தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Kazutai(attiri)-kazutai(attiri)

 • kazutai(attiri)

  89. pAlai
  teRu katir jAyiRu n'aTu n'inRu kAytalin,
  uRu peyal vaRan'ta OTu tEr n'anan' talai,
  uruttu ezu kurala kuTijaic cEval,
  pul cAy viTarakam pulampa, varaiya
  5
  kal eRi icaiyin iraTTum AgkaN,
  ciLvITu kaRagkum ciRiilai vElattu
  UzuRu viLain'eRRu utira, kAziyar
  kavvaip parappin vev uvarppu oziya,
  kaLari paran'ta kal n'eTu marugkin,
  10
  viLar Un tinRa vIgkucilai maRavar
  mai paTu tiN tOL malira vATTi,
  poRai mali kazutai n'eTu n'irai tazIiya
  tirun'tu vAL vayavar arun' talai tumitta
  paTu pulAk kamazum jATpil, tuTi ikuttu,
  15
  arug kalam teRutta perum pukal valattar,
  vil kezu kuRumpil kOL muRai pakukkum
  kollai irum punam n'eTiya ennAtu,
  mellen cEvaTi meliya Eka
  vallun'aLkollO tAnE tEm peytu
  20
  aLavuRu tIm pAl alaippavum uNNAL,
  iTu maNaR pan'taruL iyalum,
  n'eTu men paNait tOL, mAayOLE?
  makaTpOkkiya cevilittAy colliyatu. - maturaikkAjcip pulavar

  120. n'eytal
  n'eTu vEL mArpin Aram pOla,
  cev vAy vAnam tINTi, mIn arun'tum
  paig kAR kokkinam n'irai paRai ukappa,
  ellai paippayak kazippi, kuTavayin
  5
  kal cErn'tanRE, pal katir jAyiRu
  matar ezil mazaik kaN kaluza, ivaLE
  peru n'AN aNin'ta ciRu men cAyal
  mAN n'alam citaiya Egki, AnAtu,
  azal toTagkinaLE peruma! atanAl
  10
  kazic cuRA eRin'ta puN tAL attiri
  n'eTu n'Ir irug kazip pari melin'tu, acaii,
  val vil iLaiyaroTu ellic cellAtu,
  cErn'tanai celinE citaikuvatu uNTO
  peNNai Ogkiya veN maNaR paTappai
  15
  anRil akavum AgkaN,
  ciRu kural n'eytal em perug kazi n'ATTE?
  tOzi, pakaRkuRikkaN talaimakanai iTattu uyttu van'tu, talaimakanai etirppaTTu n'inRu colliyatu. - n'akkIranAr

  207. pAlai
  aNagkuTai mun'n'Ir paran'ta ceRuvin
  uNagku tiRam peyarn'ta veN kal amiztam
  kuTa pula marugkin uymmAr, puL Orttup
  paTai amaittu ezun'ta peruj cey ATavar
  5
  n'iraip parap poRaiya n'araip puRak kazutaik
  kuRaik kuLampu utaitta kal piRaz iyavin,
  vej curam pOzn'ta, ajcuvaru kavalai,
  mijiRu Ar kaTAam karan'tu viTu kavuLa,
  veyil tina varun'tiya, n'ITu maruppu oruttal
  10
  piNar azi perug kai puraNTa kUval
  teN kaN uvarik kuRaik kuTa mukavai,
  aRanilALan tONTa, veytu uyirttu,
  piRain'utal viyarppa, uNTanaLkollO
  tEm kalan'tu aLaiiya tIm pAl En'tik
  15
  kUzai uLarn'tu mOzaimai kURavum,
  maRutta collaL Aki,
  veRutta uLLamoTu uNNAtOLE?
  makaT pOkkiya tAy colliyatu. - maturai ezuttALan cEn'tampUtanAr

  343. pAlai
  vAgku amai puraiyum vIgku iRaip paNait tOL,
  cil cuNagku aNin'ta, pal pUN, men mulai,
  n'al ezil, Akam pullutal n'ayan'tu,
  maram kOL umaN makan pErum parutip
  5
  pun talai citaitta van talai n'aTukal
  kaNNi vATiya maNNA marugkul,
  kUr uLi kuyinRa kOTu mAy ezuttu, av
  ARu cel vampalar vERu payam paTukkum
  kaN pori kavalaiya kAnattu AgkaN,
  10
  n'anan'talai yAattu am taLirp peruj cinai,
  il pOl n'Izal cel veyil ozimAr,
  n'eTuj cevik kazutaik kuRug kAl ERRaip
  puRam n'iRai paNTattup poRai acAak kaLain'ta
  peyar paTai koLLArkku uyavut tuNai Aki,
  15
  uyarn'ta ALvinai purin'tOy; peyarn'tu n'inRu
  uLLinai vAzi, en n'ejcE! kaLLin
  makizin makizn'ta ari matar mazaik kaN,
  cil mozip polin'ta tuvar vAy,
  pal mAN pEtaiyin pirin'ta n'IyE.
  talaimakan iTaic curattu mILak karutiya n'ejcinaik kazaRip pOyatu. -maturai marutan iLan'AkanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:22:46(இந்திய நேரம்)