தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Cen'n'Ay-cen'n'Ay

 • cen'n'Ay

  21. pAlai
  'manai iLa n'occi mauval vAl mukait
  tuNai n'iraittanna, mA vIz, veN pal,
  av vayiRRu, akanRa alkul, taiit
  tAz men kUn'tal, taTa men paNait tOL,
  5
  maTan'tai mAN n'alam pulampa, cEy n'ATTuc
  cellal' enRu, yAn collavum, ollAy,
  vinai n'ayan'tu amain'tanaiAyin, manai n'akap
  pal vERu veRukkai tarukam vallE,
  ezu ini, vAzi, en n'ejcE! puri iNar
  10
  mel aviz am cinai pulampa, vallOn
  kOTu aRai kompin vI ukat tINTi,
  marAam alaitta maNa vAyt tenRal,
  curam cel maLLar curiyal tURRum,
  enRUz n'inRa pun talai vaippil,
  15
  parun'tu iLaippaTUum pARu talai Omai
  irug kal viTarakattu, InRu iLaippaTTa,
  men puniRRu am piNavu pacittena, paig kaT
  cen'n'Ay ERRai kEzal tAkka,
  iriyaR piNaval tINTalin, parIic
  20
  ceg kAy utirn'ta paig kulai In'tin
  paral maN cuvala muraN n'ilam uTaitta
  val vAyk kaNicci, kUz Ar, kOvalar
  URAtu iTTa uvalaik kUval,
  veN kOTu n'ayan'ta anpu il kAnavar
  25
  ikazn'tu iyagku iyavin akazn'ta kuzi cettu,
  irug kaLiRRu ina n'irai, tUrkkum
  perug kal attam vilagkiya kATE.
  poruL valikkappaTTup pirin'ta talaimakan iTaic curattun'inRu mILaluRRa n'ejcinaik kazaRiyatu. - kAvanmullaip pUtanAr

  53. pAlai
  aRiyAy, vAzi tOzi! iruL aRa
  vicumpuTan viLagkum virai celal tikirik
  kaTug katir eRitta viTuvAy n'iRaiya,
  n'eTug kAl murugkai veN pUt tAay,
  5
  n'Ir aRa vaRan'ta n'irampA n'IL iTai,
  vaL eyiRRuc cen'n'Ay varun'tu pacip piNavoTu
  kaLLiam kATTa kaTattiTai uzijcil
  uLUn vATiya curimUkku n'oLLai
  pori arai putaitta pulampu koL iyavin,
  10
  vizut toTai maRavar vil iTa vIzn'tOr
  ezuttuTai n'aTukal in n'izal vatiyum
  aruj curak kavalai n'In'ti, enRum,
  'illOrkku il' enRu iyaivatu karattal
  vallA n'ejcam valippa, n'amminum
  15
  poruLE kAtalar kAtal;
  'aruLE kAtalar' enRi, n'IyE.
  vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - cIttalaic cAttanAr

  111. pAlai
  uL Agku uvattal cellAr, kaRuttOr
  eLLal n'ejcattu Eec col n'ANi
  varuvar vAzi, tOzi! araca
  yAnai koNTa tukiR koTi pOla,
  5
  alan'talai jemaiyattu valan'ta cilampi
  OTaik kunRattuk kOTaiyoTu tuyalvara,
  mazai ena maruNTa mammar pala uTan
  OykaLiRu eTutta n'OyuTai n'eTug kai
  tokucoR kOTiyar tUmpin uyirkkum
  10
  attak kEzal aTTa n'aR kOL
  cen'n'Ay ERRai kammena Irppa,
  kuruti Arum eruvaic cej cevi,
  maNTu amar azuvattu ellik koNTa
  puN tEr viLakkin, tOnRum
  15
  viN tOy piRagkal malai iRan'tOrE.
  talaimakan pirivinkaN tOzi talaimakaLai ARRuvittatu.- pAlai pATiya perugkaTugkO

