தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'ittilak KOvai-n'ittilak KOvai

 • n'ittilak kOvai

  301. pAlai
  'vaRan uRu ceyyin vATupu varun'ti,
  paTar mikap pirin'tOr uLLupu n'inaital
  ciRu n'ani AnRikam' enRi tOzi!
  n'alkun'ar ozitta kUlic cil patam
  5
  oTivai inRi OmpAtu uNTu,
  n'Ir vAz mutalai Avittanna
  Arai vEyn'ta aRai vAyc cakaTattu,
  Ur iHtu ennAar, tItu il vAzkkai,
  curamutal varuttam maramutal vITTi,
  10
  pATu in teN kiNai kaRagka, kANvara,
  kuvi iNar erukkin tatar pUg kaNNi
  ATUuc cennit takaippa, makaTUu,
  muLarit tIyin muzagku azal viLakkattuk
  kaLari Aviraik kiLar pUg kOtai,
  15
  vaNNa mArpin vana mulait tuyalvara,
  ceRi n'aTaip piTiyoTu kaLiRu puNarn'tennak
  kuRu n'eTun' tUmpoTu muzavup puNarn'tu icaippa,
  kAr vAn muzakkin n'Irmicait tevuTTum
  tErai oliyin mANa, cIr amaittu,
  20
  cil ari kaRagkum ciRu pal iyattoTu
  pal Ur peyarvanar ATi, ollena,
  talaip puNarttu acaitta pal tokaik kalap paiyar,
  irum pEr okkal kOTiyar iRan'ta
  pun talai manRam kANin, vazi n'AL,
  25
  azugkal mUtUrkku innAtAkum;
  atuvE maruvinam, mAlai; atanAl,
  kAtalar ceyta kAtal
  n'ITu inRu maRattal kUTumO, maRRE?
  piriviTai vERupaTTa talaimakaL vaRpuRuttum tOzikkuc colliyatu. - atiyan viNNattanAr

  302. kuRijci
  cilampil pOkiya cem muka vAzai
  alagkal am tOTu, acaivaLi uRutoRum,
  paLLi yAnaip parUup puRam taivarum
  n'al varai n'ATanoTu aruvi ATiyum,
  5
  pal itaz n'Ilam paTu cunaik kuRRum,
  n'aRu vI vEgkai ina vaNTu Arkkum
  veRi kamaz cOlai n'ayan'tu viLaiyATalum
  ariya pOlum kAtal am tOzi!
  irug kal aTukkattu ennaiyar uzuta
  10
  karumpu enak kaviniya perug kural Enal,
  kiLi paTa viLain'tamai aRin'tum,' celka' ena,
  n'am avaN viTun'aL pOlAL, kaimmikac
  cil cuNagku aNin'ta, ceRin'tu vIgku, iLa mulai,
  mel iyal olivarum katuppoTu,
  15
  pal kAl n'Okkum aRan il yAyE.
  pakalE ciRaippuRamAkat tOzi talaimakaTkuc colluvALAyc colliyatu.- maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

  303. pAlai
  iTai piRar aRital ajci, maRai karan'tu,
  pEey kaNTa kanavin, pal mAN
  n'uNNitin iyain'ta kAmam ven vEl,
  maRam miku tAnai, pacumpUN, poRaiyan
  5
  kAr pukanRu eTutta cUr pukal n'anan'talai
  mA irug kolli uccit tAay,
  tatain'tu cel aruviyin alar ezap pirin'tOr
  pulam kan'tAka iravalar celinE,
  varai purai kaLiRRoTu n'an kalan Iyum
  10
  urai cAl vaN pukazp pAri paRampin
  n'irai paRaik kurIiyinam kAlaip pOki,
  muTagku puRac cen'n'el tarIiyar, OrAgku
  irai tEr koTpin Aki, pozutu paTap
  paTar koL mAlaip paTartan'tAgku,
  15
  varuvar enRu uNarn'ta, maTam kezu, n'ejcam!
  aiyam teLiyarO, n'IyE; pala uTan
  vaRal maram porun'tiya ciLvITu, umaNar
  kaNa n'irai maNiyin, Arkkum curan iRan'tu,
  azi n'Ir mIn peyarn'tAgku, avar
  20
  vazi n'aTaic cERal valitticin, yAnE.
  talaimakan pirivinkaN vETkai mItUrn'ta talaimakaL tan n'ejciRkuc colliyatu. - auvaiyAr

  304. mullai
  iru vicumpu ivarn'ta karuvi mA mazai,
  n'Ir ceRi n'ugkin kaN citarn'tavai pOl,
  cUr panippanna taN varal AliyoTu
  parUup peyal azi tuLi talaii, vAn n'avinRu,
  5
  kurUut tuLi pozin'ta perum pular vaikaRai,
  ceytu viTTanna cen' n'ila marugkil,
  ceRittu n'iRuttanna teL aRal paruki,
  ciRu maRi tazIiya teRin'aTai maTap piNai,
  valam tiri maruppin aNNal iralaiyoTu,
  10
  alagku cinaik kurun'tin alku n'izal vatiya,
  curumpu imirpu Uta, piTavut taLai aviza,
  arum poRi majjai Ala, vari maNal
  maNi miTai pavaLam pOla, aNi mikak
  kAyAj cemmal tAay, pala uTan
  15
  Iyal mUtAy Irm puRam varippa,
  pulan aNi koNTa kAr etir kAlai,
  'En'tu kOTTu yAnai vEn'tan pAcaRai
  vinaiyoTu vERu pulattu alki, n'anRum
  aRavar allar, n'am aruLAtOr' ena,
  20
  n'am n'Oy tanvayin aRiyAL,
  em n'on'tu pulakkumkol, mAayOLE?
  pAcaRaikkaN talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - iTaikkATanAr

  305. pAlai
  pakalinum akalAtAki, yAmam
  taval il n'IttamoTu aiyenak kaziya,
  taLi mazai pozin'ta taN varal vATaiyoTu
  pani mIkkUrum paital pAnAL,
  5
  pal paTai n'ivan'ta vaRumai il cEkkai,
  parukuvanna kAtaloTu tiruki,
  mey pukuvanna kai kavar muyakkattu,
  Or uyir mAkkaLum pulampuvarmAtO;
  aruLilALar poruLvayin akala,
  10
  evvam tAgkiya iTumpai n'ejcattu
  yAn evan uLenO tOzi! tAnE
  parAraip peNNaic cEkkum, kUrvAy,
  oru tani anRil uyavuk kural kaTaiiya,
  uLLE kanalum uLLam mellenak
  15
  kanai eri piRappa Utum
  n'inaiyA mAkkaL tIm kuzal kETTE?
  pirivu uNarttappaTTa tOzikkut talaimakaL colliyatu; talaimakan pirivinkaN tOzi talaimakaTkuc colliyatUum Am. - vaTama vaNNakkan pEricAttanAr

  306. marutam
  perum peyar makizn'a! pENAtu akanmO!
  paran'ta poykaip pirampoTu n'ITiya
  muT kompu Igkait tuyt talaip putu vI
  InRa mAttin iLan' taLir varuTa,
  5
  vAr kuruku uRagkum n'Ir cUz vaLa vayal
  kazanik karumpin cAyp puRam Urn'tu,
  pazana yAmai pacu veyil koLLum
  n'elluTai maRukin n'annar Ura!
  ituvO maRRu n'in cemmal? mANTa
  10
  mati Er oL n'utal vayagku izai orutti
  ikazn'ta collum colli, civan'ta
  Ay itaz mazaik kaN n'Oy uRa n'Okki,
  taN n'aRug kamaz tAr parIiyinaL, n'ummoTu
  UTinaL ciRu tuni ceytu em
  15
  maNal mali maRukin iRan'ticinOLE.
  tOzi talaimakaRku vAyil maRuttatu - maturaik kUlavANikan cIttalaic cAttanAr

  307. pAlai
  'ciRu n'utal pacan'tu, perun' tOL cAay,
  akal ezil alkul av vari vATa,
  pakalum kagkulum mayagki, paiyena,
  peyal uRu malarin kaN pani vAra,
  5
  Igku ivaL uzakkum' ennAtu, vinai n'ayan'tu,
  n'Igkal ollumO aiya! vEgkai
  aTu muraN tolaitta n'eTu n'al yAnai
  maiyal am kaTAam cerukki, matam ciRan'tu,
  iyagkun'arc cekukkum ey paTu n'anan'talai,
  10
  perug kai eNkinam kurumpi tErum
  puRRuTaic cuvara putal ivar potiyil,
  kaTavuL pOkiya karun' tAT kan'tattu
  uTan uRai pazamaiyin tuRattalcellAtu,
  irum puRAp peTaiyoTu payirum
  15
  perug kal vaippin malaimutal ARE?
  pirivu uNarttappaTTa tOzi talaimakanaic celavu vilakkiyatu. -maturai Izattup pUtan tEvanAr

  308. kuRijci
  uzuvaiyoTu uzan'ta uyagku n'aTai oruttal
  n'eTu vakir vizup puN kazAa, kagkul
  Ali azi tuLi pozin'ta vaikaRai,
  vAl veL aruvip punal malin'tu ozukalin,
  5
  ilagku malai putaiya veN mazai kavaii,
  kalam cuTu pukaiyin tOnRum n'ATa!
  iravin varutal evanO? pakal varin,
  tolaiyA vElin vaN makiz en'tai
  kaLiRu aNan'tu eytAk kal mukai itaNattu,
  10
  ciRu tinaip paTu kiLi emmoTu Oppi,
  mallal aRaiya malir cunaik kuvaLait
  tEm pAy oN pU n'aRum pala aTaicciya
  kUn'tal mel aNait tujci, pozutu paTa,
  kAvalark karan'tu, kaTi punam tuzaiiya
  15
  perug kaLiRRu oruttalin, peyarkuvai,
  karug kOR kuRijci, n'um uRaivu in, UrkkE.
  iravu varuvAnaip 'pakal varuka' enRatu. - picirAn'taiyAr

  309. pAlai
  vaya vAL eRin'tu, villin n'Ikki,
  payam n'irai tazIiya kaTugkaN mazavar,
  ampu cEN paTuttu vanpulattu uyttena,
  teyvam cErn'ta parArai vEmpil
  5
  kozuppu A eRin'tu, kuruti tUuy,
  pulavup puzukku uNTa vAn kaN akal aRai,
  kaLiRu puRam urijciya karug kAl ilavattu
  aralai veN kAz Aliyin tAam
  kATu mika n'eTiya ennAr, kOTiyar
  10
  perum paTaik kutirai, n'al pOr, vAnavan
  tirun'tu kazaR cEvaTi n'acaiip paTarn'tAgku,
  n'Am celin, evanO tOzi! kAmpin
  vanai kazai uTain'ta kavaN vicaik kaTi iTik
  kanai cuTar amaiyattu vazagkal cellAtu,
  15
  iravup punam mEyn'ta uravuc cina vEzam
  taN peru paTAar verUum
  kunRu vilagku iyavin, avar cenRa, n'ATTE?
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu vERupaTTa tOzikkut talaimakaL colliyatu. - karuvUrk kan'tappiLLaic cAttanAr

  310. n'eytal
  kaTun' tEr iLaiyaroTu n'Ikki, n'inRa
  n'eTun' takai n'Irmaiyai anRi, n'Iyum,
  tozutaku meyyai, azivu mun'tuRuttu,
  pal n'AL van'tu, paNi mozi payiRRalin,
  5
  kuvaLai uNkaN kaluza, n'inmATTu
  ivaLum perum pEtuRRanaL; Orum
  tAyuTai n'eTu n'akart tamar pArATTa,
  kAtalin vaLarn'ta mAtar Akalin,
  peru maTam uTaiyarO, ciRitE; atanAl,
  10
  kunRin tOnRum kuvavu maNaR cErppa!
  inRu ivaN virumpAtImO! cenRu, ap
  pU viri punnaimItu tOnRu peNNaik
  kUum kaNNaHtE teyya Agka
  uppu oy umaNar ozukaiyoTu van'ta
  15
  iLaip paTu pETai iriya, kuraittu ezun'tu
  urum icaip puNari uTaitarum
  perun'Ir vEli em ciRu n'al UrE.
  talaimakaRkuk kuRain'Ern'ta tOzi colliyatu. - n'akkIranAr

  311. pAlai
  irum piTip paricilar pOlak kaTai n'inRu,
  arug kaTik kAppin akal n'akar oru ciRai,
  ezutiyanna tiN n'ilaik katavam
  kazutu vazagku arai n'AL, kAvalar maTin'tena,
  5
  tiRan'tu n'ap puNarn'tu, 'n'ummin ciRan'tOr
  immai ulakattu il' enap pal n'AL
  pommal Oti n'Iviya kAtaloTu,
  payam talaippeyarn'tu mAtiram vempa,
  varuvazi vampalarp pENi, kOvalar
  10
  maza viTaip pUTTiya kuzAayt tIm puLi
  cevi aTai tIrat tEkkilaip pakukkum
  pulli n'al n'ATTu umpar, cel aruj
  curam iRan'tu Ekinum, n'ITalar
  aruL mozit tERRi, n'am akanRicinOrE.
  pirivinkaN vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

  312. kuRijci
  n'ejcu uTampaTutalin onRu purin'tu aTagki,
  iravin varUum iTumpai n'Igka,
  varaiyak karutum Ayin, peritu uvan'tu,
  Ogku varai izitarum vIgku peyal n'Ittam,
  5
  kAn'taL am ciRukuTik kauvai pENAtu,
  ari matar mazaik kaN civappa, n'ALaip
  peru malai n'ATan mArpu puNai Aka,
  ATukam vammO kAtal am tOzi!
  vEy payil aTukkam putaiyak kAl vIzttu,
  10
  in icai muracin iragki, onnAr
  OTu puRam kaNTa, tAL tOy taTak kai,
  vel pOr vazuti cel camattu uyartta
  aTu pukaz eHkam pOla,
  koTi paTa minnip pAyinRAl, mazaiyE!
  talaimakan ciRaippuRamAkat tOzi colliyatu; talaimakaL colliyatUum Am. -maturai marutan iLan'AkanAr

