தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Puli(pEzvAy ERRai, Uzuvai, VayamAn)-puli(pEzvAy ERRai, Uzuvai, VayamAn)

 • puli(pEzvAy ERRai, uzuvai, vayamAn)

  3. pAlai
  irug kazi mutalai mEen'tOl anna
  karug kAl Omaik kANpu in peruj cinaik
  kaTiyuTai n'anan'talai, InRu iLaippaTTa,
  koTu vAyp pETaikku alkuirai tarIiya,
  5
  mAnRu vETTu ezun'ta cej cevi eruvai
  vAn tOy cimaiya viRal varaik kavAan,
  tuLagku n'aTai maraiyA valam paTat tolaicci,
  oN ceg kuruti uvaRRi uNTu arun'tupu,
  pulavup puli tuRan'ta kalavuk kazi kaTu muTai,
  10
  koLLai mAn'tarin AnAtu kavarum
  pul ilai marAatta akan cEN attam,
  kalam taral uLLamoTu kaziyak kATTi,
  pin n'inRu turakkum n'ejcam! n'in vAy
  vAypOl poymmozi evvam en kaLaimA
  15
  kavir itaz anna kANpu in cev vAy,
  am tIm kiLavi, Ay izai, maTan'tai
  koTug kuzaikku amartta n'Okkam
  n'eTuj cEN Ar iTai vilagkum jAnRE?
  mun oru kAlattu, n'ejcinAl poruL valikkappaTTup pirin'tAn, talaimakan; pirin'tu iTaic curattininRu avaL n'alam n'ayan'tu mILaluRRa n'ejcinaik kazaRippOy, poruL muTittu van'ta talaimakan, pinnum poruL

  8. kuRijci
  Iyal puRRattu Irm puRattu iRutta
  kurumpi valcip perug kai ERRai
  tUgku tOl tutiya vaL ukir katuvalin,
  pAmpu matan aziyum pAnAT kagkulum,
  5
  ariya allaman ikuLai! 'periya
  kEzal aTTa pEzvAy ERRai
  palA amal aTukkam pulAva Irkkum
  kazai n'aral cilampin AgkaN, vazaiyoTu
  vAzai Ogkiya tAz kaN acumpil,
  10
  paTu kaTug kaLiRRin varuttam coliya,
  piTi paTi muRukkiya peru marap pUcal
  viN tOy viTarakattu iyampum avar n'ATTu,
  eN arum piRagkal mAn atar mayagkAtu,
  minnu viTac ciRiya otugki, menmela,
  15
  tuLi talait talaiiya maNi Er aimpAl
  ciRupuRam putaiya vAri, kural piziyUu,
  n'eRi keTa vilagkiya, n'Iyir, ic curam,
  aRitalum aRitirO?' ennun'arp peRinE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAyt talaimakaLcolliyatu. - perugkunRUr kizAr.

  12. kuRijci
  yAyE, kaNNinum kaTug kAtalaLE;
  en'taiyum, n'ilan uRap poRAan; 'cIRaTi civappa,
  evan, ila! kuRumakaL! iyagkuti?' ennum;
  yAmE, pirivu inRu iyain'ta tuvarA n'aTpin,
  5
  iru talaip puLLin Or uyirammE;
  Enal am kAvalar AnAtu ArttoRum,
  kiLi viLi payiRRum veLil ATu peruj cinai,
  vizuk kOT palavin pazup payam koNmAr,
  kuRavar UnRiya kurampai putaiya,
  10
  vEgkai tAaya tEm pAy tORRam
  puli cettu, verIiya pukarmuka vEzam,
  mazai paTu cilampil kazaipaTa, peyarum
  n'al varai n'ATa! n'I varin,
  melliyal Orum tAn vAzalaLE.
  pakaRkuRi vArAn'inRa talaimakan tOziyAl ceRippu aRivuRukkappaTTu, 'iravuk kuRi vArA varaival' enRARku, atuvum maRuttu, varaivu kaTAyatu. - kapilar

  22. kuRijci
  aNagkuTai n'eTu varai ucciyin izitarum
  kaNam koL aruvik kAn kezu n'ATan
  maNam kamaz viyal mArpu aNagkiya cellal
  itu ena aRiyA maRuvaraR pozutil,
  5
  'paTiyOrt tEytta pal pukazt taTak kai
  n'eTu vET pENat taNikuvaL ivaL' ena,
  mutu vAyp peNTir atu vAy kURa,
  kaLam n'anku izaittu, kaNNi cUTTi,
  vaLa n'akar cilampap pATi, pali koTuttu,
  10
  uruvac cen'tinai kurutiyoTu tUuy,
  muruku ARRuppaTutta uru kezu n'aTu n'AL,
  Aram n'ARa, aru viTart tatain'ta
  cAraR pal pU vaNTu paTac cUTi,
  kaLiRRu irai terIiya pArval otukkin
  15
  oLittu iyagkum marapin vayap puli pOla,
  n'al manai n'eTu n'akark kAvalar aRiyAmai
  tan n'acai uLLattu n'am n'acai vAyppa,
  in uyir kuzaiya muyagkutoRum meym malin'tu,
  n'akkanen allenO yAnE eytta
  20
  n'Oy taNi kAtalar vara, INTu
  Etil vElaRku ulan'tamai kaNTE?
  varaiviTai vaittup pirin'ta kAlattu, talaimakaL ARRALAka,tOzi talaimakanai iyaRpazippa, talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatu;talaimakan iravukkuRi van'tu ciRaippuRattAnAka, tOziyAR colleTukkappaTTut talaima

  27. pAlai
  "koTu vari irum puli tayagka, n'eTu varai
  ATu kazai iru vetir kOTaikku olkum
  kAnam kaTiya ennAr, n'Am aza,
  n'inRatu il poruT piNic cenRu ivaN tarumAr,
  5
  celpa" enpa' enpOy! n'alla
  maTavaimanRa n'IyE; vaTavayin
  vEgkaTam payan'ta veN kOTTu yAnai,
  maRap pOrp pANTiyar aRattin kAkkum
  koRkai am perum tuRai muttin anna
  10
  n'akaip polin'tu ilagkum eyiRu kezu tuvar vAy
  takaippat tagkalar Ayinum, ikappa
  yAgganam viTumO maRRE tEm paTat
  teL n'Irkku ERRa tiraL kAR kuvaLaip
  perun'takai citaittum, amaiyA, parun'tu paTa,
  15
  vEttu amark kaTan'ta venRi n'al vEl
  kurutiyoTu tuyalvan'tanna n'in
  ari vEy uNkaN amartta n'OkkE?
  celavu uNarn'tu vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - maturaikkaNakkAyanAr

  29. pAlai
  "toTagku vinai tavirA, acaivu il n'On tAL,
  kiTan'tu uyir maRukuvatuAyinum, iTam paTin
  vIz kaLiRu micaiyAp puliyinum ciRan'ta
  tAzvu il uLLam talaitalaic ciRappa,
  5
  ceyvinaikku akanRa kAlai, eHku uRRu
  iru vERu Akiya teri taku vanappin
  mAvin n'aRu vaTi pOla, kANtoRum
  mEval taNTA makiz n'Okku uNkaN
  n'inaiyAtu kazin'ta vaikal, enaiyatUum,
  10
  vAzalen yAn" enat tERRi, pal mAN
  tAzak kURiya takaicAl n'al mozi
  maRan'tanir pORir em' enac ciRan'ta n'in
  eyiRu kezu tuvar vAy in n'akai azugka
  vinaval AnAp punaiizai! kEL ini
  15
  vemmai taNTA eri uku paRan'talai,
  kommai vATiya iyavuL yAnai
  n'Ir marugku aRiyAtu, tEr marugku OTi,
  aRu n'Ir ampiyin n'eRimutal uNagkum
  uLLun'arp panikkum Ukku arug kaTattiTai,
  20
  eLLal n'OnAp poruL taral viruppoTu
  n'ANut taLai Aka vaiki, mAN vinaikku
  uTampu ANTu ozin'tamai allatai,
  maTam kezu n'ejcam n'in uzaiyatuvE!
  vinai muRRi mINTa talaimakan, 'emmaiyum n'inaittaRitirO?' enRa talaimakaTkuc colliyatu. - veLLATiyanAr

