தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

341-350

 • 341-350

  341. pAlai
  uy takai inRAl tOzi! paipaya,
  kOgkum koy kuRai uRRana; kuyilum
  tEm pAy mAattu Ogku cinai viLikkum;
  n'ATu Ar kAvirik kOTu tOy malir n'iRaik
  5
  kazai azi n'Ittam cAaya vazi n'AL,
  mazai kazin'tanna mAk kAl mayagku aRal,
  patavu mEyal arun'tu tuLagku imil n'al ERu,
  matavuTai n'Ak koTu acai vITap paruki,
  kuRug kAR kAjcik kOtai mel iNarp
  10
  pon takai n'uN tAtu uRaippa, tokku uTan,
  kuppai vAr maNal ekkart tujcum,
  yANar vEnilman, itu
  mAN n'alam n'ukarum tuNai uTaiyOrkkE?
  pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatu. - AvUr mUlagkizAr

  342. kuRijci
  oRuppa Ovalai; n'iRuppa n'illalai;
  puNarn'tOr pOlap pORRumati! n'inakku yAn
  kiLaijan allenO? n'ejcE! tenAatu
  vel pOrk kavuriyar n'al n'ATTu uLLatai
  5
  maN koL puRRattu aruppu uzai tiRappin
  A koL mUtUrk kaLvar perumakan,
  Eval iLaiyar talaivan, mEvAr
  arug kuRumpu eRin'ta ARRaloTu, parun'tu paTap
  pal ceruk kaTan'ta cel uRaz taTak kai,
  10
  keTAa, n'al icait tennan, toTAa
  n'Ir izi marugkil kal aLaik karan'ta av
  varaiyaramakaLirin ariyaL,
  av vari alkul aNaiyAkkAlE!
  allakuRippaTTa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturaik kaNakkAyanAr

  343. pAlai
  vAgku amai puraiyum vIgku iRaip paNait tOL,
  cil cuNagku aNin'ta, pal pUN, men mulai,
  n'al ezil, Akam pullutal n'ayan'tu,
  maram kOL umaN makan pErum parutip
  5
  pun talai citaitta van talai n'aTukal
  kaNNi vATiya maNNA marugkul,
  kUr uLi kuyinRa kOTu mAy ezuttu, av
  ARu cel vampalar vERu payam paTukkum
  kaN pori kavalaiya kAnattu AgkaN,
  10
  n'anan'talai yAattu am taLirp peruj cinai,
  il pOl n'Izal cel veyil ozimAr,
  n'eTuj cevik kazutaik kuRug kAl ERRaip
  puRam n'iRai paNTattup poRai acAak kaLain'ta
  peyar paTai koLLArkku uyavut tuNai Aki,
  15
  uyarn'ta ALvinai purin'tOy; peyarn'tu n'inRu
  uLLinai vAzi, en n'ejcE! kaLLin
  makizin makizn'ta ari matar mazaik kaN,
  cil mozip polin'ta tuvar vAy,
  pal mAN pEtaiyin pirin'ta n'IyE.
  talaimakan iTaic curattu mILak karutiya n'ejcinaik kazaRip pOyatu. -maturai marutan iLan'AkanAr

  344. mullai
  vaLa mazai pozin'ta vAl n'iRak kaLari,
  uLartaru taN vaLi uRutoRum, n'ilavu enat
  toku mukai virin'ta muTak kAR piTavin,
  vai Er vAl eyiRRu, oL n'utal, makaLir
  5
  kai mAN tONi kaTuppa, paiyena,
  mayilinam payilum maram payil kAnam
  el iTai uRAa aLavai, vallE,
  kazal oli n'Avin teN maNi kaRagka,
  n'izal oLippanna n'imir parip puravi
  10
  vayakku uRu koTijci poliya, vaLpu Ayn'tu,
  iyakkumati vAziyO, kaiyuTai valava!
  payappuRu paTar aTa varun'tiya
  n'ayappu in kAtali n'akai mukam peRavE!
  vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

  345. pAlai
  'vicumpu taLi pozin'tu, vemmai n'Igki,
  taN patam paTutal celka!' enap pal mAN
  n'Am cela vizain'tanamAka, 'Ogku pukazk
  kAn amar celvi aruLalin, veN kAl,
  5
  pal paTaip puravi eytiya tol icai
  n'uNagku n'uN panuvaR pulavan pATiya
  ina mazai tavazum EziR kunRattu,
  karug kAl vEgkaic cem pUm piNaiyal
  aitu En'tu alkul yAm aNin'tu uvakkum
  10
  cil n'AL kazika!' enRu mun n'AL
  n'ammoTu poyttanar Ayinum, tammoTu
  tirun'tu vEl iLaiyar curumpu uNa malaimAr,
  mA muRi InRu marak kompu akaippa,
  uRai kazin'tu ulan'ta pinRai, poRaiya
  15
  ciRu veL aruvit tuvalaiyin malarn'ta
  karug kAl n'uNavin peruj cinai vAn pUc
  cem maNaR ciRu n'eRi kammena varippa,
  kATu kavin peRuka tOzi! ATu vaLikku
  olku n'ilai iRRi oru tani n'eTu vIz
  20
  kal kaN cIkkum attam,
  alku veyil n'Izal acain'tanar celavE!
  tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kuTavAyiR kIrattanAr