  313. pAlai
  'inip piRitu uNTO? ajcal Ompu!' ena
  aNik kavin vaLara muyagki, n'ejcam
  piNittOr cenRa ARu n'inain'tu, alkalum,
  kuLittup poru kayalin kaN pani malka,
  5
  aiya Aka veyya uyirA,
  iravum ellaiyum paTar aTa varun'ti,
  aravu n'ugku matiyin n'utal oLi karappa,
  tam alatu illA n'am ivaN oziya,
  poruL purin'tu akanRanar Ayinum, aruL purin'tu,
  10
  varuvar vAzi, tOzi! periya
  n'itiyam corin'ta n'Ivi pOlap
  pAmpu Un tEmpum vaRam kUr kaTattiTai,
  n'IgkA vampalar kaNai iTat tolain'tOr
  vaci paTu puNNin kuruti mAn'ti,
  15
  oRRuc cel mAkkaLin oTugkiya kurala,
  il vazip paTUum kAkkaik
  kal uyar piRagkal malai iRan'tOrE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  314. mullai
  'n'Ilattu anna n'Ir poti karuvin,
  mA vicumpu atira muzagki, Aliyin
  n'ilam taNNenRu kAnam kuzaippa,
  inam tEr uzavar in kural iyampa,
  5
  maRiyuTai maTap piNai tazIi, puRavin
  tirimaruppu iralai paim payir ukaLa,
  Ar peyal utaviya kAr cey kAlai,
  n'Ul n'eRi n'uNagkiya kAl n'avil puravi
  kallenak kaRagku maNi iyampa, vallOn
  10
  vAc cela vaNakkiya tAp pari n'eTun' tEr
  Irm puRavu iyagku vazi aRuppa, tIm toTaip
  paiyuL n'al yAz cevvazi piRappa,
  in' n'ilai vArAr Ayin, tam n'ilai
  evankol? pANa! uraitticin, ciRitu' ena,
  15
  kaTavuT kaRpin maTavOL kURa,
  cey vinai azin'ta maiyal n'ejcin
  tuni koL paruvaral tIra, van'tOy!
  initu ceytanaiyAl; vAzka, n'in kaNNi!
  vEli cuRRiya vAl vI mullaip
  20
  perun' tAr kamazum, virun'tu oli, katuppin
  in n'akai iLaiyOL kavava,
  mannuka, peruma! n'in malarn'ta mArpE!
  vinai muRRip pukun'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu. - maturai aLakkar jAzAr makanAr ammaLLanAr

  315. pAlai
  'kUzaiyum kuRu n'eRik koNTana; mulaiyum
  cUzi men mukam ceppuTan etirina;
  peN tuNai cAnRanaL, ivaL' enap pal mAN
  kaN tuNai Aka n'Okki, n'erun'aiyum,
  5
  ayirttanRumannE, n'ejcam; peyarttum,
  aRiyAmaiyin ceRiyEn, yAnE;
  perum peyar vazuti kUTal anna tan
  arug kaTi viyal n'akarc cilampum kaziyAL,
  cENuRac cenRu, vaRuj cunaikku olki,
  10
  puRavuk kuyinRu uNTa pun kAy n'ellik
  kOTai utirtta kuvi kaN pacug kAy,
  aRu n'Ul paLigkin tuLaik kAcu kaTuppa,
  vaRu n'ilattu utirum attam, katumena,
  kUr vEl viTalai poyppap pOki,
  15
  cEkkuvaL kollOtAnE tEkkin
  akal ilai kavitta putal pOl kurampai,
  Un puzukku ayarum munRil,
  kAn kezu vAzn'ar ciRukuTiyAnE.
  makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kuTavAyil kIrattanAr

  316. marutam
  'tuRai mIn vazagkum peru n'Irp poykai,
  ari malar Ampal mEyn'ta n'eRi maruppu
  Irn' taN erumaic cuval paTu mutu pOttu,
  tUgku cERRu aLLal tujci, pozutu paTa,
  5
  pain' n'iNa varAal kuRaiyap peyartan'tu,
  kurUuk koTip pakanRai cUTi, mUtUrp
  pOr ceRi maLLarin pukutarum Uran
  tEr tara van'ta, teriizai, n'ekiz tOL,
  Ur koLkallA, makaLir tarat tara,
  10
  parattaimai tAgkalO ilen' ena vaRitu n'I
  pulattal ollumO? manai kezu maTan'tai!
  atu pulan'tu uRaital valliyOrE,
  ceyyOL n'Igka, cil patam kozittu,
  tAm aTTu uNTu, tamiyar Aki,
  15
  tE mozip putalvar tiragku mulai cuvaippa,
  vaikun'ar Akutal aRin'tum,
  aRiyAr amma, aHtu uTalumOrE!
  talaimakaRku vAyil n'Ern'ta tOzi talaimakaLai n'erugkic colliyatu. -OrampOkiyAr

  317. pAlai
  ' "mAka vicumpin mazai tozil ulan'tena,
  pAay anna pakal iruL parappi,
  pukai n'iRa uruvin aRciram n'Igka,
  kuvimukai murukkin kUr n'unai vai eyiRRu
  5
  n'akai muka makaLir UTTu ukir kaTukkum
  mutirAp pal itaz utirap pAyn'tu, uTan
  malar uN vETkaiyin citar citarn'tu ukuppa,
  pon cey kannam poliya, veLLi
  n'uN kOl aRai kuRain'tu utirvana pOla,
  10
  arava vaNTinam UtutoRum kuravattu
  Ogku cinai n'aRu vI kOgku alar uRaippa,
  tuvaittu ezu tumpi, tavir icai viLari
  putaittu viTu n'arampin, immena imirum
  An EmuRRa kAmar vEnil,
  15
  veyil avir puraiyum vI tatai marAattuk
  kuyil iTu pUcal emmoTu kETpa
  varuvEm" enRa paruvam ANTai
  illaikol?' ena mella n'Okki,
  n'inain'tanam irun'tanamAka, n'ayan'tu Agku
  20
  uLLiya marugkin uLLam pOla,
  van'tu n'inRanarE kAtalar; n'an' tuRan'tu
  ennuziyatukol tAnE pal n'AL
  annaiyum aRivuRa aNagki,
  n'al n'utal pAaya pacalai n'OyE?
  talaimakan varavu uNarn'ta tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - vaTamOtag kizAr

  318. kuRijci
  kAna mAn atar yAnaiyum vazagkum;
  vAna mImicai urumum n'ani uraRum;
  aravum puliyum ajcutakavu uTaiya;
  ira vazagku ciRu n'eRi tamiyai varuti
  5
  varai izi aruvip pATToTu piracam
  muzavu cEr n'arampin immena imirum,
  paza viRal n'anan'talaip paya malai n'ATa!
  manRal vENTinum peRukuvai; onRO
  inRu talaiyAka vAral; varinE,
  10
  Em uRu tuyaramoTu yAm ivaN oziya,
  ek kaNTu peyarug kAlai, yAza n'in
  kal kezu ciRukuTi eytiya pinRai,
  Utal vENTumAl ciRitE vETToTu
  vEy payil azuvattup pirin'ta n'in
  15
  n'Ay payir kuRi n'ilai koNTa kOTE!
  iravukkuRi van'ta talaimakanai varavu vilakki varaivu kaTAyatu. - kapilar

  319. pAlai
  maNi vAyk kAkkai mA n'iRap perug kiLai
  piNi vIz Alattu alagku cinai ERi,
  koTu vil eyinar kuRumpiRku Ukkum
  kaTu vinai maRavar villiTat tolain'tOr
  5
  paTu piNam kavarum pAz paTu n'anan'talai,
  aNagku ena urutta n'Okkin, aiyena
  n'uNagkiya n'ucuppin, n'uN kEz mAmai,
  pon vI vEgkaip putu malar puraiya
  n'al n'iRattu ezun'ta, cuNagku aNi vana mulai,
  10
  curumpu Ar kUn'tal, perun' tOL, ivaLvayin
  pirin'tanir akaRal cUzin, arum poruL
  eytukamAtO n'umakkE; koy tazait
  taLir Er anna, tAgku aru matukaiyaL,
  melliyaL, iLaiyaL, n'ani pEr anpinaL,
  15
  'celvEm' ennum n'um etir,
  'ozivEm' ennum oNmaiyO ilaLE!
  celavu uNarttiya talaimakaRkut tOzi celavu azugkac colliyatu. -erukkATTUrt tAyagkaNNanAr

  320. n'eytal
  Ogku tiraip parappin vAgku vicaik koLIi,
  timilOn tan'ta kaTug kaN vaya mIn,
  tazai aNi alkul celvat tagkaiyar,
  vizavu ayar maRukin vilai enap pakarum
  5
  kAnal am ciRukuTi, peru n'Irc cErppa!
  malar Er uNkaN em tOzi evvam
  alar vAy n'Igka, n'I aruLAy poyppinum,
  n'eTug kazi tuzaiiya kuRug kAl annam
  aTumpu amar ekkar am ciRai uLarum,
  10
  taTavu n'ilaip punnait tAtu aNi, perun' tuRai
  n'aTugku ayir pOzn'ta koTujci n'eTun' tEr
  vaNTaR pAvai citaiya van'tu, n'I
  tOL putitu uNTa jAnRai,
  cULum poyyO, kaTal aRi kariyE?
  pakaRkuRikkaN van'ta talaimakanait tOzi varaivu kaTAyatu. - maturaik kUlavANikan cIttalaic cAttanAr

  321. pAlai
  pacitta yAnaip pazagkaN anna
  vaRuj cunai mukan'ta kOTait teL viLi
  vicittu vAgku paRaiyin viTarakattu iyampa,
  katirk kAl am piNai uNIiya, pukal ERu
  5
  kutirk kAl iruppai veN pU uNNAtu,
  AN kural viLikkum cEN pAl viyan curaip
  paTu maNi ina n'irai uNIiya, kOvalar
  viTu n'ilam uTaitta kaluz kaN kUval,
  kanRuTai maTap piTi kaLiRoTu taTavarum
  10
  pun talai manRattu am kuTic cIRUr,
  tuNaiyoTu tuccil irukkumkollO?
  kaNaiyOr ajcAk kaTugkaN kALaiyoTu
  elli munnuRac cellumkollO?
  ev vinai ceyugkol? n'OkO yAnE!
  15
  ari peytu potin'ta teri cilampu kazIi,
  yAy aRivuRutal ajci,
  vEy uyar piRagkal malai iRan'tOLE.
  makaT pOkkiya cevili colliyatu. - kayamanAr

  322. kuRijci
  vayagku veyil jemiyap pAay, minnu vacipu,
  mayagku tuLi pozin'ta pAnAT kagkul;
  ArAk kAmam aTUu n'inRu alaippa,
  iRu varai vIzn'arin n'aTugki, teRuvara,
  5
  pAmpu eRi kOlin tamiyai vaiki,
  5
  tEmputikollO? n'ejcE! urum icaik
  kaLiRu kaNkUTiya vAL mayagku jATpin,
  oLiRu vER tAnaik kaTun' tErt titiyan
  10
  varu punal izitaru maram payil iRumpil,
  piRai uRaz maruppin, kaTug kaN, panRik
  kuRai Ar koTuvari kuzumum cAral,
  aRai uRu tIm tEn kuRavar aRuppa
  muyalun'ar muRRA ERRu aru n'eTuj cimai,
  15
  pukal arum, potiyil pOlap
  peRal arugkuraiyaL, em aNagkiyOLE!
  allakuRippaTTup pOkinRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

  323. pAlai
  immen pEr alar, iv Ur, n'amvayin
  ceyvOr Ec col vATa, kAtalar
  varuvar enpatu vAyvatAka,
  aiya, ceyya, matan ila, ciRiya n'in
  5
  aTi n'ilan uRutal ajci, paiyat
  taTavaral otukkam takaikoLa iyali,
  kANiya vammO? kaRpu mEmpaTuvi!
  palavup pala taTaiiya vEy payil aTukkattu,
  yAnaic cel inam kaTuppa, vAnattu
  10
  vayagku katir mazugkap pAay, pAmpin
  pai paTa iTikkum kaTug kural ERRoTu
  Ali azi tuLi talaiik
  kAl vIzttanRu, n'in katuppu uRaz puyalE!
  pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - paRan'ATTup perugkoRRanAr

  324. mullai
  virun'tum peRukun'aL pOlum, tirun'tu izait
  taTa men paNait tOL, maTa mozi arivai
  taLir iyal kiLLai ini tinin eTutta
  vaLarAp piLLait tUvi anna,
  5
  uLar peyal vaLartta, paim payirp puRavil
  paRaik kaN anna n'iRaic cunai tORum
  tuLi paTu mokkuL tuLLuvana cAla,
  toLi poru pokuTTut tOnRuvana mAya,
  vaLi cinai utirttalin, veRi koLpu tAay,
  10
  ciraR ciRaku Eyppa aRaRkaN varitta
  vaNTu uN n'aRu vI tumitta n'Emi
  taN n'ila marugkil pOzn'ta vaziyuL,
  n'irai cel pAmpin viraipu n'Ir muTuka,
  cellum, n'eTun'takai tErE
  15
  mullai mAlai n'akar pukal Ayn'tE!
  vinai muRRiya talaimakan karuttu uNarn'tu uzaiyar colliyatu. -okkUr mAcAttiyAr

  325. pAlai
  amma! vAzi, tOzi! kAtalar,
  'veN maNal n'ivan'ta polag kaTai n'eTu n'akar,
  n'aLi irug kagkul puNar kuRi vAytta
  kaLavum kaimmika alarn'tanRu; annaiyum
  5
  uTkoNTu OvAL kAkkum; pin peritu
  ivaN uRaipu evanO? aLiyaL!' enRu aruLi,
  'ATu n'aTaip polin'ta pukaRciyin, n'ATu kOL
  aLLanaip paNitta atiyan pinRai,
  vaL uyir mAk kiNai kaN avin'tAgku,
  10
  malai kavin azin'ta kanai kaTaRRu aruj curam
  veyyamanRa; n'in vai eyiRu uNIiya,
  taN mazai oru n'AL talaiyuka! oL n'utal,
  olku iyal, arivai! n'innoTu celkam;
  cil n'AL AnRanaiAka' ena, pal n'AL,
  15
  ulaivu il uLLamoTu vinai vali uRIi,
  ellAm perum piRitAka, vaTAatu,
  n'al vER pANan n'al n'ATTu uLLatai,
  vAL kaN vAnattu enRUz n'IL iTai,
  AL kol yAnai atar pArttu alkum
  20
  cOlai attam mAlaip pOki,
  oziyac cenROrmanRa;
  pazi evan Amkol, n'Oy taru pAlE?
  koNTu n'Igkak karuti ozin'ta talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - mAmUlanAr

