தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KAjci-kAjci

 • kAjci

  25. pAlai
  "n'eTug karaik kAnyARRuk kaTum punal cAay,
  avir aRal koNTa viravu maNal akan tuRait
  taN kayam n'aNNiya poziltoRum, kAjcip
  pain' tAtu aNin'ta pOtu mali ekkar,
  5
  vatuvai n'ARRam putuvatu kajala,
  mA n'anai kozutiya maNi n'iRa irug kuyil
  paTu n'A viLi yAnaTun'inRu, alkalum
  uraippa pOla, Uz koLpu kUva,
  inac citar ukutta ilavattuAgkaN,
  10
  cinaip pUg kOgkin n'uN tAtu pakarn'ar
  pavaLac ceppil pon corin'tanna,
  ikazun'ar ikazA iLa n'AL amaiyam
  ceytOr manRa kuRi" ena, n'I n'in
  paital uNkaN pani vArpu uRaippa,
  15
  vArAmaiyin pulan'ta n'ejcamoTu,
  n'Oval, kuRumakaL! n'Oyiyar, en uyir!' ena,
  melliya iniya kURi, vallE
  varuvar vAzi tOzi! porun'ar
  cel camam kaTan'ta vil kezu taTak kaip
  20
  potiyiR celvan, polan'tErt titiyan,
  in icai iyattin kaRagkum
  kalmicai aruviya kATu iRan'tOrE.
  paruvag kaNTu azin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - ollaiyUr tan'ta pUtap pANTiyan

  56. marutam
  n'akai AkinRE tOzi! n'erun'al
  maNi kaNTanna tuNi kayam tuLagka,
  irumpu iyanRanna karug kOTTu erumai,
  Ampal mel aTai kiziya, kuvaLaik
  5
  kUmpu viTu pal malar mAn'ti, karaiya
  kAjci n'uN tAtu Irm puRattu uRaippa,
  melkiTu kavuLa alkun'ilai pukutarum
  taN tuRai Uran tiN tAr akalam
  vatuvai n'AL aNip putuvOrp puNariya,
  10
  parivoTu varUum pANan teruvil
  puniRRAp pAyn'tenak kalagki, yAz iTTu,
  em manaip pukutan'tOnE. atu kaNTu
  meymmali uvakai maRaiyinen etircenRu,
  'im manai anRu; aHtu um manai' enRa
  15
  ennum tannum n'Okki,
  mammar n'ejcinOn tozutu n'inRatuvE.
  parattai manaikkuc celkinRa pANan tan manaikku van'tAnAka,tOzikkut talaimakaL colliyatu. - maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

  96. marutam
  n'aRavu uN maNTai n'uTakkalin, iRavuk kalittu,
  pUTTu aRu villin kUTTumutal teRikkum
  pazanap poykai aTaikaraip pirampin
  ara vAy anna am muL n'eTug koTi
  5
  aruvi Ampal akal aTai tuTakki,
  acaivaral vATai tUkkalin, Utuulai
  vicai vAgku tOlin, vIgkupu jekizum
  kazaniam paTappaik kAjci Ura!
  'oN toTi AyattuLLum n'I n'ayan'tu
  10
  koNTanai' enpa 'Or kuRumakaL' atuvE
  cempoR cilampin, ceRin'ta kuRagkin,
  am kaluz mAmai, aHtai tan'tai,
  aNNal yAnai aTu pOrc cOzar,
  veNNel vaippin paruvUrp paRan'talai,
  15
  iru peru vEn'tarum porutu kaLattu oziya,
  oLiRu vAL n'al amark kaTan'ta jAnRai,
  kaLiRu kavar kampalai pOla,
  alar AkinRatu, palar vAyp paTTE.
  tOzi vAyil maRuttatu. marutam pATiya iLagkaTugkO

