தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

321-330

 • 321-330

  321. pAlai
  pacitta yAnaip pazagkaN anna
  vaRuj cunai mukan'ta kOTait teL viLi
  vicittu vAgku paRaiyin viTarakattu iyampa,
  katirk kAl am piNai uNIiya, pukal ERu
  5
  kutirk kAl iruppai veN pU uNNAtu,
  AN kural viLikkum cEN pAl viyan curaip
  paTu maNi ina n'irai uNIiya, kOvalar
  viTu n'ilam uTaitta kaluz kaN kUval,
  kanRuTai maTap piTi kaLiRoTu taTavarum
  10
  pun talai manRattu am kuTic cIRUr,
  tuNaiyoTu tuccil irukkumkollO?
  kaNaiyOr ajcAk kaTugkaN kALaiyoTu
  elli munnuRac cellumkollO?
  ev vinai ceyugkol? n'OkO yAnE!
  15
  ari peytu potin'ta teri cilampu kazIi,
  yAy aRivuRutal ajci,
  vEy uyar piRagkal malai iRan'tOLE.
  makaT pOkkiya cevili colliyatu. - kayamanAr

  322. kuRijci
  vayagku veyil jemiyap pAay, minnu vacipu,
  mayagku tuLi pozin'ta pAnAT kagkul;
  ArAk kAmam aTUu n'inRu alaippa,
  iRu varai vIzn'arin n'aTugki, teRuvara,
  5
  pAmpu eRi kOlin tamiyai vaiki,
  5
  tEmputikollO? n'ejcE! urum icaik
  kaLiRu kaNkUTiya vAL mayagku jATpin,
  oLiRu vER tAnaik kaTun' tErt titiyan
  10
  varu punal izitaru maram payil iRumpil,
  piRai uRaz maruppin, kaTug kaN, panRik
  kuRai Ar koTuvari kuzumum cAral,
  aRai uRu tIm tEn kuRavar aRuppa
  muyalun'ar muRRA ERRu aru n'eTuj cimai,
  15
  pukal arum, potiyil pOlap
  peRal arugkuraiyaL, em aNagkiyOLE!
  allakuRippaTTup pOkinRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

  323. pAlai
  immen pEr alar, iv Ur, n'amvayin
  ceyvOr Ec col vATa, kAtalar
  varuvar enpatu vAyvatAka,
  aiya, ceyya, matan ila, ciRiya n'in
  5
  aTi n'ilan uRutal ajci, paiyat
  taTavaral otukkam takaikoLa iyali,
  kANiya vammO? kaRpu mEmpaTuvi!
  palavup pala taTaiiya vEy payil aTukkattu,
  yAnaic cel inam kaTuppa, vAnattu
  10
  vayagku katir mazugkap pAay, pAmpin
  pai paTa iTikkum kaTug kural ERRoTu
  Ali azi tuLi talaiik
  kAl vIzttanRu, n'in katuppu uRaz puyalE!
  pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - paRan'ATTup perugkoRRanAr

  324. mullai
  virun'tum peRukun'aL pOlum, tirun'tu izait
  taTa men paNait tOL, maTa mozi arivai
  taLir iyal kiLLai ini tinin eTutta
  vaLarAp piLLait tUvi anna,
  5
  uLar peyal vaLartta, paim payirp puRavil
  paRaik kaN anna n'iRaic cunai tORum
  tuLi paTu mokkuL tuLLuvana cAla,
  toLi poru pokuTTut tOnRuvana mAya,
  vaLi cinai utirttalin, veRi koLpu tAay,
  10
  ciraR ciRaku Eyppa aRaRkaN varitta
  vaNTu uN n'aRu vI tumitta n'Emi
  taN n'ila marugkil pOzn'ta vaziyuL,
  n'irai cel pAmpin viraipu n'Ir muTuka,
  cellum, n'eTun'takai tErE
  15
  mullai mAlai n'akar pukal Ayn'tE!
  vinai muRRiya talaimakan karuttu uNarn'tu uzaiyar colliyatu. -okkUr mAcAttiyAr

  325. pAlai
  amma! vAzi, tOzi! kAtalar,
  'veN maNal n'ivan'ta polag kaTai n'eTu n'akar,
  n'aLi irug kagkul puNar kuRi vAytta
  kaLavum kaimmika alarn'tanRu; annaiyum
  5
  uTkoNTu OvAL kAkkum; pin peritu
  ivaN uRaipu evanO? aLiyaL!' enRu aruLi,
  'ATu n'aTaip polin'ta pukaRciyin, n'ATu kOL
  aLLanaip paNitta atiyan pinRai,
  vaL uyir mAk kiNai kaN avin'tAgku,
  10
  malai kavin azin'ta kanai kaTaRRu aruj curam
  veyyamanRa; n'in vai eyiRu uNIiya,
  taN mazai oru n'AL talaiyuka! oL n'utal,
  olku iyal, arivai! n'innoTu celkam;
  cil n'AL AnRanaiAka' ena, pal n'AL,
  15
  ulaivu il uLLamoTu vinai vali uRIi,
  ellAm perum piRitAka, vaTAatu,
  n'al vER pANan n'al n'ATTu uLLatai,
  vAL kaN vAnattu enRUz n'IL iTai,
  AL kol yAnai atar pArttu alkum
  20
  cOlai attam mAlaip pOki,
  oziyac cenROrmanRa;
  pazi evan Amkol, n'Oy taru pAlE?
  koNTu n'Igkak karuti ozin'ta talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - mAmUlanAr