  39. pAlai
  'ozittatu pazitta n'ejcamoTu vazip paTarn'tu,
  uLLiyum aRitirO, em?' ena, yAza n'in
  muL eyiRRut tuvar vAy muRuval azugka,
  n'Oy mun'tuRuttu n'otumal moziyal; n'in
  5
  Ay n'alam maRappenO maRRE? cEN ikan'tu
  oli kazai picain'ta jeli cori oN poRi
  paTu jemal putaiyap potti, n'eTu n'ilai
  muLi pul mImicai vaLi cuzaRRuRAak
  kATu kavar perun' tI OTuvayin OTalin,
  10
  atar keTuttu alaRiya cAttoTu orAgku
  matar puli verIiya maiyal vEzattu
  inam talai mayagkiya n'anan' talaip perug kATTu,
  jAnRu tOnRu avir cuTar mAnRAl paTTena,
  kaL paTar Oti! n'iR paTarn'tu uLLi,
  15
  aruj celavu ARRA Ar iTai, jerErenap
  paran'tu paTu pAyal n'avvi paTTena,
  ilagku vaLai ceRiyA ikutta n'OkkamoTu,
  n'ilam kiLai n'inaivinai n'inRa n'iR kaNTu,
  'innakai'! inaiyam Akavum, emvayin
  20
  UTal yAgku van'tanRu?' ena, yAza n'in
  kOTu En'tu puruvamoTu kuvavu n'utal n'Ivi,
  n'aRug katuppu uLariya n'annar amaiyattu,
  vaRug kai kATTiya vAy al kanavin
  ERRu EkkaRRa ulamaral
  25
  pORRAy Akalin, pulattiyAl, emmE!
  poruL muRRiya talaimakan talaimakaLaik kaNTu colliyatu.- maturaic cegkaNNanAr

  45. pAlai
  vATal uzujcil viLai n'eRRu am tuNar
  ATukaLap paRaiyin, arippana olippa,
  kOTai n'ITiya akan perug kunRattu,
  n'Ir il Ar ARRu n'ivappana kaLiRu aTTu,
  5
  AL il attattu uzuvai ukaLum
  kATu iRan'tanarE, kAtalar. mAmai,
  ari n'uN pacalai pAay, pIrattu
  ezil malar puraitalvENTum. alarE,
  anni kuRukkaip paRan'talai, titiyan
  10
  tol n'ilai muzumutal tumiyap paNNi,
  punnai kuRaitta jAnRai, vayiriyar
  in icai Arppinum peritE. yAnE,
  kAtalaR keTutta ciRumaiyoTu, n'Oy kUrn'tu,
  Atiman'ti pOla, pEtuRRu
  15
  alan'tanen uzalvenkollO polan'tAr,
  kaTal kAl kiLarn'ta venRi n'al vEl,
  vAnavarampan aTal munaik kalagkiya
  uTai matil Or araN pOla,
  ajcuvaru n'OyoTu, tujcAtEnE!
  vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - veLLivItiyAr

  48. kuRijci
  'annAy! vAzi! vENTu, annai! n'in makaL,
  'pAlum uNNAL, pazagkaN koNTu,
  n'ani pacan'tanaL' ena vinavuti. atan tiRam
  yAnum teRRena uNarEn. mEl n'AL,
  5
  mali pUj cAral, en tOzimArOTu
  oli cinai vEgkai koykuvam cenRuzi,
  'puli puli!' ennum pUcal tOnRa
  oN cegkazun'Irk kaN pOl Ay itaz
  Uci pOkiya cUz cey mAlaiyan,
  10
  pakkam cErttiya ceccaik kaNNiyan,
  kuyam maNTu Akam cej cAn'tu n'Ivi,
  varipunai villan, orukaNai terin'tukoNTu,
  'yAtO, maRRu am mA tiRam paTar?' ena
  vinavi n'iRRan'tOnE. avaR kaNTu,
  15
  emmuL emmuL meym maRaipu oTugki,
  n'ANi n'inRanemAka, pENi,
  'aivakai vakutta kUn'tal Ay n'utal
  mai Ir Oti maTavIr! n'um vAyp
  poyyum uLavO?' enRanan. paiyenap
  20
  pari muTuku tavirtta tEran, etirmaRuttu,
  n'in makaL uNkaN pal mAN n'Okkic
  cenROnmanRa, ak kunRu kizavOnE.
  pakal mAy an'tip paTucuTar amaiyattu,
  avan maRai tEem n'Okki, 'maRRu ivan
  25
  makanE tOzi!' enRanaL.
  atan aLavu uNTu kOL, mativallOrkkE.
  cevilittAykkut tOzi aRattoTu n'inRatu. - tagkAl muTak koRRanAr

  52. kuRijci
  'valan'ta vaLLi maran Ogku cAral,
  kiLarn'ta vEgkaic cEN n'eTum pogkarp
  pon n'Er putu malar vENTiya kuRamakaL
  innA icaiya pUcal payiRRalin,
  5
  "E kal aTukkattu iruL aLaic cilampin
  A koL vayap puli Akum aHtu" enat tam
  malai kezu cIRUr pulampa, kallenac
  cilaiyuTai iTattar pOtarum n'ATan
  n'ejcu amar viyal mArpu uTaittu ena annaikku
  10
  aRivippEmkol? aRiyalemkol?' ena
  irupAR paTTa cUzcci orupAl
  cErn'tanRu vAzi, tOzi! 'yAkkai
  in uyir kazivatuAyinum, n'in makaL
  Aymalar uNkaN pacalai
  15
  kAma n'Oy' enac ceppAtImE.
  talaimakaL vERupaTTamai aRin'ta cevilittAykku, tOzi,'aRattoTu n'iRRum' ena, talaimakaL colliyatu. - n'occin'iyamag kizAr

  72. kuRijci
  iruL kizippatu pOl minni, vAnam
  tuLi talaikkoNTa n'aLi peyal n'aTun'AL,
  minmini moytta muravu vAyp puRRam
  pon eRi pitirin cuTara vAgki,
  5
  kurumpi keNTum perugkai ERRai
  irumpu cey kol enat tOnRum AgkaN,
  ARE aru marapinavE; yARE
  cuTTun'arp panikkum cUruTai mutalaiya;
  kazai mAy n'Ittam kal porutu iragka,
  10
  'ajcuvam tamiyam' ennAtu, majcu cuman'tu,
  ATukazai n'aralum aNagkuTaik kavAan,
  Ir uyirp piNavin vayavup paci kaLaiiya,
  irug kaLiRu aTTa peruj cina uzuvai
  n'Ama n'allarAk katirpaTa umizn'ta
  15
  mEy maNi viLakkin pulara Irkkum
  vAL n'aTan'tanna vazakku arug kavalai,
  uLLun'ar uTkum kal aTarc ciRu n'eRi,
  aruL puri n'ejcamoTu eHku tuNaiyAka
  van'tOn koTiyanum allan; tan'ta
  20
  n'I tavaRu uTaiyaiyum allai; n'invayin
  AnA arum paTar ceyta
  yAnE, tOzi! tavaRu uTaiyEnE.
  talaimakan iravuk kuRikkaN ciRaippuRattAnAka, talaimakaL tOzikkuc colliyatu; tOzi talaimakaTkuc colliyatUum Am.- erumai veLiyanAr makanAr kaTalanAr

  75. pAlai
  "aruL anRu Aka, ALvinai, ATavar
  poruL" ena valitta poruL al kATciyin
  main'tu mali uLLamoTu tujcal cellAtu,
  eri cinam tavazn'ta irug kaTaRRu aTaimutal
  5
  kari kutir maratta kAna vAzkkai,
  aTu puli munpin, toTu kazal maRavar
  tonRu iyal ciRukuTi manRu n'izaR paTukkum
  aNNal n'eTu varai, Am aRap pularn'ta
  kal n'eRip paTarkuvar Ayin n'al n'utal,
  10
  ceyir tIr koLkai, cil mozi, tuvar vAy,
  avir toTi munkai, Ay izai, makaLir
  Aram tAgkiya alar mulai Akattu,
  ArAk kAtaloTu tAriTaik kuzaiyAtu
  cenRu paTu viRaR kavin uLLi, enRum
  15
  iragkun'ar allatu, peyartan'tu, yAvarum
  tarun'arum uLarO, iv ulakattAn?' ena-
  mAri Igkai mAt taLir anna
  am mA mEni, aitu amai n'ucuppin;
  pal kAcu n'iraitta, kOTu En'tu, alkul;
  20
  mel iyal kuRumakaL! pulan'tu pala kURi
  AnA n'Oyai Aka, yAnE
  piriyac cUztalum uNTO,
  aritu peRu ciRappin n'invayinAnE?'
  'poruLvayiR pirivar' ena vERupaTTa talaimakaTku, 'piriyAr'enat tOzi colliyatu. - maturaippOttanAr

