தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

331-340

 • 331-340

  331. pAlai
  n'ITu n'ilai araiya ceg kuzai iruppai,
  kOTu kaTain'tanna, koLLai vAn pU,
  ATu paran'tanna, Inal eNkin
  tOTu cinai urIi uNTa miccil
  5
  paig kuzait tazaiyar pazaiyar makaLir
  kaN tiraL n'IL amaik kaTippin tokuttu,
  kunRakac ciRukuTi maRukutoRum maRukum
  cIRUr n'ATu pala piRakku oziya,
  cenROr anpu ilar tOzi!enRum,
  10
  arun' tuRai muRRiya karug kOTTuc cIRiyAzp
  pANar Arppa, pal kalam utavi,
  n'ALavai irun'ta n'anai makizt titiyan,
  vELiroTu porIiya, kazitta
  vAL vAy anna vaRuj curam iRan'tE!
  talaimakan pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

  332. kuRijci
  muLai vaLar mutala mUgkil murukki,
  kiLaiyoTu mEyn'ta kEz kiLar yAnai,
  n'Ir n'acai marugkin n'iRam pArttu oTugkiya,
  poru muraN uzuvai tolaicci, kUr n'unaik
  5
  kurutic ceg kOTTu azi tuLi kazAa,
  kal mukai aTukkattu menmela iyali,
  ceRu pakai vATTiya cemmaloTu, aRu kAl
  yAz icaip paRavai imira, piTi puNarn'tu,
  vAzai am cilampil tujcum n'ATan
  10
  n'in purai takka cAyalan ena, n'I
  anpu uraittu aTagkak kURiya in col
  vAyttana vAzi, tOzi! vETTOrkku
  amiztattu anna kamaz tAr mArpin
  vaNTu iTaip paTAa muyakkamum,
  15
  taNTAk kAtalum, talai n'AL pOnmE!
  iravukkuRic ciRaippuRamAkat tOzikkut talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatu. -kapilar

  333. pAlai
  'yAa oN taLir arakku vitirttanna n'in
  Aka mEni am pacappu Ura,
  azivu peritu uTaiyaiyAki, avarvayin
  pazi talaittarutal vENTuti; mozi koNTu
  5
  tAgkal ollumO maRRE; Agku n'in
  evvam perumai uraippin; cey poruL
  vayagkAtuAyinum payam keTat tUkki,
  n'ITalar vAzi, tOzi! kOTaiyil,
  kuruttu iRupu ukka varuttam colAtu,
  10
  tUmpuTait tuyt talai kUmpupu tiragkiya,
  vEnil, veLiRRup panai pOlak kai eTuttu,
  yAnaip peru n'irai vAnam payirum
  malai cEN ikan'tanar Ayinum, n'ilai peyarn'tu,
  n'AL iTaippaTAmai varuvar, n'amar' ena,
  15
  payam taru koLkaiyin n'ayam talaitiriyA
  n'in vAy in mozi n'al vAyAka
  varuvar AyinO n'anRE; vArAtu,
  avaNar kAtalar Ayinum, ivaN n'am
  pacalai mAytal eLituman tilla
  20
  cenRa tEettuc cey vinai muRRi,
  maRutaral uLLattar eninum,
  kuRuku peru n'acaiyoTu tUtu varappeRinE.
  piriviTai vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kallATanAr

  334. mullai
  OTA n'al ERRu urivai taiiya
  ATu koL muracam izumena muzagka,
  n'ATu tiRai koNTanam Ayin pAka!
  pATu imiz kaTalin ezun'ta cummaiyoTu
  5
  perug kaLiRRut taTak kai puraiyak kAl vIzttu,
  irum piTit tozutiyin INTuvana kuzIi,
  vaNagku iRai makaLir ayarn'tanar ATum
  kazagku uRaz AliyoTu kataz uRai citaRi,
  peyal toTagkinRAl, vAnam; vAnin
  10
  vayagku ciRai annattu n'irai paRai kaTuppa,
  n'Alku uTan pUNTa kAl n'avil puravik
  koTijci n'eTun' tEr kaTum pari tavirAtu,
  ina mayil akavum kAr koL viyan punattu,
  n'On cUTTu Azi Ir n'ilam tumippa,
  15
  INTE kANak kaTavumati pUg kEzp
  polivana amartta uNkaN,
  oli pal kUn'tal Ay ciRu n'utalE!
  vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturaik kUttanAr

