தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Iruppai-iruppai

 • iruppai

  9. pAlai
  kol vinaip polin'ta, kUrg kuRum puzukin,
  villOr tUNi vIgkap peyta
  appu n'unai Eyppa arumpiya iruppai,
  ceppu aTar anna ceg kuzai akamtORu,
  5
  izutin anna tIm puzal tuyvAy
  uzutu kAN tuLaiya Aki, Ar kazalpu,
  Ali vAnin kAloTu pARi,
  tuppin anna ceg kOTTu iyavin,
  n'eyttOr mImicai n'iNattin parikkum
  10
  attam n'aNNiya am kuTic cIRUr
  koTu n'uN Oti makaLir Okkiya
  toTi mAN ulakkait tUNTu ural pANi,
  n'eTu mAl varaiya kuTijaiyOTu iraTTum
  kunRu pin oziyap pOki, uram turan'tu,
  15
  jAyiRu paTinum, 'Ur cEyttu' enAtu,
  tunai pari turakkum tujcAc celavin
  emminum, virain'tu val eyti, pal mAN
  Ogkiya n'al il oru ciRai n'ilaii,
  pAgkarp palli paTutoRum paravi,
  20
  kanRu puku mAlai n'inROL eyti,
  kai kaviyAc cenRu, kaN putaiyAk kuRuki,
  piTik kai anna pinnakam tINTi,
  toTik kai taivarat tOyn'tanRukollO
  n'ANoTu miTain'ta kaRpin, vAL n'utal,
  25
  am tIm kiLavik kuRumakaL
  men tOL peRa n'acaiic cenRa en n'ejcE?
  vinaimuRRi mINTa talaimakan tErppAkan kETpac colliyatu. - kallATanAr

  15. pAlai
  em veg kAmam iyaivatu Ayin,
  meym mali perum pUN, cemmaR kOcar
  kommaiam pacug kAyk kuTumi viLain'ta
  pAkal Arkaip paRaik kaT pIlit
  5
  tOkaik kAvin tuLun'ATTu anna,
  vaRug kai vampalart tAgkum paNpin
  ceRin'ta cEric cemmal mUtUr,
  aRin'ta mAkkaTTu Akukatilla
  tOzimArum yAnum pulampa,
  10
  cUzi yAnaic cuTarp pUN n'annan
  pAzi anna kaTiyuTai viyal n'akarc
  ceRin'ta kAppu ikan'tu, avanoTu pOki,
  atta iruppai Ar kazal putup pUt
  tuytta vAya, tukaL n'ilam parakka,
  15
  konRai am cinaik kuzaRpazam kozuti,
  van kai eNkin vaya n'irai parakkum
  in tuNaip paTarn'ta koLkaiyoTu orAgku
  kunRa vEyin tiraNTa en
  men tOL ajjai cenRa ARE!
  makaTpOkkiya tAycolliyatu. - mAmUlanAr

  81. pAlai
  n'AL ulA ezun'ta kOL val uLiyam
  Ogkucinai iruppait tIm pazam munaiyin,
  pul aLaip puRRin pal kiLaic citalai
  orugku muyanRu eTutta n'anai vAy n'eTug kOTu,
  5
  irumpu Utu kurukin, iTan'tu, irai tErum
  maN paka vaRan'ta AgkaN, kaN porak
  katir teRa, kavizn'ta ulaRutalai n'On cinai
  n'eRi ayal marAam ERi, pulampu koLa
  eRi parun'tu uyavum enRUz n'IL iTai
  10
  vem munai aruj curam n'In'ti ciRan'ta
  cemmal uLLam turattalin, kaRuttOr
  oLiRu vEl azuvam kaLiRu paTak kaTakkum
  mA vaN kaTalan viLagkil anna, em
  mai ezil uNkaN kaluza
  15
  aiya! cERirO, akanRu cey poruTkE?
  pirivuNarttiya talaimakaRku, tOzi talaimakaL kuRippaRin'tu van'tu colliyatu. - AlampEri cAttanAr