  156. marutam
  muracuTaic celvar puravic cUTTum
  mUTTuRu kavari tUkkiyanna,
  cezuj cey n'ellin cEyarip puniRRuk katir
  mUtA tinRal ajci, kAvalar
  5
  pAkal AykoTip pakanRaiyoTu parIi,
  kAjciyin akattu, karumpu arutti, yAkkum
  tIm punal Ura! tiRavatAkak
  kuvaLai uNkaN ivaLum yAnum
  kazani Ampal muzun'eRip pain' tazai,
  10
  kAyA jAyiRRAka, talaippeya,
  'poytal ATip polika!' ena van'tu,
  n'in n'akAp pizaitta tavaRO peruma!
  kaLLum kaNNiyum kaiyuRaiyAka
  n'ilaik kOTTu veLLai n'Alcevik kiTAay
  15
  n'ilaittuRaik kaTavuTku uLappaTa Occi,
  taNi marugku aRiyAL, yAy aza,
  maNi maruL mEni pon n'iRam koLalE?
  talaimakaLai iTattu uyttuvan'ta tOzi talaimakanai varaivu kaTAyatu.-AvUr mUlagkizAr

  246. marutam
  piNar mOTTu n'an'tin pEz vAy ERRai
  katir mUkku Aral kaLavan Aka,
  n'eTu n'Irp poykait tuNaiyoTu puNarum
  mali n'Ir akal vayal yANar Ura!
  5
  pOtu Ar kUn'tal n'I veyyOLoTu
  tAtu Ar kAjcit taN pozil akal yARu
  ATinai enpa, n'erun'ai; alarE
  kAy cina moympin perum peyark karikAl
  Arkali n'aRavin veNNivAyil,
  10
  cIr kezu mannar maRaliya jATpin
  imiz icai muracam poru kaLattu oziya,
  patinoru vELiroTu vEn'tar cAya,
  moy vali aRutta jAnRai,
  toyyA azun'tUr Arppinum peritE.
  tOzi talaimakaRku vAyil maRuttatu. - paraNar

  286. marutam
  veLLi vizut toTi men karuppu ulakkai,
  vaLLi n'uN iTai vayin vayin n'uTagka;
  mIn cinai anna veN maNal kuvaii,
  kAjci n'Izal, tamar vaLam pATi,
  5
  Urk kuRumakaLir kuRuvazi, viRan'ta
  varAal arun'tiya ciRu ciral marutin
  tAz cinai uRagkum taN tuRai Ura!
  vizaiyA uLLam vizaiyum Ayinum,
  enRum, kETTavai tOTTi Aka mITTu, Agku,
  10
  aRanum poruLum vazAmai n'ATi,
  taR takavu uTaimai n'Okki, maRRu atan
  pin AkummE, munniyatu muTittal;
  anaiya, periyOr ozukkam; atanAl,
  ariya periyOrt teriyugkAlai,
  15
  n'ummOr annOr mATTum, inna
  poyyoTu miTain'tavai tOnRin,
  mey yANTu uLatO, iv ulakattAnE?
  'varain'tu eytuval' enRu n'Igkum talaimakan, 'talaimakaLai ARRuvittuk koN Tiruttal vENTum' enRu tOziyaik kaippaRRinARku, kaippaRRiyatu tannaita toTTuc cULuRuvAnAkak karuti, colliyatu. - OrampOkiyAr

  296. marutam
  kOtai iNara, kuRug kAl, kAjcip
  pOtu aviz n'aRun' tAtu aNin'ta kUn'tal,
  ari matar mazaik kaN, mAayOLoTu
  n'erun'aiyum kamaz pozil tujci, inRum
  5
  peru n'Ir vaiyai avaLoTu ATi,
  pularA mArpinai van'tu n'inRu, emvayin
  karattal kUTumO maRRE? parappil
  pal mIn koLpavar mukan'ta ippi
  n'Ar ari n'aRavin makiz n'oTaik kUTTum
  10
  pEr icaik koRkaip porun'an, ven vEl
  kaTum pakaTTu yAnai n'eTun' tEr ceziyan,
  malai purai n'eTu n'akark kUTal n'ITiya
  malitaru kampalai pOla,
  alar AkinRu, atu palar vAyp paTTE.
  vAyil vENTic cenRa talaimakaRku vAyil maRukkum tOzi colliyatu. -maturaip pErAlavAyAr

