தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

41-50

 • 41-50

  41. pAlai
  vaiku pular viTiyal, mai pulam parappa,
  karu n'anai avizn'ta UzuRu murukkin
  eri maruL pUj cinai inac citar Arppa,
  n'eTu n'el aTaicciya kazani Er pukuttu,
  5
  kuTumik kaTTiya paTappaiyoTu miLira,
  arikAl pOzn'ta teri pakaTTu uzavar
  Otait teL viLi pulamtoRum parappa,
  kOziNar etiriya maratta, kavini,
  kATu aNi koNTa kANtaku pozutil,
  10
  n'Am piri pulampin n'alam celac cAay,
  n'am piripu aRiyA n'alanoTu ciRan'ta
  n'al tOL n'ekiza, varun'tinaLkollO
  men ciRai vaNTin taN kamaz pUn' tuNar
  tAtu in tuvalai taLir vArn'tanna
  15
  am kaluz mAmai kiLaiiya,
  n'uN pal titti, mAayOLE?
  talaimakan poruLvayiR pirin'taviTattu, kizattiyai n'inain'tu colliyatu. - kunRiyanAr

  42. kuRijci
  mali peyal kalitta mArip pittikattuk
  koyal aru n'ilaiiya peyal Er maNa mukaic
  cev verin' uRazum kozug kaTai mazaik kaN,
  taLir Er mEni, mAayOyE!
  5
  n'ATu vaRam kUra, n'Ajcil tujca,
  kOTai n'ITiya paitu aRu kAlai,
  kunRu kaNTanna kOTTa, yAvaiyum
  cenRu cEkkallAp puLLa, uL il
  enRUz viyankuLam n'iRaiya vIci,
  10
  perum peyal pozin'ta Ema vaikaRai,
  pallOr uvan'ta uvakai ellAm
  ennuL peytan'taRRE cEN iTai
  Ogkit tOnRum uyar varai
  vAn tOy veRpan van'tamARE
  talaimakan varaivu malin'tamai tOzi talaimakaTkuc colliyatu.- kapilar

  43. pAlai
  kaTal mukan'tu koNTa kamaj cUl mA mazai
  cuTar n'imir minnoTu valan Erpu, iragki,
  enRUz uzan'ta pun talai maTap piTi
  kai mAy n'Ittam kaLiRRoTu paTIiya,
  5
  n'ilanum vicumpum n'Ir iyain'tu onRi,
  kuRun'Irk kannal eNNun'ar allatu
  katir marugku aRiyAtu, ajcuvarap pAay,
  taLi mayagkinRE taN kural ezili; yAmE
  koy akai mullai kAloTu mayagki,
  10
  mai irug kAnam n'ARum n'aRu n'utal,
  pal irug kUn'tal, mel iyal maTan'tai
  n'al ezil Akam cErn'tanam; enRum
  aLiyarO aLiyartAmE aLi inRu
  Etil poruTpiNip pOki, tam
  15
  in tuNaip piriyum maTamaiyOrE!
  talaimakan poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc colliyatu.- maturaiyAciriyar n'allan'tuvanAr

  44. mullai
  van'tu vinai muTittanan vEn'tanum; pakaivarum
  tam tiRai koTuttut tamar AyinarE;
  muraN ceRin'tirun'ta tAnai iraNTum
  onRu ena aRain'tana paNaiyE; n'in tEr
  5
  mun iyagku Urti pinnilai IyAtu,
  Urka, pAka! oru vinai, kaziya
  n'annan, ERRai, n'aRum pUN atti,
  tun arug kaTun' tiRaR kagkan, kaTTi,
  pon aNi valvil punRuRai, enRu Agku
  10
  anRu avar kuzIiya aLappu arug kaTTUr,
  parun'tu paTap paNNi, pazaiyan paTTena,
  kaNTatu n'OnAnAki, tiN tErk
  kaNaiyan akappaTa, kazumalam tan'ta
  piNaial am kaNNip perum pUT cenni
  15
  azumpil anna aRAa yANar,
  pazam pal n'ellin pal kuTip paravai,
  pogkaTi paTikayam maNTiya pacu miLai,
  taN kuTavAyil annOL
  paNpuTai Akattu in tuyil peRavE!
  vinai muRRi mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu.- kuTavAyiR kIrattanAr

