தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

281-290

 • 281-290

  281. pAlai
  ceyvatu terin'ticin tOzi! alkalum,
  akaluL ANmai accu aRak kURiya
  col pazutu Akum enRum ajcAtu,
  olku iyal maTa mayil ozitta pIli,
  5
  vAn pOz val vil cuRRi, n'On cilai
  av vAr viLimpiRku amain'ta n'ovvu iyal
  kanai kural icaikkum virai celal kaTug kaNai
  muraN miku vaTukar munnuRa, mOriyar
  ten ticai mAtiram munniya varaviRku
  10
  viNNuRa Ogkiya pani irug kunRattu,
  oN katirt tikiri uruLiya kuRaitta
  aRai iRan'tu, avarO cenRanar
  paRai aRain'tanna alar n'amakku ozittE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu ARRALAya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

  282. kuRijci
  peru malaic cilampin vETTam pOkiya,
  ceRi maTai ampin, val vil, kAnavan
  porutu tolai yAnai veN kOTu koNTu,
  n'Ir tikaz cilampin n'an pon akazvOn,
  5
  kaN porutu imaikkum tiN maNi kiLarppa,
  vain' n'uti vAla maruppu oTiya ukka
  teN n'Ir Ali kaTukkum muttamoTu,
  mUvERu tAramum orugkuTan koNTu,
  cAn'tam poRaimaram Aka, n'aRai n'Ar
  10
  vEgkaik kaNNiyan izitarum n'ATaRku
  in tIm palavin Er kezu celvattu
  en'taiyum etirn'tanan, koTaiyE; alar vAy
  ampal Urum avanoTu moziyum;
  cAy iRait tiraNTa tOL pArATTi,
  15
  yAyum, 'avanE' ennum; yAmum,
  'vallE varuka, varain'ta n'AL!' ena,
  n'al iRai mel viral kUppi,
  il uRai kaTavuTku Akkutum, paliyE!
  iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRamAka, tOzi talaimakaTkuc colluvALAyc colliyatu; talaimakan pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am. - tol kapilan

  283. pAlai
  n'al n'eTug katuppoTu perun' tOL n'Ivi,
  n'in ivaN ozital ajciya enninum,
  celavu talaikkoNTa peru vituppu uRuvi
  pal kavar maruppin mutu mAn pOkki,
  5
  cil uNAt tan'ta cIRUrp peNTir
  tirivayin, tevuTTum cEN pulak kuTijaip
  paital men kural aitu van'tu icaittoRum,
  pOkun'ar pulampum ARE EkutaRku
  ariya Akum ennAmai, kari maram
  10
  kaN akai iLag kuzai kAlmutal kavini,
  vicumpuTan iruNTu, vemmai n'Igka,
  pacug kaN vAnam pAy taLi pozin'tena,
  pul n'ukumpu eTutta n'al n'eTug kAnattu,
  UTTuRu pajcip picir paran'tanna
  15
  vaNNa mUtAy taN n'ilam varippa,
  iniya Akuka taNin'tE
  innA n'Ippin n'innoTu celaRkE.
  uTanpOkku valitta tOzi talaimakaRkuc colliyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  284. mullai
  ciRiyilai n'ellik kAy kaNTanna
  kuRu vizik kaNNa kUral am kuRu muyal
  muTan'tai varakin vIgku pIL arun'tupu,
  kuTan'tai am ceviya kOT pavar oTugki,
  5
  in tuyil ezun'tu, tuNaiyoTu pOki,
  munRil ciRu n'iRai n'Ir kaNTu uNNum
  pun pulam tazIiya poRaimutal ciRu kuTi,
  tinaik kaL uNTa teRi kOl maRavar,
  vicaitta villar, vETTam pOki,
  10
  mullaip paTappaip pulvAy keNTum
  kAmar puRavinatuvE kAmam
  n'amminum tAn talaimayagkiya
  am mA arivai uRaivu in UrE.
  vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu; tan n'ejciRkuc colliyatUum Am. - iTaikkATanAr

  285. pAlai
  'oziyac cenmAr, celpa' enRu, n'Am
  azi paTar uzakkum avala n'ejcattu
  evvam ikan'tu cEN akala, vai eyiRRu
  Un n'acaip piNavin uRu paci kaLaiiyar,
  5
  kATu tEr maTap piNai alaRa, kalaiyin
  OTu kuRagku aRutta cen'n'Ay ERRai
  veyil pulan'tu iLaikkum vemmaiya, payil vari
  irum puli vEgkaik karun' tOl anna
  kal eTuttu eRin'ta pal kizi uTukkai
  10
  ulaRu kuTai vampalar uyar maram ERi,
  ERu vETTu ezun'ta inam tIr eruvai
  ATu cevi n'Okkum attam, paNait tOL
  kuvaLai uNkaN ivaLum n'ammoTu
  varUum enRanarE, kAtalar;
  15
  vArAy tOzi! muyagkukam, palavE.
  uTanpOkku uTanpaTuvitta tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - kAvirippUm paTTinattuk kArikkaNNanAr