  335. pAlai
  iruL paTu n'ejcattu iTumpai tIrkkum
  aruL n'anku uTaiyar Ayinum Ital
  poruL illOrkku aHtu iyaiyAtuAkutal
  yAnum aRivenmannE; yAnai tan
  5
  kol maruppu oTiyak kutti, cinam ciRan'tu,
  innA vEnil in tuNai Ara,
  muLi cinai marAattup poLi piLan'tu UTTa,
  pulampu vIRRirun'ta n'ilam paku vej curam
  ariya allaman, n'amakkE viri tAr
  10
  ATu koL muracin aTu pOrc ceziyan
  mATa mUtUr matiRpuRam tazIi,
  n'ITu veyil uzan'ta kuRiyiRaik kaNaik kAl,
  toTai amai pan malart tOTu potin'tu yAtta
  kuTai Oranna kOL amai eruttin
  15
  pALai paRRu azin'tu oziya, puRam cErpu,
  vAL vaTittanna vayiRuTaip potiya,
  n'AL uRat tOnRiya n'ayavaru vanappin,
  Arattu anna aNi kiLar putup pU
  vAr uRu kavariyin vaNTu uNa viriya,
  20
  muttin anna veL vI tAay,
  alakin anna ari n'iRattu Ali
  n'akai n'ani vaLarkkum ciRappin, takai mikap
  pUvoTu vaLarn'ta mUvAp pacug kAy
  n'Irinum iniya Aki, kUr eyiRRu
  25
  amiztam URum cev vAy,
  oN toTi, kuRumakaT koNTanam celinE!
  talaimakan poruL kaTaikkUTTiya n'ejcinaik kazaRic celavu azugkiyatu. - maturait tattag kaNNanAr

  336. marutam
  kuzaR kAl cEmpin kozu maTal akal ilaip
  pAcip parappil paRazoTu vatin'ta
  uNNAp piNavin uyakkam coliya,
  n'AL irai tarIiya ezun'ta n'Ir n'Ay
  5
  vALaiyoTu uzappa, tuRai kaluzn'tamaiyin,
  teN kaT tERal mAn'ti, makaLir
  n'uN ceyal am kuTam irIi, paNpin
  makizn'an parattaimai pATi, aviz iNark
  kAjci n'Izal kuravai ayarum
  10
  tIm perum poykait tuRai kEz Uran
  tEr tara van'ta n'Er izai makaLir
  Ecupa enpa, en n'alanE; atuvE
  pAkan n'eTitu uyir vAztal kAy cinak
  kol kaLiRRu yAnai n'alkalmARE;
  15
  tAmum piRarum uLarpOl cERal
  muzavu imiz tuNagkai tUgkum vizavin,
  yAn avaN vArAmARE; varinE, vAniTaic
  cuTaroTu tiritarum n'erujci pOla,
  ennoTu tiriyAnAyin, ven vEl
  20
  mAri ampin mazait tOR cOzar
  vil INTu kuRumpin vallattup puRa miLai,
  Ariyar paTaiyin uTaika, en
  n'Er iRai munkai vIgkiya vaLaiyE!
  n'ayap pupparattai iR parattaikkup pAgkAyinAr kETpac colliyatu. - pAvaik koTTilAr