  88. kuRijci
  mutaic cuvaR kalitta mUric cen'tinai
  Ogku vaNarp perug kural uNIiya, pAgkarp
  pakuvAyp pallip pATu Orttu, kuRukum
  puruvaip panRi varu tiRam n'Okki,
  5
  kaTug kaik kAnavan kazutumicaik koLIiya
  n'eTuj cuTar viLakkam n'Okki, van'tu, n'am
  n'aTugku tuyar kaLain'ta n'annarALan
  cenRanankollO tAnE kunRattu
  irum puli tolaitta perug kai yAnaik
  10
  kavuL malipu izitarum kAmar kaTAam
  iruj ciRait tozuti Arppa, yAz cettu,
  irug kal viTar aLai acuNam Orkkum
  kAmpu amal iRumpil pAmpu paTat tuvanRi,
  koTu viral uLiyam keNTum
  15
  vaTu Az puRRina vazakku aru n'eRiyE?
  iravukkuRi van'ta talaimakan ciRaippuRattAnAkat tOzi colliyatu.- Izattup pUtan tEvanAr

  92. kuRijci
  n'eTu malai aTukkam kaN keTa minni,
  paTu mazai pozin'ta pAnAT kagkul,
  kujcaram n'aTugkat tAkki, koTu varic
  ceg kaN irum puli kuzumum cAral
  5
  vAral vAziyar, aiya! n'Er iRai
  n'eTu men paNait tOn ivaLum yAnum
  kAval kaNNinam tinaiyE; n'ALai
  man'tiyum aRiyA maram payil iRumpin
  oN ceg kAn'taL avizn'ta AgkaN,
  10
  taN pal aruvit tAzn'Ir oru ciRai,
  urumuc civan'tu eRin'ta uran azi pAmpin
  tirumaNi viLakkin peRukuvai
  iruL men kUn'tal EmuRu tuyilE.
  iravukkuRic cenRu talaimakaLaik kaNNuRRu n'Igkum talaimakanai, pakaRkuRi n'Ern'ta vAypATTAl, tOzi varaivu kaTAyatu.- maturaip pAlAciriyar n'aRRAmanAr

  97. pAlai
  'kaLLi am kATTa puLLi am poRik kalai
  vaRan uRal am kOTu utira, valam kaTan'tu,
  pulavup puli tuRan'ta kalavuk kazi kaTu muTai,
  iravuk kuRumpu alaRa n'URi, n'irai pakuttu,
  5
  irug kal muTukkart tiRRi keNTum
  kolai vil ATavar pOla, palavuTan
  perun' talai eruvaiyoTu parun'tu van'tu iRukkum
  aruj curam iRan'ta koTiyOrkku alkalum,
  irug kazai iRumpin Ayn'tu koNTu aRutta
  10
  n'uNagku kaN ciRu kOl vaNagkuiRai makaLiroTu
  akavun'arp puran'ta anpin, kazal toTi,
  n'aRavu makiz irukkai, n'annan vENmAn
  vayalai vEli viyalUr anna, n'in
  alarmulai Akam pulampa, pala n'inain'tu,
  15
  Azal' enRi tOzi! yAza en
  kaN pani n'iRuttal eLitO kuravu malarn'tu,
  aRciram n'Igkiya arum pata vEnil
  aRal avir vAr maNal akalyARRu aTaikarai,
  tuRai aNi marutamoTu ikal koLa Ogki,
  20
  kaliz taLir aNin'ta iruj cinai mAattu
  iNar tatai putup pU n'iraitta pogkar,
  pukai purai am majcu Ura,
  n'ukar kuyil akavum kural kETpOrkkE?
  vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

  99. pAlai
  vAL vari vayamAn kOL ukir anna
  cem mukai avizn'ta muL mutir murukkin
  citaral cemmal tAay, matar ezil
  mAN izai makaLir pUNuTai mulaiyin
  5
  mukai piNi avizn'ta kOgkamoTu acaii, n'anai
  atiral paran'ta am taN pAtiri
  utirvI am cinai tAay, etir vI
  marAa malaroTu virAay, parAam
  aNagkuTai n'akarin maNan'ta pUvin
  10
  n'anRE, kAnam; n'ayavarum amma;
  kaNTicin vAziyO kuRumakaL! n'un'tai
  aTu kaLam pAyn'ta toTi citai maruppin,
  piTi miTai, kaLiRRin tOnRum
  kuRu n'eTun' tuNaiya kunRamum uTaittE!
  uTanpOkiya talaimakaLait talaimakan maruTTic colliyatu.- pAlai pATiya perugkaTugkO

  107. pAlai
  n'I celavu ayarak kETToRum, pala n'inain'tu,
  anpin n'ejcattu, ayAap poRai melin'ta
  en akattu iTumpai kaLaimAr, n'innoTu
  karug kal viyal aRaik kiTappi, vayiRu tinRu
  5
  irum puli tuRan'ta ERRumAn uNagkal,
  n'eRi cel vampalar uvan'tanar AgkaN,
  olikazai n'ellin ariciyoTu OrAgku
  An n'ilaip paLLi aLai peytu aTTa
  vAl n'iNam urukkiya vAal veN cORu
  10
  pukar arait tEkkin akal ilai mAn'tum
  kallA n'IL mozik kata n'Ay vaTukar
  val AN aru munai n'In'ti, allAn'tu,
  uku maN URu ajcum oru kAR paTTattu
  innA ERRattu izukki, muTam kUrn'tu,
  15
  oru tanittu ozin'ta uranuTai n'On pakaTu
  am kuzai iruppai aRai vAy vAn puzal
  pul uLaic ciRAar villin n'Ikki,
  marai kaTin'tu UTTum varaiakac cIRUr
  mAlai in tuNaiAki, kAlaip
  20
  pacu n'anai n'aRu vIp parUup paral uRaippa,
  maNa manai kamazum kAnam
  tuNai Ir Oti en tOziyum varumE.
  tOzi talaimakaL kuRippu aRin'tu van'tu, talaimakaRkuc colliyatu.- kAvirippUmpaTTinattuk kArikkaNNanAr

  112. kuRijci
  kUnal eNkin kuRu n'aTait tozuti
  citalai ceyta cen' n'ilaip puRRin
  maN punai n'eTug kOTu uTaiya vAgki,
  irai n'acaiip parikkum arain'AT kagkul
  5
  InRu aNi vayavup piNap pacittena, maRap puli
  oLiRu En'tu maruppin kaLiRu aTTuk kuzumum
  pani iruj cOlai, 'emiyam' ennAy,
  tIgku ceytanaiyE, Igku van'tOyE;
  n'AL iTaippaTin, en tOzi vAzAL;
  10
  tOLiTai muyakkam n'Iyum veyyai;
  kaziyak kAtalar Ayinum, cAnROr
  paziyoTu varUum inpam veHkAr;
  varaiyin evanO? vAn tOy veRpa!
  kaNak kalai ikukkum kaRi ivar cilampin
  15
  maNappu arug kAmam puNarn'tamai aRiyAr,
  tonRu iyal marapin manRal ayara,
  peN kOL ozukkam kaN koLa n'Okki,
  n'otumal virun'tinam pOla, ivaL
  putu n'AN oTukkamum kANkuvam, yAmE.
  iravukkuRi van'ta talaimakanai etirppaTTu n'inRu, tOzi colli, varaivu kaTAyatu. - n'eytaRcAyttuytta AvUr kizAr

  118. kuRijci
  kaRagku veL aruvi piRagku malaik kavAan,
  tEm kamaz iNara vEgkai cUTi,
  toNTakap paRaic cIr peNTiroTu viraii,
  maRukil tUgkum ciRukuTip pAkkattu,
  5
  iyal muruku oppinai, vaya n'Ay piRpaTa,
  pakal varin, kavvai ajcutum; ikal koLa,
  irum piTi kanRoTu viraiiya kaya vAyp
  perug kai yAnaik kOL pizaittu, irIiya
  aTu puli vazagkum Ar iruL n'aTu n'AL
  10
  taniyai varutal ataninum ajcutum.
  en AkuvaLkoltAnE? pal n'AL
  puNar kuRi ceyta pularkural Enal
  kiLi kaTi pATalum ozin'tanaL;
  aLiyaLtAn, n'in aLi alatu ilaLE!
  ceRippu aRivuRIi, 'iravum pakalum vAral' enRu varaivu kaTAayatu.- kapilar

