தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'elli-n'elli

 • n'elli

  5. pAlai
  aLi n'ilai poRAatu amariya mukattaL,
  viLi n'ilai koLLAL, tamiyaL, menmela,
  n'alam miku cEvaTi n'ilam vaTuk koLAa,
  kuRuka van'tu, tan kUr eyiRu tOnRa
  5
  vaRitu akattu ezun'ta vAy al muRuvalaL,
  kaNNiyatu uNarA aLavai, oNNutal,
  vinai talaippaTutal cellA n'inaivuTan
  muLin'ta Omai mutaiyal am kATTu,
  paLigkattu anna pal kAy n'elli,
  10
  mOTTu irum pARai, ITTu vaTTu Eyppa,
  utirvana paTUum katir teRu kavAan,
  mAytta pOla mazuku n'unai tORRi,
  pAttiyanna kuTumik kUrg kal,
  viral n'uti citaikkum n'irai n'ilai atara,
  15
  paral murampu Akiya payam il, kAnam
  iRappa eNNutir Ayin "aRattARu
  anRu" ena mozin'ta tonRupaTu kiLavi
  anna Aka' ennun'aL pOla,
  munnam kATTi, mukattin uraiyA,
  20
  Ovac ceytiyin onRu n'inain'tu oRRi,
  pAvai mAytta panin'Ir n'OkkamoTu,
  Akattu oTukkiya putalvan pun talait
  tU n'Ir payan'ta tuNai amai piNaiyal
  mOyinaL uyirtta kAlai, mA malar
  25
  maNi uru izan'ta aNi azi tORRam
  kaNTE kaTin'tanam, celavE oNToTi
  uzaiyam Akavum inaivOL
  pizaiyalaLmAtO, piritum n'Am eninE!
  poruLvayiR piriyak karutiya talaimakan tan n'ejciRkuc collic celavazugkiyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  54. mullai
  virun'tin mannar arugkalam teRuppa,
  vEn'tanum vempakai taNin'tanan. tIm peyaR
  kArum Arkali talaiyinRu. tErum
  Ovattanna kOpac cen' n'ilam,
  5
  vaL vAy Azi uL uRupu uruLa,
  kaTavuka. kANkuvam pAka! matavu n'aTait
  tAmpu acai kuzavi vIgkucurai maTiya,
  kanaial am kurala kAR pari payiRRi,
  paTu maNi miTaRRa paya n'irai Ayam
  10
  koTu maTi uTaiyar kOR kaik kOvalar
  konRaiam kuzalar pinRait tUgka,
  manaimanaip paTarum n'anai n'aku mAlai,
  tanakkena vAzAp piRarkku uriyALan
  paNNan ciRukuTip paTappai n'uN ilaip
  15
  pun kAz n'ellippaig kAy tinRavar
  n'Ir kuTi cuvaiyin tIviya mizaRRi,
  'mukiz n'ilAt tikaztarum mUvAt tigkaL!
  ponnuTait tAli en makan oRRi,
  varukuvaiAyin, tarukuven pAl' ena,
  20
  vilagku amark kaNNaL viral viLi payiRRi,
  titalai alkul em kAtali
  putalvaR poykkum pUgkoTi n'ilaiyE.
  vinai muTittu mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu.- mARRUr kizAr makanAr koRRag koRRanAr

  67. pAlai
  yAn evan ceykO? tOzi! poRi vari
  vAnam vAztti pATavum, aruLAtu
  uRai tuRan'tu ezili n'Igkalin, paRaipu uTan,
  maram pullenRa murampu uyar n'anan'talai,
  5
  aram pOz n'utiya vALi ampin,
  n'irampA n'Okkin, n'irayam koNmAr,
  n'elli n'ILiTai elli maNTi,
  n'al amark kaTan'ta n'ANuTai maRavar
  peyarum pITum ezuti, atartoRum
  10
  pIli cUTTiya piRagku n'ilai n'aTukal
  vEl UnRu palakai vERRu munai kaTukkum
  mozi peyar tEem tarumAr, mannar
  kazip piNik kaRaittOl n'irai kaNTanna
  uval iTu patukkai AL uku paRan'talai,
  15
  'uru il pEey UrAt tEroTu
  n'ilam paTu minmini pOla, pala uTan
  ilagku paral imaikkum' enpa n'am
  n'alam tuRan'tu uRain'ar cenRa ARE!
  poruLvayiR pirin'tavazi vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - n'OypATiyAr