  286. marutam
  veLLi vizut toTi men karuppu ulakkai,
  vaLLi n'uN iTai vayin vayin n'uTagka;
  mIn cinai anna veN maNal kuvaii,
  kAjci n'Izal, tamar vaLam pATi,
  5
  Urk kuRumakaLir kuRuvazi, viRan'ta
  varAal arun'tiya ciRu ciral marutin
  tAz cinai uRagkum taN tuRai Ura!
  vizaiyA uLLam vizaiyum Ayinum,
  enRum, kETTavai tOTTi Aka mITTu, Agku,
  10
  aRanum poruLum vazAmai n'ATi,
  taR takavu uTaimai n'Okki, maRRu atan
  pin AkummE, munniyatu muTittal;
  anaiya, periyOr ozukkam; atanAl,
  ariya periyOrt teriyugkAlai,
  15
  n'ummOr annOr mATTum, inna
  poyyoTu miTain'tavai tOnRin,
  mey yANTu uLatO, iv ulakattAnE?
  'varain'tu eytuval' enRu n'Igkum talaimakan, 'talaimakaLai ARRuvittuk koN Tiruttal vENTum' enRu tOziyaik kaippaRRinARku, kaippaRRiyatu tannaita toTTuc cULuRuvAnAkak karuti, colliyatu. - OrampOkiyAr

  287. pAlai
  toTi aNi munkait toku viral kuvaii,
  paTiva n'ejcamoTu pakal tuNai Aka,
  n'Omkol? aLiyaL tAnE! tUgku n'ilai,
  marai ERu coRin'ta, mAt tAT kan'tin
  5
  curai ivar potiyil am kuTic cIRUr
  n'AT pali maRan'ta n'araik kaN iTTikai,
  puricai mUzkiya pori arai Alattu
  oru tani n'eTu vIz utaitta kOTai
  tuNaip puRA irikkum tUy mazai n'anan'talai,
  10
  kaNaik kAl am piNai ERu puRam n'akka,
  olku n'ilai yAattu Ogku cinai payan'ta
  alkuRu vari n'izal acaiyinam n'Okka,
  arampu van'tu alaikkum mAlai,
  n'irampA n'IL iTai varun'tutum yAmE.
  pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan, iTaic curattu n'inRu, tan n'ejciRkuc colliyatu. - kuTavAyiRkIrattanAr

  288. kuRijci
  cenmati; ciRakka, n'in uLLam! n'in malai
  Aram n'Iviya am pakaTTu mArpinai,
  cAral vEgkaip paTu cinaip putup pU
  muruku muraN koLLum uruvak kaNNiyai,
  5
  eri tin kollai iRaijciya Enal,
  evvam kUriya, vaikalum varuvOy!
  kani mutir aTukkattu em tanimai kANTalin,
  eNmai ceytanai Akuvai n'aNNik
  koTiyOr kuRukum n'eTi irug kunRattu,
  10
  iTTu ARu iragkum viTTu oLir aruvi
  aru varai izitarum veru varu paTAark
  kayan' talai man'ti uyagku paci kaLaiiyar,
  pArppin tan'tai pazac cuLai toTinum,
  n'ani n'Oy Eykkum pani kUr aTukkattu,
  15
  makaLir mAgkATTu aRRE tukaL aRak
  kon'toTu utirtta katuppin,
  am tIm kiLavit tan'tai kAppE.
  pakaRkuRikkaN tOzi ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu. - viRRURRu mUteyinanAr

  289. pAlai
  cilai ERaTTa kaNai vIz vampalar
  uyar patukku ivarn'ta tatar koTi atiral
  n'eTu n'ilai n'aTukal n'AT palik kUTTum
  curaniTai vilagkiya maran Ogku iyavin,
  5
  van'tu, vinai valitta n'amvayin, enRum,
  terumaral uLLamoTu varun'tal AnAtu,
  n'ekizA men piNi vIgkiya kai ciRitu
  avizinum, uyavum Ay maTat takuvi
  cEN uRai pulampin n'AL muRai izaitta
  10
  tiN cuvar n'Okki, n'inain'tu, kaN pani,
  n'ekiz n'Ul muttin, mukiz mulait teRippa,
  mai aRa virin'ta paTai amai cEkkai
  ai men tUvi aNai cErpu acaii,
  maiyal koNTa matan azi irukkaiyaL
  15
  pakuvAyp palli paTutoRum paravi,
  'n'alla kURu' ena n'aTugki,
  pullen mAlaiyoTu porumkol tAnE?
  pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - eyinan'tai makan iLagkIranAr

  290. n'eytal
  kuTumik kokkin paig kAR pETai,
  iruj cERRu aLLal n'AT pulam pOkiya
  kozu mIn valcip pun talaic ciRAar,
  n'uN jAN av valaic cEval paTTena,
  5
  alkuRu pozutin melku irai micaiyAtu,
  paital piLLai tazIi, oyyena,
  am kaN peNNai anpuRa n'aralum
  ciRu pal tol kuTip peru n'Irc cErppan,
  kazi cEr punnai azi pUg kAnal,
  10
  taNavA n'ejcamoTu tamiyan van'tu, n'am
  maNavA munnum evanO tOzi!
  veN kOTTu yAnai viRaR pOrk kuTTuvan
  teN tiraip parappin toNTi muntuRai,
  curumpu uNa malarn'ta perun' taN n'eytal
  15
  maNi Er mAN n'alam orIi,
  pon n'Er vaNNam koNTa en kaNNE?
  iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAy,talaimakaL colliyatu. - n'akkIrar

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:20:07(இந்திய நேரம்)