தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Parun'tu(eruvai, Kazuku)-parun'tu(eruvai, Kazuku)

 • parun'tu(eruvai, kazuku)

  3. pAlai
  irug kazi mutalai mEen'tOl anna
  karug kAl Omaik kANpu in peruj cinaik
  kaTiyuTai n'anan'talai, InRu iLaippaTTa,
  koTu vAyp pETaikku alkuirai tarIiya,
  5
  mAnRu vETTu ezun'ta cej cevi eruvai
  vAn tOy cimaiya viRal varaik kavAan,
  tuLagku n'aTai maraiyA valam paTat tolaicci,
  oN ceg kuruti uvaRRi uNTu arun'tupu,
  pulavup puli tuRan'ta kalavuk kazi kaTu muTai,
  10
  koLLai mAn'tarin AnAtu kavarum
  pul ilai marAatta akan cEN attam,
  kalam taral uLLamoTu kaziyak kATTi,
  pin n'inRu turakkum n'ejcam! n'in vAy
  vAypOl poymmozi evvam en kaLaimA
  15
  kavir itaz anna kANpu in cev vAy,
  am tIm kiLavi, Ay izai, maTan'tai
  koTug kuzaikku amartta n'Okkam
  n'eTuj cEN Ar iTai vilagkum jAnRE?
  mun oru kAlattu, n'ejcinAl poruL valikkappaTTup pirin'tAn, talaimakan; pirin'tu iTaic curattininRu avaL n'alam n'ayan'tu mILaluRRa n'ejcinaik kazaRippOy, poruL muTittu van'ta talaimakan, pinnum poruL

  19. pAlai
  anRu avaN ozin'tanRum ilaiyE; van'tu n'ani
  varun'tinai vAzi, en n'ejcE! parun'tu irun'tu
  uyA viLi payiRRum, yA uyar, n'anan'talai,
  uruL tuTi makuLiyin poruL terin'tu icaikkum
  5
  kaTug kuraR kuTijaiya n'eTum perug kunRam,
  emmoTu iRattalumcellAy; pin n'inRu,
  oziyac cUzn'tanaiAyin, tavirAtu,
  cel ini; ciRakka, n'in uLLam! vallE
  maRaval Ompumati, emmE n'aRavin
  10
  cEyitaz anaiya Aki, kuvaLai
  mA itaz puraiyum malir koL Ir imai,
  uLLakam kanala uLLutoRu ulaRi,
  pazagkaN koNTa, kalizn'tu vIz, avir aRal
  veyya ukutara, verIi, paiyena,
  15
  cil vaLai corin'ta mel iRai munkai
  pU vI koTiyin pullenap pOki,
  aTarcey Ay akal cuTar tuNai Aka,
  iyagkAtu vatin'ta n'am kAtali
  uyagku cAy ciRupuRam muyagkiya pinnE!
  n'ejcinAR poruL valikkappaTTup pirin'ta talaimakan, talaimakaL n'alan n'ayan'tu uLLiya n'ejcinaik kazaRiyatu. - porun'til iLagkIranAr

  21. pAlai
  'manai iLa n'occi mauval vAl mukait
  tuNai n'iraittanna, mA vIz, veN pal,
  av vayiRRu, akanRa alkul, taiit
  tAz men kUn'tal, taTa men paNait tOL,
  5
  maTan'tai mAN n'alam pulampa, cEy n'ATTuc
  cellal' enRu, yAn collavum, ollAy,
  vinai n'ayan'tu amain'tanaiAyin, manai n'akap
  pal vERu veRukkai tarukam vallE,
  ezu ini, vAzi, en n'ejcE! puri iNar
  10
  mel aviz am cinai pulampa, vallOn
  kOTu aRai kompin vI ukat tINTi,
  marAam alaitta maNa vAyt tenRal,
  curam cel maLLar curiyal tURRum,
  enRUz n'inRa pun talai vaippil,
  15
  parun'tu iLaippaTUum pARu talai Omai
  irug kal viTarakattu, InRu iLaippaTTa,
  men puniRRu am piNavu pacittena, paig kaT
  cen'n'Ay ERRai kEzal tAkka,
  iriyaR piNaval tINTalin, parIic
  20
  ceg kAy utirn'ta paig kulai In'tin
  paral maN cuvala muraN n'ilam uTaitta
  val vAyk kaNicci, kUz Ar, kOvalar
  URAtu iTTa uvalaik kUval,
  veN kOTu n'ayan'ta anpu il kAnavar
  25
  ikazn'tu iyagku iyavin akazn'ta kuzi cettu,
  irug kaLiRRu ina n'irai, tUrkkum
  perug kal attam vilagkiya kATE.
  poruL valikkappaTTup pirin'ta talaimakan iTaic curattun'inRu mILaluRRa n'ejcinaik kazaRiyatu. - kAvanmullaip pUtanAr

