தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

VarAl-varAl

 • varAl

  36. marutam
  pakuvAy varAaR pal vari irum pOttuk
  koTu vAy irumpin kOL irai tuRRi,
  Ampal mel aTai kiziya, kuvaLaik
  kUmpu viTu pal malar citaiyap pAyn'tu, ezun'tu,
  5
  aril paTu vaLLai Ay koTi mayakki,
  tUNTil vETTuvan vAgka vArAtu,
  kayiRu iTu katac cEp pOla, matam mikku,
  n'AL, kayam uzakkum pUk kEz Ura!
  varu punal vaiyai vAr maNal akan tuRai,
  10
  tiru marutu Ogkiya viri malark kAvil,
  n'aRum pal kUn'taR kuRun' toTi maTan'taiyoTu
  vatuvai ayarn'tanai enpa. alarE,
  koy cuval puravik koTit tErc ceziyan
  AlagkAnattu akan talai civappa,
  15
  cEral, cempiyan, cinam kezu titiyan,
  pOr val yAnaip polam pUN ezini,
  n'Ar ari n'aRavin erumaiyUran,
  tEm kamaz akalattup pularn'ta cAn'tin
  irugkO vENmAn, iyal tErp porun'an, enRu
  20
  ezuvar n'al valam aTagka, oru pakal
  muraicoTu veNkuTai akappaTuttu, urai cela,
  konRu, kaLamvETTa jAnRai,
  venRi koL vIrar Arppinum peritE!
  talaimakaL parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakanoTu pulan'tu colliyatu. - maturai n'akkIrar

  196. marutam
  n'eTug koTi n'uTagkum n'aRavu mali pAkkattu,
  n'AL tuRaippaTTa mOTTu iru varAal
  tuTikkaN kozug kuRai n'oTuttu, uNTu ATi,
  vETTam maRan'tu, tujcum kozun'arkkup pATTi
  5
  Ampal akal ilai, amalai vej cORu
  tIm puLip pirampin tiraLkani peytu,
  viTiyal vaikaRai iTUum Ura!
  toTukalam; kuRuka vAral tan'tai
  kaN kavin azittatan tappal, teRuvara,
  10
  onRumozik kOcark konRu, muraN pOkiya,
  kaTun' tErt titiyan azun'tai, koTug kuzai
  annimijiliyin iyalum
  n'in n'alat takuviyai muyagkiya mArpE.
  parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakaRkuc kizatti colliyatu. - paraNar

  216. marutam
  'n'AN koL n'uN kOlin mIn koL pAN makaL
  tAn punal aTaikaraip paTutta varAal,
  n'Ar ari n'aRavu uNTu irun'ta tan'taikku,
  vajci viRakin cuTTu, vAy uRukkum
  5
  taN tuRai Uran peNTir emmaip
  peTTAgku mozipa' enpa; av alarp
  paTTanam Ayin, ini evan Akiyar;
  kaTal ATu makaLir koyta jAzalum,
  kazani uzavar kuRRa kuvaLaiyum,
  10
  kaTi miLaip puRavin pUtta mullaiyoTu,
  pal iLag kOcar kaNNi ayarum,
  mallal yANarc cellik kOmAn
  eRiviTattu ulaiyAc ceRi curai veL vEl
  Atan ezini aru n'iRattu azuttiya
  15
  perug kaLiRRu evvam pOla,
  varun'tupamAtu, avar cEri yAm celinE.
  talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpa, tanakkup pAgkAyinArkkup parattai colliyatu. - aiyUr muTavanAr

  286. marutam
  veLLi vizut toTi men karuppu ulakkai,
  vaLLi n'uN iTai vayin vayin n'uTagka;
  mIn cinai anna veN maNal kuvaii,
  kAjci n'Izal, tamar vaLam pATi,
  5
  Urk kuRumakaLir kuRuvazi, viRan'ta
  varAal arun'tiya ciRu ciral marutin
  tAz cinai uRagkum taN tuRai Ura!
  vizaiyA uLLam vizaiyum Ayinum,
  enRum, kETTavai tOTTi Aka mITTu, Agku,
  10
  aRanum poruLum vazAmai n'ATi,
  taR takavu uTaimai n'Okki, maRRu atan
  pin AkummE, munniyatu muTittal;
  anaiya, periyOr ozukkam; atanAl,
  ariya periyOrt teriyugkAlai,
  15
  n'ummOr annOr mATTum, inna
  poyyoTu miTain'tavai tOnRin,
  mey yANTu uLatO, iv ulakattAnE?
  'varain'tu eytuval' enRu n'Igkum talaimakan, 'talaimakaLai ARRuvittuk koN Tiruttal vENTum' enRu tOziyaik kaippaRRinARku, kaippaRRiyatu tannaita toTTuc cULuRuvAnAkak karuti, colliyatu. - OrampOkiyAr

  316. marutam
  'tuRai mIn vazagkum peru n'Irp poykai,
  ari malar Ampal mEyn'ta n'eRi maruppu
  Irn' taN erumaic cuval paTu mutu pOttu,
  tUgku cERRu aLLal tujci, pozutu paTa,
  5
  pain' n'iNa varAal kuRaiyap peyartan'tu,
  kurUuk koTip pakanRai cUTi, mUtUrp
  pOr ceRi maLLarin pukutarum Uran
  tEr tara van'ta, teriizai, n'ekiz tOL,
  Ur koLkallA, makaLir tarat tara,
  10
  parattaimai tAgkalO ilen' ena vaRitu n'I
  pulattal ollumO? manai kezu maTan'tai!
  atu pulan'tu uRaital valliyOrE,
  ceyyOL n'Igka, cil patam kozittu,
  tAm aTTu uNTu, tamiyar Aki,
  15
  tE mozip putalvar tiragku mulai cuvaippa,
  vaikun'ar Akutal aRin'tum,
  aRiyAr amma, aHtu uTalumOrE!
  talaimakaRku vAyil n'Ern'ta tOzi talaimakaLai n'erugkic colliyatu. -OrampOkiyAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:31:18(இந்திய நேரம்)