தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

VaLLai-vaLLai

 • vaLLai

  6. marutam
  ari pey cilampin Ampal am toTalai,
  aram pOz av vaLaip polin'ta munkai,
  izai aNi paNait tOL, aiyai tan'tai,
  mazai vaLam tarUum mA vaN tittan,
  5
  piNTa n'ellin uRan'tai AgkaN
  kazai n'ilai peRAak kAviri n'Ittam,
  kuzai mAN oL izai n'I veyyOLoTu,
  vEza veN puNai tazIi, pUziyar
  kayam n'ATu yAnaiyin mukan amarn'tAagku,
  10
  En'tu ezil Akattup pUn' tAr kuzaiya,
  n'erun'al ATinai, punalE; inRu van'tu,
  'Aka vana mulai arumpiya cuNagkin,
  mAcu il kaRpin, putalvan tAy!' ena,
  mAyap poymmozi cAyinai payiRRi, em
  15
  mutumai eLLal; aHtu amaikum tilla!
  cuTarp pUn' tAmarai n'Ir mutir pazanattu,
  am tUmpu vaLLai Ay koTi mayakki,
  vALai mEyn'ta vaL eyiRRu n'Irn'Ay,
  muL araip pirampin mUtaril ceRiyum,
  20
  pal vEl matti, kazAar anna em
  iLamai cenRu tavat tollaHtE;
  inimai evan ceyvatu, poymmozi, emakkE?
  parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakaRkuk kizatti kURiyatu. - paraNar

  36. marutam
  pakuvAy varAaR pal vari irum pOttuk
  koTu vAy irumpin kOL irai tuRRi,
  Ampal mel aTai kiziya, kuvaLaik
  kUmpu viTu pal malar citaiyap pAyn'tu, ezun'tu,
  5
  aril paTu vaLLai Ay koTi mayakki,
  tUNTil vETTuvan vAgka vArAtu,
  kayiRu iTu katac cEp pOla, matam mikku,
  n'AL, kayam uzakkum pUk kEz Ura!
  varu punal vaiyai vAr maNal akan tuRai,
  10
  tiru marutu Ogkiya viri malark kAvil,
  n'aRum pal kUn'taR kuRun' toTi maTan'taiyoTu
  vatuvai ayarn'tanai enpa. alarE,
  koy cuval puravik koTit tErc ceziyan
  AlagkAnattu akan talai civappa,
  15
  cEral, cempiyan, cinam kezu titiyan,
  pOr val yAnaip polam pUN ezini,
  n'Ar ari n'aRavin erumaiyUran,
  tEm kamaz akalattup pularn'ta cAn'tin
  irugkO vENmAn, iyal tErp porun'an, enRu
  20
  ezuvar n'al valam aTagka, oru pakal
  muraicoTu veNkuTai akappaTuttu, urai cela,
  konRu, kaLamvETTa jAnRai,
  venRi koL vIrar Arppinum peritE!
  talaimakaL parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakanoTu pulan'tu colliyatu. - maturai n'akkIrar

  46. marutam
  cERRu n'ilai munaiiya ceg kaT kArAn
  Ur maTi kagkulil, n'On taLai parin'tu,
  kUr muL vEli kOTTin n'Ikki,
  n'Ir mutir pazanattu mIn uTan iriya
  5
  am tUmpu vaLLai mayakki, tAmarai
  vaNTu Utu pani malar Arum Ura!
  yAraiyO? n'iR pulakkEm. vAruRRu,
  uRai iRan'tu, oLirum tAz irug kUn'tal,
  piRarum, oruttiyai n'am manait tan'tu,
  10
  vatuvai ayarn'tanai enpa. aHtu yAm
  kUREm. vAziyar, en'tai! ceRun'ar
  kaLiRuTai aruj camam tataiya n'URum
  oLiRu vAT tAnaik koRRac ceziyan
  piNTa n'ellin aLLUr anna en
  15
  oN toTi n'ekizinum n'ekizka;
  cenRi, peruma! n'iR takaikkun'ar yArO?
  vAyil vENTic cenRa talaimakaRkut tOzi vAyil maRuttatu.- aLLUr n'an mullaiyAr

  376. marutam
  cellal, makizn'a! n'iR cey kaTan uTaiyenman
  kallA yAnai kaTi punal kaRRena,
  mali punal poruta marutu Ogku paTappai,
  oli katirk kazani, kazAar muntuRai,
  5
  kali koL cuRRamoTu karikAl kANa,
  taN patam koNTu, tavirn'ta in icai
  oN poRip punai kazal cEvaTip puraLa,
  karug kaccu yAtta kANpin av vayiRRu,
  irum polam pANTil, maNiyoTu teLirppa,
  10
  punal n'ayan'tu ATum atti aNi n'ayan'tu,
  kAviri koNTu oLittAgkum annO!
  n'umvayin pulattal cellEm; emvayin
  pacan'tanRu, kANTicin n'utalE; acumpin
  am tUmpu vaLLai azaR koTi mayakki,
  15
  vaN tOTTu n'ellin vAgku pIL viriya,
  tuyt talai muTagku iRAt teRikkum, poRpuTaik
  kuragkuuLaip puravik kuTTuvan
  maran'tai anna, en n'alam tan'tu cenmE!
  kAtaRparattai pulan'tu colliyatu. - paraNar

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:10:36(இந்திய நேரம்)