  326. marutam
  Ural av vAy urutta titti,
  pEr amar mazaik kaN, perun' tOL, ciRu n'utal,
  n'allaL amma, kuRumakaL celvar
  kaTun' tEr kuzitta jeLLal AgkaN,
  5
  n'eTug koTi n'uTagkum maTTa vAyil,
  irug katirk kazanip perug kavin anna
  n'alam pArATTi, n'aTai ezil polin'tu,
  vizavil celIiyar vENTum ven vEl
  izai aNi yAnaic cOzar maRavan
  10
  kazai aLan'tu aRiyAk kAvirip paTappai,
  punal mali putavin, pOor kizavOn,
  pazaiyan Okkiya vEl pOl,
  pizaiyala kaN, avaL n'OkkiyOr tiRattE!
  tOzi talaimakanai vAyil maRuttatu. - paraNar

  327. pAlai
  'inpamum iTumpaiyum, puNarvum pirivum,
  n'anpakal amaiyamum iravum pOla,
  vERu vERu iyala Aki, mARu etirn'tu,
  uLa' ena uNarn'tanaiAyin, orUum
  5
  innA vej curam, n'al n'acai turappa,
  tunnalum takumO? tuNivu il n'ejcE!
  n'I cela valittanaiAyin, yAvatum
  n'inaitalum ceytiyO emmE kanai katir
  Avi av vari n'Ir ena n'acaii,
  10
  mA tavap parikkum maral tiragku n'anan'talai,
  kaLar kAl yAtta kaN akal parappin
  cev varai kozi n'Ir kaTuppa, aravin
  av vari urivai aNavarum marugkin,
  puRRu arai yAtta pular cinai maratta,
  15
  main' n'iRa uruvin, maNik kaN, kAkkai
  pain' n'iNam kavarum paTu piNak kavalaic
  cenROr celpuRattu iragkAr konROr,
  kOl kazipu iragkum atara,
  vEy payil azuvam iRan'ta pinnE?
  poruL kaTaikkUTTiya n'ejcinaik kazaRiyatu. - marugkUrp pAkaic cAttan pUtanAr

  328. kuRijci
  vazai amal aTukkattu, valan Erpu, vayiriyar
  muzavu atirn'tanna muzakkattu EROTu,
  uravup peyal pozin'ta n'aLLen yAmattu,
  aravin pain' talai iTaRi, pAnAL
  5
  iravin van'tu, em iTaimulai muyagki,
  tuni kaN akala aLaii, kagkulin
  initin iyain'ta n'aNpu, avar munital
  teRRu Akutal n'aRku aRin'tanam Ayin,
  ilagku vaLai n'ekiza, paran'tu paTar alaippa, yAm
  10
  muyagkutoRum muyagkutoRum uyagka mukan'tu koNTu
  aTakkuvammannO tOzi! maTap piTi
  mazai tavaz cilampil kaTujcUl InRu,
  kazai tin yAkkai vizai kaLiRu taivara,
  vAzai am cilampil tujcum
  15
  cAral n'ATan cAyal mArpE!
  iravukkuRic ciRaippuRamAkat tOzi col eTuppa, talaimakaL colliyatu. -maturaip paNTa vANikan iLan'tEvanAr

  329. pAlai
  pUg kaNum n'utalum pacappa, n'Oy kUrn'tu,
  Igku yAn varun'tavum, n'Igkutal tuNin'tu,
  vAztal vallun'ar Ayin, kAtalar
  kuvin'ta kurampai am kuTic cIRUr,
  5
  paTu maNi iyampap pakal iyain'tu, umaNar
  koTu n'ukam piNitta ceg kayiRRu ozukaip
  pakaTu ayAk koLLum vem munait tukaL tokuttu,
  eRi vaLi cuzaRRum attam, ciRitu acain'tu,
  EkuvarkollO tAmE pAy koLpu,
  10
  uRu verin' oTikkum ciRu varik kuru
  n'eTu n'al yAnai n'Ir n'acaikku iTTa
  kai kaRittu uraRum mai tUgku iRumpil,
  puli pukku Inum vaRuj cunai,
  pani paTu cimaiyap pal malai iRan'tE?
  piriviTai vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc colliyatu; pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am. - uRaiyUr mutukUttanAr

  330. n'eytal
  kazip pUg kuRRum, kAnal alkiyum,
  vaNTaR pAvai vari maNal ayarn'tum,
  inpuRap puNarn'tum, iLi varap paNin'tum,
  tan tuyar veLippaTat tavaRi, n'am tuyar
  5
  aRiyAmaiyin, ayarn'ta n'ejcamoTu
  cellum, annO; mel am pulampan!
  celvOn peyar puRattu iragki, mun n'inRu,
  takaiiya cenRa en n'iRai il n'ejcam
  eytinRukollO tAnE? eytiyum,
  10
  kAmam ceppa, n'AN inRukollO?
  utuva kAN, avar Urn'ta tErE;
  kuppai veN maNaR kuvavumicaiyAnum,
  ekkart tAzai maTalvayinAnum,
  Ay koTip pAcaTumpu pariya Urpu izipu,
  15
  ciRukuTip paratavar perug kaTal maTutta
  kaTuj celal koTun' timil pOla,
  n'ivan'tu paTu tORRamoTu ikan'tu mAyummE!
  talaimakaRkuk kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaTkut kuRai n'ayappak kURiyatu. -ulOccanAr

  331. pAlai
  n'ITu n'ilai araiya ceg kuzai iruppai,
  kOTu kaTain'tanna, koLLai vAn pU,
  ATu paran'tanna, Inal eNkin
  tOTu cinai urIi uNTa miccil
  5
  paig kuzait tazaiyar pazaiyar makaLir
  kaN tiraL n'IL amaik kaTippin tokuttu,
  kunRakac ciRukuTi maRukutoRum maRukum
  cIRUr n'ATu pala piRakku oziya,
  cenROr anpu ilar tOzi!enRum,
  10
  arun' tuRai muRRiya karug kOTTuc cIRiyAzp
  pANar Arppa, pal kalam utavi,
  n'ALavai irun'ta n'anai makizt titiyan,
  vELiroTu porIiya, kazitta
  vAL vAy anna vaRuj curam iRan'tE!
  talaimakan pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

  332. kuRijci
  muLai vaLar mutala mUgkil murukki,
  kiLaiyoTu mEyn'ta kEz kiLar yAnai,
  n'Ir n'acai marugkin n'iRam pArttu oTugkiya,
  poru muraN uzuvai tolaicci, kUr n'unaik
  5
  kurutic ceg kOTTu azi tuLi kazAa,
  kal mukai aTukkattu menmela iyali,
  ceRu pakai vATTiya cemmaloTu, aRu kAl
  yAz icaip paRavai imira, piTi puNarn'tu,
  vAzai am cilampil tujcum n'ATan
  10
  n'in purai takka cAyalan ena, n'I
  anpu uraittu aTagkak kURiya in col
  vAyttana vAzi, tOzi! vETTOrkku
  amiztattu anna kamaz tAr mArpin
  vaNTu iTaip paTAa muyakkamum,
  15
  taNTAk kAtalum, talai n'AL pOnmE!
  iravukkuRic ciRaippuRamAkat tOzikkut talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatu. -kapilar

  333. pAlai
  'yAa oN taLir arakku vitirttanna n'in
  Aka mEni am pacappu Ura,
  azivu peritu uTaiyaiyAki, avarvayin
  pazi talaittarutal vENTuti; mozi koNTu
  5
  tAgkal ollumO maRRE; Agku n'in
  evvam perumai uraippin; cey poruL
  vayagkAtuAyinum payam keTat tUkki,
  n'ITalar vAzi, tOzi! kOTaiyil,
  kuruttu iRupu ukka varuttam colAtu,
  10
  tUmpuTait tuyt talai kUmpupu tiragkiya,
  vEnil, veLiRRup panai pOlak kai eTuttu,
  yAnaip peru n'irai vAnam payirum
  malai cEN ikan'tanar Ayinum, n'ilai peyarn'tu,
  n'AL iTaippaTAmai varuvar, n'amar' ena,
  15
  payam taru koLkaiyin n'ayam talaitiriyA
  n'in vAy in mozi n'al vAyAka
  varuvar AyinO n'anRE; vArAtu,
  avaNar kAtalar Ayinum, ivaN n'am
  pacalai mAytal eLituman tilla
  20
  cenRa tEettuc cey vinai muRRi,
  maRutaral uLLattar eninum,
  kuRuku peru n'acaiyoTu tUtu varappeRinE.
  piriviTai vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kallATanAr

  334. mullai
  OTA n'al ERRu urivai taiiya
  ATu koL muracam izumena muzagka,
  n'ATu tiRai koNTanam Ayin pAka!
  pATu imiz kaTalin ezun'ta cummaiyoTu
  5
  perug kaLiRRut taTak kai puraiyak kAl vIzttu,
  irum piTit tozutiyin INTuvana kuzIi,
  vaNagku iRai makaLir ayarn'tanar ATum
  kazagku uRaz AliyoTu kataz uRai citaRi,
  peyal toTagkinRAl, vAnam; vAnin
  10
  vayagku ciRai annattu n'irai paRai kaTuppa,
  n'Alku uTan pUNTa kAl n'avil puravik
  koTijci n'eTun' tEr kaTum pari tavirAtu,
  ina mayil akavum kAr koL viyan punattu,
  n'On cUTTu Azi Ir n'ilam tumippa,
  15
  INTE kANak kaTavumati pUg kEzp
  polivana amartta uNkaN,
  oli pal kUn'tal Ay ciRu n'utalE!
  vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturaik kUttanAr

  335. pAlai
  iruL paTu n'ejcattu iTumpai tIrkkum
  aruL n'anku uTaiyar Ayinum Ital
  poruL illOrkku aHtu iyaiyAtuAkutal
  yAnum aRivenmannE; yAnai tan
  5
  kol maruppu oTiyak kutti, cinam ciRan'tu,
  innA vEnil in tuNai Ara,
  muLi cinai marAattup poLi piLan'tu UTTa,
  pulampu vIRRirun'ta n'ilam paku vej curam
  ariya allaman, n'amakkE viri tAr
  10
  ATu koL muracin aTu pOrc ceziyan
  mATa mUtUr matiRpuRam tazIi,
  n'ITu veyil uzan'ta kuRiyiRaik kaNaik kAl,
  toTai amai pan malart tOTu potin'tu yAtta
  kuTai Oranna kOL amai eruttin
  15
  pALai paRRu azin'tu oziya, puRam cErpu,
  vAL vaTittanna vayiRuTaip potiya,
  n'AL uRat tOnRiya n'ayavaru vanappin,
  Arattu anna aNi kiLar putup pU
  vAr uRu kavariyin vaNTu uNa viriya,
  20
  muttin anna veL vI tAay,
  alakin anna ari n'iRattu Ali
  n'akai n'ani vaLarkkum ciRappin, takai mikap
  pUvoTu vaLarn'ta mUvAp pacug kAy
  n'Irinum iniya Aki, kUr eyiRRu
  25
  amiztam URum cev vAy,
  oN toTi, kuRumakaT koNTanam celinE!
  talaimakan poruL kaTaikkUTTiya n'ejcinaik kazaRic celavu azugkiyatu. - maturait tattag kaNNanAr

  336. marutam
  kuzaR kAl cEmpin kozu maTal akal ilaip
  pAcip parappil paRazoTu vatin'ta
  uNNAp piNavin uyakkam coliya,
  n'AL irai tarIiya ezun'ta n'Ir n'Ay
  5
  vALaiyoTu uzappa, tuRai kaluzn'tamaiyin,
  teN kaT tERal mAn'ti, makaLir
  n'uN ceyal am kuTam irIi, paNpin
  makizn'an parattaimai pATi, aviz iNark
  kAjci n'Izal kuravai ayarum
  10
  tIm perum poykait tuRai kEz Uran
  tEr tara van'ta n'Er izai makaLir
  Ecupa enpa, en n'alanE; atuvE
  pAkan n'eTitu uyir vAztal kAy cinak
  kol kaLiRRu yAnai n'alkalmARE;
  15
  tAmum piRarum uLarpOl cERal
  muzavu imiz tuNagkai tUgkum vizavin,
  yAn avaN vArAmARE; varinE, vAniTaic
  cuTaroTu tiritarum n'erujci pOla,
  ennoTu tiriyAnAyin, ven vEl
  20
  mAri ampin mazait tOR cOzar
  vil INTu kuRumpin vallattup puRa miLai,
  Ariyar paTaiyin uTaika, en
  n'Er iRai munkai vIgkiya vaLaiyE!
  n'ayap pupparattai iR parattaikkup pAgkAyinAr kETpac colliyatu. - pAvaik koTTilAr

  337. pAlai
  'cAral yAattu uyar cinai kuzaitta
  mAri Irn' taLir anna mEni,
  pEr amar mazaik kaN, pulampu koNTu oziya,
  Igkup pirin'tu uRaital initu anRu; Akalin
  5
  avaNatu Aka, poruL' enRu, umaNar
  kaNa n'irai anna, pal kAl, kuRumpoRai,
  tUtu oy pArppAn maTi veL Olaip
  paTaiyuTaik kaiyar varu toTar n'Okki,
  'uNNA marugkul innOn kaiyatu
  10
  pon Akutalum uNTu' ena, konnE
  taTin'tu uTan vIztta kaTugkaN mazavar,
  tiRan il citAar vaRumai n'Okki,
  ceg kOl ampinar kain' n'oTiyAp peyara,
  koTi viTu kurutit tUgku kuTar kaRIi,
  15
  vari maral iyavin oru n'ari ERRai,
  veN paral imaikkum kaN paRi kavalai,
  kaLLi n'Izal kataRupu vatiya,
  mazai kaNmARiya veg kATTu Ar iTai,
  emiyam kazitan'tOyE pani iruL
  20
  perug kali vAnam talaiiya
  irug kuLir vATaiyoTu varun'tuvaL enavE!
  munnoru kAlattup poruLvayiR pirin'tu van'ta talaimakan pinnum poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  338. kuRijci
  kunRu Ogku vaippin n'ATu mIkkURum
  maRam kezu tAnai aracaruLLum,
  aRam kaTaippiTitta cegkOluTan, amar
  maRam cAyttu ezun'ta valan uyar tiNi tOL,
  5
  palar pukaz tiruvin, pacum pUT pANTiyan
  aNagkuTai uyar n'ilaip poruppin kavAan,
  cinai oL kAn'taL n'ARum n'aRu n'utal,
  tuNai Ir Oti mAayOLvayin,
  n'uN kOl avir toTi vaN puRam cuRRa
  10
  muyagkal iyaiyAtuAyinum, enRum,
  vayavu uRu n'ejcattu uyavut tuNaiyAka,
  onnAr tEem pAz paTa n'URum
  tun arun' tuppin ven vER poRaiyan
  akal irug kAnattuk kolli pOla,
  15
  tavAaliyarO, n'aTpE! avaLvayin
  aRAaliyarO, tUtE poRAar
  viN porak kazitta tiN piTi oL vAL,
  puniRRu An taravin, iLaiyar perumakan,
  toku pOrc cOzan, poruL mali pAkkattu,
  20
  vazagkal AnAp perun' tuRai
  muzagku iru mun'n'Irt tiraiyinum palavE!
  allakuRippaTTa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturaik kaNakkAyanAr