  27. pAlai
  "koTu vari irum puli tayagka, n'eTu varai
  ATu kazai iru vetir kOTaikku olkum
  kAnam kaTiya ennAr, n'Am aza,
  n'inRatu il poruT piNic cenRu ivaN tarumAr,
  5
  celpa" enpa' enpOy! n'alla
  maTavaimanRa n'IyE; vaTavayin
  vEgkaTam payan'ta veN kOTTu yAnai,
  maRap pOrp pANTiyar aRattin kAkkum
  koRkai am perum tuRai muttin anna
  10
  n'akaip polin'tu ilagkum eyiRu kezu tuvar vAy
  takaippat tagkalar Ayinum, ikappa
  yAgganam viTumO maRRE tEm paTat
  teL n'Irkku ERRa tiraL kAR kuvaLaip
  perun'takai citaittum, amaiyA, parun'tu paTa,
  15
  vEttu amark kaTan'ta venRi n'al vEl
  kurutiyoTu tuyalvan'tanna n'in
  ari vEy uNkaN amartta n'OkkE?
  celavu uNarn'tu vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - maturaikkaNakkAyanAr

  31. pAlai
  n'eruppu enac civan'ta uruppu avir maNTilam
  pulagkaTai maTagkat teRutalin, joLki,
  'n'ilam puTaipeyarvatu anRukol, inRu?' ena,
  man uyir maTin'ta mazai mARu amaiyattu,
  5
  ilai ila Ogkiya n'ilai uyar yAattu
  mER kavaTTu irun'ta pArppinagkaTku,
  kalluTaik kuRumpin vayavar vil iTa,
  n'iNa varik kuRain'ta n'iRatta atartoRum,
  kaNavira mAlai iTUuk kazin'tanna
  10
  puN umiz kuruti parippak kiTan'tOr
  kaN umiz kazukin kAnam n'In'ti,
  'cenRAr' enpu ilar tOzi! venRiyoTu
  vil alaittu uNNum val AN vAzkkait
  tamiz kezu mUvar kAkkum
  15
  mozi peyar tEetta pal malai iRan'tE.
  'piriviTai ARRALAyinAL' enRu piRar collak kETTu, vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - mAmUlanAr

  33. pAlai
  vinai n'anRAtal veRuppak kATTi,
  "manai mAN kaRpin vANutal oziya,
  kavai muRi izan'ta cen' n'ilai yAattu
  onRu Ogku uyar cinai irun'ta, van paRai,
  5
  vILaip parun'tin kOL val cEval
  vaLai vAyp pETai varu tiRam payirum
  iLi tEr tIm kural icaikkum attam
  celavu arugkuraiya ennAtu, cenRu, avaL
  malar pATu AnRa, mai ezil, mazaik kaN
  10
  teLiyA n'Okkam uLLinai, uLi vAy
  vem paral atara kunRu pala n'In'ti,
  yAmE emiyam Aka, n'IyE
  oziyac cUzn'tanaiAyin munAatu
  vel pOr vAnavan kolli mImicai,
  15
  n'uNagku amai puraiyum vaNagku iRaip paNait tOL,
  vari aNi alkul, vAl eyiRROLvayin
  piriyAy Ayin n'anRuman tilla.
  anRu n'am aRiyAy Ayinum, inRu n'am
  ceyvinai ARRuRa vilagkin,
  20
  eytuvaiallaiyO, piRar n'aku poruLE?
  talaimakan iTaiccurattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

