN uLLa pATalkaL takkatoru n'iyamattai mERkoNTu amain'tuLLana. oRRaippaTTa eNkaLaiyuTaiya pATalkaL (1, 3, 5, 7, 9, 11 mutaliyavai) pAlait tiNai paRRiyanavAkum. 2, 8, 12, 18 enRu ivvARu iraNTum eTTumAka varum eNkaL kuRijcit tiNai paRRiya pATalkaLAka uLLana. 4, 14, 24 enRu ivvARuLLa n'AnkAm eNkaL mullait tiNaikku uriyana. 6, 16, 26, 36 enRu ivvARu ARAvatu eNNAka uLLavai marutat tiNai paRRiya pATalkaLAkum. 10, 20, 30 enRu ivvARu varum pattup pattAna eNkaL n'eytal tiNaikku uriyanavAm. ivvakaiyAna muRaiyil ain'tiNai amaippu tokain'UlkaLil in' n'Ulukku maTTum amain'tiruttalum cin'tittaRkuriyatu.

  it tokaiyait tokuttavar maturai uppUrikuTi kizAr makanAr uruttiracanmar. itanait tokuppittavar pANTiyan ukkirap peruvazutiyAr. it tokai pATiya pulavarkaL n'URRu n'ARpattaivar. im mUnRu ceytikaLum cila pazagkuRippukaLilirun'tu n'amakkut teriyavarukinRana. mUnRu pATalkaLin (114, 117, 165) Aciriyar peyar kANap peRavillai. Enaiya pATalkaLaip pATiyavarkaLin tokai 142.

  it tokai n'Ulin mutal toNNURu pATalkaLukkup pazaiya urai uLLatu. itu mikac ciRan'ta uraiyAkum. n'Ul muzumaikkum iv urai kiTaikkAmaR pOnatu oru perug kuRaiyai. akapporuL n'UlAyinum itil varum varalARRuk kuRippukaL mikap palavAkum,

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:33:45(இந்திய நேரம்)