  119. pAlai
  'n'utalum tOLum, titalai alkulum,
  vaNNamum, vanappum, variyum, vATa
  varun'tuvaL, ivaL' enat tirun'tupu n'Okki,
  'varaivu n'anRu' ennAtu akalinum, avar vaRitu,
  5
  ARu cel mAkkaL aRutta piraNTai,
  ERu peRu pAmpin pain' tuNi kaTuppa,
  n'eRi ayal tiragkum attam, veRi koLa,
  umaN cAttu iRan'ta ozi kal aTuppil
  n'On cilai mazavar Un puzukku ayarum
  10
  curan vazakku aRRatu ennAtu, uram ciRan'tu,
  n'eytal uruvin aitu ilagku akal ilai,
  toTai amai pIlip polin'ta kaTikai,
  maTai amai tiN curai, mAk kAz vEloTu
  taNi amar azuvam tammoTu tuNaippa,
  15
  tuNikuvarkollO tAmE tuNikoLa
  maRap puli uzan'ta vaci paTu cenni
  uRun'Oy varuttamoTu uNIiya maNTi,
  paTi muzam UnRiya n'eTu n'al yAnai
  kai tOyttu uyirkkum vaRuj cunai,
  20
  mai tOy cimaiya, malaimutal ARE?
  celavu uNarttiya tOzikkut talaimakaL coRRatu; tOzi talaimakaTkuc coRRatUum Am. - kuTavAyiR kIrattanAr

  147. pAlai
  Ogkumalaic cilampil piTavuTan malarn'ta
  vEgkai veRit tazai vERu vakuttanna
  Un poti avizAk kOTTu ukirk kuruLai
  mUnRu uTan InRa muTagkar n'izatta,
  5
  tuRukal viTar aLaip piNavup paci kUrn'tena,
  poRi kiLar uzuvaip pOz vAy ERRai
  aRu kOTTu uzai mAn AN kural Orkkum
  n'eRi paTu kavalai n'irampA n'ILiTai,
  veLLi vItiyaip pOla n'anRum
  10
  celavu ayarn'ticinAl yAnE; pala pulan'tu,
  uNNA uyakkamoTu uyir celac cAay,
  tOLum tol kavin tolaiya, n'ALum
  pirin'tOr peyarvukku iragki,
  marun'tu piRitu inmaiyin, irun'tu vinaiilanE!
  celavu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - auvaiyAr

  148. kuRijci
  panait tiraL anna paru Er eRuzt taTak kai,
  kolaic cinam tavirA matanuTai munpin,
  vaNTu paTu kaTAattu, uyar maruppu, yAnai
  taN kamaz cilampin maram paTat tolaicci;
  5
  uRu puli uraRak kutti; viRal kaTin'tu;
  ciRu tinaip perum punam vavvum n'ATa!
  kaTum parik kutirai Aay eyinan
  n'eTun' tEr jimiliyoTu porutu, kaLam paTTena,
  kANiya cellAk kUkai n'ANi,
  10
  kaTum pakal vazagkAtAagku, iTumpai
  peritAl amma ivaTkE; atanAl
  mAlai, varutal vENTum cOlai
  muLai mEy perug kaLiRu vazagkum
  malai mutal aTukkatta ciRu kal ARE.
  pakal varuvAnai 'iravu varuka' enRatu. - paraNar

  155. pAlai
  aRankaTaip paTAa vAzkkaiyum, enRum
  piRankaTaic celAac celvamum, iraNTum
  poruLin Akum, punaiyizai!' enRu, n'am
  iruL Er aimpAl n'IviyOrE
  5
  n'Oy n'Am uzakkuvam Ayinum, tAm tam
  cey vinai muTikka; tOzi! palvayin
  paya n'irai cErn'ta pAz n'ATTu AgkaN
  n'eTu viLik kOvalar kUval tONTiya
  koTu vAyp pattal vArn'tu uku ciRu kuzi,
  10
  n'Ir kAy varuttamoTu cErviTam peRAtu
  perug kaLiRu mititta aTiyakattu, irum puli
  otugkuvana kazin'ta cetumpal Ir vazi,
  ceyir tIr n'Avin vayiriyar pinRai
  maN Ar muzavin kaNNakattu acaitta
  15
  viral UnRu vaTuvin tOnRum
  maral vATu marugkin malai iRan'tOrE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaL colliyatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

  158. kuRijci
  'urum uraRu karuviya peru mazai talaii,
  peyal AnRu avin'ta tUgkuiruL n'aTun'AL,
  minnu n'imirn'tanna kanagkuzai imaippa,
  pinnu viTu n'eRiyin kiLaiiya kUn'talaL,
  5
  varai izi mayilin olkuvanaL otugki,
  miTai Urpu iziya, kaNTanen, ivaL' ena
  alaiyal vAzi! vENTu, annai! n'am paTappaic
  cUruTaic cilampil, cuTarppU vEyn'tu
  tAm vENTu uruvin aNagkumAr varumE;
  10
  n'anavin vAyE pOlat tujcun'ark
  kanavu ANTu maruTTalum uNTE; ivaLtAn
  cuTar inRu tamiyaLum panikkum; veruvara
  manRa marAatta kUkai kuzaRinum,
  n'ejcu azin'tu araNam cErum; atantalaip
  15
  pulik kaNattanna n'Ay toTarviTTu,
  murukan anna cIRRattuk kaTun' tiRal
  en'taiyum illan Aka,
  ajcuvaL allaLO, ivaL itu ceyalE?
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi cevilittAykkuc colluvALAy,talaimakan kETpac colliyatu. - kapilar

  168. kuRijci
  yAmam n'ummoTu kazippi, n'Oy mika,
  pani vAr kaNNEm vaikutum; iniyE;
  AnRal vENTum vAn tOy veRpa!
  pal An kunRil paTu n'izal cErn'ta
  5
  n'al An parappin kuzumUr AgkaN
  koTaik kaTan EnRa kOTA n'ejcin
  utiyan aTTil pOla oli ezun'tu,
  aruvi Arkkum peru varaic cilampin;
  InRaNi irum piTi tazIi, kaLiRu tan
  10
  tUgkun'aTaik kuzavi tuyil puRagkAppa,
  oTugku aLai pulampap pOki, kaTug kaN
  vAL vari vayap puli kal muzai uraRa,
  kAnavar maTin'ta kagkul;
  mAn atarc ciRu n'eRi varutal, n'IyE?
  iravukkuRi van'ta talaimakanai iravukkuRi vilakki, varaivu kaTAyatu. -kOTTampalattut tujciya cEramAn

  169. pAlai
  maram talai karin'tu n'ilam payam vATa,
  alagkukatir vEyn'ta azal tikaz n'anan'talai,
  puli tolaittu uNTa perug kaLiRRu ozi Un
  kali kezu maRavar kAzk kOttu ozin'tatai,
  5
  jeli kOR ciRu tI mATTi, oli tiraik
  kaTal viLai amiztin kaNam cAl umaNar
  cunai koL tIm n'Irc cORRu ulaik kUTTum
  curam pala kaTan'ta n'am vayin paTarn'tu; n'ani
  pacalai pAyn'ta mEniyaL, n'eTitu n'inain'tu,
  10
  cel katir mazukiya pulampu koL mAlai
  mel viral cErttiya n'utalaL, malkik
  kayal umiz n'Irin kaN pani vAra,
  perun' tOL n'ekizn'ta cellaloTu
  varun'tumAl, aLiyaL, tirun'tizaitAnE!
  talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - toNTiyAmUrc cAttanAr

  202. kuRijci
  vayagku veL aruviya kunRattuk kavAan,
  kayan' talai maTap piTi inan EmArppa,
  pulip pakai venRa puN kUr yAnai
  kallakac cilampil kai eTuttu uyirppin,
  5
  n'al iNar vEgkai n'aRu vI kollan
  kuruku Utu miti ulaip pitirvin pogki,
  ciRu pal minmini pOla, pala uTan
  maNi n'iRa irum putal tAvum n'ATa!
  yAmE anRiyum uLarkol pAnAL,
  10
  utti aravin pait talai tumiya,
  ura urum uraRum uTku varu n'anan'talai,
  tavirvu il uLLamoTu eHku tuNaiyAka,
  kanai iruL paran'ta kal atarc ciRu n'eRi
  tErAtu varUum n'invayin
  15
  Ar ajar aru paTar n'In'tuvOrE?
  iravuk kuRikkaN van'tu n'Igkum talaimakaRkut tOzi colli varaivu kaTAyatu. - AvUrkizAr makanAr kaNNanAr

