தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

11-20

 • 11-20

  11. pAlai
  vAnam Urn'ta vayagku oLi maNTilam
  n'eruppu enac civan'ta uruppu avir am kATTu,
  ilai ila malarn'ta mukai il ilavam
  kali koL Ayam malipu tokupu eTutta
  5
  am cuTar n'eTug koTi poRpat tOnRi,
  kayam tukaL Akiya payam tapu kAnam
  emmoTu kazin'tanar Ayin, kammena,
  vampu virittanna pogku maNaR kAn yARRup
  paTu cinai tAzn'ta payil iNar ekkar,
  10
  mey pukuvu anna kai kavar muyakkam
  avarum peRukuvarmannE! n'ayavara,
  n'Ir vAr n'ikar malar kaTuppa, O maRan'tu
  aRu kuLam n'iRaikkun'a pOla, alkalum
  azutal mEvala Aki,
  15
  pazi tIr kaNNum paTukuvamannE!
  talaimakan poruLvayiR pirin'ta iTattu, ARRALAya talaimakaL vERupATu kaNTu ARRALAya tOzikku, talaimakaL, 'ARRuval'enpatu paTac colliyatu. - auvaiyAr

  12. kuRijci
  yAyE, kaNNinum kaTug kAtalaLE;
  en'taiyum, n'ilan uRap poRAan; 'cIRaTi civappa,
  evan, ila! kuRumakaL! iyagkuti?' ennum;
  yAmE, pirivu inRu iyain'ta tuvarA n'aTpin,
  5
  iru talaip puLLin Or uyirammE;
  Enal am kAvalar AnAtu ArttoRum,
  kiLi viLi payiRRum veLil ATu peruj cinai,
  vizuk kOT palavin pazup payam koNmAr,
  kuRavar UnRiya kurampai putaiya,
  10
  vEgkai tAaya tEm pAy tORRam
  puli cettu, verIiya pukarmuka vEzam,
  mazai paTu cilampil kazaipaTa, peyarum
  n'al varai n'ATa! n'I varin,
  melliyal Orum tAn vAzalaLE.
  pakaRkuRi vArAn'inRa talaimakan tOziyAl ceRippu aRivuRukkappaTTu, 'iravuk kuRi vArA varaival' enRARku, atuvum maRuttu, varaivu kaTAyatu. - kapilar

  13. pAlai
  tan kaTaR piRan'ta muttin Aramum,
  munai tiRai koTukkum tuppin, tan malait
  teRal aru marapin kaTavuT pENi,
  kuRavar tan'ta can'tin Aramum,
  5
  iru pEr Aramum ezil peRa aNiyum
  tiru vIz mArpin tennavan maRavan
  kuziyil koNTa marAa yAnai
  moziyin uNarttum ciRu varai allatu,
  varai n'ilai inRi iravalarkku Iyum,
  10
  vaL vAy ampin, kOTaip porun'an
  paNNi taiiya payam kezu vELviyin,
  vizumitu n'ikazvatu Ayinum teRku Erpu,
  kazi mazai pozin'ta pozutu koL amaiyattu,
  cAyal in tuNai ivaT pirin'tu uRaiyin,
  15
  n'Oy inRAka ceyporuL! vayiRpaTa
  mAcu il tU maTi virin'ta cEkkai,
  kavavu inpuRAmaik kazika vaLa vayal,
  azal n'uti anna tOkai InRa
  kazani n'el In kavaimutal alagkal
  20
  n'irampu akan ceRuvil varampu aNaiyAt tuyalvara,
  pulampoTu van'ta pozutu koL vATai,
  ilagku pUg karumpin Er kazai irun'ta
  veN kuruku n'arala, vIcum
  n'uN pal tuvalaiya taN pani n'ALE!
  poruLvayiR piriyaluRRa talaimakanait tOzi celavazugkuvittatu; uTampaTTa tUum Am. - perun'talaic cAttanAr