  337. pAlai
  'cAral yAattu uyar cinai kuzaitta
  mAri Irn' taLir anna mEni,
  pEr amar mazaik kaN, pulampu koNTu oziya,
  Igkup pirin'tu uRaital initu anRu; Akalin
  5
  avaNatu Aka, poruL' enRu, umaNar
  kaNa n'irai anna, pal kAl, kuRumpoRai,
  tUtu oy pArppAn maTi veL Olaip
  paTaiyuTaik kaiyar varu toTar n'Okki,
  'uNNA marugkul innOn kaiyatu
  10
  pon Akutalum uNTu' ena, konnE
  taTin'tu uTan vIztta kaTugkaN mazavar,
  tiRan il citAar vaRumai n'Okki,
  ceg kOl ampinar kain' n'oTiyAp peyara,
  koTi viTu kurutit tUgku kuTar kaRIi,
  15
  vari maral iyavin oru n'ari ERRai,
  veN paral imaikkum kaN paRi kavalai,
  kaLLi n'Izal kataRupu vatiya,
  mazai kaNmARiya veg kATTu Ar iTai,
  emiyam kazitan'tOyE pani iruL
  20
  perug kali vAnam talaiiya
  irug kuLir vATaiyoTu varun'tuvaL enavE!
  munnoru kAlattup poruLvayiR pirin'tu van'ta talaimakan pinnum poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  338. kuRijci
  kunRu Ogku vaippin n'ATu mIkkURum
  maRam kezu tAnai aracaruLLum,
  aRam kaTaippiTitta cegkOluTan, amar
  maRam cAyttu ezun'ta valan uyar tiNi tOL,
  5
  palar pukaz tiruvin, pacum pUT pANTiyan
  aNagkuTai uyar n'ilaip poruppin kavAan,
  cinai oL kAn'taL n'ARum n'aRu n'utal,
  tuNai Ir Oti mAayOLvayin,
  n'uN kOl avir toTi vaN puRam cuRRa
  10
  muyagkal iyaiyAtuAyinum, enRum,
  vayavu uRu n'ejcattu uyavut tuNaiyAka,
  onnAr tEem pAz paTa n'URum
  tun arun' tuppin ven vER poRaiyan
  akal irug kAnattuk kolli pOla,
  15
  tavAaliyarO, n'aTpE! avaLvayin
  aRAaliyarO, tUtE poRAar
  viN porak kazitta tiN piTi oL vAL,
  puniRRu An taravin, iLaiyar perumakan,
  toku pOrc cOzan, poruL mali pAkkattu,
  20
  vazagkal AnAp perun' tuRai
  muzagku iru mun'n'Irt tiraiyinum palavE!
  allakuRippaTTa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturaik kaNakkAyanAr

  339. pAlai
  vIgku vicai, piNitta virai pari, n'eTun' tEr
  n'On katir cuman'ta Azi Az marugkil,
  pAmpu ena muTukun'Ir OTa, kUmpip
  paRRu viTu viralin payaRu kAy Uzppa,
  5
  aRciram n'inRanRAl, pozutE; muRpaTa
  ALvinaikku ezun'ta acaivu il uLLattu
  ANmai vAgka, kAmam taTpa,
  kavai paTu n'ejcam! kaNkaN akaiya,
  iru talaik koLLi iTai n'inRu varun'ti,
  10
  oru talaip paTAa uRavi pOnRanam;
  n'Omkol? aLiyaL tAnE yAkkaikku
  uyir iyain'tanna n'aTpin, av uyir
  vAztal anna kAtal,
  cAtal anna pirivu ariyOLE!
  pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - n'arai muTi n'eTTaiyAr

  340. n'eytal
  pal n'AL evvam tIra, pakal van'tu,
  punnai am potumpin in n'izal kazippi,
  mAlai mAl koLa n'Okki, paN Ayn'tu,
  valavan vaN tEr iyakka, n'Iyum
  5
  celavu viruppuRutal ozikatil amma
  'cellA n'al icai, polam pUN, tiraiyan
  pal pUg kAnaR pavattiri anna ivaL
  n'al ezil iLa n'alam tolaiya, ollena,
  kaziyE Otam malkinRu; vaziyE
  10
  vaL eyiRRu aravoTu vaya mIn koTkum;
  cenROr manRa; mAnRanRu pozutu' ena,
  n'in tiRattu avalam vITa, inRu ivaN
  cEppin evanO pUk kEz pulampa!
  pacu mIn n'oTutta veN n'el mAat
  15
  tayir miti mitavai Arttuvam n'inakkE;
  vaTavar tan'ta vAn kEz vaTTam
  kuTa pula uRuppin kUTTupu n'ikazttiya
  vaNTu imir n'aRuj cAn'tu aNikuvam tiN timil
  ellut tozil maTutta val vinaip paratavar
  20
  kUr uLik kaTu vicai mATTalin, pAypu uTan,
  kOT cuRAk kizitta koTu muTi n'eTu valai
  taN kaTal acaivaLi eRitoRum, vinai viTTu,
  munRil tAzait tUgkum
  teN kaTaR parappin, em uRaivu in, UrkkE?
  pakaR kuRikkaN tOzi talaimakaRkuc colliyatu. - n'akkIrar

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:20:45(இந்திய நேரம்)