தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

181-190

 • 181-190

  181. pAlai
  tun arug kAnamum tuNital ARRAy,
  pin n'inRu peyarac cUzn'tanaiAyin,
  en n'ilai uraimO n'ejcE! onnAr
  Ompu araN kaTan'ta vIgku perun' tAnai
  5
  aTu pOr mijili ceru vEl kaTaii,
  muruku uRaz munpoTu porutu kaLam civappa,
  Aay eyinan vIzn'tena, jAyiRRu
  oN katir uruppam putaiya OrAgku
  vampap puLLin kampalaip perun' tOTu
  10
  vicumpiTai tUra ATi, mocin'tu uTan,
  pU viri akan tuRaik kaNai vicaik kaTu n'Irk
  kAvirip pEr yARRu ayir koNTu INTi,
  ekkar iTTa kuppai veN maNal
  vaippin yANar vaLam kezu vEn'tar
  15
  jAlam n'ARum n'alam kezu n'al icai,
  n'An maRai mutu n'Ul mukkaT celvan,
  AlamuRRam kavin peRat taiiya
  poykai cUzn'ta pozil manai makaLir
  kaicey pAvait tuRaikkaN iRukkum
  20
  makara n'eRRi vAn tOy puricaic
  cikaram tOnRAc cEN uyar n'al il
  pukAar n'al n'ATTatuvE pakAar
  paNTam n'ARum vaNTu aTar aimpAl,
  paNait takait taTaiiya kANpu in men tOL,
  25
  aNagkucAl, arivai irun'ta
  maNam kamaz maRukin maNaR perug kunRE.
  iTaic curattu oziyak karutiya n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

  182. kuRijci
  pUg kaN vEgkaip pon iNar milain'tu,
  vAgku amai n'On cilai eruttattu irIi,
  tIm pazap palavin cuLai viLai tERal
  vILai ampin iLaiyaroTu mAn'ti,
  5
  OTTu iyal pizaiyA vaya n'Ay piRpaTa,
  vETTam pOkiya kuRavan kATTa
  kuLavit taN putal kurutiyoTu tuyal vara,
  muLavumAt tolaiccum kunRa n'ATa!
  aravu eRi urumOTu onRik kAl vIzttu
  10
  uravu mazai pozin'ta pAnAT kagkul,
  taniyai van'ta ARu n'inain'tu, alkalum,
  paniyoTu kaluzum ivaL kaNNE; atanAl,
  kaTum pakal varutal vENTum teyya
  atir kural mutu kalai kaRi muRi munaii,
  15
  uyarcimai n'eTug kOTTu ukaLa, ukka
  kamaz itaz alari tAay vElan
  veRi ayar viyan kaLam kaTukkum
  peru varai n'aNNiya cAralAnE.
  tOzi irA varuvAnaip 'pakal vA' enRatu. - kapilar

  183. pAlai
  'kuvaLai uNkaN kaluzavum, tirun'tizait
  titalai alkul av vari vATavum,
  attam Ar azuvam n'at tuRan'tu aruLAr
  cenRu cEN iTaiyar Ayinum, n'anRum
  5
  n'ITalar' enRi tOzi! pATu AnRu
  panit tuRaip perug kaTal iRan'tu, n'Ir paruki,
  kuvavut tirai arun'tu koLLaiya kuTakku Erpu,
  vayavup piTi inattin vayinvayin tOnRi,
  irug kiLaik koNmU orugkuTan tuvanRi,
  10
  kAlai van'tanRAl kArE mAlaik
  kuLir koL piTavin kUr mukai alari
  vaNTu vAy tiRakkum taNTA n'ARRam
  kUtir aRcirattu Utai tURRa,
  pani alaik kalagkiya n'ejcamoTu
  15
  varun'tuvam allamO, pirin'ticinOr tiRattE?
  talaimakan kuRitta paruva varavu kaNTu, talaimakaL tOzikkuc colliyatu. -karuvUrk kaligkattAr