  339. pAlai
  vIgku vicai, piNitta virai pari, n'eTun' tEr
  n'On katir cuman'ta Azi Az marugkil,
  pAmpu ena muTukun'Ir OTa, kUmpip
  paRRu viTu viralin payaRu kAy Uzppa,
  5
  aRciram n'inRanRAl, pozutE; muRpaTa
  ALvinaikku ezun'ta acaivu il uLLattu
  ANmai vAgka, kAmam taTpa,
  kavai paTu n'ejcam! kaNkaN akaiya,
  iru talaik koLLi iTai n'inRu varun'ti,
  10
  oru talaip paTAa uRavi pOnRanam;
  n'Omkol? aLiyaL tAnE yAkkaikku
  uyir iyain'tanna n'aTpin, av uyir
  vAztal anna kAtal,
  cAtal anna pirivu ariyOLE!
  pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - n'arai muTi n'eTTaiyAr

  340. n'eytal
  pal n'AL evvam tIra, pakal van'tu,
  punnai am potumpin in n'izal kazippi,
  mAlai mAl koLa n'Okki, paN Ayn'tu,
  valavan vaN tEr iyakka, n'Iyum
  5
  celavu viruppuRutal ozikatil amma
  'cellA n'al icai, polam pUN, tiraiyan
  pal pUg kAnaR pavattiri anna ivaL
  n'al ezil iLa n'alam tolaiya, ollena,
  kaziyE Otam malkinRu; vaziyE
  10
  vaL eyiRRu aravoTu vaya mIn koTkum;
  cenROr manRa; mAnRanRu pozutu' ena,
  n'in tiRattu avalam vITa, inRu ivaN
  cEppin evanO pUk kEz pulampa!
  pacu mIn n'oTutta veN n'el mAat
  15
  tayir miti mitavai Arttuvam n'inakkE;
  vaTavar tan'ta vAn kEz vaTTam
  kuTa pula uRuppin kUTTupu n'ikazttiya
  vaNTu imir n'aRuj cAn'tu aNikuvam tiN timil
  ellut tozil maTutta val vinaip paratavar
  20
  kUr uLik kaTu vicai mATTalin, pAypu uTan,
  kOT cuRAk kizitta koTu muTi n'eTu valai
  taN kaTal acaivaLi eRitoRum, vinai viTTu,
  munRil tAzait tUgkum
  teN kaTaR parappin, em uRaivu in, UrkkE?
  pakaR kuRikkaN tOzi talaimakaRkuc colliyatu. - n'akkIrar

  341. pAlai
  uy takai inRAl tOzi! paipaya,
  kOgkum koy kuRai uRRana; kuyilum
  tEm pAy mAattu Ogku cinai viLikkum;
  n'ATu Ar kAvirik kOTu tOy malir n'iRaik
  5
  kazai azi n'Ittam cAaya vazi n'AL,
  mazai kazin'tanna mAk kAl mayagku aRal,
  patavu mEyal arun'tu tuLagku imil n'al ERu,
  matavuTai n'Ak koTu acai vITap paruki,
  kuRug kAR kAjcik kOtai mel iNarp
  10
  pon takai n'uN tAtu uRaippa, tokku uTan,
  kuppai vAr maNal ekkart tujcum,
  yANar vEnilman, itu
  mAN n'alam n'ukarum tuNai uTaiyOrkkE?
  pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatu. - AvUr mUlagkizAr

  342. kuRijci
  oRuppa Ovalai; n'iRuppa n'illalai;
  puNarn'tOr pOlap pORRumati! n'inakku yAn
  kiLaijan allenO? n'ejcE! tenAatu
  vel pOrk kavuriyar n'al n'ATTu uLLatai
  5
  maN koL puRRattu aruppu uzai tiRappin
  A koL mUtUrk kaLvar perumakan,
  Eval iLaiyar talaivan, mEvAr
  arug kuRumpu eRin'ta ARRaloTu, parun'tu paTap
  pal ceruk kaTan'ta cel uRaz taTak kai,
  10
  keTAa, n'al icait tennan, toTAa
  n'Ir izi marugkil kal aLaik karan'ta av
  varaiyaramakaLirin ariyaL,
  av vari alkul aNaiyAkkAlE!
  allakuRippaTTa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturaik kaNakkAyanAr

  343. pAlai
  vAgku amai puraiyum vIgku iRaip paNait tOL,
  cil cuNagku aNin'ta, pal pUN, men mulai,
  n'al ezil, Akam pullutal n'ayan'tu,
  maram kOL umaN makan pErum parutip
  5
  pun talai citaitta van talai n'aTukal
  kaNNi vATiya maNNA marugkul,
  kUr uLi kuyinRa kOTu mAy ezuttu, av
  ARu cel vampalar vERu payam paTukkum
  kaN pori kavalaiya kAnattu AgkaN,
  10
  n'anan'talai yAattu am taLirp peruj cinai,
  il pOl n'Izal cel veyil ozimAr,
  n'eTuj cevik kazutaik kuRug kAl ERRaip
  puRam n'iRai paNTattup poRai acAak kaLain'ta
  peyar paTai koLLArkku uyavut tuNai Aki,
  15
  uyarn'ta ALvinai purin'tOy; peyarn'tu n'inRu
  uLLinai vAzi, en n'ejcE! kaLLin
  makizin makizn'ta ari matar mazaik kaN,
  cil mozip polin'ta tuvar vAy,
  pal mAN pEtaiyin pirin'ta n'IyE.
  talaimakan iTaic curattu mILak karutiya n'ejcinaik kazaRip pOyatu. -maturai marutan iLan'AkanAr

  344. mullai
  vaLa mazai pozin'ta vAl n'iRak kaLari,
  uLartaru taN vaLi uRutoRum, n'ilavu enat
  toku mukai virin'ta muTak kAR piTavin,
  vai Er vAl eyiRRu, oL n'utal, makaLir
  5
  kai mAN tONi kaTuppa, paiyena,
  mayilinam payilum maram payil kAnam
  el iTai uRAa aLavai, vallE,
  kazal oli n'Avin teN maNi kaRagka,
  n'izal oLippanna n'imir parip puravi
  10
  vayakku uRu koTijci poliya, vaLpu Ayn'tu,
  iyakkumati vAziyO, kaiyuTai valava!
  payappuRu paTar aTa varun'tiya
  n'ayappu in kAtali n'akai mukam peRavE!
  vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

  345. pAlai
  'vicumpu taLi pozin'tu, vemmai n'Igki,
  taN patam paTutal celka!' enap pal mAN
  n'Am cela vizain'tanamAka, 'Ogku pukazk
  kAn amar celvi aruLalin, veN kAl,
  5
  pal paTaip puravi eytiya tol icai
  n'uNagku n'uN panuvaR pulavan pATiya
  ina mazai tavazum EziR kunRattu,
  karug kAl vEgkaic cem pUm piNaiyal
  aitu En'tu alkul yAm aNin'tu uvakkum
  10
  cil n'AL kazika!' enRu mun n'AL
  n'ammoTu poyttanar Ayinum, tammoTu
  tirun'tu vEl iLaiyar curumpu uNa malaimAr,
  mA muRi InRu marak kompu akaippa,
  uRai kazin'tu ulan'ta pinRai, poRaiya
  15
  ciRu veL aruvit tuvalaiyin malarn'ta
  karug kAl n'uNavin peruj cinai vAn pUc
  cem maNaR ciRu n'eRi kammena varippa,
  kATu kavin peRuka tOzi! ATu vaLikku
  olku n'ilai iRRi oru tani n'eTu vIz
  20
  kal kaN cIkkum attam,
  alku veyil n'Izal acain'tanar celavE!
  tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kuTavAyiR kIrattanAr

  346.marutam
  n'akai n'anRu amma tAnE iRai micai
  mAric cutaiyin Irm puRattu anna
  kUral kokkin kuRum paRaic cEval,
  veLLi veN tOTu anna, kayal kuRittu,
  5
  kaL Ar uvakaik kali makiz uzavar
  kAjci am kuRun' taRi kutti, tIm cuvai
  men kazaik karumpin n'an pala miTain'tu,
  peruj cey n'ellin pAcu aval potti,
  varuttik koNTa val vAyk koTuj ciRai
  10
  mItu azi kaTu n'Ir n'Okki, paippayap
  pArval irukkum payam kEz Ura!
  yAm atu pENinRO ilamE n'I n'in
  paN amai n'al yAzp pANanoTu, vici piNi,
  maN Ar, muzavin kaN atirn'tu iyampa,
  15
  makiz tuNaic cuRRamoTu maTTu mAn'ti,
  em manai vArAyAki, mun n'AL,
  n'um manaic cErn'ta jAnRai, am manaik
  kuRun' toTi maTan'tai uvan'tanaL n'eTun' tEr,
  izai aNi yAnaip pazaiyan mARan,
  20
  mATa mali maRukin kUTal AgkaN,
  veLLat tAnaiyoTu vERu pulattu iRutta
  kiLLi vaLavan n'al amar cAay,
  kaTum parip puraviyoTu kaLiRu pala vavvi,
  Etil mannar Ur koLa,
  25
  kOtai mArpan uvakaiyin peritE.
  tOzi talaimakaRku vAyil maRuttatu. - n'akkIrar

  347. pAlai
  tOLum tol kavin tolaiya, n'ALum
  n'alam kavar pacalai n'alkinRu n'aliya,
  cAl perun' tAnaic cEralAtan
  mAl kaTal OTTi, kaTampu aRuttu, iyaRRiya
  5
  paN amai muracin kaN atirn'tanna,
  kavvai tURRum vev vAyc cEri
  ampal mUtUr alar n'amakku oziya,
  cenRanar Ayinum, ceyvinai avarkkE
  vAykkatil vAzi, tOzi! vAyAtu,
  10
  mazai karan'tu oLitta kazai tiragku aTukkattu,
  oN kEz vayap puli pAyn'tena, kuvavu aTi
  veN kOTTu yAnai muzakku icai verIi,
  kanRu ozittu OTiya pun talai maTap piTi
  kai talai vaitta maiyal vituppoTu,
  15
  keTu makap peNTirin tErum
  n'eTu mara marugkin malai iRan'tOrE!
  talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - mAmUlanAr

  348. kuRijci
  en Avatukol tAnE munRil,
  tEn tEr cuvaiya, tiraL arai, mAattu,
  kOTaikku Uztta, kamaz n'aRun' tIm kani,
  payirppuRap palavin etirc cuLai aLaii,
  5
  iRAloTu kalan'ta, vaNTu mUcu, ariyal
  n'eTug kaN ATu amaip pazun'i, kaTun' tiRal
  pAppuk kaTuppu anna tOppi vAn kOTTuk
  kaTavuL Ogku varaikku Okki, kuRavar,
  muRit tazai makaLir maTuppa, mAn'ti,
  10
  aTukkal Enal irum punam maRan'tuzi,
  'yAnai vavvina tinai' ena, n'OnAtu,
  iLaiyarum mutiyarum kiLaiyuTan kuzIi,
  cilai Ayn'tu tiritarum n'ATan
  n'ilaiyA n'al mozi tERiya n'ejcE?
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi colleTuppa, talaimakaL colliyatu. -maturai iLampAlAciriyan cEn'tan kUttanAr

  349. pAlai
  aram pOz av vaLai ceRin'ta munkai
  varain'tu tAm piNitta tol kavin tolaiya,
  evan Ayn'tanarkol tOzi! jemann
  teri kOl anna ceyir tIr cem mozi,
  5
  ulain'ta okkal, pATun'ar celinE,
  uran mali uLLamoTu munai pAzAka,
  arug kuRumpu eRin'ta perug kala veRukkai
  cUzAtu curakkum n'annan n'al n'ATTu,
  eziR kunRattuk kavAan, kEz koLa,
  10
  tirun'tu arai n'ivan'ta karug kAl vEgkai
  eri maruL kavaLam mAn'ti, kaLiRu tan
  vari n'utal vaitta vali tEmpu taTak kai
  kal Ur pAmpin tOnRum
  col peyar tEetta curan iRan'tOrE?
  talaimakan pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

  350. n'eytal
  kaziyE, ciRu kural n'eytaloTu kAvi kUmpa,
  eRi tirai Otam taral AnAtE;
  tuRaiyE, marugkin pOkiya mAk kavai maruppin
  iruj cERRu Ir aLai alavan n'Ippa,
  5
  vazagkun'ar inmaiyin pATu AnRanRE;
  koTu n'ukam n'uzain'ta kaNaik kAl attiri
  vaTi maNi n'eTun' tEr pUNa EvAtu,
  En'tu ezil mazaik kaN ivaL kuRaiyAkac
  cEn'tanai cenmO peru n'Irc cErppa!
  10
  ilagku irum parappin eRi cuRA n'Ikki,
  valampuri mUzkiya vAn timiR paratavar
  oli talaip paNilam Arppa, kallena,
  kali kezu koRkai etirkoLa, izitarum
  kuvavu maNal n'eTug kOTTu AgkaN,
  15
  uvakkAN tOnRum, em ciRu n'al UrE!
  pakaRkuRi van'tu n'Igkum talaimakaRkut tOzi colliyatu. - cEn'tan kaNNanAr

  351. pAlai
  vERRu n'ATTu uRaiyuL viruppuRap pENi,
  peRal arug kELir pin van'tu viTuppa,
  poruL akappaTutta pukal mali n'ejcamoTu
  kuRai vinai muTitta n'iRaivu in iyakkam
  5
  aRivuRUumkollO tAnE katir teRa,
  kazal ilai ukutta kAl poru tAz cinai,
  azal akain'tanna am kuzaip potumpil,
  puzal vI iruppaip pun kATTu attam,
  maRutaral uLLamoTu kuRuka, tORRiya
  10
  cey kuRi Azi vaikaltORu eNNi,
  ezutu cuvar n'inain'ta azutu vAr mazaik kaN
  vilagku vIz arip pani polag kuzait teRippa,
  tirun'tuizai munkai aNal acaittu UnRi,
  irun'tu aNai mItu, porun'tuzik kiTakkai,
  15
  varun'tu tOL pUcal kaLaiyum marun'tu ena
  uLLutoRu paTUum palli,
  puLLut tozutu uRaivi cevimutalAnE?
  poruL muRRi maRuttarAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -porun'til iLagkIranAr