  205. pAlai
  'uyir kalan'tu onRiya tonRu paTu n'aTpin
  ceyir tIr n'ejcamoTu ceRin'tOr pOla,
  taiyal! n'in vayin piriyalam yAm' enap
  poy val uLLamoTu purivu uNak kURi,
  5
  tuNivu il koLkaiyar Aki, iniyE
  n'Oy mali varuttamoTu n'utal pacappupUra,
  n'Am aza, tuRan'tanar Ayinum, tAmE
  vAymozi n'ilaiiya cEN viLagku n'al icai
  vaLam kezu kOcar viLagku paTai n'URi,
  10
  n'ilam koLa veHkiya polam pUN kiLLi,
  pU viri n'eTug kazi n'AppaN, perum peyark
  kAvirip paTappaip paTTinattanna
  cezu n'akar n'al virun'tu ayarmAr, EmuRa
  vizu n'iti eLitinin eytukatilla
  15
  mazai kAl aRcirattu mAl iruL n'Igki,
  n'ITuamai n'ivan'ta n'izal paTu cilampil,
  kaTAa yAnaik kavuL marugku uRaza
  Am Urpu izitaru kAmar cenni,
  puli uri vari ataL kaTuppa, kali ciRan'tu,
  20
  n'AT pU vEgkai n'aRu malar utira,
  mEkku ezu peruj cinai ERi, kaNak kalai
  kUppiTUu ukaLum kunRakac ciRu n'eRik
  kal piRagku Ar iTai vilagkiya
  col peyar tEetta curan iRan'tOrE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaivi vaRpuRukkum tOzikkuc colliyatu.- n'akkIrar

  218. kuRijci
  'kiLai pArATTum kaTu n'aTai vayak kaLiRu
  muLai tarupu UTTi, vENTu kuLaku arutta,
  vAL n'iRa uruvin oLiRupu minni,
  parUu uRaip pal tuLi citaRi, vAn n'avinRu,
  5
  peru varai n'aLir cimai atira vaTTittu,
  puyal ERu uraiiya viyal iruL n'aTu n'AL,
  viRal izaip polin'ta kANpu in cAyal,
  taTaiit tiraNTa n'in tOL cErpu allatai,
  paTAavAkum, em kaN' ena, n'Iyum,
  10
  'iruL mayagku yAmattu iyavuk keTa vilagki,
  vari vayagku irum puli vazagkun'arp pArkkum
  peru malai viTarakam vara aritu' ennAy,
  vara eLitAka eNNuti; atanAl,
  n'uNNitin kUTTiya paTu mAN Aram
  15
  taNNitu kamazum n'in mArpu, oru n'AL
  aTaiya muyagkEm Ayin, yAmum
  viRal izai n'ekizac cAaytum; atuvE
  annai aRiyinum aRika! alar vAy
  ampal mUtUr kETpinum kETka!
  20
  vaNTu iRai koNTa eri maruL tOnRiyoTu,
  oN pU vEgkai kamazum
  taN peruj cAral pakal van'tImE!
  tOzi talaimakaLai iTattu uyttu van'tu, pakaRkuRi n'Ern'ta vAypATTAl, talai makanai varaivu kaTAyatu. - kapilar

  221. pAlai
  n'anai viLai n'aRavin tERal mAn'ti,
  punai vinai n'al il taru maNal kuvaii,
  'pommal Oti em makaL maNan' ena,
  vatuvai ayarn'tanar n'amarE; atanAl,
  5
  putuvatu punain'ta cEyilai veL vEl,
  mati uTampaTTa mai aNaR kALai
  vAgku cinai malin'ta tiraL arai marAattu,
  tEm pAy mel iNar taLiroTu koNTu, n'in
  taN n'aRu mucci punaiya, avanoTu
  10
  kazai kavin pOkiya mazai uyar n'anan'talai,
  kaLiRRu irai pizaittalin, kaya vAy vEgkai
  kAy cinam ciRan'tu, kuzumalin verIi,
  irum piTi iriyum cOlai
  aruj curam cERal ayarn'tanen, yAnE.
  talaimakaRkup pOkku uTanpaTTa tOzi talaimakaTkup pOkku uTanpaTac colliyatu. - kayamanAr

  227. pAlai
  'n'utal pacan'tanRE; tOL cAyinavE;
  titalai alkul variyum vATina;
  en AkuvaLkol ivaL?' ena, pal mAN
  n'Ir mali kaNNoTu n'eTitu n'inain'tu oRRi,
  5
  inaiyal vAzi, tOzi! n'anai kavuL
  kAy cinam ciRan'ta vAy puku kaTAttoTu
  mun n'ilai poRAatu muraNi, pon iNarp
  pulik kEz vEgkaip pUj cinai pulampa,
  mutal pAyn'tiTTa muzu vali oruttal
  10
  cen' n'ilap paTu n'IRu ATi, ceru malain'tu,
  kaLam koL maLLarin muzagkum attam
  pala iRan'tu akanRanar Ayinum, n'ilaii,
  n'Oy ilarAka, n'am kAtalar! vAy vAL,
  tamiz akappaTutta imiz icai muracin,
  15
  varun'ar varaiyAp peru n'AL irukkai,
  tUgkal pATiya Ogku peru n'al icaip
  piTi miti vazutuNaip perum peyart tazumpan
  kaTi matil varaippin UNUr umpar,
  vizu n'iti tujcum vIRu peRu tiru n'akar,
  20
  irug kazip paTappai marugkUrp paTTinattu,
  el umiz AvaNattu anna,
  kallen kampalai ceytu akanROrE!
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu; pirivinkaN vERupaTTa tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am. - n'akkIrar

  228. kuRijci
  piracap pal kiLai Arppa, kallena
  varai izi aruvi Aram tINTit
  taN ena n'anaikkum n'aLir malaic cilampil,
  kaN ena malarn'ta mA itazk kuvaLaik
  5
  kal mukai n'eTuj cunai n'ammoTu ATi,
  pakalE initu uTan kazippi, iravE
  celvar Ayinum, n'anRuman tilla
  vAnkaN virin'ta pakal maruL n'ilavin
  cUral miLaiiya cAral Ar ARRu,
  10
  Ogkal micaiya vEgkai oL vIp
  pulip poRi kaTuppat tOnRalin, kaya vAy
  irum piTi iriyum cOlaip
  perug kal yANart tam ciRukuTiyAnE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTkuc colluvALAy, tOzi colli yatu. - aNTar makan kuRuvazutiyAr

  232. kuRijci
  kAN ini vAzi, tOzi! pAnAL,
  mazai muzagku aravam kETTa, kazai tin,
  mAal yAnai puli cettu verIi,
  irug kal viTarakam cilampap peyarum
  5
  perug kal n'ATan kENmai, iniyE,
  kunRa vElic ciRukuTi AgkaN,
  manRa vEgkai maNa n'AT pUtta
  maNi Er arumpin pon vI tAay
  viyal aRai varikkum munRil, kuRavar
  10
  manai mutir makaLiroTu kuravai tUgkum
  Ar kali vizavuk kaLam kaTuppa, n'ALum,
  viravup pUm paliyoTu viraii, annai
  kaTiyuTai viyal n'akark kAval kaNNi,
  'muruku' ena vElaR tarUum.
  15
  paruvamAkap payan'tanRAl, n'amakkE.
  tOzi talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTkuc colluvALAy,colliyatu. - koTimagkalattu vAtuLi n'aRcEn'tanAr

  238. kuRijci
  mAnRamai aRiyA maram payil iRumpin,
  InRu iLaippaTTa vayavup piNap pacittena,
  maTa mAn valci tarIiya, n'aTu n'AL,
  iruL mukaic cilampin, irai vETTu ezun'ta
  5
  paNai maruL eruttin pal vari irum pOttu,
  maTak kaN AmAn mAtirattu alaRa,
  taTak kOTTu AmAn aNNal EeRu,
  n'anan'talaik kAnattu valam paTat tolaicci,
  irug kal viyal aRai civappa Irkkum
  10
  perug kal n'ATa! piritiAyin,
  marun'tum uTaiyaiyO maRRE irappOrkku
  izai aNi n'eTun' tEr kaLiRoTu enRum
  mazai curan'tanna Ikai, vaN makiz,
  kazal toTit taTak kai, kalimAn, n'aLLi
  15
  n'aLi mukai uTain'ta n'aRug kAr aTukkattu,
  pOn'tai muzu mutal n'ilaiiya kAn'taL
  men piNi mukai avizn'tu alarn'ta
  taN kamaz putu malar n'ARum n'aRu n'utaRkE?
  iravukkuRi van'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu. - kapilar