  44. mullai
  van'tu vinai muTittanan vEn'tanum; pakaivarum
  tam tiRai koTuttut tamar AyinarE;
  muraN ceRin'tirun'ta tAnai iraNTum
  onRu ena aRain'tana paNaiyE; n'in tEr
  5
  mun iyagku Urti pinnilai IyAtu,
  Urka, pAka! oru vinai, kaziya
  n'annan, ERRai, n'aRum pUN atti,
  tun arug kaTun' tiRaR kagkan, kaTTi,
  pon aNi valvil punRuRai, enRu Agku
  10
  anRu avar kuzIiya aLappu arug kaTTUr,
  parun'tu paTap paNNi, pazaiyan paTTena,
  kaNTatu n'OnAnAki, tiN tErk
  kaNaiyan akappaTa, kazumalam tan'ta
  piNaial am kaNNip perum pUT cenni
  15
  azumpil anna aRAa yANar,
  pazam pal n'ellin pal kuTip paravai,
  pogkaTi paTikayam maNTiya pacu miLai,
  taN kuTavAyil annOL
  paNpuTai Akattu in tuyil peRavE!
  vinai muRRi mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu.- kuTavAyiR kIrattanAr

  51. pAlai
  AL vazakku aRRa curattiTaik katir teRa,
  n'IL eri paran'ta n'eTun' tAL yAttu,
  pOz vaLi muzagkum, pullen uyarcinai,
  muTai n'acai irukkaip peTai mukam n'Okki,
  5
  Un patittanna veruvaru cej cevi
  eruvaic cEval karipu ciRai tIya,
  vEnil n'ITiya vEy uyar n'anan'talai,
  n'I uzan'tu eytum ceyvinaip poruT piNi
  pal itaz mazaik kaN mAayOLvayin
  10
  piriyin puNarvatuAyin piriyAtu,
  En'tu mulai muRRam vIgka, pal Uz
  cEyizai teLirppak kavaii, n'ALum
  manaimutal vinaiyoTum uvappa,
  n'inai mAN n'ejcam! n'Igkutal maRan'tE.
  poruLvayiR pirivu kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaimakan colliyatu.- perun'tEvanAr

  76. marutam
  maN kanai muzavoTu makiz mikat tUgka,
  taN tuRai Uran em cEri van'tena
  in kaTug kaLLin aHtai kaLiRRoTu
  n'an kalan Iyum n'AL makiz irukkai
  5
  avai puku porun'ar paRaiyin, AnAtu,
  kazaRupa enpa, avan peNTir; 'an'til,
  kaccinan, kazalinan, tEm tAr mArpinan,
  vakai amaip polin'ta, vanappu amai, teriyal,
  curiyal am porun'anaik kANTirO? ena,
  10
  Atiman'ti pEtuRRu inaiya,
  ciRai paRain'tu uraiic cegkuNakku ozukum
  am taN kAviri pOla,
  koNTu kai valittal cUzn'ticin, yAnE.
  'talaimakanai n'ayappittuk koNTAL' enRu kazaRak kETTa parattai,talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpa, colliyatu. - paraNar

  79. pAlai
  tOT patan amaitta karug kai ATavar
  kanai poRi piRappa n'URi, vinaip paTarn'tu,
  kalluRuttu iyaRRiya val uvarp paTuvil,
  pAr uTai marugkin URal maNTiya
  5
  van pulam tumiyap pOki, kogkar
  paTu maNi Ayam n'Irkku n'imirn'tu cellum
  cEtA eTutta cen' n'ilak kurUut tukaL
  akal iru vicumpin UnRit tOnRum
  n'anan'talai azuvam, n'ammoTu tuNaippa,
  10
  'vallAgku varutum' ennAtu, alkuvara
  varun'tinai vAzi, en n'ejcE! iruj ciRai
  vaLai vAyp parun'tin vAn kaT pETai,
  ATutoRu kanaiyum av vAyk kaTun' tuTik
  koTu vil eyinar kOT curam paTara,
  15
  n'eTu viLi payiRRum n'irampA n'IL iTai,
  kal piRagku attam pOki,
  n'illAp poruT piNip pirin'ta n'IyE.
  poruLvayiR pirin'ta talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - kuTavAyiR kIrattanAr