  95. pAlai
  paipayap pacan'tanRu n'utalum; cAay,
  aitu AkinRu, en taLir purai mEniyum;
  palarum aRiyat tikaztarum, avalamum;
  uyir koTu kaziyin allatai, n'inaiyin
  5
  evanO? vAzi, tOzi! porikAl
  pokuTTu arai iruppaik kuvikulaik kazanRa
  Ali oppin tUmpuTait tiraL vI,
  ARu cel vampalar n'IL iTai azugka,
  Inal eNkin irug kiLai kavarum
  10
  curam pala kaTan'tOrkku iragkupa ennAr,
  kauvai mEvalar Aki, 'iv Ur
  n'iraiyap peNTir innA kURuva
  puraiyaalla, en makaTku' enap paraii,
  n'am uNarn'tu ARiya koLkai
  15
  annai munnar, yAm en, itaR paTalE?
  pOkku uTanpaTTa talaimakaL tOzikkut colliyatu. - orOTOkattuk kan'tarattanAr

  107. pAlai
  n'I celavu ayarak kETToRum, pala n'inain'tu,
  anpin n'ejcattu, ayAap poRai melin'ta
  en akattu iTumpai kaLaimAr, n'innoTu
  karug kal viyal aRaik kiTappi, vayiRu tinRu
  5
  irum puli tuRan'ta ERRumAn uNagkal,
  n'eRi cel vampalar uvan'tanar AgkaN,
  olikazai n'ellin ariciyoTu OrAgku
  An n'ilaip paLLi aLai peytu aTTa
  vAl n'iNam urukkiya vAal veN cORu
  10
  pukar arait tEkkin akal ilai mAn'tum
  kallA n'IL mozik kata n'Ay vaTukar
  val AN aru munai n'In'ti, allAn'tu,
  uku maN URu ajcum oru kAR paTTattu
  innA ERRattu izukki, muTam kUrn'tu,
  15
  oru tanittu ozin'ta uranuTai n'On pakaTu
  am kuzai iruppai aRai vAy vAn puzal
  pul uLaic ciRAar villin n'Ikki,
  marai kaTin'tu UTTum varaiakac cIRUr
  mAlai in tuNaiAki, kAlaip
  20
  pacu n'anai n'aRu vIp parUup paral uRaippa,
  maNa manai kamazum kAnam
  tuNai Ir Oti en tOziyum varumE.
  tOzi talaimakaL kuRippu aRin'tu van'tu, talaimakaRkuc colliyatu.- kAvirippUmpaTTinattuk kArikkaNNanAr

  135. pAlai
  titalai mAmai taLir vanappu azugka,
  putal ivar pIrin etir malar kaTuppap
  pacalai pAyn'ta n'utalEn Aki,
  ezutu ezil mazaik kaN kaluza, n'Oy kUrn'tu,
  5
  Atiman'tiyin aRivu piRituAki,
  pEtuRRicinE kAtal am tOzi!
  kAykatir tirukalin kanain'tu kAl kaTuki,
  ATutaLir iruppaik kUTu kuvi vAn pU,
  kOTu kaTai kazagkin, aRaimicait tAam
  10
  kATu iRan'tanarE, kAtalar; aTupOr,
  vIyA vizup pukaz, viN tOy viyan kuTai,
  Ir ezu vELir iyain'tu orugku eRin'ta
  kazuvuL kAmUr pOlak
  kalagkinRumAtu, avart teLin'ta en n'ejcE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc coRRatu. - paraNar

  149. pAlai
  ciRu pun citalai cEN muyanRu eTutta
  n'eTuj cem puRRattu oTugku irai munaiyin,
  pul arai iruppait toLLai vAn pUp
  perug kai eNkin irug kiLai kavarum
  5
  atta n'IL iTaip pOki, n'anRum
  aritu cey vizup poruL eLitinin peRinum
  vArEn vAzi, en n'ejcE! cEralar
  cuLLiam pEriyARRu veN n'urai kalagka,
  yavanar tan'ta vinai mAN n'an kalam
  10
  ponnoTu van'tu kaRiyoTu peyarum
  vaLam kezu muciRi Arppu eza vaLaii,
  aruj camam kaTan'tu, paTimam vavviya
  n'eTu n'al yAnai aTupOrc ceziyan
  koTi n'uTagku maRukin kUTaR kuTAatu,
  15
  pal poRi majjai vel koTi uyariya,
  oTiyA vizavin, n'eTiyOn kunRattu,
  vaNTu paTa n'ITiya kuNTu cunai n'Ilattu
  etir malarp piNaiyal anna ivaL
  ari matar mazaik kaN teN pani koLavE.
  talaimakan tan n'ejciRkuc collic celavu azugkiyatu.-erukkATTUrt tAyagkaNNanAr