  45. pAlai
  vATal uzujcil viLai n'eRRu am tuNar
  ATukaLap paRaiyin, arippana olippa,
  kOTai n'ITiya akan perug kunRattu,
  n'Ir il Ar ARRu n'ivappana kaLiRu aTTu,
  5
  AL il attattu uzuvai ukaLum
  kATu iRan'tanarE, kAtalar. mAmai,
  ari n'uN pacalai pAay, pIrattu
  ezil malar puraitalvENTum. alarE,
  anni kuRukkaip paRan'talai, titiyan
  10
  tol n'ilai muzumutal tumiyap paNNi,
  punnai kuRaitta jAnRai, vayiriyar
  in icai Arppinum peritE. yAnE,
  kAtalaR keTutta ciRumaiyoTu, n'Oy kUrn'tu,
  Atiman'ti pOla, pEtuRRu
  15
  alan'tanen uzalvenkollO polan'tAr,
  kaTal kAl kiLarn'ta venRi n'al vEl,
  vAnavarampan aTal munaik kalagkiya
  uTai matil Or araN pOla,
  ajcuvaru n'OyoTu, tujcAtEnE!
  vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - veLLivItiyAr

  46. marutam
  cERRu n'ilai munaiiya ceg kaT kArAn
  Ur maTi kagkulil, n'On taLai parin'tu,
  kUr muL vEli kOTTin n'Ikki,
  n'Ir mutir pazanattu mIn uTan iriya
  5
  am tUmpu vaLLai mayakki, tAmarai
  vaNTu Utu pani malar Arum Ura!
  yAraiyO? n'iR pulakkEm. vAruRRu,
  uRai iRan'tu, oLirum tAz irug kUn'tal,
  piRarum, oruttiyai n'am manait tan'tu,
  10
  vatuvai ayarn'tanai enpa. aHtu yAm
  kUREm. vAziyar, en'tai! ceRun'ar
  kaLiRuTai aruj camam tataiya n'URum
  oLiRu vAT tAnaik koRRac ceziyan
  piNTa n'ellin aLLUr anna en
  15
  oN toTi n'ekizinum n'ekizka;
  cenRi, peruma! n'iR takaikkun'ar yArO?
  vAyil vENTic cenRa talaimakaRkut tOzi vAyil maRuttatu.- aLLUr n'an mullaiyAr

  47. pAlai
  azivu il uLLam vazivazic ciRappa
  vinai ivaN muTittanam Ayin, val virain'tu
  ezu ini vAziya n'ejcE! oli talai
  alagku kazai n'aralat tAkki, vilagku ezun'tu,
  5
  kaTu vaLi uruttiya koTi viTu kUr eri
  viTar mukai aTukkam pAytalin, uTan iyain'tu,
  amaik kaN viTu n'oTi kaNak kalai akaRRum
  vem munai aruj curam n'In'ti, kaimmikku,
  akan cuTar kal cErpu maRaiya, manaivayin
  10
  oN toTi makaLir veN tirik koLAalin,
  kuRu n'aTaip puRavin ceg kAR cEval
  n'eTu n'ilai viyal n'akar vIztuNaip payirum
  pulampoTu van'ta punkaN mAlai,
  'yANTu uLarkol?' enak kalizvOL eyti,
  15
  izai aNi n'eTun' tErk kai vaN ceziyan
  mazai viLaiyATum vaLam kezu ciRumalaic
  cilampin kUtaLag kamazum veRpin
  vEy purai paNait tOL, pAyum
  n'Oy acA vITa, muyagkukam palavE.
  talaimakan iTaic curattu azin'ta n'ejciRkuc colliyatu. - AlampEri cAttanAr