  81. pAlai
  n'AL ulA ezun'ta kOL val uLiyam
  Ogkucinai iruppait tIm pazam munaiyin,
  pul aLaip puRRin pal kiLaic citalai
  orugku muyanRu eTutta n'anai vAy n'eTug kOTu,
  5
  irumpu Utu kurukin, iTan'tu, irai tErum
  maN paka vaRan'ta AgkaN, kaN porak
  katir teRa, kavizn'ta ulaRutalai n'On cinai
  n'eRi ayal marAam ERi, pulampu koLa
  eRi parun'tu uyavum enRUz n'IL iTai
  10
  vem munai aruj curam n'In'ti ciRan'ta
  cemmal uLLam turattalin, kaRuttOr
  oLiRu vEl azuvam kaLiRu paTak kaTakkum
  mA vaN kaTalan viLagkil anna, em
  mai ezil uNkaN kaluza
  15
  aiya! cERirO, akanRu cey poruTkE?
  pirivuNarttiya talaimakaRku, tOzi talaimakaL kuRippaRin'tu van'tu colliyatu. - AlampEri cAttanAr

  97. pAlai
  'kaLLi am kATTa puLLi am poRik kalai
  vaRan uRal am kOTu utira, valam kaTan'tu,
  pulavup puli tuRan'ta kalavuk kazi kaTu muTai,
  iravuk kuRumpu alaRa n'URi, n'irai pakuttu,
  5
  irug kal muTukkart tiRRi keNTum
  kolai vil ATavar pOla, palavuTan
  perun' talai eruvaiyoTu parun'tu van'tu iRukkum
  aruj curam iRan'ta koTiyOrkku alkalum,
  irug kazai iRumpin Ayn'tu koNTu aRutta
  10
  n'uNagku kaN ciRu kOl vaNagkuiRai makaLiroTu
  akavun'arp puran'ta anpin, kazal toTi,
  n'aRavu makiz irukkai, n'annan vENmAn
  vayalai vEli viyalUr anna, n'in
  alarmulai Akam pulampa, pala n'inain'tu,
  15
  Azal' enRi tOzi! yAza en
  kaN pani n'iRuttal eLitO kuravu malarn'tu,
  aRciram n'Igkiya arum pata vEnil
  aRal avir vAr maNal akalyARRu aTaikarai,
  tuRai aNi marutamoTu ikal koLa Ogki,
  20
  kaliz taLir aNin'ta iruj cinai mAattu
  iNar tatai putup pU n'iraitta pogkar,
  pukai purai am majcu Ura,
  n'ukar kuyil akavum kural kETpOrkkE?
  vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

  111. pAlai
  uL Agku uvattal cellAr, kaRuttOr
  eLLal n'ejcattu Eec col n'ANi
  varuvar vAzi, tOzi! araca
  yAnai koNTa tukiR koTi pOla,
  5
  alan'talai jemaiyattu valan'ta cilampi
  OTaik kunRattuk kOTaiyoTu tuyalvara,
  mazai ena maruNTa mammar pala uTan
  OykaLiRu eTutta n'OyuTai n'eTug kai
  tokucoR kOTiyar tUmpin uyirkkum
  10
  attak kEzal aTTa n'aR kOL
  cen'n'Ay ERRai kammena Irppa,
  kuruti Arum eruvaic cej cevi,
  maNTu amar azuvattu ellik koNTa
  puN tEr viLakkin, tOnRum
  15
  viN tOy piRagkal malai iRan'tOrE.
  talaimakan pirivinkaN tOzi talaimakaLai ARRuvittatu.- pAlai pATiya perugkaTugkO

