தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Vayalai-vayalai

 • vayalai

  97. pAlai
  'kaLLi am kATTa puLLi am poRik kalai
  vaRan uRal am kOTu utira, valam kaTan'tu,
  pulavup puli tuRan'ta kalavuk kazi kaTu muTai,
  iravuk kuRumpu alaRa n'URi, n'irai pakuttu,
  5
  irug kal muTukkart tiRRi keNTum
  kolai vil ATavar pOla, palavuTan
  perun' talai eruvaiyoTu parun'tu van'tu iRukkum
  aruj curam iRan'ta koTiyOrkku alkalum,
  irug kazai iRumpin Ayn'tu koNTu aRutta
  10
  n'uNagku kaN ciRu kOl vaNagkuiRai makaLiroTu
  akavun'arp puran'ta anpin, kazal toTi,
  n'aRavu makiz irukkai, n'annan vENmAn
  vayalai vEli viyalUr anna, n'in
  alarmulai Akam pulampa, pala n'inain'tu,
  15
  Azal' enRi tOzi! yAza en
  kaN pani n'iRuttal eLitO kuravu malarn'tu,
  aRciram n'Igkiya arum pata vEnil
  aRal avir vAr maNal akalyARRu aTaikarai,
  tuRai aNi marutamoTu ikal koLa Ogki,
  20
  kaliz taLir aNin'ta iruj cinai mAattu
  iNar tatai putup pU n'iraitta pogkar,
  pukai purai am majcu Ura,
  n'ukar kuyil akavum kural kETpOrkkE?
  vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

  176. marutam
  kaTal kaNTanna kaN akan parappin
  n'ilam paka vIzn'ta vEr mutir kizagkin
  kazai kaNTanna tUmpuTait tiraL kAl,
  kaLiRRuc cevi anna pAcaTai marugkil,
  5
  kazu n'ivan'tanna kozu mukai iTai iTai
  muRuval mukattin pal malar tayagka,
  pUtta tAmaraip puL imiz pazanattu,
  vEppu n'anai anna n'eTug kaN n'IrjeNTu
  irai tEr veN kuruku ajci, ayalatu
  10
  olitta pakanRai iruj cERRu aLLal,
  titalaiyin varippa OTi, virain'tu tan
  n'Ir mali maN aLaic ceRiyum Ura!
  manai n'aku vayalai maran ivar kozug koTi
  ari malar AmpaloTu Artazai taii,
  15
  vizavu ATu makaLiroTu tazUu aNip polin'tu,
  malar Er uNkaN mAN izai munkaik
  kuRun' toTi tuTakkiya n'eTun' toTar viTuttatu
  uTanRanaL pOlum, n'in kAtali? em pOl
  pul uLaik kuTumip putalvaR payan'tu,
  20
  n'elluTai n'eTu n'akar n'in inRu uRaiya,
  enna kaTattaLO, maRRE? tan mukattu
  ezutu ezil citaiya azutanaL Egki,
  aTittena urutta tittip pal Uz
  n'oTittenac civan'ta mel viral tirukupu,
  25
  kUrn'unai mazukiya eyiRRaL
  Ur muzutum n'uvalum n'iR kANiya cenmE.
  tOzi talaimakanai vAyil maRuttatu. marutam- pATiya iLagkaTugkO

  189. pAlai
  pacum pazap palavin kAnam vempi,
  vicumpu kaN aziya, vEnil n'ITi,
  kayam kaN aRRa kal Ogku vaippin
  n'ARu uyir maTap piTi tazaii, vERu n'ATTu
  5
  vizavup paTar maLLarin muzavu eTuttu uyari,
  kaLiRu atarppaTutta kal uyar kavAan
  vev varai attam cuTTi, paiyena,
  vayalai am piNaiyal vArn'ta kavarvuRa,
  titalai alkul kuRumakaL avanoTu
  10
  cenRu piRaL Akiya aLavai, enRum
  paTar mali evvamoTu mAtiram tuzaii,
  manai maruNTu irun'ta enninum, n'anai makiz
  n'annarALar kUTu koL in iyam
  tEr Ur teruvil tatumpum
  15
  Ur izan'tanRu, tan vIzvu uRu poruLE.
  makaT pOkkiya cevili colliyatu. - kayamanAr

  259. pAlai
  vElum viLagkina; iLaiyarum iyanRanar;
  tArum taiyina; tazaiyum toTuttana;
  n'ilam n'Ir aRRa vemmai n'Igkap
  peyal n'Ir talaii, ulavai ilai n'Ittuk
  5
  kuRu muRi InRana, maranE; n'aRu malar
  vEyn'tana pOlat tOnRi, pala uTan
  tEm paTap potuLina pozilE; kAnamum,
  n'ani n'anRu Akiya pani n'Igku vazi n'AL,
  pAl enap parattarum n'ilavin mAlaip
  10
  pOtu van'tanRu, tUtE; n'Iyum
  kalagkA manattai Aki, en col
  n'ayan'tanai koNmO n'ejcu amar takuvi!
  teRRi ulaRinum, vayalai vATinum,
  n'occi men cinai vaNar kural cAyinum,
  15
  n'inninum maTavaL n'ani n'in n'ayan'ta
  annai allal tAgki, n'in aiyar
  puli maruL cemmal n'Okki,
  valiyAy innum; tOykam, n'in mulaiyE!
  uTanpOkku n'Ern'ta tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - kayamanAr

  275. pAlai
  Ogku n'ilait tAzi malkac cArtti,
  kuTai aTai n'Irin maTaiyinaL eTutta
  pan'tar vayalai, pan'tu eRin'tu ATi,
  iLamait takaimaiyai vaLa manaik kizatti!
  5
  'pitirvai n'Irai veN n'IRu Aka' ena,
  yAm taR kazaRug kAlai, tAn tan
  mazalai in col, kazaRal inRi,
  in uyir kalappak kURi, n'annutal
  peruj cORRu illattu orugku ivaN irAaL,
  10
  EtilALan kAtal n'ampi,
  tiraL arai iruppait toLLai vAn pUk
  kuruLai eNkin irug kiLai kavarum
  vem malai aruj curam, n'am ivaN oziya,
  iru n'ilan uyirkkum innAk kAnam,
  15
  n'erun'aip pOkiya peru maTat takuvi
  aitu akal alkul tazai aNik kUTTum
  kUzai n'occik kIzatu, en makaL
  cem puTaic ciRu viral varitta
  vaNTalum kANTirO, kaN uTaiyIrE?
  makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kayamanAr

  383. pAlai
  taR puran'tu eTutta eR tuRan'tu uLLAL,
  Urum cEriyum OrAgku alar eza,
  kATum kAnamum avanoTu tuNin'tu,
  n'ATum tEyamum n'ani pala iRan'ta
  5
  ciRu vankaNNikku Er tERuvar ena,
  vATinai vAziyO, vayalai! n'ALtoRum,
  pal kiLaik koTik kompu alamara malarn'ta
  alkultalaik kUTTu am kuzai utaviya,
  vinai amai varal n'Ir vizut toTi tattak
  10
  kamajcUl peru n'iRai tayagka mukan'tu koNTu,
  Ay maTak kaNNaL tAy mukam n'Okki,
  pey cilampu olippap peyarvanaL, vaikalum,
  Ara n'Ir UTTip purappOr
  yAr maRRup peRukuvai? aLiyai n'IyE!
  makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kayamanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:10:28(இந்திய நேரம்)