  184. mullai
  kaTavuT kaRpoTu kuTikku viLakku Akiya
  putalvaR payan'ta pukaz miku ciRappin
  n'annarATTikku anRiyum, enakkum
  initu AkinRAl; ciRakka, n'in AyuL!
  5
  arun' tozil muTitta cemmal uLLamoTu
  curumpu imir malara kAnam piRpaTa,
  veN piTavu avizn'ta vI kamaz puRavil
  kuNTaik kOTTa kuRu muL kaLLip
  pun talai putaitta kozug koTi mullai
  10
  Ar kazal putup pU uyirppin n'Ikki,
  teL aRal parukiya tirimaruppu eziR kalai
  puLLi am piNaiyoTu vatiyum AgkaN,
  kOTuTaik kaiyar, tuLar eRi vinaijar,
  ariyal Arkaiyar, viLaimakiz tUgka,
  15
  celkatir mazukiya uruva jAyiRRuc
  cekkar vAnam cenRa pozutil,
  kaR pAl aruviyin olikkum n'al tErt
  tAr maNi pala uTan iyampa
  cIr miku kurucil! n'I van'tu n'inRatuvE.
  talaimakan vinaivayiR pirin'tu van'tu eytiya iTattu, tOzi pullu makizvu uraittatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  185. pAlai
  el vaLai jekizac cAay, Ayizai
  n'al eziR paNait tOL irug kavin aziya,
  perug kaiyaRRa n'ejcamoTu n'at tuRan'tu,
  irumpin in uyir uTaiyOr pOla,
  5
  valittu vallinar, kAtalar; vATal
  oli kazai n'ivan'ta n'elluTai n'eTu vetir
  kali koL maLLar vil vicaiyin uTaiya,
  paitu aRa vempiya kal poru parappin
  vEnil attattu AgkaN, vAn ulan'tu
  10
  aruvi AnRa uyarcimai marugkil,
  peru vizA viLakkam pOla, pala uTan
  ilai ila malarn'ta ilavamoTu
  n'ilai uyar piRagkal malai iRan'tOrE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - pAlaipATiya perugkaTugkO

  186. marutam
  vAnam vENTA vaRan il vAzkkai
  n'On jAN vinaijar kOL aRin'tu Irkkum
  mIn mutir ilajcik kalitta tAmarai
  n'Irmicai n'ivan'ta n'eTun' tAL akal ilai
  5
  irug kayam tuLagka, kAl uRutoRum
  perug kaLiRRuc ceviyin alaikkum UranoTu
  ezun'ta kauvaiyO peritE; n'aTpE,
  kozug kOl vEzattup puNai tuNaiyAkap
  punal ATu kENmai anaittE; avanE,
  10
  oN toTi makaLir paNTai yAz pATa,
  Irn' taN muzavin eRikuNil vitirppa,
  taN n'aRuj cAn'tam kamazum tOL maNan'tu,
  innum piRaL vayinAnE; manaiyOL
  emmoTu pulakkum enpa; ven vEl,
  15
  mAri ampin, mazaittOR pazaiyan
  kAviri vaippin pOor anna, en
  ceRivaLai uTaittalO ilenE; uritinin
  yAm tan pakaiyEm allEm; cErn'tOr
  tiru n'utal pacappa n'Igkum
  20
  kozun'anum cAlum, tan uTan uRai pakaiyE.
  talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpa, illiTaip parattai colli n'erugkiyatu. -paraNar