  352. kuRijci
  'muTavu mutir palavin kuTam maruL perum pazam
  pal kiLait talaivan kallAk kaTuvan,
  pATu imiz aruvip pARai marugkin,
  ATu mayil munnatu Aka, kOTiyar
  5
  vizavu koL mUtUr viRali pinRai
  muzavan pOla akappaTat tazIi,
  in tuNaip payirum kunRa n'ATan
  kuTi n'anku uTaiyan; kUTun'arp piriyalan;
  keTu n'A moziyalan; anpinan' ena, n'I
  10
  valla kURi, vAyvatin puNarttOy;
  n'allai; kAN, ini kAtal am tOzIi!
  kaTum parip puravi n'eTun' tEr ajci,
  n'al icai n'iRutta n'ayam varu panuval,
  tol icai n'iRIiya urai cAl pANmakan
  15
  eNNu muRai n'iRutta paNNinuLLum,
  putuvatu punain'ta tiRattinum,
  vatuvai n'ALinum, iniyanAl emakkE.
  varain'tu eytiya pinRai maNa manakkaN cenRa tOzikkut talaimakaL colliyatu; varaivu malin'tu colliya tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am. - ajciyattai makaL n'AkaiyAr

  353. pAlai
  ALvinaip piritalum uNTO? piriyinum,
  kEL, ini vAziya, n'ejcE! n'ALum
  kanavuk kazin'tanaiyavAki, n'anavin,
  n'ALatu celavum, mUppinatu varavum,
  5
  aritu peRu ciRappin kAmattu iyaRkaiyum,
  in' n'ilai aRiyAy Ayinum, cen' n'ilai
  amai ATu am kazai tINTi, kallena
  jemai ilai utirtta eri vAyk kOTai
  n'eTu veN kaLari n'IRu mukan'tu cuzala,
  10
  kaTu veyil tirukiya vEnil veg kATTu,
  uyagku n'aTai maTap piNai tazIiya, vayagku poRi,
  aRu kOTTu, eziR kalai aRukayam n'Okki,
  teN n'Ir vETTa ciRumaiyin, tazai maRan'tu,
  uNn'Ir inmaiyin, olkuvana taLara,
  15
  maram n'izal aRRa iyavin curan iRan'tu,
  uLLuvai allaiyO maRRE uLLiya
  virun'tu ozivu aRiyAp perun' taN pan'tar,
  varun'ti varun'ar Ompi, taNNenat
  tAtu tukaL utirtta tAzai am kUn'tal
  20
  vIz itaz alari mel akam cErtti,
  makiz aNi muRuval mANTa cEkkai,
  n'ammoTu n'an mozi n'avilum
  pommal Otip punaiyizai kuNanE?
  mun oru kAlattup poruLvayiR pirin'ta talaimakan poruL muRRi van'tirun'ta kAlattu, mINTum poruL kaTAvina n'ejciRkuc colliyatu. - maturai aLakkara jAzAr makanAr maLLanAr

  354. mullai
  mata vali yAnai maRaliya pAcaRai,
  iTi umiz muracam poru kaLattu iyampa,
  venRu koTi eTuttanan, vEn'tanum; kanRoTu
  kaRavaip pullinam puRavutoRu ukaLa,
  5
  kuzal vAy vaittanar kOvalar, val virain'tu,
  iLaiyar Ekuvanar pariya, viri uLaik
  kaTu n'aTaip puravi vazivAy OTa,
  valavan vaLpu vali uRuppa, pulavar
  pukaz kuRi koNTa polan'tAr akalattu,
  10
  taN kamaz cAn'tam n'uN tukaL aNiya,
  venRi koL uvakaiyoTu pukutal vENTin,
  yANTu uRaivatukol tAnE mANTa
  pOtu uRaz koNTa uNkaN
  tItilATTi tiru n'utaR pacappE?
  vinai muRRiya talaimakaRku uzaiyAr colliyatu. - maturait tamizk kUttan kaTuvan maLLanAr

  355. pAlai
  mAvum vaN taLir InRana; kuyilum
  in tIm pal kural kompar n'uvalum;
  mUtilai ozitta pOtu aviz peruj cinai,
  vallOn taivarum vaL uyirp pAlai
  5
  n'arampu Arttanna vaNTinam muralum;
  tuNi kayam tunniya tU maNal ekkar,
  tAtu uku taN pozil alki, kAtalar
  cezu manai maRakkum cevvi vEnil
  tAnE van'tanRuAyin, AnAtu
  10
  ilagku vaLai n'ekizn'ta evvam kATTip
  pulan'tanam varukam; cenmO tOzi!
  'yAmE emiyam Aka, n'IyE
  pon n'ayan'tu aruL ilaiyAki,
  innai Akutal ottanRAl' enavE.
  pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - tagkAl poRkollanAr

  356.marutam
  mEl tuRaik koLIiya kazAlin kIzt tuRai
  uku vAr arun'ta, paku vAy yAmai
  kampuL iyavan Aka, vici piNit
  teN kaN kiNaiyin piRazum Uran
  5
  iTai n'eTun' teruvil katumenak kaNTu, en
  poR toTi munkai paRRinanAka,
  'annAy!' enRanen; avan kai viTTananE,
  tol n'acai cAlAmai, n'annan paRampil
  ciRukArOTan payinoTu cErttiya
  10
  kaR pOl n'AvinEnAki, maRRu atu
  ceppalen mannAl, yAykkE; n'al tErk
  kaTum pakaTTu yAnaic cOzar marukan
  n'eTug katir n'ellin vallam kizavOn
  n'allaTi uLLAnAkavum, ollAr
  15
  katavam muyaRalum muyalpa; atAanRu,
  oli pal kUn'tal n'amvayin aruLAtu,
  konRanan Ayinum kolai pazutu anRE
  aruvi Ampal kalitta muntuRai
  n'annan Aay pirampu anna
  20
  min Ir Oti! ennai, n'in kuRippE?
  pinninRa talaimakaRkuk kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaLaik kuRai n'ayappak kURiyatu.-paraNar

  357. pAlai
  koTu muL Igkai cUraloTu miTain'ta
  vAn mukai iRumpin vayavoTu vatin'ta
  uNNAp piNavin uyakkam tIriya,
  taTa maruppu yAnai valam paTat tolaicci,
  5
  viyal aRai civappa vAgki, muNagku n'imirn'tu,
  pulavup puli puraNTa pul cAy ciRu n'eRi
  payil irug kAnattu vazagkalcellAtu,
  perug kaLiRRu ina n'irai kai toTUup peyarum,
  tIm cuLaip palavin tozuti, umpaR
  10
  perug kATu iRan'tanar Ayinum, yAza n'in
  tirun'tu izaip paNait tOL varun'ta n'ITi,
  uLLAtu amaitalO ilarE; n'alkuvar
  miku peyal n'ilaiiya tIm n'Irp poykai
  aTai iRan'tu avizn'ta taN kamaz n'Ilam
  15
  kAloTu tuyalvan'tanna, n'in
  Ay itaz mazaik kaN amartta n'OkkE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu.-erukkATTUrt tAyagkaNNanAr

  358. kuRijci
  n'Ilattu anna n'iRam kiLar eruttin,
  kAmar pIli, Ay mayil tOkai
  in tIm kurala tuvanRi, men cIr
  ATu takai ezil n'alam kaTuppak kUTi,
  5
  kaN n'Er itaza, taN n'aRug kuvaLaik
  kuRun' toTar aTaicciya n'aRum pal kUzai
  n'ITu n'Ir n'eTuj cunai AyamoTu ATAy,
  uyagkiya manattaiyAki, pulampu koNTu,
  innai Akiya n'in n'iRam n'Okki,
  10
  annai vinavinaL Ayin, annO!
  en ena uraikkO yAnE tunniya
  peru varai izitarum n'eTu veL aruvi,
  OTai yAnai uyar micai eTutta
  ATu koTi kaTuppa, tOnRum
  15
  kOTu uyar veRpan uRIiya n'OyE?
  pakalE ciRaippuRamAkat tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  359. pAlai
  'pani vAr uNkaNum, pacan'ta tOLum,
  n'ani piRar aRiyac cAay, n'ALum,
  karan'tanam uRaiyum n'am paNpu aRiyAr,
  n'ITinarmannO, kAtalar' ena n'I
  5
  evan kaiyaRRanai? ikuLai! avarE
  vAnavarampan veLiyattu anna n'am
  mAN n'alam tammoTu koNTanar munAatu,
  aruj curak kavalai acaiiya kOTiyar,
  perug kal mImicai, iyam ezun'tAgku,
  10
  vIz piTi keTutta n'eTun' tAL yAnai
  cUr pukal aTukkattu mazai mARu muzagkum,
  poyyA n'al icai mA vaN pulli,
  kavaik katir varakin yANarp pain' tAL
  mutait cuval mUzkiya, kAn cuTu kurUup pukai
  15
  aruvit tuvalaiyoTu mayagkum
  peru varai attam iyagkiyOrE!
  piriviTai vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu.-mAmUlanAr

  360. n'eytal
  pal pUn' taN pozil, pakal uTan kazippi,
  oru kAl Urtip paruti am celvan
  kuTavayin mA malai maRaiya, koTug kazit
  taN cERRu aTaiiya kaNaik kAl n'eytal
  5
  n'uN tAtu uNTu vaNTinam tuRappa,
  veruvaru kaTun' tiRal iru perun' teyvattu
  uru uTan iyain'ta tORRam pOla,
  an'ti vAnamoTu kaTal aNi koLAa,
  van'ta mAlai peyarin, maRRu ivaL
  10
  perum pulampinaLE teyya; atanAl,
  pANi pizaiyA mAN vinaik kali mA
  tujcu Ur yAmattut teviTTal Ompi,
  n'eTun' tEr akala n'Ikki, paiyenak
  kunRu izi kaLiRRin kuvavu maNal n'In'ti,
  15
  iravin vammO uravu n'Irc cErppa!
  ina mIn arun'tu n'AraiyoTu panaimicai
  anRil cEkkum munRil, pon ena
  n'al malar n'aRu vI tAam
  punnai n'aRum pozil ceyta n'am kuRiyE.
  pakaRkuRi van'ta talaimakaRkut tOzi pakaRkuRi maRuttu, iravukkuRi n'Ern'tatu. - maturaik kaNNattanAr

  361. pAlai
  'tU malart tAmaraip pUvin am kaN,
  mA itazk kuvaLai malar piNaittanna,
  tiru mukattu alamarum peru matar mazaik kaN,
  aNi vaLai munkai, Ay itaz maTan'tai
  5
  vAr mulai muRRattu n'Ul iTai vilagkinum,
  kavavup pulan'tu uRaiyum kazi perug kAmattu
  inpuRu n'ukarcciyin ciRan'tatu onRu il' ena
  anpAl mozin'ta en mozi koLLAy,
  poruL purivuNTa maruLi n'ejcE!
  10
  kariyAp pUvin periyOr Ara,
  azal ezu tittiyam aTutta yAmai
  n'izaluTai n'eTug kayam pukal vETTAagku,
  uLLutal Ompumati, ini n'I, muL eyiRRu,
  cil mozi, arivai tOLE pal malai
  15
  vev aRai marugkin viyan curam,
  evvam kUra, iRan'tanam, yAmE.
  poruLvayiR pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

  362. kuRijci
  pAmpuTai viTara pani n'Ir iTTut tuRait
  tEm kalan'tu ozuka, yARu n'iRain'tanavE;
  veN kOTTu yAnai poruta puN kUrn'tu,
  paig kaN valliyam kal aLaic ceRiya,
  5
  murukku arumpu anna vaL ukir vayap piNavu
  kaTi koLa, vazagkAr ARE; AyiTai
  elliRRu ennAn, ven vEl En'ti,
  n'acai tara van'ta n'annarALan
  n'ejcu pazutAka, vaRuviyan peyarin,
  10
  inRu ippozutum yAn vAzalenE;
  evankol? vAzi, tOzi! n'am iTai mulaic
  cuNagku aNi muRRattu Aram pOlavum,
  cilampu n'ITu cOlaic citar tUgku n'aLippin
  ilagku veL aruvi pOlavum,
  15
  n'ilam koNTanavAl, tigkaL am katirE!
  iravukkuRic ciRaippuRamAkat tOzi colliyatu. - veLLivItiyAr

  363. pAlai
  n'irai celal ivuLi viraivuTan kaTaii,
  akal iru vicumpil pakal celac cenRu,
  mazuku cuTar maNTilam mA malai maRaiya,
  pozutu kazi malarin, punaiyizai! cAay,
  5
  aNai aNain'tu inaiyai Akal kaNai araip
  pul ilai n'ellip pukar il pacug kAy
  kal atar marugkil kaTu vaLi utirppa,
  polam cey kAcin poRpat tAam
  attam n'aNNi, atar pArttu irun'ta
  10
  kolai veg koLkaik koTun' tozil maRavar
  ARu cel mAkkaL aru n'iRattu eRin'ta
  eHku uRu vizuppuN kUrn'tOr eytiya,
  vaLai vAyp parun'tin, vaL ukirc cEval
  kiLai taru teL viLi kezu muTaip payirum
  15
  innA vej curam iRan'tOr, munniya
  cey vinai valattar Aki, ivaN n'ayan'tu,
  eyta van'tanarE tOzi! mai ezil
  tuNai Er etir malar uNkaN
  piNai Er n'Okkam perug kavin koLavE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - maturaip poncey kollan veNNAkanAr

  364. mullai
  mAtiram putaiyap pAay, kAl vIzttu,
  ERuTaip peru mazai pozin'tena, avaltORu
  ATu kaLap paRaiyin vari n'uNal kaRagka,
  Ay pon avir izai tUkkiyanna
  5
  n'ITu iNark konRai kavin peRa, kATu uTan
  cuTar purai tOnRip putal talaik koLAa,
  mullai illamoTu malara, kalla
  paku vAyp paij cunai mA uNa malira,
  kAr toTagkinRE kAlai; kAtalar
  10
  vej cina vEn'tan viyan perum pAcaRai,
  venRi vETkaiyoTu n'ammum uLLAr;
  yAtu ceyvAmkol? tOzi! n'Otakak
  kolai kuRittanna mAlai
  tunaitaru pOztin, n'In'talO aritE!
  paruvam kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - maturai marutagkizAr makanAr perugkaNNanAr