  171. pAlai
  'n'utalum n'uN pacappu ivarum; tOLum
  akal malai iRumpin Ayn'tu koNTu aRutta
  paNai ezil aziya vATum; n'ALum
  n'inaivalmAtu avar paNpu' enRu OvAtu
  5
  inaiyal vAzi, tOzi! puNarvar
  ilagku kOl Ay toTi n'ekiza, poruL purin'tu
  alan'talai jemaiyattu atar aTain'tirun'ta
  mAl varaic cIRUr maruL pal mAkkaL
  kOL val ERRai Ocai OrmAr,
  10
  tiruttik koNTa ampinar, n'On cilai
  eruttattu irIi, iTam toRum paTartalin,
  kIzppaTu tAram uNNA, mER cinaip
  pazam pOR cERRa tIm puzal uNIiya,
  karug kOTTu iruppai Urum
  15
  perug kai eNkin curan iRan'tOrE!
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu. -kallATanAr

  225. pAlai
  anpum, maTanum, cAyalum, iyalpum,
  enpu n'ekizkkum kiLaviyum, piRavum,
  onRupaTu koLkaiyoTu OrAgku muyagki,
  inRE ivaNam Aki, n'ALai,
  5
  putal ivar ATu amai, tumpi kuyinRa
  akalA am tuLai, kOTai mukattalin,
  n'Irkku iyagku ina n'iraip pinRai vAr kOl
  Ayk kuzal pANiyin aitu van'tu icaikkum,
  tEkku amal cOlaik kaTaRu Ogku aruj curattu,
  10
  yAtta tUNit talai tiRan'tavaipOl,
  pUtta iruppaik kuzai poti kuvi iNar
  kazal tuLai muttin cen' n'ilattu utira,
  mazai tuLi maRan'ta am kuTic cIRUrc
  cEkkuvam kolO n'ejcE! pUp punai
  15
  puyal ena olivarum tAz irug kUn'tal,
  ceRi toTi munkai, n'am kAtali
  aRivu ajar n'Okkamum pulaviyum n'inain'tE?
  poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaimakan colliyatu. - eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

  247. pAlai
  maNNA muttam ozukkiya vana mulai
  n'al mAN Akam pulampat tuRan'tOr
  aruL ilar vAzi, tOzi! poruL purin'tu,
  irug kiLai eNkin azal vAy ERRai,
  5
  karug kOTTu iruppai veN pU munaiyin,
  peruj cem puRRin irun' talai iTakkum
  ariya kAnam ennAr, pakai paTa
  munai pAzpaTTa AgkaN, AL pArttuk
  kolai val yAnai curam kaTi koLLum
  10
  URu paTu kavalaiya ARu pala n'In'ti,
  paTu muTai n'acaiiya paRai n'eTug kazuttin
  pARu kiLai cEkkum cEN cimaik
  kOTu uyar piRagkal malai iRan'tOrE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu,vERupaTTa tOzikkut talaimakaL colliyatu. - maturai marutag kizAr makanAr perugkaNNanAr

  267. pAlai
  'n'ejcu n'ekiztakun'a kURi, anpu kalan'tu,
  aRAa vajcinam ceytOr, vinai purin'tu,
  tiRam vERu Akal eRRu?' enRu oRRi,
  inaital AnRicin, n'IyE; cinai pAyn'tu,
  5
  utirtta kOTai, uTku varu kaTattiTai,
  verukku aTi anna kuvi mukiz iruppai,
  maruppuk kaTain'tanna, koLLai vAn pU
  mayirk kAl eNkin Ir inam kavara,
  mai paTTanna mA muka mucuvinam
  10
  paitu aRu n'eTug kazai pAytalin, oyyena
  vetir paTu veNNel vev aRait tAay,
  ukir n'eri Ocaiyin pogkuvana poriyum
  Ogkal veRpin curam pala iRan'tOr
  tAm pazi uTaiyar allar; n'ALum
  15
  n'ayan'tOrp piNittal tERRA, vayagku vinai
  vAL Er el vaLai n'ekiztta,
  tOLE tOzi! tavaRu uTaiyavvE!
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLatu ARRAmai kaNTu, ARRALAkiya tOzikkut talai makaL colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  275. pAlai
  Ogku n'ilait tAzi malkac cArtti,
  kuTai aTai n'Irin maTaiyinaL eTutta
  pan'tar vayalai, pan'tu eRin'tu ATi,
  iLamait takaimaiyai vaLa manaik kizatti!
  5
  'pitirvai n'Irai veN n'IRu Aka' ena,
  yAm taR kazaRug kAlai, tAn tan
  mazalai in col, kazaRal inRi,
  in uyir kalappak kURi, n'annutal
  peruj cORRu illattu orugku ivaN irAaL,
  10
  EtilALan kAtal n'ampi,
  tiraL arai iruppait toLLai vAn pUk
  kuruLai eNkin irug kiLai kavarum
  vem malai aruj curam, n'am ivaN oziya,
  iru n'ilan uyirkkum innAk kAnam,
  15
  n'erun'aip pOkiya peru maTat takuvi
  aitu akal alkul tazai aNik kUTTum
  kUzai n'occik kIzatu, en makaL
  cem puTaic ciRu viral varitta
  vaNTalum kANTirO, kaN uTaiyIrE?
  makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kayamanAr