  14. mullai
  'arakkattu anna cen' n'ilap peru vazi,
  kAyAj cemmal tAay, pala uTan
  Iyal mUtAy varippa, pavaLamoTu
  maNi miTain'tanna kunRam kavaiiya
  5
  am kATTu Ar iTai, maTap piNai tazIi,
  tiri maruppu iralai pul arun'tu ukaLa,
  mullai viyan pulam parappi, kOvalar
  kuRum poRai marugkin n'aRum pU ayara,
  patavu mEyal arun'tu matavu n'aTai n'al An
  10
  vIgku mAN ceruttal, tIm pAl piliRRa,
  kanRu payir kurala, manRu n'iRai pukutarum
  mAlaiyum uLLAr Ayin, kAlai
  yAgku Akuvamkol? pANa!' enRa
  manaiyOL col etir collalcellEn,
  15
  cevvazi n'al yAz icaiyinen, paiyena,
  kaTavuL vAztti, paiyuL meyn' n'iRuttu,
  avar tiRam celvEn kaNTanen, yAnE
  viTu vicaik kutirai vilagku pari muTuka,
  kal porutu iragkum pal Ar n'Emik
  20
  kAr mazai muzakku icai kaTukkum,
  munai n'al Uran, punai n'eTun' tErE.
  pANan tanakkup pAgkAyinAr kETpac colliyatu. - okkUr mAcAttanAr

  15. pAlai
  em veg kAmam iyaivatu Ayin,
  meym mali perum pUN, cemmaR kOcar
  kommaiam pacug kAyk kuTumi viLain'ta
  pAkal Arkaip paRaik kaT pIlit
  5
  tOkaik kAvin tuLun'ATTu anna,
  vaRug kai vampalart tAgkum paNpin
  ceRin'ta cEric cemmal mUtUr,
  aRin'ta mAkkaTTu Akukatilla
  tOzimArum yAnum pulampa,
  10
  cUzi yAnaic cuTarp pUN n'annan
  pAzi anna kaTiyuTai viyal n'akarc
  ceRin'ta kAppu ikan'tu, avanoTu pOki,
  atta iruppai Ar kazal putup pUt
  tuytta vAya, tukaL n'ilam parakka,
  15
  konRai am cinaik kuzaRpazam kozuti,
  van kai eNkin vaya n'irai parakkum
  in tuNaip paTarn'ta koLkaiyoTu orAgku
  kunRa vEyin tiraNTa en
  men tOL ajjai cenRa ARE!
  makaTpOkkiya tAycolliyatu. - mAmUlanAr

  16. marutam
  n'AyuTai mutu n'Irk kalitta tAmarait
  tAtin alli avir itaz puraiyum,
  mAcu il agkai, maNi maruL av vAy,
  n'AvoTu n'avilA n'akaipaTu tIm col,
  5
  yAvarum vizaiyum polan'toTip putalvanai,
  tEr vazagku teruvil, tamiyOR kaNTE!
  kUr eyiRRu arivai kuRukinaL; yAvarum
  kANun'ar inmaiyin, cettanaL pENi,
  polagkalam cuman'ta pUN tAgku iLa mulai,
  10
  'varukamALa, en uyir!' enap peritu uvan'tu,
  koNTanaL n'inROT kaNTu, n'ilaic cellEn,
  'mAcu il kuRumakaL! evan pEtuRRanai?
  n'Iyum tAyai ivaRku?' ena, yAn taR
  karaiya, van'tu viraivanen kavaii
  15
  kaLavu uTampaTun'arin kavizn'tu, n'ilam kiLaiyA,
  n'ANi n'inROL n'ilai kaNTu, yAnum
  pENinen allenO makizn'a! vAnattu
  aNagku arug kaTavuL annOL n'in
  makan tAy Atal puraivatu Agku enavE?
  parattaiyar cEriyininRum van'ta talaimakan, 'yAraiyum aRiyEn' enRARkut talaimakaL colliyatu. - cAkalAcanAr

  17. pAlai
  vaLam kezu tiru n'akarp pan'tu ciRitu eRiyinum,
  iLan' tuNai AyamoTu kazagku uTan ATinum,
  'uyagkinRu, annai! en mey' enRu acaii,
  mayagku viyar poRitta n'utalaL, taNNena,
  5
  muyagkinaL vatiyummannE! iniyE,
  toTi mAN cuRRamum emmum uLLAL,
  n'eTu mozit tan'tai arug kaTi n'Ivi,
  n'otumalALan n'ejcu aRap peRRa en
  ciRu mutukkuRaivi cilampu Ar cIRaTi
  10
  vallakol, cellat tAmE kallena
  Ur ezun'tanna uru kezu celavin,
  n'Ir il attattu Ar iTai, maTutta,
  koTug kOl umaNar, pakaTu tezi teL viLi
  n'eTum perug kunRattu imiz koLa iyampum,
  15
  kaTug katir tirukiya, vEy payil, piRagkal,
  perug kaLiRu urijciya maN arai yAattu
  aruj curak kavalaiya atar paTu marugkin,
  n'IL arai ilavattu Uz kazi pal malar,
  vizavut talaikkoNTa paza viRal mUtUr,
  20
  n'ey umiz cuTarin kAl porac cilki,
  vaikuRu mInin tOnRum
  mai paTu mA malai vilagkiya curanE?
  makaTpOkkiya cevilittAy colliyatu. - kayamanAr

