தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'IrmuLLi (muNTakam)-n'IrmuLLi (muNTakam)

 • n'IrmuLLi (muNTakam)

  26. marutam
  kUn muL muLLik kuvikulaik kazanRa,
  mIn muL anna, veN kAl mA malar
  poytal makaLir vizavu aNik kUTTum
  av vayal n'aNNiya vaLam kEz Uranaip
  5
  pulattal kUTumO tOzi! alkal
  perug katavu poruta yAnai maruppin
  irumpu cey toTiyin Era Aki,
  mAk kaN aTaiya mArpakam porun'ti
  muyagkal viTAal ivai' ena mayagki,
  10
  'yAn Om' ennavum ollAr, tAm maRRu
  ivai pArATTiya paruvamum uLavE; iniyE
  putalvaR taTutta pAloTu taTaii,
  titalai aNin'ta tEm koL men mulai
  n'aRuj cAn'tu aNin'ta kEz kiLar akalam
  15
  vIgka muyagkal yAm vENTinamE;
  tIm pAl paTutal tAm ajcinarE; AyiTaik
  kavavuk kai n'ekizn'tamai pORRi, matavu n'aTaic
  cevili kai en putalvanai n'Okki,
  'n'allOrkku ottanir n'Iyir; iHtO
  20
  celvaRku ottanam, yAm' ena, mella en
  makanvayin peyartan'tEnE; atu kaNTu,
  'yAmum kAtalam, avaRku' enac cAay,
  ciRu puRam kavaiyinanAka, uRu peyal
  taN tuLikku ERRa pala uzu cej cey
  25
  maN pOl n'ekizn'tu, avaR kaluzn'tE
  n'ejcu aRaipOkiya aRivinERkE?
  talaimakan tOziyai vAyil vENTi, avaLAl tAn vAyil peRAtu,ARRAmaiyE vAyilAkap pukku, kUTiya talaimakan n'IkkattukkaN pukka tOzikkut talaimakaL colliyatu. - pANTiyan kAnappEreyil tan'ta ukkirapperuvazuti

  130. n'eytal
  amma vAzi, kELir! mun n'inRu
  kaNTanir Ayin, kazaRalirmannO
  n'uN tAtu potin'ta ceg kAR kozu mukai
  muNTakam kezIiya mOTTu maNal aTaikarai,
  5
  pEeyt talaiya piNar arait tAzai
  eyiRuTai n'eTun' tOTu kAppa, pala uTan
  vayiRuTaip pOtu vAlitin virIi,
  pulavup porutu azitta pU n'ARu parappin
  ivar tirai tan'ta Irg katir muttam
  10
  kavar n'aTaip puravi kAl vaTut tapukkum
  n'al tEr vazuti koRkai mun tuRai
  vaNTu vAy tiRan'ta vAgkukazi n'eytaR
  pOtu puRagkoTutta uNkaN
  mAtar vAL mukam mataiiya n'OkkE.
  kazaRiya pAgkaRkut talaimakan kazaRRetir maRuttatu. - veNkaNNanAr

  236. marutam
  maNi maruL malara muLLi amanRa,
  tuNi n'Ir, ilajcik koNTa peru mIn
  ari n'iRak kozug kuRai vauvinar mAn'ti,
  veNNel arin'ar peyarn'ilaip pinRai,
  5
  iTai n'ilam n'eritaru n'eTug katirp pal cUTTup
  pani paTu cAyp puRam parippa, kazanik
  karug kOTTu mAattu alagku cinaip putup pU
  mayagku mazait tuvalaiyin tAam Uran
  kAmam perumai aRiyEn, n'anRum
  10
  uyn'tanen vAzi, tOzi! alkal
  aNi kiLar cAn'tin am paTTu imaippa,
  koTug kuzai makaLirin oTugkiya irukkai
  aRiyAmaiyin azin'ta n'ejcin,
  'ERRu iyal ezil n'aTaip polin'ta moympin,
  15
  tOTTu iruj curiyal maNan'ta pittai,
  ATTan attiyaik kANIrO?' ena
  n'ATTin n'ATTin, Urin Urin,
  'kaTal koNTanRu' ena, 'punal oLittanRu' ena,
  kaluzn'ta kaNNaL, kAtalaR keTutta
  20
  Atiman'ti pOla,
  Etam colli, pEtu peritu uRalE.
  ARRAmai vayilAkap pukka talaimakan n'IkkattukkaN pukka tOzikkut talaimakaL colliyatu. - paraNar

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:07:48(இந்திய நேரம்)