  239. pAlai
  aLitOtAnE; evan Avatukol?
  manRum tOnRAtu; maranum mAyum
  'puli ena ulampum ceg kaN ATavar,
  jeliyoTu piTitta vAr kOl ampinar,
  5
  el Ur eRin'tu, pal At tazIiya
  viLi paTu pUcal vej curattu iraTTum
  vERu pal tEettu ARu pala n'In'ti,
  puLLit toyyil, poRi paTu cuNagkin,
  oL izai makaLir uyar piRai tozUum
  10
  pullen mAlai, yAm ivaN oziya,
  ITTu arugkuraiya poruLvayiR celinE,
  n'ITTuvir allirO, n'eTun'takaiyIr?' ena,
  kuRu n'eTum pulavi kURi, n'ammoTu
  n'erun'alum tIm pala mozin'ta
  15
  ciRu n'al orutti peru n'al UrE!
  poruLvayiR pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -eyinan'tai makan iLagkIranAr

  249. pAlai
  amma vAzi, tOzi! pal n'AL
  iv Ur ampal evanO? vaL vAr
  vici piNittu yAtta ari kOl teN kiNai
  in kural akavun'ar irappin, n'AToRum
  5
  pon kOTTuc ceRittu, polan'tAr pUTTi,
  cAn'tam putaitta En'tu tuLagku ezil imil
  ERu mun'tuRuttu, cAl patam kuvaii,
  n'eTun' tEr kaLiRRoTu curakkum koTum pUN
  pal vEl mucuNTai vEmpi anna en
  10
  n'al ezil iLa n'alam tolaiyinum, n'alkAr
  pal pUg kAnattu alku n'izal acaii,
  tOkait tUvit toTait tAr mazavar
  n'Aku A vIzttu, tiRRi tinRa
  pulavuk kaLam tuzaiiya tukaL vAyk kOTai
  15
  n'IL varaic cilampin irai vETTu ezun'ta
  vAL vari vayap puli tINTiya viLi cettu,
  vERu vERu kavalaiya ARu parin'tu, alaRi,
  uzai mAn ina n'irai OTum
  kazai mAy piRagkal malai iRan'tOrE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu ARRALAkiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - n'akkIranAr

  251. pAlai
  tUtum cenRana; tOLum ceRRum;
  Oti oN n'utal pacalaiyum mAyum;
  vIgku izai n'ekizac cAay, cellaloTu
  n'Am paTar kUrum arun' tuyar kETpin,
  5
  n'an'tan veRukkai eytinum, maRRu avaN
  tagkalar vAzi, tOzi! vel koTit
  tunai kAl anna punai tErk kOcar
  tol mUtAlattu arum paNaip potiyil,
  in icai muracam kaTippu ikuttu iragka,
  10
  tem munai citaitta jAnRai, mOkUr
  paNiyAmaiyin, pakai talaivan'ta
  mA kezu tAnai vampa mOriyar
  punai tEr n'Emi uruLiya kuRaitta
  ilagku veL aruviya aRai vAy umpar,
  15
  mAcu il veN kOTTu aNNal yAnai
  vAyuL tappiya, arug kEz, vayap puli
  mA n'ilam n'eLiyak kutti, pukaloTu
  kAppu ila vaikum tEkku amal cOlai
  n'irampA n'IL iTaip pOki,
  20
  aram pOz av vaLai n'ilai n'ekizttOrE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu,tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

  261. pAlai
  kAnap pAtirik karun' takaTTu oL vI
  vEnil atiraloTu viraii, kANvara,
  cil aig kUn'tal azutti, mel iNart
  tEm pAy marAam aTaicci, vAn kOl
  5
  ilagku vaLai teLirppa vIci, cilampu n'akac
  cil mel otukkamoTu menmela iyali, 'n'in
  aNi mAN ciRupuRam kANkam; ciRu n'ani
  Eku' ena, Ekal n'ANi, oyyena
  mA koL n'OkkamoTu maTam koLac cAay,
  10
  n'inRu talai iRaijciyOLE; atu kaNTu,
  yAm mun'tuRutal cellEm, AyiTai
  aruj curattu alkiyEmE irum puli
  kaLiRu aTTuk kuzumum Ocaiyum, kaLi paTTu
  villOr kuRumpil tatumpum,
  15
  val vAyk kaTun' tuTip pANiyum kETTE.
  puNarn'tu uTan pOyina kAlai, iTaic curattup paTTatanai mINTu van'ta kAlattut tOzikkut talaimakan colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  264. mullai
  mazai il vAnam mIn aNin'tanna,
  kuzai amal mucuNTai vAliya malara,
  vari veN kOTal vAgku kulai vAn pUp
  periya cUTiya kavar kOl kOvalar,
  5
  ellup peyal uzan'ta pal An n'iraiyoTu,
  n'Ir tikaz kaNNiyar, Urvayin peyartara,
  n'ani cENpaTTa mAri taLi ciRan'tu,
  Ertaru kaTu n'Ir teruvutoRu ozuka,
  pEr icai muzakkamoTu ciRan'tu n'ani mayagki,
  10
  kUtir n'inRanRAl, pozutE! kAtalar
  n'am n'ilai aRiyAr Ayinum, tam n'ilai
  aRin'tanarkollO tAmE Ogku n'aTaik
  kAy cina yAnai kagkul cUza,
  ajcuvara iRutta tAnai
  15
  vej cina vEn'tan pAcaRaiyOrE?
  paruvam kaNTu, vanpuRai etir azin'tu, talaimakaL tOzikkuc colliyatu;tOzi talaimakaTkuc colliyatUum Am. - umpaR kATTu iLagkaNNanAr

  268. kuRijci
  aRiyAy vAzi, tOzi! poRi varip
  pU n'utal yAnaiyoTu puli porak kuzain'ta
  kurutic ceg kaLam pulavu aRa, vEgkai
  uru kezu n'ARRam kuLaviyoTu vilagkum
  5
  mA malai n'ATanoTu maRu inRu Akiya
  kAmam kalan'ta kAtal uNTuenin,
  n'anRuman; atu n'I n'ATAy, kURuti;
  n'ANum n'aTpum illOrt tErin,
  yAn alatu illai, iv ulakattAnE
  10
  in uyir anna n'innoTum cUzAtu,
  muLai aNi mUgkilin, kiLaiyoTu polin'ta
  perum peyar en'tai arug kaTi n'Ivi,
  ceytu pin iragkA vinaiyoTu
  mey al perum pazi eytinen yAnE!
  kuRai vENTip pin n'inRa talaimakanukkuk kuRai n'Ern'ta tOzi,talaimakaTkuk kuRai n'ayappa, kURiyatu. - vaTama vaNNakkan pEri cAttanAr

  272. kuRijci
  irum puli tolaitta perug kai vEzattup
  pulavu n'ARu pukar n'utal kazuva, kagkul
  aruvi tan'ta aNagkuTai n'eTug kOTTu
  ajcu varu viTar mukai Ar iruL akaRRi,
  5
  min oLir eHkam cel n'eRi viLakka,
  taniyan van'tu, pani alai muniyAn,
  n'Ir izi marugkin Ar iTattu amanRa
  kuLaviyoTu miTain'ta kUtaLag kaNNi
  acaiyA n'ARRam acai vaLi pakara,
  10
  tuRu kal n'aNNiya kaRi ivar paTappaik
  kuRi iRaik kurampai n'am manaivayin pukutarum,
  meym mali uvakaiyan; an' n'ilai kaNTu,
  'muruku' ena uNarn'tu, mukaman kURi,
  uruvac cen' tinai n'IroTu tUuy,
  15
  n'eTu vEL paravum, annai; annO!
  en Avatu koltAnE pon ena
  malarn'ta vEgkai alagku cinai poliya
  maNi n'iRa majjai akavum
  aNi malai n'ATanoTu amain'ta n'am toTarpE?
  iravukkuRi van'ta talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTkuc colluvALAy, tOzi colliyatu. - maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

  277. pAlai
  taN katir maNTilam avir, aRac cAayp
  pakal azi tORRam pOla, paiyena
  n'utal oLi karappavum, ALvinai tarumAr,
  taval il uLLamoTu eHku tuNai Aka,
  5
  kaTaiyal am kurala vAL vari uzuvai
  pEz vAyp piNavin vizup paci n'OnAtu,
  irum panaj ceRumpin anna parUu mayir,
  ciRu kaN, panRi varu tiRam pArkkum
  attam Ar azuvattu AgkaN n'anan'talai,
  10
  pottuTai maratta pukar paTu n'Izal,
  ARu cel vampalar acaiyun'ar irukkum,
  Iram il, vej curam iRan'tOr n'amvayin
  vArA aLavai Ayizai! kUr vAy
  azal akain'tanna kAmar tutai mayir
  15
  manai uRai kOzi maRanuTaic cEval
  pOr puri eruttam pOlak kajaliya
  pogku azal murukkin oN kural mAn'ti,
  citar citarn'tu ukutta cevvi vEnil
  van'tanRu amma, tAnE;
  20
  vArAr tOzi! n'am kAtalOrE.
  talaimakan pirivinkaN talaimakaL, tOzikkup paruvam kaNTu azin'tu,colli yatu. - karuvUr n'anmArpan