  321. pAlai
  pacitta yAnaip pazagkaN anna
  vaRuj cunai mukan'ta kOTait teL viLi
  vicittu vAgku paRaiyin viTarakattu iyampa,
  katirk kAl am piNai uNIiya, pukal ERu
  5
  kutirk kAl iruppai veN pU uNNAtu,
  AN kural viLikkum cEN pAl viyan curaip
  paTu maNi ina n'irai uNIiya, kOvalar
  viTu n'ilam uTaitta kaluz kaN kUval,
  kanRuTai maTap piTi kaLiRoTu taTavarum
  10
  pun talai manRattu am kuTic cIRUr,
  tuNaiyoTu tuccil irukkumkollO?
  kaNaiyOr ajcAk kaTugkaN kALaiyoTu
  elli munnuRac cellumkollO?
  ev vinai ceyugkol? n'OkO yAnE!
  15
  ari peytu potin'ta teri cilampu kazIi,
  yAy aRivuRutal ajci,
  vEy uyar piRagkal malai iRan'tOLE.
  makaT pOkkiya cevili colliyatu. - kayamanAr

  331. pAlai
  n'ITu n'ilai araiya ceg kuzai iruppai,
  kOTu kaTain'tanna, koLLai vAn pU,
  ATu paran'tanna, Inal eNkin
  tOTu cinai urIi uNTa miccil
  5
  paig kuzait tazaiyar pazaiyar makaLir
  kaN tiraL n'IL amaik kaTippin tokuttu,
  kunRakac ciRukuTi maRukutoRum maRukum
  cIRUr n'ATu pala piRakku oziya,
  cenROr anpu ilar tOzi!enRum,
  10
  arun' tuRai muRRiya karug kOTTuc cIRiyAzp
  pANar Arppa, pal kalam utavi,
  n'ALavai irun'ta n'anai makizt titiyan,
  vELiroTu porIiya, kazitta
  vAL vAy anna vaRuj curam iRan'tE!
  talaimakan pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

  351. pAlai
  vERRu n'ATTu uRaiyuL viruppuRap pENi,
  peRal arug kELir pin van'tu viTuppa,
  poruL akappaTutta pukal mali n'ejcamoTu
  kuRai vinai muTitta n'iRaivu in iyakkam
  5
  aRivuRUumkollO tAnE katir teRa,
  kazal ilai ukutta kAl poru tAz cinai,
  azal akain'tanna am kuzaip potumpil,
  puzal vI iruppaip pun kATTu attam,
  maRutaral uLLamoTu kuRuka, tORRiya
  10
  cey kuRi Azi vaikaltORu eNNi,
  ezutu cuvar n'inain'ta azutu vAr mazaik kaN
  vilagku vIz arip pani polag kuzait teRippa,
  tirun'tuizai munkai aNal acaittu UnRi,
  irun'tu aNai mItu, porun'tuzik kiTakkai,
  15
  varun'tu tOL pUcal kaLaiyum marun'tu ena
  uLLutoRu paTUum palli,
  puLLut tozutu uRaivi cevimutalAnE?
  poruL muRRi maRuttarAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -porun'til iLagkIranAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:01:14(இந்திய நேரம்)