  69. pAlai
  Ayn'alam tolain'ta mEniyum, mA malart
  takai vanappu izan'ta kaNNum, vakai ila
  vaNNam vATiya variyum, n'Okki,
  Azal AnRicin n'IyE. uritinin
  5
  Ital inpam veHki, mEvarac
  cey poruL tiRavar Aki, pul ilaip
  parArai n'elli am puLit tiraL kAy
  kAna maTa maraik kaNan'irai kavarum
  vEnil attam ennAtu, EmuRRu,
  10
  viN poru n'eTug kuTai iyal tEr mOriyar
  pon punai tikiri tiritarak kuRaitta
  aRai iRan'tu akanRanar Ayinum, enaiyatUum
  n'ITalar vAzi, tOzi! ATu iyal
  maTa mayil ozitta pIli vArn'tu, tam
  15
  cilai mAN val vil cuRRi, pala mAN
  ampuTaik kaiyar araN pala n'URi,
  n'ankalam tarUum vayavar perumakan
  cuTar maNip perum pUN Aay kAnattut
  talai n'AL alarin n'ARum n'in
  20
  alar mulai Akattu in tuyil maRan'tE.
  'poruLvayiR pirin'tu n'ITTittAn, talaimakan' enak kavanRa talaimakaTku, 'varuvar' enpatu paTac collit tOzi ARRuvittatu.- umaTTUr kizAr makanAr paragkoRRanAr

  241. pAlai
  'tuni inRu iyain'ta tuvarA n'aTpin
  iniyar amma, avar' ena muniyAtu
  n'alkuvar n'alla kURinum, alkalum,
  piriyAk kAtaloTu uzaiyar Akiya
  5
  n'amarman vAzi, tOzi! uyarmicai
  mUgkil iLa muLai tiragka, kAmpin
  kazai n'aral viyal akam vempa, mazai maRan'tu
  aruvi AnRa veruvaru n'anan'talai,
  pEey veN tEr peyal cettu OTi,
  10
  tAam paTTa tani mutir perug kalai
  pulam peyarn'tu uRaital cellAtu, alagkutalai
  virun'tin veg kATTu varun'ti vaikum
  atta n'ellit tIj cuvait tiraL kAy
  vaTTak kazagkin tAay, tuyt talaic
  15
  cem muka man'ti ATum
  n'al mara marugkin malai iRan'tOrE!
  piriviTai vERupaTTa talaimakaL vaRpuRuttum tOzikkuc colliyatu. - kAvan mullaip pUtanAr

  271. pAlai
  poRi varip puRavin ceg kAR cEval
  ciRu pun peTaiyoTu cEN pulam pOki,
  ari maNal iyavil paral tErn'tu uNTu,
  vari maral vATiya vAn n'Igku n'anan'talaik
  5
  kuRumpoRai marugkin kOT curam n'In'ti,
  n'eTuj cEN van'ta n'Ir n'acai vampalar
  cel uyir n'iRutta cuvaik kAy n'ellip
  pal kAy am cinai akavum attam
  cenRu, n'Ir avaNir Aki, n'inRu taru
  10
  n'ilai arum poruT piNi n'inain'tanir eninE,
  valvatAka, n'um cey vinai! ivaTkE,
  kaLi mali kaLLin n'al tEr aviyan
  ATu iyal iLa mazai cUTit tOnRum
  pazam tUgku viTarakattu ezun'ta kAmpin
  15
  kaN iTai puraiyum n'eTu men paNait tOL,
  tirun'tu kOl Ay toTi jekizin,
  marun'tum uNTO, pirin'tu uRai n'ATTE?
  celavu uNarttiya tOzi, talaimakaLatu kuRippu aRin'tu, talaimakanaic celavu azugkac colliyatu. - kAvirippUmpaTTinattuc cegkaNNanAr