  117. pAlai
  mauvaloTu malarn'ta mAk kural n'occiyum,
  av vari alkul Ayamum, uLLAL,
  Etilan poymmozi n'ampi, Er vinai
  vaLam kezu tiru n'akar pulampap pOki,
  5
  veruvaru kavalai AgkaN, aruLvara,
  karug kAl Omai ERi, veN talaip
  parun'tu peTai payirum pAz n'ATTu AgkaN,
  polan'toTi teLirppa vIci; cEvaTic
  cilampu n'aka iyalic cenRa en makaTkE
  10
  cAn'tu uLar vaNar kural vAri, vakaivakuttu;
  yAn pOtu tuNaippa, takaram maNNAL,
  tan Oranna takai veg kAtalan
  veRi kamaz pal malar punaiyap pinnuviTa,
  ciRupuRam putaiya n'eRipu tAzn'tanakol
  15
  n'eTug kAl mAattu UzuRu veN pazam
  koTun' tAL yAmai pArppoTu kavarum
  poykai cUzn'ta, poyyA yANar,
  vANan ciRukuTi vaTAatu
  tIm n'Irk kAnyARRu avir aRal pOnRE?
  makaT pOkkiya cevilittAy colliyatu. - .........

  161. pAlai
  vinaivayiR pirital yAvatu? 'vaNar curi
  vaTiyAp pittai, vankaN, ATavar
  aTi amai pakazi Ara vAgki;
  vampalarc cekutta ajcuvaru kavalai,
  5
  paTumuTai n'acaiiya vAzkkaic cej cevi
  eruvaic cEval INTukiLai payirum
  veruvaru kAnam n'In'ti, poruL purin'tu
  iRappa eNNinar' enpatu ciRappak
  kETTanaLkollO tAnE? tOL tAzpu
  10
  curumpu uNa olivarum irum pal kUn'tal,
  am mA mEni, Ay izai, kuRumakaL
  cuNagku cUz Akattu aNagku ena urutta
  n'al varal iLa mulai n'anaiya;
  pal itaz uNkaN paran'tana paniE.
  pirivuNarttiya tOzi, talaimakaLatu vERupATu kaNTu, 'munnamE uNarn'tAL. n'am perumATTi' enRu, talaimakanaic celavu vilakkiyatu. - maturaip pullagkaNNanAr

  175. pAlai
  vIgku viLimpu urIiya vicai amai n'On cilai
  vAgku toTai pizaiyA vankaN ATavar
  viTutoRum viLikkum vev vAy vALi
  ARu cel vampalar uyir celap peyarppin,
  5
  pARu kiLai payirn'tu paTumuTai kavarum
  vej curam iRan'ta kAtalar n'ejcu uNa
  ariya vajcinam colliyum, pal mAN
  teri vaLai munkai paRRiyum, 'vinaimuTittu
  varutum' enRanar anRE tOzi!
  10
  kAl iyal n'eTun' tErk kai vaN ceziyan
  AlagkAnattu amar kaTan'tu uyartta
  vElinum pal Uz minni, muracu ena
  mA iru vicumpil kaTi iTi payiRRi,
  n'Er katir n'iraitta n'Emiam celvan
  15
  pOr aTagku akalam porun'tiya tArpOl,
  tiruvil tEettuk kulaii, uru kezu
  maN payam pUppap pAay,
  taN peyal ezili tAzn'ta pOztE?
  pirivinkaN vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu; tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am; pirivinkaN vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc coRRatUum Am.- AlampEri cAttanAr.

