தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Amai

 • Amai

  117. pAlai
  mauvaloTu malarn'ta mAk kural n'occiyum,
  av vari alkul Ayamum, uLLAL,
  Etilan poymmozi n'ampi, Er vinai
  vaLam kezu tiru n'akar pulampap pOki,
  5
  veruvaru kavalai AgkaN, aruLvara,
  karug kAl Omai ERi, veN talaip
  parun'tu peTai payirum pAz n'ATTu AgkaN,
  polan'toTi teLirppa vIci; cEvaTic
  cilampu n'aka iyalic cenRa en makaTkE
  10
  cAn'tu uLar vaNar kural vAri, vakaivakuttu;
  yAn pOtu tuNaippa, takaram maNNAL,
  tan Oranna takai veg kAtalan
  veRi kamaz pal malar punaiyap pinnuviTa,
  ciRupuRam putaiya n'eRipu tAzn'tanakol
  15
  n'eTug kAl mAattu UzuRu veN pazam
  koTun' tAL yAmai pArppoTu kavarum
  poykai cUzn'ta, poyyA yANar,
  vANan ciRukuTi vaTAatu
  tIm n'Irk kAnyARRu avir aRal pOnRE?
  makaT pOkkiya cevilittAy colliyatu. - .........

  160. n'eytal
  oTugku Ir Oti n'inakkum aRRO?
  n'aTugkinRu, aLittu, en n'iRai il n'ejcam.
  aTumpu koTi citaiya vAgki, koTug kazik
  kuppai veN maNaR pakkam cErtti,
  5
  n'iRaic cUl yAmai maRaittu InRu, putaitta
  kOTTu vaTTu uruvin pulavu n'ARu muTTai
  pArppu iTan Akum aLavai, pakuvAyk
  kaNavan Ompum kAnal am cErppan:
  muL uRin ciRattal ajci, mella
  10
  vAvu uTaimaiyin vaLpin kATTi,
  Et tozil n'avinRa ezil n'aTaip puravi
  cezu n'Irt taN kazi n'In'talin, Azi
  n'utimukam kuRain'ta poti mukiz n'eytal,
  pAmpu uyar talaiyin, cAmpuvana n'ivappa,
  15
  ira van'tanRAl tiN tEr; karavAtu
  ollena olikkum iLaiyaroTu val vAy
  aravac cIRUr kANa,
  pakal van'tanRAl, pAypari ciRan'tE.
  tOzi varaivu malin'tu colliyatu. kumuzijAzalAr n'appacalaiyAr

  256. marutam
  piNagku aril vaLLai n'ITu ilaip potumpila
  maTi tuyil munaiiya vaL ukir yAmai
  n'oTi viTu kallin pOki, akantuRaip
  pakuvAy n'iRaiya, n'ugkin kaLLin
  5
  n'ukarvAr arun'tu makizpu iyagku n'aTaiyoTu
  tIm perum pazanam uzakki, ayalatu
  Ampal mel aTai oTugkum Ura!
  poyyAl; aRiven, n'in mAyam. atuvE
  kaiyakappaTTamai aRiyAy; n'erun'ai
  10
  mai ezil uNkaN maTan'taiyoTu vaiyai
  Er taru putup punal uritinin n'ukarn'tu,
  parattai Ayam karappavum, ollAtu
  kavvai AkinRAl, peritE; kANtakat
  tol pukaz n'iRain'ta pal pUg kazani,
  15
  karumpu amal paTappai, perum peyark kaLLUr,
  tiru n'utaR kuRumakaL aNi n'alam vavviya
  aRanilALan,'aRiyEn' enRa
  tiRan il vej cUL aRi kari kaTAay,
  muRi Ar perug kiLai ceRiyap paRRi,
  20
  n'IRu talaippeyta jAnRai,
  vIRu cAl avaiyattu Arppinum peritE.
  tOzi talaimakaRku vAyil maRuttatu. - maturait tamizk kUttanAr kaTuvan maLLanAr

  306. marutam
  perum peyar makizn'a! pENAtu akanmO!
  paran'ta poykaip pirampoTu n'ITiya
  muT kompu Igkait tuyt talaip putu vI
  InRa mAttin iLan' taLir varuTa,
  5
  vAr kuruku uRagkum n'Ir cUz vaLa vayal
  kazanik karumpin cAyp puRam Urn'tu,
  pazana yAmai pacu veyil koLLum
  n'elluTai maRukin n'annar Ura!
  ituvO maRRu n'in cemmal? mANTa
  10
  mati Er oL n'utal vayagku izai orutti
  ikazn'ta collum colli, civan'ta
  Ay itaz mazaik kaN n'Oy uRa n'Okki,
  taN n'aRug kamaz tAr parIiyinaL, n'ummoTu
  UTinaL ciRu tuni ceytu em
  15
  maNal mali maRukin iRan'ticinOLE.
  tOzi talaimakaRku vAyil maRuttatu - maturaik kUlavANikan cIttalaic cAttanAr

  356.marutam
  mEl tuRaik koLIiya kazAlin kIzt tuRai
  uku vAr arun'ta, paku vAy yAmai
  kampuL iyavan Aka, vici piNit
  teN kaN kiNaiyin piRazum Uran
  5
  iTai n'eTun' teruvil katumenak kaNTu, en
  poR toTi munkai paRRinanAka,
  'annAy!' enRanen; avan kai viTTananE,
  tol n'acai cAlAmai, n'annan paRampil
  ciRukArOTan payinoTu cErttiya
  10
  kaR pOl n'AvinEnAki, maRRu atu
  ceppalen mannAl, yAykkE; n'al tErk
  kaTum pakaTTu yAnaic cOzar marukan
  n'eTug katir n'ellin vallam kizavOn
  n'allaTi uLLAnAkavum, ollAr
  15
  katavam muyaRalum muyalpa; atAanRu,
  oli pal kUn'tal n'amvayin aruLAtu,
  konRanan Ayinum kolai pazutu anRE
  aruvi Ampal kalitta muntuRai
  n'annan Aay pirampu anna
  20
  min Ir Oti! ennai, n'in kuRippE?
  pinninRa talaimakaRkuk kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaLaik kuRai n'ayappak kURiyatu.-paraNar

  361. pAlai
  'tU malart tAmaraip pUvin am kaN,
  mA itazk kuvaLai malar piNaittanna,
  tiru mukattu alamarum peru matar mazaik kaN,
  aNi vaLai munkai, Ay itaz maTan'tai
  5
  vAr mulai muRRattu n'Ul iTai vilagkinum,
  kavavup pulan'tu uRaiyum kazi perug kAmattu
  inpuRu n'ukarcciyin ciRan'tatu onRu il' ena
  anpAl mozin'ta en mozi koLLAy,
  poruL purivuNTa maruLi n'ejcE!
  10
  kariyAp pUvin periyOr Ara,
  azal ezu tittiyam aTutta yAmai
  n'izaluTai n'eTug kayam pukal vETTAagku,
  uLLutal Ompumati, ini n'I, muL eyiRRu,
  cil mozi, arivai tOLE pal malai
  15
  vev aRai marugkin viyan curam,
  evvam kUra, iRan'tanam, yAmE.
  poruLvayiR pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:21:54(இந்திய நேரம்)