  365. pAlai
  akal vAy vAnam mAl iruL parappa,
  pakal ARRuppaTutta paiyen tORRamoTu
  cinaval pOkiya punkaN mAlai,
  atta n'aTukal AL ena utaitta
  5
  kAna yAnaik katuvAy vaL ukir,
  irum panai itakkaiyin, oTiyum AgkaN,
  kaTugkaN ATavar E muyal kiTakkai,
  varun'ar inmaiyin kaLaiyun'ark kANA
  enRUz vej curam tan'ta n'IyE
  10
  tuyar ceytu ARRAyAki, peyarpu, Agku
  uLLinai vAziya, n'ejcE! ven vEl
  mA vaN kazuvuL kAmUr AgkaN,
  pUtam tan'ta pori arai vEgkait
  taN kamaz putu malar n'ARum
  15
  am cil Oti Ay maTat takaiyE.
  talaimakan iTaic curattu n'inRu colliyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

  366. marutam
  tAz cinai marutam takai peRak kaviniya
  n'Ir cUz viyan kaLam poliya, pOrpu azittu,
  kaL Ar kaLamar pakaTu talai mARRi,
  kaTug kARRu eRiya, pOkiya turumpu uTan
  5
  kAyal ciRu taTik kaN keTap pAytalin,
  iru n'Irp parappin panit tuRaip paratavar
  tIm pozi veL uppuc citaitalin, cinaii,
  kazani uzavaroTu mARu etirn'tu, mayagki,
  iruj cERRu aLLal eRi ceruk kaNTu,
  10
  n'arai mUtALar kai piNi viTuttu,
  n'anai mutir tERal n'uLaiyarkku Iyum
  polam pUN evvi n'Izal anna,
  n'alam peRu paNait tOL, n'al n'utal arivaiyoTu,
  maNam kamaz taN pozil alki, n'erun'ai
  15
  n'I taR pizaittamai aRin'tu,
  kaluzn'ta kaNNaL, em aNagku annALE.
  parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakan vAyil vENTiya iTattu,tOzi colliyatu. - kuTavAyiR kIrattanAr

  367. pAlai
  ilagku cuTar maNTilam pulam talaippeyarn'tu,
  pal katir mazukiya kal cEr amaiyattu,
  alan'talai mUtERu AN kural viLippa,
  manai vaLar n'occi mA cErpu vatiya,
  5
  munai uzai irun'ta am kuTic cIRUr,
  karug kAl vEgkaic cej cuval varakin
  miku patam n'iRain'ta toku kUTTu oru ciRai,
  kuvi aTi verukin paig kaN ERRai
  Un n'acaip piNavin uyagku paci kaLaiiyar,
  10
  taLir purai koTiRRin, ceRi mayir eruttin,
  katirtta cennik kavirp pU anna
  n'eRRic cEval aRRam pArkkum
  pullen mAlaiyum, initu manRamma
  n'al aka vana mulai aTaiyap pullutoRum
  15
  uyir kuzaippanna cAyal,
  ceyir tIr, in tuNaip puNarn'ticinOrkkE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaL vaRpuRukkum tOzikkuc colliyatu. - paraNar

  368. kuRijci
  toTutOR kAnavan cUTuRu viyan punam,
  kari puRam kazIiya perum pATTu Irattu,
  tOTu vaLar pain' tinai n'ITu kural kAkkum
  oN toTi makaLirkku UcalAka
  5
  ATu cinai ozitta kOTu iNar kajaliya
  kuRumpoRai ayalatu n'eTun' tAL vEgkai,
  maTa mayiR kuTumiyin, tOnRum n'ATan
  uyar varai marugkin kAn'taL am cOlaik
  kuragku aRivArA maram payil iRumpil,
  10
  kaTi cunait teLin'ta maNi maruL tIm n'Ir
  piTi puNar kaLiRRin emmoTu ATi,
  pal n'AL umparp peyarn'tu, cil n'AL
  kaziyAmaiyE vazivazip peruki,
  am paNai viLain'ta tEk kaT tERal
  15
  vaNTu paTu kaNNiyar makizum cIRUr,
  evankol vAzi, tOzi! kogkar
  maNi arai yAttu maRukin ATum
  uLLi vizavin anna,
  alar AkinRu, atu palar vAyp paTTE?
  pakalE ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAyt tOzi colliyatu. -maturai marutan iLan'AkanAr

  369. pAlai
  kaNTicin makaLE! kezIi iyaivenai:
  oN toTi ceRitta munkai Uz koLpu,
  magkaiyar pala pArATTa, cen' tArk
  kiLLaiyum tIm pAl uNNA; mayil iyal
  5
  cEyizai makaLir Ayamum ayarA;
  tAziyum malar pala aNiyA; kEz koLak
  kAz punain'tu iyaRRiya vanappu amai n'On cuvarp
  pAvaiyum pali enap peRAa; n'Oy pora,
  ivai kaNTu, inaivatantalaiyum, n'inaivilEn,
  10
  koTiyOL munniyatu uNarEn, 'toTiyOy!
  inRu n'in oli kural maNNal' enRataRku,
  eR pulan'tu azin'tanaLAki, taR takak
  kaTal am tAnai kai vaN cOzar,
  keTal aru n'al icai uRan'tai anna,
  15
  n'itiyuTai n'al n'akarp putuvatu punain'tu,
  tamar maNan ayaravum ollAL, kavarmutal
  Omai n'ITiya ulavai n'IL iTai,
  maNi aNi palakai, mAk kAz n'eTu vEl,
  tuNivuTai uLLamoTu tutain'ta munpin
  20
  aRiyAt tEettu aruj curam maTutta
  ciRiyORku otta en peru maTat takuvi,
  'ciRappum cIrum inRi, cIRUr
  n'alkUr peNTin pul vEy kurampai
  Or A yAtta oru tUN munRil
  25
  Etil vaRu manaic cilampu uTan kazIi,
  mEyinaLkol?' ena n'Oval yAnE.
  makaT pOkkiya cevili colliyatu. - n'akkIrar

  370. n'eytal
  'vaLai vAyk kOtaiyar vaNTal taii,
  iLaiyOr, celpa; ellum ellinRu;
  akal ilaip punnaip pukar il n'Izal,
  pakalE emmoTu ATi, iravE,
  5
  kAyal vEyn'ta tEyA n'al il
  n'OyoTu vaikutiAyin, n'un'tai
  arug kaTip paTuvalum' enRi; maRRu, 'n'I
  cellal' enRalum ARRAy; 'celinE,
  vAzalen' enRi, Ayin; jAzal
  10
  vaNTu paTat tatain'ta kaNNi, n'eytal
  taN arum pain' tAr tuyalvara, an'ti,
  kaTal kezu celvi karai n'inRAgku,
  n'IyE kAnal oziya, yAnE
  veRi koL pAvaiyin polin'ta en aNi tuRan'tu,
  15
  ATu makaL pOlap peyartal
  ARREnteyya; alarka, iv UrE!
  pakalE ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAyt tOzi colliyatu. -ammUvanAr

  371. pAlai
  av viLimpu urIiya vicai amai n'On cilai,
  cev vAyp pakazi, ceyir n'Okku ATavar
  kaNai iTak kazin'ta tan vIztuNai uLLi,
  kuRu n'eTun' tuNaiya maRi puTai ATa,
  5
  punkaN koNTa tiri maruppu iralai
  mEy patam maRutta ciRumaiyoTu, n'Oy kUrn'tu,
  n'eytal am paTuvil cil n'Ir uNNAtu,
  eHku uRu mAn'tarin inain'tu kaNpaTukkum,
  paitu aRa vempiya pAz cEr attam,
  10
  emiyam n'In'tum emminum, pani vArn'tu,
  ennaAm kol tAmE 'teN n'Ir
  Ay cunai n'ikar malar pOnm' ena n'acaii
  vI tEr paRavai vizaiyum
  pOtu Ar kUn'tal n'am kAtali kaNNE?
  poruLvayiR pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -eyinan'tai makan iLagkIranAr

  372. kuRijci
  arun' teRal marapin kaTavuL kAppa,
  perun' tEn tUgkum n'ATu kAN n'anan'talai,
  aNagkuTai varaippin, pAzi AgkaN,
  vEL mutu mAkkaL viyal n'akark karan'ta
  5
  arug kala veRukkaiyin ariyOL paNpu n'inain'tu,
  varun'tinammAtO eninum, aHtu ollAy,
  irum paNait toTutta palar ATu Ucal,
  Urn'tu izi kayiRRin, cela vara varun'ti,
  n'eTu n'eRik kutiraik kUr vEl ajci
  10
  kaTu munai alaitta koTu vil ATavar
  ATu koL pUcalin pATu ciRan'tu eRiyum,
  perun' tuTi vaLpin vIgkupu n'ekizA,
  mEy maNi izan'ta pAmpin, n'I n'ani
  tEmpinai vAzi, en n'ejcE! vEn'tar
  15
  kON taNi eyilin kAppuc ciRan'tu,
  INTu arugkuraiyaL, n'am aNagkiyOLE.
  allakuRippaTTup pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

  373. pAlai
  munai kavarn'tu koNTena, kalagki, pIr ezun'tu,
  manai pAz paTTa marai cEr manRattu,
  paNait tAL yAnai parUup puRam urijci,
  cetu kAz cAyn'ta mutu kAR potiyil,
  5
  aruj curam n'In'tiya varuttamoTu kaiyaRRu,
  perum pun mAlai pulampu van'tu uRutara,
  mILi uLLam celavu valiyuRuppa,
  tAz kai pUTTiya tani n'ilai irukkaiyoTu,
  tan n'ilai uLLum n'am n'ilai uNarAL;
  10
  irum pal kUn'tal, cEyizai, maTan'tai,
  kanai iruL n'aTu n'AL, aNaiyoTu porun'ti,
  veytuRRup pulakkum n'ejcamoTu, aitu uyirA,
  Ay itaz mazaik kaN malka, n'Oy kUrn'tu,
  perun' tOL n'anaikkum kaluzn'tu vAr arip pani
  15
  mel viral ukirin teRiyinaL, ven vEl
  aNNal yAnai aTu pOr vEn'tar
  orugku akappaTutta muravu vAy jAyil
  Or eyil mannan pOla,
  tuyil tuRan'tanaLkol? aLiyaL tAnE!
  pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. -pANTiyan EnAti n'eTugkaNNanAr

  374. mullai
  mAk kaTal mukan'tu, mAtirattu iruLi,
  malar talai ulakam putaiya, valan Erpu,
  pazagkaN koNTa kozum pal koNmU,
  pOzn'ta pOlap pala uTan minni,
  5
  tAzn'ta pOla n'ani aNi van'tu,
  cOrn'ta pOlac corivana payiRRi,
  iTiyum muzakkum inRi, pANar
  vaTi uRu n'al yAz n'arampu icaittanna
  in kural azi tuLi talaii, n'al pala
  10
  peyal peytu kazin'ta pU n'ARu vaikaRai,
  ceRi maNal n'ivan'ta kaLar tOnRu iyavil,
  kuRu mOTTu mUtAy kuRukuRu OTi,
  maNi maNTu pavaLam pOla, kAyA
  aNi miku cemmal oLippana maRaiya,
  15
  kAr kavin koNTa kAmar kAlai,
  celka, tErE n'al valam peRun'a!
  perun' tOL, n'uNukiya n'ucuppin,
  tirun'tuizai, arivai virun'tu etirkoLavE!
  pAcaRai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - iTaikkATanAr

  375. pAlai
  'cenRu n'ITun'ar allar; avarvayin
  inaital AnAy' enRicin ikuLai!
  ampu toTai amaiti kANmAr, vampalar
  kalan ilar Ayinum konRu, puL UTTum
  5
  kallA iLaiyar kalitta kavalai,
  kaNa n'ari inanoTu kuzIi, n'iNan arun'tum
  n'eyttOr ATiya mallal moci viral,
  atta eruvaic cEval cErn'ta
  arai cEr yAtta veN tiraL, vinai viRal,
  10
  ezUut tiNi tOL, cOzar peru makan
  viLagku pukaz n'iRutta iLam peruj cenni
  kuTik kaTan Akalin, kuRaivinai muTimAr,
  cempu uRaz puricaip pAzi n'URi,
  vampa vaTukar pain' talai cavaTTi,
  15
  konRa yAnaik kOTTin tOnRum,
  ajcuvaru marapin vej curam iRan'tOr
  n'Oy ilar peyartal aRiyin,
  AzalamannO, tOzi! en kaNNE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakan tOzikkuc colliyatu. - iTaiyan cEn'tag koRRanAr

  376. marutam
  cellal, makizn'a! n'iR cey kaTan uTaiyenman
  kallA yAnai kaTi punal kaRRena,
  mali punal poruta marutu Ogku paTappai,
  oli katirk kazani, kazAar muntuRai,
  5
  kali koL cuRRamoTu karikAl kANa,
  taN patam koNTu, tavirn'ta in icai
  oN poRip punai kazal cEvaTip puraLa,
  karug kaccu yAtta kANpin av vayiRRu,
  irum polam pANTil, maNiyoTu teLirppa,
  10
  punal n'ayan'tu ATum atti aNi n'ayan'tu,
  kAviri koNTu oLittAgkum annO!
  n'umvayin pulattal cellEm; emvayin
  pacan'tanRu, kANTicin n'utalE; acumpin
  am tUmpu vaLLai azaR koTi mayakki,
  15
  vaN tOTTu n'ellin vAgku pIL viriya,
  tuyt talai muTagku iRAt teRikkum, poRpuTaik
  kuragkuuLaip puravik kuTTuvan
  maran'tai anna, en n'alam tan'tu cenmE!
  kAtaRparattai pulan'tu colliyatu. - paraNar

  377. pAlai
  kOTai n'ITalin, vATu pulattu ukka
  ciRu pul uNavu, n'eRi paTa maRuki,
  n'uN pal eRumpi koNTu aLaic ceRitta
  vittA valci, vIgku cilai, maRavar
  5
  pal Uz pukkup payan n'irai kavara,
  kozug kuTi pOkiya perum pAz manRattu,
  n'arai mUtALar atir talai iRakki,
  kavai manattu iruttum vallu vanappu aziya,
  vari n'iRac citalai arittalin, pullenRu,
  10
  peru n'alam citain'ta pEem mutir potiyil
  innA oru ciRait tagki, in n'akaic
  ciRu men cAyal peru n'alam uLLi,
  vampalar Akiyum kazipa manRa
  n'acai tara van'tOr iran'tavai
  15
  icai paTap peytal ARRuvOrE!
  poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaimakan colliyatu. - mAROkkattuk kAmakkaNi n'appAlattanAr

