தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

'toTu TOl' EnRu Ceruppu KuRippiTappaTTuLLatu

 • 'toTu tOl' enRu ceruppu kuRippiTappaTTuLLatu

  34. mullai
  ciRu karum piTavin veN talaik kuRum putal
  kaNNiyin malarum taN n'aRum puRavil,
  toTutOR kAnavan kavai poRuttanna
  iru tiri maruppin aNNal iralai
  5
  ceRi ilaip patavin ceg kOl men kural
  maRi ATu marugkin maTap piNai arutti,
  teL aRal tazIiya vAr maNal aTaikarai,
  melkiTu kavuLa tujcu puRam kAkkum
  perun'takaikku uTain'ta n'ejcam EmuRa,
  10
  celka, tErE n'al valam peRun'a!
  pacai kol mel viral, perun' tOL, pulaitti
  tuRai viTTanna tU mayir ekinam
  tuNaiyoTu tiLaikkum kAppuTai varaippil,
  cen' tArp paig kiLi munkai En'ti,
  15
  'inRu varal uraimO, cenRicinOr tiRattu' ena,
  illavar aRital ajci, mellena
  mazalai in col payiRRum
  n'ANuTai arivai mAN n'alam peRavE.
  vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  101. pAlai
  amma vAzi, tOzi! 'immai
  n'anRu cey marugkil tItu il' ennum
  tonRupaTu pazamozi inRu poyttanRukol?
  takar maruppu Eyppac cuRRupu, curin'ta
  5
  cuval mAy pittai, ceg kaN, mazavar
  vAyp pakai kaTiyum maNNoTu kaTun' tiRal
  tIp paTu ciRu kOl villoTu paRRi,
  n'urai teri mattam koLIi, n'iraip puRattu
  aTi putai toTutOl paRaiya Eki,
  10
  kaTi pulam kavarn'ta kanRuTaik koLLaiyar,
  inam talaipeyarkkum n'anan'talaip perug kATTu,
  akal iru vicumpiRku OTam pOla,
  pakaliTai n'inRa pal katir jAyiRRu
  uruppu avirpu uLariya cuzanRu varu kOTai,
  15
  pun kAl murugkai Uz kazi pal malar,
  taN kAr Aliyin, tAvana utirum
  pani paTu pal malai iRan'tOrkku
  munitaku paNpu yAm ceytanROilamE!
  piriviTai vERupaTTa kizatti tOzikkuc colliyatu; tOzi kizattikkuc colliyatUum Am. - mAmUlanAr

  368. kuRijci
  toTutOR kAnavan cUTuRu viyan punam,
  kari puRam kazIiya perum pATTu Irattu,
  tOTu vaLar pain' tinai n'ITu kural kAkkum
  oN toTi makaLirkku UcalAka
  5
  ATu cinai ozitta kOTu iNar kajaliya
  kuRumpoRai ayalatu n'eTun' tAL vEgkai,
  maTa mayiR kuTumiyin, tOnRum n'ATan
  uyar varai marugkin kAn'taL am cOlaik
  kuragku aRivArA maram payil iRumpil,
  10
  kaTi cunait teLin'ta maNi maruL tIm n'Ir
  piTi puNar kaLiRRin emmoTu ATi,
  pal n'AL umparp peyarn'tu, cil n'AL
  kaziyAmaiyE vazivazip peruki,
  am paNai viLain'ta tEk kaT tERal
  15
  vaNTu paTu kaNNiyar makizum cIRUr,
  evankol vAzi, tOzi! kogkar
  maNi arai yAttu maRukin ATum
  uLLi vizavin anna,
  alar AkinRu, atu palar vAyp paTTE?
  pakalE ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAyt tOzi colliyatu. -maturai marutan iLan'AkanAr

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:32:17(இந்திய நேரம்)