  336. marutam
  kuzaR kAl cEmpin kozu maTal akal ilaip
  pAcip parappil paRazoTu vatin'ta
  uNNAp piNavin uyakkam coliya,
  n'AL irai tarIiya ezun'ta n'Ir n'Ay
  5
  vALaiyoTu uzappa, tuRai kaluzn'tamaiyin,
  teN kaT tERal mAn'ti, makaLir
  n'uN ceyal am kuTam irIi, paNpin
  makizn'an parattaimai pATi, aviz iNark
  kAjci n'Izal kuravai ayarum
  10
  tIm perum poykait tuRai kEz Uran
  tEr tara van'ta n'Er izai makaLir
  Ecupa enpa, en n'alanE; atuvE
  pAkan n'eTitu uyir vAztal kAy cinak
  kol kaLiRRu yAnai n'alkalmARE;
  15
  tAmum piRarum uLarpOl cERal
  muzavu imiz tuNagkai tUgkum vizavin,
  yAn avaN vArAmARE; varinE, vAniTaic
  cuTaroTu tiritarum n'erujci pOla,
  ennoTu tiriyAnAyin, ven vEl
  20
  mAri ampin mazait tOR cOzar
  vil INTu kuRumpin vallattup puRa miLai,
  Ariyar paTaiyin uTaika, en
  n'Er iRai munkai vIgkiya vaLaiyE!
  n'ayap pupparattai iR parattaikkup pAgkAyinAr kETpac colliyatu. - pAvaik koTTilAr

  341. pAlai
  uy takai inRAl tOzi! paipaya,
  kOgkum koy kuRai uRRana; kuyilum
  tEm pAy mAattu Ogku cinai viLikkum;
  n'ATu Ar kAvirik kOTu tOy malir n'iRaik
  5
  kazai azi n'Ittam cAaya vazi n'AL,
  mazai kazin'tanna mAk kAl mayagku aRal,
  patavu mEyal arun'tu tuLagku imil n'al ERu,
  matavuTai n'Ak koTu acai vITap paruki,
  kuRug kAR kAjcik kOtai mel iNarp
  10
  pon takai n'uN tAtu uRaippa, tokku uTan,
  kuppai vAr maNal ekkart tujcum,
  yANar vEnilman, itu
  mAN n'alam n'ukarum tuNai uTaiyOrkkE?
  pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatu. - AvUr mUlagkizAr

  346.marutam
  n'akai n'anRu amma tAnE iRai micai
  mAric cutaiyin Irm puRattu anna
  kUral kokkin kuRum paRaic cEval,
  veLLi veN tOTu anna, kayal kuRittu,
  5
  kaL Ar uvakaik kali makiz uzavar
  kAjci am kuRun' taRi kutti, tIm cuvai
  men kazaik karumpin n'an pala miTain'tu,
  peruj cey n'ellin pAcu aval potti,
  varuttik koNTa val vAyk koTuj ciRai
  10
  mItu azi kaTu n'Ir n'Okki, paippayap
  pArval irukkum payam kEz Ura!
  yAm atu pENinRO ilamE n'I n'in
  paN amai n'al yAzp pANanoTu, vici piNi,
  maN Ar, muzavin kaN atirn'tu iyampa,
  15
  makiz tuNaic cuRRamoTu maTTu mAn'ti,
  em manai vArAyAki, mun n'AL,
  n'um manaic cErn'ta jAnRai, am manaik
  kuRun' toTi maTan'tai uvan'tanaL n'eTun' tEr,
  izai aNi yAnaip pazaiyan mARan,
  20
  mATa mali maRukin kUTal AgkaN,
  veLLat tAnaiyoTu vERu pulattu iRutta
  kiLLi vaLavan n'al amar cAay,
  kaTum parip puraviyoTu kaLiRu pala vavvi,
  Etil mannar Ur koLa,
  25
  kOtai mArpan uvakaiyin peritE.
  tOzi talaimakaRku vAyil maRuttatu. - n'akkIrar

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:01:59(இந்திய நேரம்)