  378. kuRijci
  'n'itiyam tujcum n'ivan'tu Ogku varaippin,
  vatuvai makaLir kUn'tal kamaz koLa,
  vagkUz ATTiya am kuzai vEgkai
  n'an pon anna n'aRun' tAtu utira,
  5
  kAmar pIli Ay mayil tOkai
  vERu vERu inatta varai vAz varuTaik
  kOTu muRRu iLan' takarp pATu viRan'tu, ayala
  ATu kaLa vayirin iniya Ali,
  pacum puRa men cIr ociya, vicumpu ukan'tu,
  10
  irug kaN ATu amait tayagka irukkum
  perug kal n'ATan pirin'ta pulampum,
  uTanRa annai amarA n'Okkamum,
  vaTan'tai tUkkum varu pani aRcirac
  cuTar kezu maNTilam azugka, jAyiRu
  15
  kuTa kaTal cErum paTar kUr mAlaiyum,
  anaittum, aTUu n'inRu n'aliya, ujaRRi,
  yAgganam vAzti?' enRi tOzi!
  n'IgkA vajcinam ceytu; n'at tuRan'tOr
  uLLAr Ayinum, uLenE avar n'ATTu
  20
  aL ilaip palavin kani kavar kaiya
  kallA man'ti kaTuvanOTu ukaLum
  kaTun' tiRal aNagkin n'eTum perug kunRattu,
  pATu in aruvi cUTi,
  vAn tOy cimaiyam tOnRalAnE.
  iravukkuRic ciRaippuRamAkat tOzi col eTuppa, talaimakaL colliyatu. -kAvaTTanAr

  379. pAlai
  n'am n'ayan'tu uRaivi tol n'alam aziya,
  teruLAmaiyin tItoTu kezIi,
  aruL aRa, n'imirn'ta munpoTu poruL purin'tu,
  ALvinaikku etiriya, mILi n'ejcE!
  5
  n'inaiyinaiAyin, enava kENmati!
  viri tirai mun'n'Ir maN tiNi kiTakkai,
  pariti am celvam potumai inRi,
  n'anavin iyanRatuAyinum, kagkul
  kanavin aRRu, atan kazivE; atanAl,
  10
  viravuRu pal malar vaNTu cUzpu aTaicci,
  cuvalmicai acaiiya n'ilai tayagku uRu muTi
  INTu pal n'ARRam vENTuvayin uvappa,
  ceyvuRu viLagku izaip polin'ta tOL cErpu,
  eytiya kanai tuyil ERRoRum, tiruki,
  15
  mey pukuvanna kai kavar muyakkin
  mikuti kaNTanRO ilenE; n'I n'in
  pal poruL vETkaiyin, col varai n'Ivi,
  celavu valiyuRuttanai Ayin, kAloTu
  kanai eri n'ikazn'ta ilai il am kATTu,
  20
  uzaip puRattu anna puLLi n'Izal,
  acaiiya pozutil pacaiiya van'tu, ivaL
  maRappu arum pal kuNam n'iRattu van'tu uRutara,
  oru tiRam n'inaittal cellAy, tiripu n'inRu,
  uRu puli uzan'ta vaTu maruppu oruttaRkup
  25
  piTi iTu pUcalin aTi paTak kuzin'ta
  n'irampA n'IL iTait tUgki,
  iragkuvai allaiyO, uram keTa melin'tE?
  mun oru kAlattup poruL muRRivan'ta talaimakan pinnum poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  380. n'eytal
  tEr cEN n'Ikki, tamiyan van'tu, 'n'um
  Ur yAtu?' enna, n'aNi n'aNi otugki,
  mun n'AL pOkiya tuRaivan, n'erun'ai,
  akal ilai n'Aval uNtuRai utirtta
  5
  kani kavin citaiya vAgkik koNTu, tan,
  tAzai vEr aLai, vIz tuNaikku iTUum
  alavaR kATTi, 'n'aRpARRu itu' ena,
  n'inain'ta n'ejcamoTu, n'eTitu peyarn'tOnE;
  utuk kAN tOnRum, tErE inRum;
  10
  n'Am etir koLLAm Ayin, tAn atu
  tuNikuvan pOlAm; n'ANu mika uTaiyan;
  veN maNal n'eTug kOTTu maRaikO?
  amma, tOzi! kURumati n'IyE.
  pinninRa talaimakaRkuk kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaTkuk kuRai n'ayappak kURiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  381. pAlai
  ALi n'al mAn aNagkuTai oruttal
  mILi vEzattu n'eTun'takai pulampa,
  En'tal veN kOTu vAgki, kuruku arun'tum
  ajcu varat takun'a AgkaN, majcu tapa,
  5
  azal kAnRu tiritarum alagku katir maNTilam
  n'izal cUnRu uNTa n'irampA n'IL iTai,
  kaRRu urik kuTampaik kata n'Ay vaTukar
  vil cinam taNin'ta veruvaru kavalai,
  kuruti ATiya pulavu n'ARu iruj ciRai
  10
  eruvaic cEval INTu kiLait tozuti,
  paccUn koLLai cARRi, paRai n'ivan'tu,
  cekkar vAnin vicumpu aNi koLLum
  aruj curam n'In'tiya n'amminum, porun'tAr
  munai araN kaTan'ta vinai val tAnai,
  15
  tEn imir n'aRun' tAr, vAnavan uTaRRiya
  onnAt tevvar man eyil pOla,
  perum pAz koNTa mEniyaL, n'eTitu uyirttu,
  varun'tumkol? aLiyaL tAnE curumpu uNa,
  n'eTu n'Ir payan'ta n'irai itazk kuvaLai
  20
  etir malar iNaip pOtu anna, tan
  ari matar mazaik kaN teN pani koLavE!
  talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturai iLagkaucikanAr

  382. kuRijci
  'piRar uRu vizumam piRarum n'Opa;
  tam uRu vizumam tamakkO tajcam;
  kaTampu koTi yAttu, kaNNi cUTTi,
  vERu pal kurala oru tUkku in iyam
  5
  kATu kezu n'eTu vET pATu koLaikku ERpa,
  aNagku ayar viyan kaLam poliya, paiyat
  tUgkutal purin'tanar, n'amar' ena, Agku avaRku
  aRiyak kURal vENTum tOzi!
  aruvi pAyn'ta karu viral man'ti
  10
  cezug kOT palavin pazam puNaiyAka,
  cAral pEr Ur muntuRai izitarum
  vaRan uRal aRiyAc cOlai,
  viRal malai n'ATan col n'ayan'tOyE!
  iravukkuRic ciRaippuRamAkat tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - kapilar

  383. pAlai
  taR puran'tu eTutta eR tuRan'tu uLLAL,
  Urum cEriyum OrAgku alar eza,
  kATum kAnamum avanoTu tuNin'tu,
  n'ATum tEyamum n'ani pala iRan'ta
  5
  ciRu vankaNNikku Er tERuvar ena,
  vATinai vAziyO, vayalai! n'ALtoRum,
  pal kiLaik koTik kompu alamara malarn'ta
  alkultalaik kUTTu am kuzai utaviya,
  vinai amai varal n'Ir vizut toTi tattak
  10
  kamajcUl peru n'iRai tayagka mukan'tu koNTu,
  Ay maTak kaNNaL tAy mukam n'Okki,
  pey cilampu olippap peyarvanaL, vaikalum,
  Ara n'Ir UTTip purappOr
  yAr maRRup peRukuvai? aLiyai n'IyE!
  makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kayamanAr

  384. mullai
  'irun'ta vEn'tan arun' tozil muTittena,
  purin'ta kAtaloTu perun' tEr yAnum
  ERiyatu aRin'tanRu allatu, van'ta
  ARu n'ani aRin'tanROilenE; "tAay,
  5
  muyaR paRaz ukaLum mullai am puRavil,
  kavaik katir varakin cIRUr AgkaN,
  mel iyal arivai ilvayin n'iRIi,
  izimin" enRa n'in mozi maruNTicinE;
  vAn vazagku iyaRkai vaLi pUTTinaiyO?
  10
  mAn uru Aka n'in manam pUTTinaiyO?
  uraimati vAziyO, valava!' ena, tan
  varai maruL mArpin aLippanan muyagki,
  manaik koNTu pukkanan, n'eTun' takai;
  virun'tu Er peRRanaL, tirun'tizaiyOLE.
  vinai muRRiya talaimakanatu varavu kaNTu, uzaiyar colliyatu. - okkUr mAcAttiyAr

  385. pAlai
  tan Oranna Ayamum, mayil iyal
  en Oranna tAyarum, kANa,
  kai val yAnaik kaTun' tErc cOzar
  kAvirip paTappai uRan'tai anna
  5
  ponnuTai n'eTu n'akar, puraiyOr ayara,
  n'al mAN vizavil takaram maNNi,
  yAm pala puNarppac collAL, kAmpoTu
  n'elli n'ITiya kal aRaik kavAan,
  atta Alattu alan'talai n'eTu vIz
  10
  tittik kuRagkil tirun'ta urija,
  vaLaiyuTai munkai aLaii, kiLaiya
  payil irum piNaiyal pacug kAzk kOvai
  akal amai alkul paRRi, kUn'tal
  ATu mayil pIliyin pogka, n'anRum,
  15
  tAn amar tuNaivan Ukka, Ugki,
  uLLAtu kazin'ta muL eyiRRut tuvar vAyc
  ciRu vankaNNi cilampu kazIi,
  aRiyAt tEettaL Akutal koTitE.
  makaT pOkkiya cevilittAy colliyatu. - kuTavAyiR kIrattanAr

  386. marutam
  poykai n'Irn'Ayp pulavu n'ARu irum pOttu
  vALai n'AL irai tErum Ura!
  n'ANinen, peruma! yAnE pANan
  mal aTu mArpin vali uRa varun'ti,
  5
  etirtalaik koNTa Ariyap porun'an
  n'iRait tiraL muzavut tOL kaiyakattu ozin'ta
  tiRan vERu kiTakkai n'Okki, n'al pOrk
  kaNaiyan n'ANiyAgku maRaiyinaL
  mella van'tu, n'alla kURi,
  10
  'mai Ir Oti maTavOy! yAnum n'in
  cEriyEnE; ayal ilATTiyEn;
  n'ugkai Akuven n'inakku' ena, tan kait
  toTu maNi mel viral taNNenat taivara,
  n'utalum kUn'talum n'Ivi,
  15
  pakal van'tu peyarn'ta vANutaR kaNTE.
  tOzi vAyil maRuttatu; talaimakaL takuti colliyatUum Am. - paraNar

  387. pAlai
  tirun'tuizai n'ekizn'tu, perun' tOL cAay,
  ari matar mazaik kaN kaluzac celvIr!
  varuvIr Akutal uraimin mannO
  pUk kaN paRain'ta pun talaic ciRAaroTu
  5
  av vari konRa kaRai cEr vaL ukirp
  pacai viral pulaitti n'eTitu picain'tu UTTiya
  pUn' tukil imaikkum, polan kAz alkul,
  av vari citaiya n'Okki, vev vinaip
  payil aril kiTan'ta vETTu viLi verIi,
  10
  varip puRa italin maNik kaT pETai
  n'uN poRi aNin'ta eruttin, kUr muT
  ceg kAl, cEval payirum AgkaN,
  vil INTu aruj camam tataiya n'URi,
  n'al icai n'iRutta n'ANuTai maRavar
  15
  n'irai n'ilai n'aTukal porun'ti, imaiyAtu,
  irai n'acaiik kiTan'ta mutu vAyp palli
  ciRiya teRRuvatuAyin, 'periya
  OTai yAnai uyarn'tOr Ayinum,
  n'inRAgkup peyarum kAnam
  20
  cenROrman' ena irukkiRpOrkkE.
  talaimakaLatu kuRippu aRin'tu, tOzi talaimakanaic celavu azugkac colliyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  388. kuRijci
  amma vAzi, tOzi n'am malai
  amai aRuttu iyaRRiya vev vAyt taTTaiyin,
  n'aRu virai Aram aRa eRin'tu uzuta
  uLaik kural ciRu tinai kavartalin, kiLai amal
  5
  peru varai aTukkattuk kurIi Oppi,
  Ogku iruj cilampin oL iNar n'aRu vI
  vEgkai am kavaTTiTai n'ivan'ta itaNattu,
  pon maruL n'aRun' tAtu Utum tumpi
  in icai OrA irun'tanamAka,
  10
  'mai Ir Oti maTa n'allIrE!
  n'ovvu iyaR pakazi pAyn'tena, puN kUrn'tu,
  evvamoTu van'ta uyar maruppu oruttal n'um
  punattuzip pOkal uRumO maRRu?' ena,
  cinavuk koL jamali ceyirttup puTai ATa,
  15
  collik kazin'ta val viR kALai
  cAn'tu Ar akalamum takaiyum mika n'ayan'tu,
  Igku n'Am uzakkum evvam uNarAL,
  n'annar n'ejcamoTu mayagki, 'veRi' ena,
  annai tan'ta mutu vAy vElan,
  20
  'em iRai aNagkalin van'tanRu, in' n'Oy;
  taNi marun'tu aRival' ennum Ayin,
  vinavin evanO maRRE 'kanal cina
  maiyal vEza mey uLampOka,
  UTTiyanna Un puraL ampoTu
  25
  kATTu mAn aTi vazi oRRi,
  vETTam cellumO, n'um iRai?' enavE?
  iravukkuRic ciRaippuRamAkat talaimakaL tOzikkuc colliyatu; tOzi talaimakaTkuc colliyatUum Am. - UTTiyAr

  389. pAlai
  aRiyAy vAzi, tOzi! n'eRi kural
  cAn'tu Ar kUn'tal uLari, pOtu aNin'tu,
  tEm kamaz tiru n'utal tilakam taiiyum,
  pal itaz etir malar kiLLi vERu paTa
  5
  n'al iLa vana mulai alliyoTu appiyum,
  perun' tOL toyyil varittum, ciRu paraTTu
  am cej cIRaTip pajci UTTiyum,
  eR puRan'tan'tu, n'iR pArATTi,
  pal pUj cEkkaiyin pakalum n'IgkAr,
  10
  manaivayin iruppavarmannE tunaitan'tu,
  irappOr En'tu kai n'iRaiya, purappOr
  pulampu il uLLamoTu putuva tan'tu uvakkum
  arum poruL vETTam eNNi, kaRuttOr
  ciRu pun kiLavic cellal pAzpaTa,
  15
  n'al icai tam vayin n'iRumAr, val vEl
  vAna varampan n'al n'ATTu umpar,
  vEnil n'ITiya veg kaTaRRu aTai mutal,
  ARu cel vampalar vERu pirin'tu alaRa,
  kolai vemmaiyin n'ilai peyarn'tu uRaiyum
  20
  perug kaLiRu tolaicciya irug kEz ERRai
  cem pula marugkil tan kAl vAgki,
  valam paTu venRiyoTu cilampakam cilampa,
  paTu mazai urumin muzagkum
  n'eTu mara marugkin malai iRan'tOrE!
  piriviTai vERupaTTa talaimakaL vaRpuRukkum tOzikkuc colliyatu. - n'akkIranAr