  284. mullai
  ciRiyilai n'ellik kAy kaNTanna
  kuRu vizik kaNNa kUral am kuRu muyal
  muTan'tai varakin vIgku pIL arun'tupu,
  kuTan'tai am ceviya kOT pavar oTugki,
  5
  in tuyil ezun'tu, tuNaiyoTu pOki,
  munRil ciRu n'iRai n'Ir kaNTu uNNum
  pun pulam tazIiya poRaimutal ciRu kuTi,
  tinaik kaL uNTa teRi kOl maRavar,
  vicaitta villar, vETTam pOki,
  10
  mullaip paTappaip pulvAy keNTum
  kAmar puRavinatuvE kAmam
  n'amminum tAn talaimayagkiya
  am mA arivai uRaivu in UrE.
  vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu; tan n'ejciRkuc colliyatUum Am. - iTaikkATanAr

  291. pAlai
  vAnam peyal vaLam karappa, kAnam
  ulaRi ilai ilavAka, pala uTan
  ERuTai Ayattu inam paci teRuppa,
  kayan aRa vaRan'ta kOTaiyoTu n'ayan aRap
  5
  peru varai n'ivan'ta marugkil, koTu varip
  puliyoTu porutu cinam ciRan'tu, valiyOTu
  uravuk kaLiRu otugkiya marugkil, parUup paral,
  ciRu pal minmini kaTuppa, evvAyum
  n'iRaivana imaikkum n'irampA n'IL iTai
  10
  eruvai iruj ciRai irIiya, viri iNart
  tAtu uN tumpi mural icai kaTuppa,
  pariyinatu uyirkkum ampinar, veruvara
  uvalai cUTiya talaiyar, kavalai
  Arttu, uTan arum poruL vavvalin, yAvatum
  15
  cAttu iTai vazagkAc cEN cimai atara
  ciRiyilai n'ellit tIm cuvait tiraL kAy
  utirvana tAam attam tavirvu inRu,
  puLLi am piNai uNIiya uLLi,
  aRu maruppu ozitta talaiya, tOl poti,
  20
  maRu maruppu iLag kOTu atirak kUum
  cuTar teRa varun'tiya aruj curam iRan'tu, Agku
  uLLinai vAziya, n'ejcE! pOtu enap
  pulam kamaz n'ARRattu irum pal kUn'tal,
  n'al ezil, mazaik kaN, n'am kAtali
  25
  mel iRaip paNaittOL viLagkum mAN kavinE.
  poruLvayiR pOkAn'inRa talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colli yatu. - pAlai pATiya perug kaTugkO

  315. pAlai
  'kUzaiyum kuRu n'eRik koNTana; mulaiyum
  cUzi men mukam ceppuTan etirina;
  peN tuNai cAnRanaL, ivaL' enap pal mAN
  kaN tuNai Aka n'Okki, n'erun'aiyum,
  5
  ayirttanRumannE, n'ejcam; peyarttum,
  aRiyAmaiyin ceRiyEn, yAnE;
  perum peyar vazuti kUTal anna tan
  arug kaTi viyal n'akarc cilampum kaziyAL,
  cENuRac cenRu, vaRuj cunaikku olki,
  10
  puRavuk kuyinRu uNTa pun kAy n'ellik
  kOTai utirtta kuvi kaN pacug kAy,
  aRu n'Ul paLigkin tuLaik kAcu kaTuppa,
  vaRu n'ilattu utirum attam, katumena,
  kUr vEl viTalai poyppap pOki,
  15
  cEkkuvaL kollOtAnE tEkkin
  akal ilai kavitta putal pOl kurampai,
  Un puzukku ayarum munRil,
  kAn kezu vAzn'ar ciRukuTiyAnE.
  makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kuTavAyil kIrattanAr