  285. pAlai
  'oziyac cenmAr, celpa' enRu, n'Am
  azi paTar uzakkum avala n'ejcattu
  evvam ikan'tu cEN akala, vai eyiRRu
  Un n'acaip piNavin uRu paci kaLaiiyar,
  5
  kATu tEr maTap piNai alaRa, kalaiyin
  OTu kuRagku aRutta cen'n'Ay ERRai
  veyil pulan'tu iLaikkum vemmaiya, payil vari
  irum puli vEgkaik karun' tOl anna
  kal eTuttu eRin'ta pal kizi uTukkai
  10
  ulaRu kuTai vampalar uyar maram ERi,
  ERu vETTu ezun'ta inam tIr eruvai
  ATu cevi n'Okkum attam, paNait tOL
  kuvaLai uNkaN ivaLum n'ammoTu
  varUum enRanarE, kAtalar;
  15
  vArAy tOzi! muyagkukam, palavE.
  uTanpOkku uTanpaTuvitta tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - kAvirippUm paTTinattuk kArikkaNNanAr

  291. pAlai
  vAnam peyal vaLam karappa, kAnam
  ulaRi ilai ilavAka, pala uTan
  ERuTai Ayattu inam paci teRuppa,
  kayan aRa vaRan'ta kOTaiyoTu n'ayan aRap
  5
  peru varai n'ivan'ta marugkil, koTu varip
  puliyoTu porutu cinam ciRan'tu, valiyOTu
  uravuk kaLiRu otugkiya marugkil, parUup paral,
  ciRu pal minmini kaTuppa, evvAyum
  n'iRaivana imaikkum n'irampA n'IL iTai
  10
  eruvai iruj ciRai irIiya, viri iNart
  tAtu uN tumpi mural icai kaTuppa,
  pariyinatu uyirkkum ampinar, veruvara
  uvalai cUTiya talaiyar, kavalai
  Arttu, uTan arum poruL vavvalin, yAvatum
  15
  cAttu iTai vazagkAc cEN cimai atara
  ciRiyilai n'ellit tIm cuvait tiraL kAy
  utirvana tAam attam tavirvu inRu,
  puLLi am piNai uNIiya uLLi,
  aRu maruppu ozitta talaiya, tOl poti,
  20
  maRu maruppu iLag kOTu atirak kUum
  cuTar teRa varun'tiya aruj curam iRan'tu, Agku
  uLLinai vAziya, n'ejcE! pOtu enap
  pulam kamaz n'ARRattu irum pal kUn'tal,
  n'al ezil, mazaik kaN, n'am kAtali
  25
  mel iRaip paNaittOL viLagkum mAN kavinE.
  poruLvayiR pOkAn'inRa talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colli yatu. - pAlai pATiya perug kaTugkO

  295. pAlai
  n'ilam n'Ir aRRu n'IL cunai vaRappa,
  kunRu kOTu akaiya, kaTug katir teRutalin,
  enRUz n'ITiya vEy paTu n'anan'talai,
  n'ilavu n'iRa maruppin perug kai cErtti,
  5
  vEgkai venRa veru varu paNait tOL
  Ogkal yAnai uyagki, matam tEmpi,
  pal mara oru ciRaip piTiyoTu vatiyum
  kalluTai atara kAnam n'In'ti,
  kaTal n'Ir uppin kaNam cAl umaNar
  10
  uyagku pakaTu uyirppa acaii, murampu iTittu
  akal iTam kuzitta akal vAyk kUval
  ARu cel vampalar acai viTa URum,
  puTaiyal am kazaR kAl pulli kunRattu,
  n'aTai arug kAnam vilagki, n'On cilait
  15
  toTai amai pakazit tuvanRu n'ilai vaTukar,
  pizi Ar makizar, kali ciRan'tuArkkum
  mozi peyar tEem iRan'tanar Ayinum,
  pazi tIr mAN n'alam tarukuvarmAtO
  mArip pittikattu Ir itaz puraiyum
  20
  am kaluz koNTa ceg kaTai mazaik kaN,
  maNam kamaz aimpAl, maTan'tai! n'in
  aNagku n'ilaipeRRa taTa men tOLE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

  307. pAlai
  'ciRu n'utal pacan'tu, perun' tOL cAay,
  akal ezil alkul av vari vATa,
  pakalum kagkulum mayagki, paiyena,
  peyal uRu malarin kaN pani vAra,
  5
  Igku ivaL uzakkum' ennAtu, vinai n'ayan'tu,
  n'Igkal ollumO aiya! vEgkai
  aTu muraN tolaitta n'eTu n'al yAnai
  maiyal am kaTAam cerukki, matam ciRan'tu,
  iyagkun'arc cekukkum ey paTu n'anan'talai,
  10
  perug kai eNkinam kurumpi tErum
  puRRuTaic cuvara putal ivar potiyil,
  kaTavuL pOkiya karun' tAT kan'tattu
  uTan uRai pazamaiyin tuRattalcellAtu,
  irum puRAp peTaiyoTu payirum
  15
  perug kal vaippin malaimutal ARE?
  pirivu uNarttappaTTa tOzi talaimakanaic celavu vilakkiyatu. -maturai Izattup pUtan tEvanAr

  308. kuRijci
  uzuvaiyoTu uzan'ta uyagku n'aTai oruttal
  n'eTu vakir vizup puN kazAa, kagkul
  Ali azi tuLi pozin'ta vaikaRai,
  vAl veL aruvip punal malin'tu ozukalin,
  5
  ilagku malai putaiya veN mazai kavaii,
  kalam cuTu pukaiyin tOnRum n'ATa!
  iravin varutal evanO? pakal varin,
  tolaiyA vElin vaN makiz en'tai
  kaLiRu aNan'tu eytAk kal mukai itaNattu,
  10
  ciRu tinaip paTu kiLi emmoTu Oppi,
  mallal aRaiya malir cunaik kuvaLait
  tEm pAy oN pU n'aRum pala aTaicciya
  kUn'tal mel aNait tujci, pozutu paTa,
  kAvalark karan'tu, kaTi punam tuzaiiya
  15
  perug kaLiRRu oruttalin, peyarkuvai,
  karug kOR kuRijci, n'um uRaivu in, UrkkE.
  iravu varuvAnaip 'pakal varuka' enRatu. - picirAn'taiyAr

  318. kuRijci
  kAna mAn atar yAnaiyum vazagkum;
  vAna mImicai urumum n'ani uraRum;
  aravum puliyum ajcutakavu uTaiya;
  ira vazagku ciRu n'eRi tamiyai varuti
  5
  varai izi aruvip pATToTu piracam
  muzavu cEr n'arampin immena imirum,
  paza viRal n'anan'talaip paya malai n'ATa!
  manRal vENTinum peRukuvai; onRO
  inRu talaiyAka vAral; varinE,
  10
  Em uRu tuyaramoTu yAm ivaN oziya,
  ek kaNTu peyarug kAlai, yAza n'in
  kal kezu ciRukuTi eytiya pinRai,
  Utal vENTumAl ciRitE vETToTu
  vEy payil azuvattup pirin'ta n'in
  15
  n'Ay payir kuRi n'ilai koNTa kOTE!
  iravukkuRi van'ta talaimakanai varavu vilakki varaivu kaTAyatu. - kapilar

  329. pAlai
  pUg kaNum n'utalum pacappa, n'Oy kUrn'tu,
  Igku yAn varun'tavum, n'Igkutal tuNin'tu,
  vAztal vallun'ar Ayin, kAtalar
  kuvin'ta kurampai am kuTic cIRUr,
  5
  paTu maNi iyampap pakal iyain'tu, umaNar
  koTu n'ukam piNitta ceg kayiRRu ozukaip
  pakaTu ayAk koLLum vem munait tukaL tokuttu,
  eRi vaLi cuzaRRum attam, ciRitu acain'tu,
  EkuvarkollO tAmE pAy koLpu,
  10
  uRu verin' oTikkum ciRu varik kuru
  n'eTu n'al yAnai n'Ir n'acaikku iTTa
  kai kaRittu uraRum mai tUgku iRumpil,
  puli pukku Inum vaRuj cunai,
  pani paTu cimaiyap pal malai iRan'tE?
  piriviTai vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc colliyatu; pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am. - uRaiyUr mutukUttanAr