  346.marutam
  n'akai n'anRu amma tAnE iRai micai
  mAric cutaiyin Irm puRattu anna
  kUral kokkin kuRum paRaic cEval,
  veLLi veN tOTu anna, kayal kuRittu,
  5
  kaL Ar uvakaik kali makiz uzavar
  kAjci am kuRun' taRi kutti, tIm cuvai
  men kazaik karumpin n'an pala miTain'tu,
  peruj cey n'ellin pAcu aval potti,
  varuttik koNTa val vAyk koTuj ciRai
  10
  mItu azi kaTu n'Ir n'Okki, paippayap
  pArval irukkum payam kEz Ura!
  yAm atu pENinRO ilamE n'I n'in
  paN amai n'al yAzp pANanoTu, vici piNi,
  maN Ar, muzavin kaN atirn'tu iyampa,
  15
  makiz tuNaic cuRRamoTu maTTu mAn'ti,
  em manai vArAyAki, mun n'AL,
  n'um manaic cErn'ta jAnRai, am manaik
  kuRun' toTi maTan'tai uvan'tanaL n'eTun' tEr,
  izai aNi yAnaip pazaiyan mARan,
  20
  mATa mali maRukin kUTal AgkaN,
  veLLat tAnaiyoTu vERu pulattu iRutta
  kiLLi vaLavan n'al amar cAay,
  kaTum parip puraviyoTu kaLiRu pala vavvi,
  Etil mannar Ur koLa,
  25
  kOtai mArpan uvakaiyin peritE.
  tOzi talaimakaRku vAyil maRuttatu. - n'akkIrar

  347. pAlai
  tOLum tol kavin tolaiya, n'ALum
  n'alam kavar pacalai n'alkinRu n'aliya,
  cAl perun' tAnaic cEralAtan
  mAl kaTal OTTi, kaTampu aRuttu, iyaRRiya
  5
  paN amai muracin kaN atirn'tanna,
  kavvai tURRum vev vAyc cEri
  ampal mUtUr alar n'amakku oziya,
  cenRanar Ayinum, ceyvinai avarkkE
  vAykkatil vAzi, tOzi! vAyAtu,
  10
  mazai karan'tu oLitta kazai tiragku aTukkattu,
  oN kEz vayap puli pAyn'tena, kuvavu aTi
  veN kOTTu yAnai muzakku icai verIi,
  kanRu ozittu OTiya pun talai maTap piTi
  kai talai vaitta maiyal vituppoTu,
  15
  keTu makap peNTirin tErum
  n'eTu mara marugkin malai iRan'tOrE!
  talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - mAmUlanAr

  348. kuRijci
  en Avatukol tAnE munRil,
  tEn tEr cuvaiya, tiraL arai, mAattu,
  kOTaikku Uztta, kamaz n'aRun' tIm kani,
  payirppuRap palavin etirc cuLai aLaii,
  5
  iRAloTu kalan'ta, vaNTu mUcu, ariyal
  n'eTug kaN ATu amaip pazun'i, kaTun' tiRal
  pAppuk kaTuppu anna tOppi vAn kOTTuk
  kaTavuL Ogku varaikku Okki, kuRavar,
  muRit tazai makaLir maTuppa, mAn'ti,
  10
  aTukkal Enal irum punam maRan'tuzi,
  'yAnai vavvina tinai' ena, n'OnAtu,
  iLaiyarum mutiyarum kiLaiyuTan kuzIi,
  cilai Ayn'tu tiritarum n'ATan
  n'ilaiyA n'al mozi tERiya n'ejcE?
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi colleTuppa, talaimakaL colliyatu. -maturai iLampAlAciriyan cEn'tan kUttanAr

  349. pAlai
  aram pOz av vaLai ceRin'ta munkai
  varain'tu tAm piNitta tol kavin tolaiya,
  evan Ayn'tanarkol tOzi! jemann
  teri kOl anna ceyir tIr cem mozi,
  5
  ulain'ta okkal, pATun'ar celinE,
  uran mali uLLamoTu munai pAzAka,
  arug kuRumpu eRin'ta perug kala veRukkai
  cUzAtu curakkum n'annan n'al n'ATTu,
  eziR kunRattuk kavAan, kEz koLa,
  10
  tirun'tu arai n'ivan'ta karug kAl vEgkai
  eri maruL kavaLam mAn'ti, kaLiRu tan
  vari n'utal vaitta vali tEmpu taTak kai
  kal Ur pAmpin tOnRum
  col peyar tEetta curan iRan'tOrE?
  talaimakan pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

  350. n'eytal
  kaziyE, ciRu kural n'eytaloTu kAvi kUmpa,
  eRi tirai Otam taral AnAtE;
  tuRaiyE, marugkin pOkiya mAk kavai maruppin
  iruj cERRu Ir aLai alavan n'Ippa,
  5
  vazagkun'ar inmaiyin pATu AnRanRE;
  koTu n'ukam n'uzain'ta kaNaik kAl attiri
  vaTi maNi n'eTun' tEr pUNa EvAtu,
  En'tu ezil mazaik kaN ivaL kuRaiyAkac
  cEn'tanai cenmO peru n'Irc cErppa!
  10
  ilagku irum parappin eRi cuRA n'Ikki,
  valampuri mUzkiya vAn timiR paratavar
  oli talaip paNilam Arppa, kallena,
  kali kezu koRkai etirkoLa, izitarum
  kuvavu maNal n'eTug kOTTu AgkaN,
  15
  uvakkAN tOnRum, em ciRu n'al UrE!
  pakaRkuRi van'tu n'Igkum talaimakaRkut tOzi colliyatu. - cEn'tan kaNNanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:20:52(இந்திய நேரம்)