  193. pAlai
  kAn uyar marugkil kavalai allatu,
  vAnam vENTA vil Er uzavar
  peru n'AL vETTam, kiLai eza vAytta,
  poru kaLattu ozin'ta kurutic cev vAy,
  5
  poRitta pOlum vAl n'iRa eruttin,
  aNin'ta pOlum cej cevi, eruvai;
  kuRum poRai ezun'ta n'eTun' tAL yAattu
  arug kavaTTu uyarcinaip piLLai UTTa,
  virain'tu vAy vazukkiya kozug kaN Un taTi
  10
  kol paci mutu n'ari valci Akum
  curan n'amakku eLiyamannE; n'al manaip
  pal mAN tagkiya cAyal, in mozi,
  murun'tu Er muRuval, iLaiyOL
  perun' tOL in tuyil kaiviTukalanE.
  poruL valitta n'ejciRkuc colli, talaimakan celavu azugkiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  215. pAlai
  'vilagku iruj cimaiyak kunRattu umpar,
  vERu pal moziya tEem munni,
  vinai n'acaiip parikkum uran miku n'ejcamoTu
  punai mAN eHkam vala vayin En'ti,
  5
  celal mANpu uRRa n'umvayin, vallE,
  valan Aka!' enRalum n'anRuman tilla
  kaTuttatu pizaikkuvatuAyin, toTutta
  kai viral kavvum kallAk kATci,
  koTumaram piTitta kOTA vankaN,
  10
  vaTi n'avil ampin Eval ATavar,
  AL azittu uyartta ajcuvaru patukkai,
  kUr n'utic cev vAy eruvaic cEval
  paTu piNap pain' talai toTuvana kuzIi,
  mallal mociviral oRRi, maNi koNTu,
  15
  val vAyp pETaikkuc coriyum AgkaN,
  kazin'tOrkku iragkum n'ejcamoTu
  ozin'tu ivaN uRaital ARRuvOrkkE.
  celavu uNarttiya tOzi, talaimakaL kuRippaRin'tu, talaimakanaic celavu azugkuvittatu. - iRagku kuTik kunRa n'ATan

  285. pAlai
  'oziyac cenmAr, celpa' enRu, n'Am
  azi paTar uzakkum avala n'ejcattu
  evvam ikan'tu cEN akala, vai eyiRRu
  Un n'acaip piNavin uRu paci kaLaiiyar,
  5
  kATu tEr maTap piNai alaRa, kalaiyin
  OTu kuRagku aRutta cen'n'Ay ERRai
  veyil pulan'tu iLaikkum vemmaiya, payil vari
  irum puli vEgkaik karun' tOl anna
  kal eTuttu eRin'ta pal kizi uTukkai
  10
  ulaRu kuTai vampalar uyar maram ERi,
  ERu vETTu ezun'ta inam tIr eruvai
  ATu cevi n'Okkum attam, paNait tOL
  kuvaLai uNkaN ivaLum n'ammoTu
  varUum enRanarE, kAtalar;
  15
  vArAy tOzi! muyagkukam, palavE.
  uTanpOkku uTanpaTuvitta tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - kAvirippUm paTTinattuk kArikkaNNanAr

  291. pAlai
  vAnam peyal vaLam karappa, kAnam
  ulaRi ilai ilavAka, pala uTan
  ERuTai Ayattu inam paci teRuppa,
  kayan aRa vaRan'ta kOTaiyoTu n'ayan aRap
  5
  peru varai n'ivan'ta marugkil, koTu varip
  puliyoTu porutu cinam ciRan'tu, valiyOTu
  uravuk kaLiRu otugkiya marugkil, parUup paral,
  ciRu pal minmini kaTuppa, evvAyum
  n'iRaivana imaikkum n'irampA n'IL iTai
  10
  eruvai iruj ciRai irIiya, viri iNart
  tAtu uN tumpi mural icai kaTuppa,
  pariyinatu uyirkkum ampinar, veruvara
  uvalai cUTiya talaiyar, kavalai
  Arttu, uTan arum poruL vavvalin, yAvatum
  15
  cAttu iTai vazagkAc cEN cimai atara
  ciRiyilai n'ellit tIm cuvait tiraL kAy
  utirvana tAam attam tavirvu inRu,
  puLLi am piNai uNIiya uLLi,
  aRu maruppu ozitta talaiya, tOl poti,
  20
  maRu maruppu iLag kOTu atirak kUum
  cuTar teRa varun'tiya aruj curam iRan'tu, Agku
  uLLinai vAziya, n'ejcE! pOtu enap
  pulam kamaz n'ARRattu irum pal kUn'tal,
  n'al ezil, mazaik kaN, n'am kAtali
  25
  mel iRaip paNaittOL viLagkum mAN kavinE.
  poruLvayiR pOkAn'inRa talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colli yatu. - pAlai pATiya perug kaTugkO

