தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KUtaLam-kUtaLam

 • kUtaLam

  47. pAlai
  azivu il uLLam vazivazic ciRappa
  vinai ivaN muTittanam Ayin, val virain'tu
  ezu ini vAziya n'ejcE! oli talai
  alagku kazai n'aralat tAkki, vilagku ezun'tu,
  5
  kaTu vaLi uruttiya koTi viTu kUr eri
  viTar mukai aTukkam pAytalin, uTan iyain'tu,
  amaik kaN viTu n'oTi kaNak kalai akaRRum
  vem munai aruj curam n'In'ti, kaimmikku,
  akan cuTar kal cErpu maRaiya, manaivayin
  10
  oN toTi makaLir veN tirik koLAalin,
  kuRu n'aTaip puRavin ceg kAR cEval
  n'eTu n'ilai viyal n'akar vIztuNaip payirum
  pulampoTu van'ta punkaN mAlai,
  'yANTu uLarkol?' enak kalizvOL eyti,
  15
  izai aNi n'eTun' tErk kai vaN ceziyan
  mazai viLaiyATum vaLam kezu ciRumalaic
  cilampin kUtaLag kamazum veRpin
  vEy purai paNait tOL, pAyum
  n'Oy acA vITa, muyagkukam palavE.
  talaimakan iTaic curattu azin'ta n'ejciRkuc colliyatu. - AlampEri cAttanAr

  68. kuRijci
  'annAy! vAzi, vENTu annai! n'am paTappait
  taN ayattu amanRa kUtaLam kuzaiya,
  in icai aruvip pATum ennatUum
  kETTiyO! vAzi, vENTu annai! n'am paTappai
  5
  UTTiyanna oN taLirc ceyalai
  Ogku cinait toTutta Ucal, pAmpu ena,
  muzu mutal tumiya urum eRin'tanRE;
  pinnum kETTiyO?' enavum aHtu aRiyAL,
  annaiyum kanai tuyil maTin'tanaL. atantalai
  10
  man uyir maTin'tanRAl pozutE kAtalar
  varuvar Ayin, 'paruvam itu' enac
  cuTarn'tu ilagku el vaLai n'ekizn'ta n'amvayin
  paTarn'ta uLLam pazutu anRAka,
  van'tanar vAzi, tOzi! an'tarattu
  15
  imiz peyal talaiiya inap pala koNmUt
  tavirvu il veLLam talaittalai ciRappa,
  kanRu kAl oyyum kaTuj cuzi n'Ittam
  pun talai maTap piTip pUcal pala uTan
  veN kOTTu yAnai viLi paTat tuzavum
  20
  akal vAyp pAn'taT paTAarp
  pakalum ajcum panik kaTuj curanE.
  talaimakan iravukkuRi van'tamai aRin'ta tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - UTTiyAr

  255. pAlai
  ulaku kiLarn'tanna uru kezu vagkam
  pulavut tiraip perug kaTal n'Ir iTaip pOza,
  iravum ellaiyum acaivu inRu Aki,
  virai celal iyaRkai vagkUz ATTa,
  5
  kOTu uyar tiNi maNal akan tuRai, n'IkAn
  mATa oL eri marugku aRin'tu oyya,
  AL vinaip pirin'ta kAtalar n'AL pala
  kaziyAmaiyE, azi paTar akala,
  varuvarmannAl tOzi! taN paNaip
  10
  poru punal vaippin n'am Ur AgkaN,
  karuviLai muraNiya taN putal pakanRai
  peru vaLam malara alli tINTi,
  palavuk kAyp puRatta pacum pazap pAkal
  kUtaLa mUtilaik koTi n'irait tUgka,
  15
  aRan inRu alaikkum AnA vATai
  kaTi manai mATattuk kagkul vIca,
  'tirun'tuizai n'ekizn'tu perug kavin cAya,
  n'irai vaLai Urun' tOL' ena,
  uraiyoTu cellum anpinarp peRinE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaL, ARRAmai mItUra, tOzikkuc colliyatu. -maturai marutan iLan'AkanAr

  272. kuRijci
  irum puli tolaitta perug kai vEzattup
  pulavu n'ARu pukar n'utal kazuva, kagkul
  aruvi tan'ta aNagkuTai n'eTug kOTTu
  ajcu varu viTar mukai Ar iruL akaRRi,
  5
  min oLir eHkam cel n'eRi viLakka,
  taniyan van'tu, pani alai muniyAn,
  n'Ir izi marugkin Ar iTattu amanRa
  kuLaviyoTu miTain'ta kUtaLag kaNNi
  acaiyA n'ARRam acai vaLi pakara,
  10
  tuRu kal n'aNNiya kaRi ivar paTappaik
  kuRi iRaik kurampai n'am manaivayin pukutarum,
  meym mali uvakaiyan; an' n'ilai kaNTu,
  'muruku' ena uNarn'tu, mukaman kURi,
  uruvac cen' tinai n'IroTu tUuy,
  15
  n'eTu vEL paravum, annai; annO!
  en Avatu koltAnE pon ena
  malarn'ta vEgkai alagku cinai poliya
  maNi n'iRa majjai akavum
  aNi malai n'ATanoTu amain'ta n'am toTarpE?
  iravukkuRi van'ta talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTkuc colluvALAy, tOzi colliyatu. - maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

  273. pAlai
  vicumpu vicaittu ezun'ta kUtaLag kOtaiyin,
  pacug kAl veN kuruku vAp paRai vaLaii,
  Arkali vaLavayin pOtoTu parappa,
  pulam puniRu tIrn'ta putu varal aRciram,
  5
  n'alam kavar pacalai n'aliyavum, n'am tuyar
  aRiyArkollO, tAmE? aRiyinum,
  n'am manattu anna menmai inmaiyin,
  n'ammuTai ulakam uLLArkollO?
  yAgku ena uNarkO, yAnE? vIgkupu
  10
  talai varampu aRiyAt takai varal vATaiyoTu
  mulaiyiTait tOnRiya n'Oy vaLar iLa muLai
  acaivuTai n'ejcattu uyavut tiraL n'ITi,
  UrOr eTutta ampal am cinai,
  ArAk kAtal avir taLir parappi,
  15
  pulavar pukazn'ta n'Ar il peru maram
  n'ila varai ellAm n'izaRRi,
  alar arumpu Uzppavum vArAtOrE.
  pirivinkaN talaimakaL aRivu mayagkic colliyatu.-auvaiyAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:07:18(இந்திய நேரம்)