  332. kuRijci
  muLai vaLar mutala mUgkil murukki,
  kiLaiyoTu mEyn'ta kEz kiLar yAnai,
  n'Ir n'acai marugkin n'iRam pArttu oTugkiya,
  poru muraN uzuvai tolaicci, kUr n'unaik
  5
  kurutic ceg kOTTu azi tuLi kazAa,
  kal mukai aTukkattu menmela iyali,
  ceRu pakai vATTiya cemmaloTu, aRu kAl
  yAz icaip paRavai imira, piTi puNarn'tu,
  vAzai am cilampil tujcum n'ATan
  10
  n'in purai takka cAyalan ena, n'I
  anpu uraittu aTagkak kURiya in col
  vAyttana vAzi, tOzi! vETTOrkku
  amiztattu anna kamaz tAr mArpin
  vaNTu iTaip paTAa muyakkamum,
  15
  taNTAk kAtalum, talai n'AL pOnmE!
  iravukkuRic ciRaippuRamAkat tOzikkut talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatu. -kapilar

  347. pAlai
  tOLum tol kavin tolaiya, n'ALum
  n'alam kavar pacalai n'alkinRu n'aliya,
  cAl perun' tAnaic cEralAtan
  mAl kaTal OTTi, kaTampu aRuttu, iyaRRiya
  5
  paN amai muracin kaN atirn'tanna,
  kavvai tURRum vev vAyc cEri
  ampal mUtUr alar n'amakku oziya,
  cenRanar Ayinum, ceyvinai avarkkE
  vAykkatil vAzi, tOzi! vAyAtu,
  10
  mazai karan'tu oLitta kazai tiragku aTukkattu,
  oN kEz vayap puli pAyn'tena, kuvavu aTi
  veN kOTTu yAnai muzakku icai verIi,
  kanRu ozittu OTiya pun talai maTap piTi
  kai talai vaitta maiyal vituppoTu,
  15
  keTu makap peNTirin tErum
  n'eTu mara marugkin malai iRan'tOrE!
  talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - mAmUlanAr

  357. pAlai
  koTu muL Igkai cUraloTu miTain'ta
  vAn mukai iRumpin vayavoTu vatin'ta
  uNNAp piNavin uyakkam tIriya,
  taTa maruppu yAnai valam paTat tolaicci,
  5
  viyal aRai civappa vAgki, muNagku n'imirn'tu,
  pulavup puli puraNTa pul cAy ciRu n'eRi
  payil irug kAnattu vazagkalcellAtu,
  perug kaLiRRu ina n'irai kai toTUup peyarum,
  tIm cuLaip palavin tozuti, umpaR
  10
  perug kATu iRan'tanar Ayinum, yAza n'in
  tirun'tu izaip paNait tOL varun'ta n'ITi,
  uLLAtu amaitalO ilarE; n'alkuvar
  miku peyal n'ilaiiya tIm n'Irp poykai
  aTai iRan'tu avizn'ta taN kamaz n'Ilam
  15
  kAloTu tuyalvan'tanna, n'in
  Ay itaz mazaik kaN amartta n'OkkE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu.-erukkATTUrt tAyagkaNNanAr

  379. pAlai
  n'am n'ayan'tu uRaivi tol n'alam aziya,
  teruLAmaiyin tItoTu kezIi,
  aruL aRa, n'imirn'ta munpoTu poruL purin'tu,
  ALvinaikku etiriya, mILi n'ejcE!
  5
  n'inaiyinaiAyin, enava kENmati!
  viri tirai mun'n'Ir maN tiNi kiTakkai,
  pariti am celvam potumai inRi,
  n'anavin iyanRatuAyinum, kagkul
  kanavin aRRu, atan kazivE; atanAl,
  10
  viravuRu pal malar vaNTu cUzpu aTaicci,
  cuvalmicai acaiiya n'ilai tayagku uRu muTi
  INTu pal n'ARRam vENTuvayin uvappa,
  ceyvuRu viLagku izaip polin'ta tOL cErpu,
  eytiya kanai tuyil ERRoRum, tiruki,
  15
  mey pukuvanna kai kavar muyakkin
  mikuti kaNTanRO ilenE; n'I n'in
  pal poruL vETkaiyin, col varai n'Ivi,
  celavu valiyuRuttanai Ayin, kAloTu
  kanai eri n'ikazn'ta ilai il am kATTu,
  20
  uzaip puRattu anna puLLi n'Izal,
  acaiiya pozutil pacaiiya van'tu, ivaL
  maRappu arum pal kuNam n'iRattu van'tu uRutara,
  oru tiRam n'inaittal cellAy, tiripu n'inRu,
  uRu puli uzan'ta vaTu maruppu oruttaRkup
  25
  piTi iTu pUcalin aTi paTak kuzin'ta
  n'irampA n'IL iTait tUgki,
  iragkuvai allaiyO, uram keTa melin'tE?
  mun oru kAlattup poruL muRRivan'ta talaimakan pinnum poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  392. kuRijci
  tAz perun' taTak kai talaiiya, kAnattu,
  vIz piTi keTutta, veN kOTTu yAnai
  uN kuLaku maRutta uyakkattanna,
  paNpuTai yAkkaic citaivu n'anku aRIi,
  5
  pinnilai muniyAnAki, 'n'anRum,
  tAtu cey pAvai anna taiyal,
  mAtar mel iyal, maTa n'allOLvayin
  tItu inRAka, n'I puNai pukuka!' ena
  ennum taNTum Ayin, maRRu avan
  10
  azitakap peyartal n'ani innAtE
  ol ini, vAzi, tOzi! kallenak
  kaNa mazai pozin'ta kAn paTi iravil,
  tinai mEy yAnai inan irin'tu OTa,
  kal uyar kazutil cENOn eRin'ta
  15
  val vAyk kavaNin kaTu veTi ollena,
  maRap puli uraRa, vAraNam kataRa,
  n'anavuRu kaTciyin n'al mayil Ala,
  malai uTan verUum mAk kal veRpan
  piriyun'an AkalO aritE; atAanRu,
  20
  uritual paNpin piriyunan Ayin,
  vinai tavap peyarn'ta ven vEl vEn'tan
  munaikol tAnaiyoTu mun van'tu iRuppa,
  tan varampu Akiya man eyil irukkai
  ARRAmaiyin, piTitta vEl valit
  25
  tORRam pizaiyAt tol pukaz peRRa,
  vizai taka Ogkiya kazai tujcu marugkin
  kAn amar n'annan pOla,
  yAn Akuval, n'in n'alam taruvEnE.
  pinninRa talaimakaRkuk kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaTkuk kuRai n'ayappak kURiyatu. - mOcikIranAr

  398. kuRijci
  'izai n'ilai n'ekizn'ta evvam kUra,
  paTar mali varuttamoTu pala pulan'tu acaii,
  men tOL n'ekizac cAay, konRai
  UzuRu malarin pAz paTa muRRiya
  5
  pacalai mEni n'Okki, n'utal pacan'tu,
  innEm Akiya em ivaN aruLAn,
  n'ummOn ceyta koTumaikku, immenRu,
  alamaral mazaik kaN teN pani malka,
  n'anRu puRamARi akaRal, yAza n'in
  10
  kunRu kezu n'ATaRku en enappaTumO?
  karai poru n'Ittam! urai' enak kazaRi,
  n'innoTu pulattal ajci, avar malaip
  pal malar pOrttu, n'ANu mika oTugki,
  maRain'tanai kaziyum n'iR tan'tu celutti,
  15
  n'ayan aRat tuRattal valliyOrE,
  n'otumalALar; atu kaNNOTAtu,
  azal cinai vEgkai n'izal tavirn'tu acaii,
  mAri puRan'tara n'an'ti, Ariyar
  pon paTu n'eTu varai puraiyum en'tai
  20
  pal pUg kAnattu alki, inRu, ivaN
  cErn'tanai celinE citaikuvatu uNTO?
  kuya vari irum pOttup poruta puN kUrn'tu,
  uyagku piTi tazIiya matan azi yAnai
  vAgku amaik kazaiyin n'aralum, avar
  25
  Ogku malai n'ATTin varUuvOyE!
  kAmam mikka kazi paTar kiLaviyAl, varaiviTattukkaN, talaimakaL talaimakan varaiyininRum pOn'ta ARRoTu pulan'tu, colliyatu. -immenkIranAr

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:25:00(இந்திய நேரம்)