  297. pAlai
  pAnAT kagkulum, perum pun mAlaiyum,
  AnA n'OyoTu azi paTark kalagki,
  n'amvayin inaiyum iTumpai kaimmika,
  ennai AkumO, n'ejcE! n'am vayin
  5
  irug kavin illAp perum pun tATi,
  kaTugkaN, maRavar pakazi mAyttena,
  marugkul n'uNukiya pEem mutir n'aTukal,
  peyar payam paTarat tOnRu kuyil ezuttu
  iyaipuTan n'OkkalcellAtu, acaivuTan
  10
  ARu cel vampalar viTTanar kaziyum
  cUr mutal irun'ta Omai am puRavin,
  n'Ir muL vElip pulavu n'ARu munRil,
  ezutiyanna koTi paTu verukin
  pULai anna pogku mayirp piLLai,
  15
  mati cUz mInin, tAy vazippaTUum
  ciRukuTi maRavar cEk kOL taNNumaikku
  eruvaic cEval iruj ciRai peyarkkum
  veru varu kAnam, n'ammoTu,
  'varuval' enROL makiz maTa n'OkkE?
  poruLvayiR pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  299. pAlai
  ellaiyum iravum, vinaivayin pirin'ta
  munnam, mun uRupu aTaiya uLLiya
  pati maRan'tu uRaital vallinam Ayinum,
  atu maRan'tu uRaital aritu AkinRE
  5
  kaTu vaLi eTutta kAl kazi tEkkilai
  n'eTu viLip parun'tin veRi ezun'tAgku,
  vicumpu kaN putaiyap pAay, pala uTan
  akal iTam cellun'ar aRivu keTat tAay,
  kavalai karakkum kATu akal attam,
  10
  cey poruL marugkin celavu tanakku uraittena,
  vaiku n'ilai matiyam pOla, paiyena,
  pulampu koL avalamoTu, putuk kavin izan'ta
  n'alam kezu tirumukam iRaijci, n'ilam kiLaiyA,
  n'IroTu poruta Ir itaz mazaik kaN
  15
  ikutaru teN pani Akattu uRaippa,
  kAl n'ilaicellAtu, kazi paTark kalagki,
  n'A n'aTukkuRRa n'avilAk kiLaviyoTu,
  aRal maruL kUn'talin maRaiyinaL,' tiRal mANTu
  tirun'tukamAtO, n'um celavu' ena veytu uyirA,
  20
  paruvaral evvamoTu azin'ta
  peru vituppuRuvi pEtuRu n'ilaiyE.
  iTaic curattup pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

  342. kuRijci
  oRuppa Ovalai; n'iRuppa n'illalai;
  puNarn'tOr pOlap pORRumati! n'inakku yAn
  kiLaijan allenO? n'ejcE! tenAatu
  vel pOrk kavuriyar n'al n'ATTu uLLatai
  5
  maN koL puRRattu aruppu uzai tiRappin
  A koL mUtUrk kaLvar perumakan,
  Eval iLaiyar talaivan, mEvAr
  arug kuRumpu eRin'ta ARRaloTu, parun'tu paTap
  pal ceruk kaTan'ta cel uRaz taTak kai,
  10
  keTAa, n'al icait tennan, toTAa
  n'Ir izi marugkil kal aLaik karan'ta av
  varaiyaramakaLirin ariyaL,
  av vari alkul aNaiyAkkAlE!
  allakuRippaTTa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturaik kaNakkAyanAr

  363. pAlai
  n'irai celal ivuLi viraivuTan kaTaii,
  akal iru vicumpil pakal celac cenRu,
  mazuku cuTar maNTilam mA malai maRaiya,
  pozutu kazi malarin, punaiyizai! cAay,
  5
  aNai aNain'tu inaiyai Akal kaNai araip
  pul ilai n'ellip pukar il pacug kAy
  kal atar marugkil kaTu vaLi utirppa,
  polam cey kAcin poRpat tAam
  attam n'aNNi, atar pArttu irun'ta
  10
  kolai veg koLkaik koTun' tozil maRavar
  ARu cel mAkkaL aru n'iRattu eRin'ta
  eHku uRu vizuppuN kUrn'tOr eytiya,
  vaLai vAyp parun'tin, vaL ukirc cEval
  kiLai taru teL viLi kezu muTaip payirum
  15
  innA vej curam iRan'tOr, munniya
  cey vinai valattar Aki, ivaN n'ayan'tu,
  eyta van'tanarE tOzi! mai ezil
  tuNai Er etir malar uNkaN
  piNai Er n'Okkam perug kavin koLavE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - maturaip poncey kollan veNNAkanAr