  363. pAlai
  n'irai celal ivuLi viraivuTan kaTaii,
  akal iru vicumpil pakal celac cenRu,
  mazuku cuTar maNTilam mA malai maRaiya,
  pozutu kazi malarin, punaiyizai! cAay,
  5
  aNai aNain'tu inaiyai Akal kaNai araip
  pul ilai n'ellip pukar il pacug kAy
  kal atar marugkil kaTu vaLi utirppa,
  polam cey kAcin poRpat tAam
  attam n'aNNi, atar pArttu irun'ta
  10
  kolai veg koLkaik koTun' tozil maRavar
  ARu cel mAkkaL aru n'iRattu eRin'ta
  eHku uRu vizuppuN kUrn'tOr eytiya,
  vaLai vAyp parun'tin, vaL ukirc cEval
  kiLai taru teL viLi kezu muTaip payirum
  15
  innA vej curam iRan'tOr, munniya
  cey vinai valattar Aki, ivaN n'ayan'tu,
  eyta van'tanarE tOzi! mai ezil
  tuNai Er etir malar uNkaN
  piNai Er n'Okkam perug kavin koLavE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - maturaip poncey kollan veNNAkanAr

  385. pAlai
  tan Oranna Ayamum, mayil iyal
  en Oranna tAyarum, kANa,
  kai val yAnaik kaTun' tErc cOzar
  kAvirip paTappai uRan'tai anna
  5
  ponnuTai n'eTu n'akar, puraiyOr ayara,
  n'al mAN vizavil takaram maNNi,
  yAm pala puNarppac collAL, kAmpoTu
  n'elli n'ITiya kal aRaik kavAan,
  atta Alattu alan'talai n'eTu vIz
  10
  tittik kuRagkil tirun'ta urija,
  vaLaiyuTai munkai aLaii, kiLaiya
  payil irum piNaiyal pacug kAzk kOvai
  akal amai alkul paRRi, kUn'tal
  ATu mayil pIliyin pogka, n'anRum,
  15
  tAn amar tuNaivan Ukka, Ugki,
  uLLAtu kazin'ta muL eyiRRut tuvar vAyc
  ciRu vankaNNi cilampu kazIi,
  aRiyAt tEettaL Akutal koTitE.
  makaT pOkkiya cevilittAy colliyatu. - kuTavAyiR kIrattanAr

  399. pAlai
  cimaiyak kurala cAn'tu arun'ti, iruLi,
  imaiyak kAnam n'ARum kUn'tal,
  n'al n'utal, arivai! in uRal Akam
  parukuvanna kAtal uLLamoTu,
  5
  tirukupu muyagkal inRi, avaN n'ITAr
  kaTaRRu aTai marugkin kaNicciyin kuzitta
  uTaikkaN n'ITu amai URal uNTa,
  pATu in teN maNi, payam kezu peru n'irai
  vATu pulam pukkena, kOTu tuvaittu akaRRi,
  10
  olku n'ilaik kaTukkai alku n'izal acaii,
  pal An kOvalar kallAtu Utum
  ciRu vetirn' tIm kuzaR pulampu koL teL viLi,
  mai il paLigkin anna tORRap
  pal kOL n'ellip paig kAy arun'ti,
  15
  melkiTu maTa marai Orkkum attam,
  kAy katir kaTukiya kavin azi piRagkal,
  vEy kaN uTain'ta cimaiya,
  vAy paTu marugkin malai iRan'tOrE.
  talaimakan pirivinkaN talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:03:59(இந்திய நேரம்)