  326. marutam
  Ural av vAy urutta titti,
  pEr amar mazaik kaN, perun' tOL, ciRu n'utal,
  n'allaL amma, kuRumakaL celvar
  kaTun' tEr kuzitta jeLLal AgkaN,
  5
  n'eTug koTi n'uTagkum maTTa vAyil,
  irug katirk kazanip perug kavin anna
  n'alam pArATTi, n'aTai ezil polin'tu,
  vizavil celIiyar vENTum ven vEl
  izai aNi yAnaic cOzar maRavan
  10
  kazai aLan'tu aRiyAk kAvirip paTappai,
  punal mali putavin, pOor kizavOn,
  pazaiyan Okkiya vEl pOl,
  pizaiyala kaN, avaL n'OkkiyOr tiRattE!
  tOzi talaimakanai vAyil maRuttatu. - paraNar

  327. pAlai
  'inpamum iTumpaiyum, puNarvum pirivum,
  n'anpakal amaiyamum iravum pOla,
  vERu vERu iyala Aki, mARu etirn'tu,
  uLa' ena uNarn'tanaiAyin, orUum
  5
  innA vej curam, n'al n'acai turappa,
  tunnalum takumO? tuNivu il n'ejcE!
  n'I cela valittanaiAyin, yAvatum
  n'inaitalum ceytiyO emmE kanai katir
  Avi av vari n'Ir ena n'acaii,
  10
  mA tavap parikkum maral tiragku n'anan'talai,
  kaLar kAl yAtta kaN akal parappin
  cev varai kozi n'Ir kaTuppa, aravin
  av vari urivai aNavarum marugkin,
  puRRu arai yAtta pular cinai maratta,
  15
  main' n'iRa uruvin, maNik kaN, kAkkai
  pain' n'iNam kavarum paTu piNak kavalaic
  cenROr celpuRattu iragkAr konROr,
  kOl kazipu iragkum atara,
  vEy payil azuvam iRan'ta pinnE?
  poruL kaTaikkUTTiya n'ejcinaik kazaRiyatu. - marugkUrp pAkaic cAttan pUtanAr

  328. kuRijci
  vazai amal aTukkattu, valan Erpu, vayiriyar
  muzavu atirn'tanna muzakkattu EROTu,
  uravup peyal pozin'ta n'aLLen yAmattu,
  aravin pain' talai iTaRi, pAnAL
  5
  iravin van'tu, em iTaimulai muyagki,
  tuni kaN akala aLaii, kagkulin
  initin iyain'ta n'aNpu, avar munital
  teRRu Akutal n'aRku aRin'tanam Ayin,
  ilagku vaLai n'ekiza, paran'tu paTar alaippa, yAm
  10
  muyagkutoRum muyagkutoRum uyagka mukan'tu koNTu
  aTakkuvammannO tOzi! maTap piTi
  mazai tavaz cilampil kaTujcUl InRu,
  kazai tin yAkkai vizai kaLiRu taivara,
  vAzai am cilampil tujcum
  15
  cAral n'ATan cAyal mArpE!
  iravukkuRic ciRaippuRamAkat tOzi col eTuppa, talaimakaL colliyatu. -maturaip paNTa vANikan iLan'tEvanAr

  329. pAlai
  pUg kaNum n'utalum pacappa, n'Oy kUrn'tu,
  Igku yAn varun'tavum, n'Igkutal tuNin'tu,
  vAztal vallun'ar Ayin, kAtalar
  kuvin'ta kurampai am kuTic cIRUr,
  5
  paTu maNi iyampap pakal iyain'tu, umaNar
  koTu n'ukam piNitta ceg kayiRRu ozukaip
  pakaTu ayAk koLLum vem munait tukaL tokuttu,
  eRi vaLi cuzaRRum attam, ciRitu acain'tu,
  EkuvarkollO tAmE pAy koLpu,
  10
  uRu verin' oTikkum ciRu varik kuru
  n'eTu n'al yAnai n'Ir n'acaikku iTTa
  kai kaRittu uraRum mai tUgku iRumpil,
  puli pukku Inum vaRuj cunai,
  pani paTu cimaiyap pal malai iRan'tE?
  piriviTai vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc colliyatu; pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am. - uRaiyUr mutukUttanAr

  330. n'eytal
  kazip pUg kuRRum, kAnal alkiyum,
  vaNTaR pAvai vari maNal ayarn'tum,
  inpuRap puNarn'tum, iLi varap paNin'tum,
  tan tuyar veLippaTat tavaRi, n'am tuyar
  5
  aRiyAmaiyin, ayarn'ta n'ejcamoTu
  cellum, annO; mel am pulampan!
  celvOn peyar puRattu iragki, mun n'inRu,
  takaiiya cenRa en n'iRai il n'ejcam
  eytinRukollO tAnE? eytiyum,
  10
  kAmam ceppa, n'AN inRukollO?
  utuva kAN, avar Urn'ta tErE;
  kuppai veN maNaR kuvavumicaiyAnum,
  ekkart tAzai maTalvayinAnum,
  Ay koTip pAcaTumpu pariya Urpu izipu,
  15
  ciRukuTip paratavar perug kaTal maTutta
  kaTuj celal koTun' timil pOla,
  n'ivan'tu paTu tORRamoTu ikan'tu mAyummE!
  talaimakaRkuk kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaTkut kuRai n'ayappak kURiyatu. -ulOccanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:20:37(இந்திய நேரம்)