  375. pAlai
  'cenRu n'ITun'ar allar; avarvayin
  inaital AnAy' enRicin ikuLai!
  ampu toTai amaiti kANmAr, vampalar
  kalan ilar Ayinum konRu, puL UTTum
  5
  kallA iLaiyar kalitta kavalai,
  kaNa n'ari inanoTu kuzIi, n'iNan arun'tum
  n'eyttOr ATiya mallal moci viral,
  atta eruvaic cEval cErn'ta
  arai cEr yAtta veN tiraL, vinai viRal,
  10
  ezUut tiNi tOL, cOzar peru makan
  viLagku pukaz n'iRutta iLam peruj cenni
  kuTik kaTan Akalin, kuRaivinai muTimAr,
  cempu uRaz puricaip pAzi n'URi,
  vampa vaTukar pain' talai cavaTTi,
  15
  konRa yAnaik kOTTin tOnRum,
  ajcuvaru marapin vej curam iRan'tOr
  n'Oy ilar peyartal aRiyin,
  AzalamannO, tOzi! en kaNNE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakan tOzikkuc colliyatu. - iTaiyan cEn'tag koRRanAr

  381. pAlai
  ALi n'al mAn aNagkuTai oruttal
  mILi vEzattu n'eTun'takai pulampa,
  En'tal veN kOTu vAgki, kuruku arun'tum
  ajcu varat takun'a AgkaN, majcu tapa,
  5
  azal kAnRu tiritarum alagku katir maNTilam
  n'izal cUnRu uNTa n'irampA n'IL iTai,
  kaRRu urik kuTampaik kata n'Ay vaTukar
  vil cinam taNin'ta veruvaru kavalai,
  kuruti ATiya pulavu n'ARu iruj ciRai
  10
  eruvaic cEval INTu kiLait tozuti,
  paccUn koLLai cARRi, paRai n'ivan'tu,
  cekkar vAnin vicumpu aNi koLLum
  aruj curam n'In'tiya n'amminum, porun'tAr
  munai araN kaTan'ta vinai val tAnai,
  15
  tEn imir n'aRun' tAr, vAnavan uTaRRiya
  onnAt tevvar man eyil pOla,
  perum pAz koNTa mEniyaL, n'eTitu uyirttu,
  varun'tumkol? aLiyaL tAnE curumpu uNa,
  n'eTu n'Ir payan'ta n'irai itazk kuvaLai
  20
  etir malar iNaip pOtu anna, tan
  ari matar mazaik kaN teN pani koLavE!
  talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturai iLagkaucikanAr

  397. pAlai
  en makaL peru maTam yAn pArATTa,
  tAy tan cemmal kaNTu kaTan iRuppa,
  muzavu mukam pularA vizavuTai viyal n'akar,
  maNan iTaiyAkak koLLAn, 'kal pakak
  5
  kaNa mazai tuRan'ta kAn mayagku azuvam
  eLiyavAka, En'tu koTi paran'ta
  poRi vari alkul mAayOTku' enat
  taNin'ta paruvam cellAn, paTartarat
  tuNin'tOnmanRa tunai veg kALai
  10
  kaTum pakaTTu oruttal n'aTugkak kutti,
  pOz puN paTutta pori arai Omaip
  perum poLic cEyarai n'Okki, Un cettu,
  karug kAl yAattup parun'tu van'tu iRukkum
  cEN uyarn'tu Ogkiya vAn uyar n'eTug kOTTuk
  15
  kOTai vev vaLikku ulamarum
  pul ilai vetira n'el viLai kATE.
  makaT pOkkiya cevilittAy colliyatu. - kayamanAr

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:29:13(இந்திய நேரம்)