  199. pAlai
  karai pAy veN tirai kaTuppa, pala uTan,
  n'irai kAl oRRalin, kal cErpu utirum
  varai cEr marAattu Uz malar peyal cettu,
  uyagkal yAnai n'Ir n'acaikku alamara,
  5
  cilampi valan'ta vaRuj cinai vaRRal
  alagkal ulavai ari n'izal acaii,
  tiragkumaral kavviya kaiyaRu tokun'ilai,
  aram tin Ucit tiraL n'uti anna,
  tiN n'ilai eyiRRa cen'n'Ay eTuttalin,
  10
  vaLi munaip pULaiyin oyyenRu alaRiya
  keTumAn ina n'irai tarIiya, kalaiyE
  katir mAy mAlai AN kural viLikkum
  kaTal pOl kAnam piRpaTa, 'piRar pOl
  celvEm Ayin, em celavu n'anRu' ennum
  15
  Acai uLLam acaivinRu turappa,
  n'I celaRku uriyai n'ejcE! vEy pOl
  taTaiyina mannum, taNNiya, tiraNTa,
  perun' tOL arivai oziya, kuTAatu,
  irum pon vAkaip perun'tuRaic ceruvil,
  20
  polam pUN n'annan porutu kaLattu oziya,
  valam paTu koRRam tan'ta vAy vAL,
  kaLagkAyk kaNNi n'Ar muTic cEral
  izan'ta n'ATu tan'tanna
  vaLam peritu peRinum, vAralen yAnE.
  poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaimakan colliyatu. - kallATanAr

  219. pAlai
  cIr kezu viyan n'akarc cilampu n'aka iyali,
  Orai AyamoTu pan'tu ciRitu eRiyinum,
  'vArAyO!' enRu Etti, pEr ilaip
  pakanRai vAl malar pani n'iRain'tatu pOl
  5
  pAl pey vaLLam cAlkai paRRi,
  'en pATu uNTanaiAyin, oru kAl,
  n'un'tai pATum uN' enRu UTTi,
  'piRan'tataRkoNTum ciRan'tavai ceytu, yAn
  n'alam punain'tu eTutta en polan'toTik kuRumakaL
  10
  aRanilALanoTu iRan'tanaL, ini' ena,
  maRan'tu amain'tu irAa n'ejcam n'OvEn
  'pon vArn'tanna vai vAl eyiRRuc
  cen'n'Ay verIiya pukar uzai oruttal
  pori arai viLavin pun puRa viLai puzal,
  15
  azal eRi kOTai tUkkalin, kOvalar
  kuzal ena n'inaiyum n'Ir il n'IL iTai,
  maTat takai meliyac cAay,
  n'aTakkumkol? ena, n'Oval yAnE.
  makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kayamanAr

  285. pAlai
  'oziyac cenmAr, celpa' enRu, n'Am
  azi paTar uzakkum avala n'ejcattu
  evvam ikan'tu cEN akala, vai eyiRRu
  Un n'acaip piNavin uRu paci kaLaiiyar,
  5
  kATu tEr maTap piNai alaRa, kalaiyin
  OTu kuRagku aRutta cen'n'Ay ERRai
  veyil pulan'tu iLaikkum vemmaiya, payil vari
  irum puli vEgkaik karun' tOl anna
  kal eTuttu eRin'ta pal kizi uTukkai
  10
  ulaRu kuTai vampalar uyar maram ERi,
  ERu vETTu ezun'ta inam tIr eruvai
  ATu cevi n'Okkum attam, paNait tOL
  kuvaLai uNkaN ivaLum n'ammoTu
  varUum enRanarE, kAtalar;
  15
  vArAy tOzi! muyagkukam, palavE.
  uTanpOkku uTanpaTuvitta tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - kAvirippUm paTTinattuk kArikkaNNanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:23:29(இந்திய நேரம்)