  390. n'eytal
  uvar viLai uppin koLLai cARRi,
  atar paTu pUziya cEN pulam paTarum
  tatar kOl umaNar pati pOku n'eTu n'eRik
  kaNa n'irai vAzkkaitAn n'anRukollO?
  5
  vaNar curi mucci muzutum man puraLa,
  aitu akal alkul kavin peRap punain'ta
  pal kuzait toTalai olkuvayin olki,
  ' ''n'ellum uppum n'ErE; UrIr!
  koLLIrO'' enac cEritoRum n'uvalum,
  10
  av vAgku un'ti, amait tOLAy! n'in
  mey vAz uppin vilai eyyAm' ena,
  ciRiya vilagkinamAka, periya tan
  ari vEy uNkaN amarttanaL n'Okki,
  'yArIrO, em vilagkiyIir?' ena,
  15
  mUral muRuvalaL pErvanaL n'inRa
  cil n'irai vAl vaLaip polin'ta
  pal mAN pEtaikku ozin'tatu, en n'ejcE!
  talaimakan pAgkaRkuc colliyatu; n'ejciRkuc colliyatUum Am. - ammUvanAr

  391. pAlai
  pArval verukin kUr eyiRRu anna
  vari men mukaiya n'uN koTi atiral
  malku akal vaTTiyar, koLvu iTam peRAar
  vilaijar, ozitta talai vEy kAn malar
  5
  tEm pAy mullaiyoTu jAgkarp pOkki,
  taN n'aRug katuppil puNarn'tOr punain'ta en
  poti mAN mucci kANtoRum, paNTaip
  paza aNi uLLappaTumAl tOzi!
  inRoTu cil n'AL varinum, cenRu, n'ani
  10
  paTAavAkum, em kaNNE kaTAa
  vAn maruppu acaittalcellAtu, yAnai tan
  vAy n'iRai koNTa vali tEmpu taTak kai
  kunRu puku pAmpin tOnRum,
  enRUz vaippin, curan iRan'tOrE!
  piriviTai vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kAvan mullaip pUtanAr

  392. kuRijci
  tAz perun' taTak kai talaiiya, kAnattu,
  vIz piTi keTutta, veN kOTTu yAnai
  uN kuLaku maRutta uyakkattanna,
  paNpuTai yAkkaic citaivu n'anku aRIi,
  5
  pinnilai muniyAnAki, 'n'anRum,
  tAtu cey pAvai anna taiyal,
  mAtar mel iyal, maTa n'allOLvayin
  tItu inRAka, n'I puNai pukuka!' ena
  ennum taNTum Ayin, maRRu avan
  10
  azitakap peyartal n'ani innAtE
  ol ini, vAzi, tOzi! kallenak
  kaNa mazai pozin'ta kAn paTi iravil,
  tinai mEy yAnai inan irin'tu OTa,
  kal uyar kazutil cENOn eRin'ta
  15
  val vAyk kavaNin kaTu veTi ollena,
  maRap puli uraRa, vAraNam kataRa,
  n'anavuRu kaTciyin n'al mayil Ala,
  malai uTan verUum mAk kal veRpan
  piriyun'an AkalO aritE; atAanRu,
  20
  uritual paNpin piriyunan Ayin,
  vinai tavap peyarn'ta ven vEl vEn'tan
  munaikol tAnaiyoTu mun van'tu iRuppa,
  tan varampu Akiya man eyil irukkai
  ARRAmaiyin, piTitta vEl valit
  25
  tORRam pizaiyAt tol pukaz peRRa,
  vizai taka Ogkiya kazai tujcu marugkin
  kAn amar n'annan pOla,
  yAn Akuval, n'in n'alam taruvEnE.
  pinninRa talaimakaRkuk kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaTkuk kuRai n'ayappak kURiyatu. - mOcikIranAr

  393. pAlai
  kOTu uyar piRagkaR kunRu pala n'In'ti,
  vERu pulam paTarn'ta vinai taral uLLattu
  ARu cel vampalar kAy paci tIriya,
  mutaic cuvaR kalitta Ir ilai n'eTun' tOTTuk
  5
  kavaik katir varakin kAl toku pogkazi,
  kavaTTu aTip poruta pal cinai utirvai
  akan kaN pARaic cevvayin teRIi,
  vari aNi paNait tOL vAr cevit tannaiyar
  paNNai veN pazattu arici Eyppa,
  10
  cuzal maram colitta cuLaku alai veN kAz
  toTi mAN ulakkai Uzin pOkki,
  uralmukam kATTiya curai n'iRai koLLai,
  AgkaN iruj cunai n'IroTu mukavA,
  kaLi paTu kuzicik kal aTuppu ERRi,
  15
  iNar tatai kaTukkai INTiya tAtin,
  kuTavar puzukkiya pogku avizp punkam,
  matarvai n'al An pAloTu, pakukkum
  n'irai pala kuzIiya n'eTumozip pulli
  tEn tUgku uyar varai n'al n'ATTu umpar,
  20
  vEgkaTam iRan'tanar Ayinum, ANTu avar
  n'ITalar vAzi, tOzi! tOTu koL
  uru kezu majjai oli cIr Eyppa,
  takaram maNNiya taN n'aRu mucci,
  pukar il kuvaLaip pOtoTu teri itaz
  25
  vEnil atiral vEyn'ta n'in
  EmuRu puNarcci in tuyil maRan'tE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - mAmUlanAr

  394. mullai
  kaLavum puLittana; viLavum pazun'ina;
  ciRu talait turuvin pazuppu uRu viLaitayir,
  itaip puna varakin avaippu mAN ariciyoTu,
  kAr vAyttu ozin'ta Ir vAyp puRRattu
  5
  Iyal peytu aTTa in puLi vej cORu
  cEtAn veNNey vem puRattu uruka,
  iLaiyar arun'ta, pinRai, n'Iyum
  iTu muL vEli muTak kAl pan'tar,
  putuk kalattu anna cev vAyc ciRRil,
  10
  punai irug katuppin n'in manaiyOL ayara,
  pAluTai aTicil toTIiya, oru n'AL,
  mA vaN tOnRal! van'tanai cenmO
  kATu uRai iTaiyan yATu talaippeyarkkum
  maTi viTu vILai verIi, kuRu muyal
  15
  manRa irum putal oLikkum
  punpula vaippin em ciRu n'al UrE.
  iravukkuRit talaimakaLai iTattu uyttu van'tu, tOzi talaimakanai varaivu kaTAyatu. - n'anpalUrc ciRumEtAviyAr

  395. pAlai
  taN kayam payan'ta vaN kAR kuvaLai
  mAri mA malar peyaRku ERRanna,
  n'IroTu n'iRain'ta pEr amar mazaik kaN
  pani vAr evvam tIra, ini varin,
  5
  n'anRuman vAzi, tOzi! teRu katir
  Iram n'aitta n'Ir aRu n'anan'talai
  azal mEyn'tu uNTa n'izal mAy iyavin,
  vaRal marattu anna kavai maruppu eziR kalai,
  aRal avirn'tanna tEr n'acaii OTi,
  10
  pulampu vazippaTTa ulamaral uLLamoTu,
  mEy piNaip payirum melin'tu azi paTar kural
  aruj curam cellun'ar AL cettu Orkkum,
  tirun'tu arai jemaiya, perum punak kunRattu,
  ATu kazai iru vetir n'aralum
  15
  kOTu kAy kaTaRRa kATu iRan'tOrE!
  piriviTait tOzikkut talaimakaL colliyatu. - eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

  396. marutam
  toTuttEn, makizn'a! cellal koTit tErp
  polam pUN n'annan punanATu kaTin'tena,
  yAz icai maRukin pAzi AgkaN,
  'ajcal' enRa Aay eyinan
  5
  ikal aTu kaRpin mijiliyoTu tAkki,
  tan uyir koTuttanan, colliyatu amaiyAtu;
  teRal arug kaTavuL munnart tERRi,
  mel iRai munkai paRRiya col iRan'tu,
  Arva n'ejcam talaittalai ciRappa, n'in
  10
  mArpu tarukallAy; piRan AyinaiyE;
  ini yAn viTukkuven allen; man'ti,
  pani vAr kaNNaL, pala pulan'tu uRaiya,
  aTun' tiRal atti ATu aNi n'acaii,
  n'eTu n'Irk kAviri koNTu oLittAgku, n'in
  15
  manaiyOL vavvalum ajcuval; cinaii,
  Ariyar alaRat tAkki, pEr icait
  tonRu mutir vaTavarai vaNagku vil poRittu,
  vej cina vEn'taraip piNittOn
  vajci anna, en n'alam tan'tu cenmE!
  kAtaRparattai talaimakaRkuc colliyatu. - paraNar

  397. pAlai
  en makaL peru maTam yAn pArATTa,
  tAy tan cemmal kaNTu kaTan iRuppa,
  muzavu mukam pularA vizavuTai viyal n'akar,
  maNan iTaiyAkak koLLAn, 'kal pakak
  5
  kaNa mazai tuRan'ta kAn mayagku azuvam
  eLiyavAka, En'tu koTi paran'ta
  poRi vari alkul mAayOTku' enat
  taNin'ta paruvam cellAn, paTartarat
  tuNin'tOnmanRa tunai veg kALai
  10
  kaTum pakaTTu oruttal n'aTugkak kutti,
  pOz puN paTutta pori arai Omaip
  perum poLic cEyarai n'Okki, Un cettu,
  karug kAl yAattup parun'tu van'tu iRukkum
  cEN uyarn'tu Ogkiya vAn uyar n'eTug kOTTuk
  15
  kOTai vev vaLikku ulamarum
  pul ilai vetira n'el viLai kATE.
  makaT pOkkiya cevilittAy colliyatu. - kayamanAr

  398. kuRijci
  'izai n'ilai n'ekizn'ta evvam kUra,
  paTar mali varuttamoTu pala pulan'tu acaii,
  men tOL n'ekizac cAay, konRai
  UzuRu malarin pAz paTa muRRiya
  5
  pacalai mEni n'Okki, n'utal pacan'tu,
  innEm Akiya em ivaN aruLAn,
  n'ummOn ceyta koTumaikku, immenRu,
  alamaral mazaik kaN teN pani malka,
  n'anRu puRamARi akaRal, yAza n'in
  10
  kunRu kezu n'ATaRku en enappaTumO?
  karai poru n'Ittam! urai' enak kazaRi,
  n'innoTu pulattal ajci, avar malaip
  pal malar pOrttu, n'ANu mika oTugki,
  maRain'tanai kaziyum n'iR tan'tu celutti,
  15
  n'ayan aRat tuRattal valliyOrE,
  n'otumalALar; atu kaNNOTAtu,
  azal cinai vEgkai n'izal tavirn'tu acaii,
  mAri puRan'tara n'an'ti, Ariyar
  pon paTu n'eTu varai puraiyum en'tai
  20
  pal pUg kAnattu alki, inRu, ivaN
  cErn'tanai celinE citaikuvatu uNTO?
  kuya vari irum pOttup poruta puN kUrn'tu,
  uyagku piTi tazIiya matan azi yAnai
  vAgku amaik kazaiyin n'aralum, avar
  25
  Ogku malai n'ATTin varUuvOyE!
  kAmam mikka kazi paTar kiLaviyAl, varaiviTattukkaN, talaimakaL talaimakan varaiyininRum pOn'ta ARRoTu pulan'tu, colliyatu. -immenkIranAr

  399. pAlai
  cimaiyak kurala cAn'tu arun'ti, iruLi,
  imaiyak kAnam n'ARum kUn'tal,
  n'al n'utal, arivai! in uRal Akam
  parukuvanna kAtal uLLamoTu,
  5
  tirukupu muyagkal inRi, avaN n'ITAr
  kaTaRRu aTai marugkin kaNicciyin kuzitta
  uTaikkaN n'ITu amai URal uNTa,
  pATu in teN maNi, payam kezu peru n'irai
  vATu pulam pukkena, kOTu tuvaittu akaRRi,
  10
  olku n'ilaik kaTukkai alku n'izal acaii,
  pal An kOvalar kallAtu Utum
  ciRu vetirn' tIm kuzaR pulampu koL teL viLi,
  mai il paLigkin anna tORRap
  pal kOL n'ellip paig kAy arun'ti,
  15
  melkiTu maTa marai Orkkum attam,
  kAy katir kaTukiya kavin azi piRagkal,
  vEy kaN uTain'ta cimaiya,
  vAy paTu marugkin malai iRan'tOrE.
  talaimakan pirivinkaN talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

  400. n'eytal
  n'akai n'anRu amma tAnE 'avanoTu,
  manai iRan'tu alkinum alar, ena n'ayan'tu,
  kAnal alkiya n'am kaLavu akala,
  pal purin'tu iyaRal uRRa n'al vinai,
  5
  n'Ul amai piRappin, n'Ila utti,
  koym mayir eruttam piNar paTap peruki,
  n'eymmiti munaiiya kozuj cORRu Arkai
  n'iral iyain'tu onRiya celavin, cen' tinaik
  kural vArn'tanna kuvavut talai, n'al n'Anku
  10
  vIgku cuval mociyat tAgku n'ukam tazIi,
  pUm poRip pal paTai olippap pUTTi,
  matiyuTai valavan Evalin, iku tuRaip
  punal pAyn'tanna vAm mAn tiN tErk
  kaNai kazin'tanna n'On kAl vaN pari,
  15
  pAl kaNTanna Utai veN maNal,
  kAl kaNTanna vazi paTap pOki,
  ayirc cERRu aLLal azuvattu AgkaN,
  iruL n'Ir iTTuc curam n'In'ti, tuRai kezu
  mellam pulampan van'ta jAnRai,
  20
  pU mali irug kazit tuyalvarum aTaiyoTu,
  n'Emi tan'ta n'eTun'Ir n'eytal
  viLaiyA iLag kaL n'ARa, palavuTan
  poti aviz taN malar kaNTum, n'anRum
  putuvatu AkinRu amma paza viRal,
  25
  pATu ezun'tu iragku mun'n'Ir,
  n'ITu irum peNNai, n'am azugkal UrE!
  talaimakan varain'tu eytiya pinRai, tOzi talaimakaTkuc colliyatu. -ulOccanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:16:29(இந்திய நேரம்)