  18. kuRijci
  n'Ir n'iRam karappa, UzuRupu utirn'tu,
  pUmalar kajaliya kaTu varaR kAn yARRu,
  karAam tujcum kal uyar maRi cuzi,
  marAa yAnai matam tapa oRRi,
  5
  urAa Irkkum uTkuvaru n'Ittam
  kaTugkaN panRiyin n'aTugkAtu tuNin'tu,
  n'Ama arun' tuRaip pErtan'tu, yAmattu
  Igkum varupavO? Ogkal veRpa!
  oru n'AL vizumam uRinum, vazi n'AL,
  10
  vAzkuvaL allaL, en tOzi; yAvatum
  URu il vazikaLum payila vazagkun'ar
  n'ITu inRu Aka izukkuvar; atanAl,
  ulamaral varuttam uRutum; em paTappaik
  koTun' tEn izaitta kOTu uyar n'eTu varai,
  15
  pazam tUgku n'aLippin kAn'taL am potumpil,
  pakal n'I varinum puNarkuvai akal malai
  vAgku amaik kaN iTai kaTuppa, yAy
  OmpinaL eTutta, taTa men tOLE.
  tOzi iravu varuvAnaip pakal vA enRatu. - kapilar

  19. pAlai
  anRu avaN ozin'tanRum ilaiyE; van'tu n'ani
  varun'tinai vAzi, en n'ejcE! parun'tu irun'tu
  uyA viLi payiRRum, yA uyar, n'anan'talai,
  uruL tuTi makuLiyin poruL terin'tu icaikkum
  5
  kaTug kuraR kuTijaiya n'eTum perug kunRam,
  emmoTu iRattalumcellAy; pin n'inRu,
  oziyac cUzn'tanaiAyin, tavirAtu,
  cel ini; ciRakka, n'in uLLam! vallE
  maRaval Ompumati, emmE n'aRavin
  10
  cEyitaz anaiya Aki, kuvaLai
  mA itaz puraiyum malir koL Ir imai,
  uLLakam kanala uLLutoRu ulaRi,
  pazagkaN koNTa, kalizn'tu vIz, avir aRal
  veyya ukutara, verIi, paiyena,
  15
  cil vaLai corin'ta mel iRai munkai
  pU vI koTiyin pullenap pOki,
  aTarcey Ay akal cuTar tuNai Aka,
  iyagkAtu vatin'ta n'am kAtali
  uyagku cAy ciRupuRam muyagkiya pinnE!
  n'ejcinAR poruL valikkappaTTup pirin'ta talaimakan, talaimakaL n'alan n'ayan'tu uLLiya n'ejcinaik kazaRiyatu. - porun'til iLagkIranAr

  20. n'eytal
  perun'Ir azuvattu en'tai tan'ta
  kozu mIn uNagkaR paTu puL Oppi,
  ekkarp punnai in n'izal acaii,
  cekkar jeNTin kuNTu aLai keNTi,
  5
  jAzal Ogku cinait toTutta koTug kazit
  tAzai vIz kayiRRu Ucal tUgki,
  koNTal iTu maNal kuravai munaiyin
  veN talaip puNari AyamoTu ATi,
  maNip pUm pain' tazai taii, aNittakap
  10
  pal pUg kAnal alkinam varutal
  kavvai n'al aNagku uRRa, iv Ur,
  koTitu aRi peNTir coRkoNTu, annai
  kaTi koNTanaLE tOzi! 'perun'tuRai,
  ellaiyum iravum ennAtu, kallena
  15
  valavan Ayn'ta vaN pari
  n'ilavu maNal koTkum Or tEr uNTu' enavE.
  pakaRkuRi van'ta talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi talaimakaTkuc colluvALAy, talaimakan kETpac colliyatu. - ulOccanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:16:44(இந்திய நேரம்)