  48. kuRijci
  'annAy! vAzi! vENTu, annai! n'in makaL,
  'pAlum uNNAL, pazagkaN koNTu,
  n'ani pacan'tanaL' ena vinavuti. atan tiRam
  yAnum teRRena uNarEn. mEl n'AL,
  5
  mali pUj cAral, en tOzimArOTu
  oli cinai vEgkai koykuvam cenRuzi,
  'puli puli!' ennum pUcal tOnRa
  oN cegkazun'Irk kaN pOl Ay itaz
  Uci pOkiya cUz cey mAlaiyan,
  10
  pakkam cErttiya ceccaik kaNNiyan,
  kuyam maNTu Akam cej cAn'tu n'Ivi,
  varipunai villan, orukaNai terin'tukoNTu,
  'yAtO, maRRu am mA tiRam paTar?' ena
  vinavi n'iRRan'tOnE. avaR kaNTu,
  15
  emmuL emmuL meym maRaipu oTugki,
  n'ANi n'inRanemAka, pENi,
  'aivakai vakutta kUn'tal Ay n'utal
  mai Ir Oti maTavIr! n'um vAyp
  poyyum uLavO?' enRanan. paiyenap
  20
  pari muTuku tavirtta tEran, etirmaRuttu,
  n'in makaL uNkaN pal mAN n'Okkic
  cenROnmanRa, ak kunRu kizavOnE.
  pakal mAy an'tip paTucuTar amaiyattu,
  avan maRai tEem n'Okki, 'maRRu ivan
  25
  makanE tOzi!' enRanaL.
  atan aLavu uNTu kOL, mativallOrkkE.
  cevilittAykkut tOzi aRattoTu n'inRatu. - tagkAl muTak koRRanAr

  49. pAlai
  'kiLiyum, pan'tum, kazagkum, veyyOL
  aLiyum, anpum, cAyalum, iyalpum,
  munn'AL pOlAL; iRIiyar, en uyir' ena,
  koTun' toTaik kuzaviyoTu vayinmarattu yAtta
  5
  kaTug kaT kaRavaiyin ciRupuRam n'Okki,
  kuRuka van'tu, kuvavun'utal n'Ivi,
  mellenat tazIiyinEnAka, en makaL
  n'annar Akattu iTaimulai viyarppa,
  pal kAl muyagkinaLmannE! annO!
  10
  viRal miku n'eTun'takai pala pArATTi,
  vaRan n'izal acaii, vAn pulan'tu varun'tiya
  maTa mAn acA inam tiragku maral cuvaikkum
  kATu uTankazital aRiyin tan'tai
  alkupatam mikutta kaTiuTai viyal n'akar,
  15
  celvuzic celvuzi meyn'n'izal pOla,
  kOtai AyamoTu Orai tazIi,
  tOTu amai aric cilampu olippa, avaL
  ATuvazi ATuvazi, akalEnmannE!
  uTanpOyina talaimakaLai n'inain'tu, cevilittAy manaiyinkaN varun'tiyatu. - vaNNappuRak kan'tarattanAr

  50. n'eytal
  kaTalpATu avin'tu, tONi n'Igki,
  n'eTu n'Ir irug kazik kaTumIn kalippinum;
  vev vAyp peNTir kauvai tURRinum;
  mAN izai n'eTun' tEr pANi n'iRpa,
  5
  pakalum n'amvayin akalAnAkip
  payinRuvarum mannE, pani n'Irc cErppan,
  iniyE, maNapparug kAmam taNappa n'In'ti,
  'vArAtOr n'amakku yAar?' ennAtu,
  mallal mUtUr maRaiyinai cenRu,
  10
  collin evanO pANa! 'elli
  manai cEr peNNai maTi vAy anRil
  tuNai onRu piriyinum tujcAkAN' ena,
  kaN n'iRai n'Ir koTu karakkum,
  oN n'utal arivai, 'yAn enceykO?' enavE.
  tOzi pANanukkuc colliyatu. - karuvUrp pUtajcAttanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:17:07(இந்திய நேரம்)