  187. pAlai
  tOL pulampu akalat tujci, n'ammoTu
  n'AL pala n'ITiya karan'tu uRai puNarcci
  n'AN uTaimaiyin n'Igki, cEy n'ATTu
  arum poruL valitta n'ejcamoTu Eki,
  5
  n'am uyarvu uLLinar kAtalar kaRuttOr
  tem munai citaitta, kaTum parip puravi,
  vAr kazaR polin'ta vankaN mazavar
  pUn' toTai vizavin talai n'AL anna,
  taru maNal jemiriya tiru n'akar muRRam
  10
  pulampuRumkollO tOzi! cEN Ogku
  alan'talai jemaiyattu AL il AgkaN,
  kal cErpu irun'ta cil kuTip pAkkattu,
  el virun'tu ayara, Emattu alki,
  manai uRai kOzi aNal tAzpu anna
  15
  kavai oN taLira karugkAl yAattu
  vEnil veRpin kAnam kAya,
  munai ezun'tu OTiya keTu n'ATTu Ar iTai,
  panai veLiRu arun'tu paig kaN yAnai
  oN cuTar mutirA iLag katir amaiyattu,
  20
  kaNpaTu pAyal kai oTugku acai n'ilai
  vAL vAyc cuRavin panit tuRai n'In'ti,
  n'AL vETTu ezun'ta n'ayan il paratavar
  vaiku kaTal ampiyin tOnRum
  mai paTu mA malai vilagkiya curanE?
  pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu; talaimakan pirivinkaN talaimakaTkut tOzi colliyatUum Am. - mAmUlanAr

  188. kuRijci
  perug kaTal mukan'ta irug kiLaik koNmU!
  iruNTu uyar vicumpin valan Erpu vaLaii,
  pOrppu uRu muracin iragki, muRai purin'tu
  aRan n'eRi pizaiyAt tiRan aRi mannar
  5
  aruj camattu etirn'ta peruj cey ATavar
  kazittu eRi vALin, n'aLippana viLagkum
  minnuTaik karuviyai Aki, n'ALum
  konnE ceytiyO, aravam? pon ena
  malarn'ta vEgkai mali toTar aTaicci,
  10
  polin'ta AyamoTu kANtaka iyali,
  tazalai vAgkiyum, taTTai Oppiyum,
  azal Er ceyalai am tazai acaiiyum,
  kuRamakaL kAkkum Enal
  puRamum tarutiyO? vAziya, mazaiyE!
  iravil ciRaippuRamAkat tOzi colliyatu. - vIrai veLiyan tittanAr

  189. pAlai
  pacum pazap palavin kAnam vempi,
  vicumpu kaN aziya, vEnil n'ITi,
  kayam kaN aRRa kal Ogku vaippin
  n'ARu uyir maTap piTi tazaii, vERu n'ATTu
  5
  vizavup paTar maLLarin muzavu eTuttu uyari,
  kaLiRu atarppaTutta kal uyar kavAan
  vev varai attam cuTTi, paiyena,
  vayalai am piNaiyal vArn'ta kavarvuRa,
  titalai alkul kuRumakaL avanoTu
  10
  cenRu piRaL Akiya aLavai, enRum
  paTar mali evvamoTu mAtiram tuzaii,
  manai maruNTu irun'ta enninum, n'anai makiz
  n'annarALar kUTu koL in iyam
  tEr Ur teruvil tatumpum
  15
  Ur izan'tanRu, tan vIzvu uRu poruLE.
  makaT pOkkiya cevili colliyatu. - kayamanAr

  190. n'eytal
  tirai uzan'tu acaiiya n'iraivaLai AyamoTu
  uppin kuppai ERi, el paTa,
  varu timil eNNum tuRaivanoTu, UrE
  oru tan koTumaiyin alar pATummE;
  5
  alamaral mazaik kaN amarn'tu n'OkkAL;
  alaiyal vAzi! vENTu, annai! uyarcimaip
  potumpil, punnaic cinai cErpu irun'ta
  vampa n'Arai iriya, oru n'AL,
  pogku varal UtaiyoTu puNari alaippavum,
  10
  uzaikkaTal vazagkalum uriyan; atantalai
  irug kazip pukAar porun'tat tAkki
  vayac cuRA eRin'tena, valavan azippa,
  ezil payam kunRiya ciRai azi tozila
  n'iraimaNip puravi virain'aTai tavira,
  15
  izumen kAnal vizu maNal acaii,
  Ayn'ta pariyan van'tu, ivaN
  mAnRa mAlaic cErn'tanRO ilanE!
  tOzi cevilittAykku aRattoTu n'inRatu. - ulOccanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:18:52(இந்திய நேரம்)