தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Agananuru

 • pAyiram


  n'inRa n'Iti, venRa n'Emi,
  pazutu il koLkai, vazutiyar avaikkaN,
  aRivu vIRRirun'ta ceRivuTai manattu
  vAn tOy n'al icaic cAnROr kuzIi,
  arun' tamiz mUnRum terin'ta kAlai,
  Ayn'ta koLkait tIm tamizp pATTuL,
  n'eTiyavAki aTi n'imirn'tu ozukiya
  inpap pakuti in poruT pATal,
  n'AnURu eTuttu n'Ul n'avil pulavar,
  kaLitta mummatak kaLiRRiyAnai n'irai,
  maNiyoTu miTain'ta aNi kiLar pavaLam,
  mEviya n'ittilak kOvai, enRAgku,
  attaku paNpin mut tiRam Aka
  munninar tokutta n'al n'eTun' tokaikkuk
  karuttu enap paNpinOr uraittavai n'ATin,
  av vakaikku avaitAm cevviya anRi,
  ariyavaiyAkiya poruNmai n'Okki,
  kOTTam inRip pATToTu porun'tat
  takavoTu ciRan'ta akaval n'aTaiyAl,
  karuttu initu iyaRRiyOnE parit tEr
  vaLavar kAkkum vaLan'ATTuLLum
  n'ATu enac ciRan'ta pITu kezu ciRappin,
  keTal aruj ciRappin, iTaiyaLa n'ATTut
  tItu il koLkai mUtUruLLum,
  Ur enac ciRan'ta cIrkezu maNakkuTic
  cemmai cAnRa tEvan
  tonmai cAnRa n'anmaiyOnE.

     it tokaikkuk karuttu akavalAl pATinAn iTaiyaLa n'ATTu maNakkuTiyAn pAlvaNNa tEvanAna villavataraiyan.

     n'eTun'tokai n'AnURum karuttinoTu muTin'tana. ivai pATina kavikaL n'URRu n'ARpattaivar.

     it tokaip pATTiRku aTi aLavu ciRumai patinmUnRu; perumai muppattonRu. tokuppittAn pANTiyan ukkirap peruvazuti. tokuttAn maturai uppUrikuTikizAn makanAvAn uruttiracanman enpAn.

      ‘vaNTupaTat tatain'ta kaNNi’ enpatu mutalAka, ‘n'eTu vEL mArpin’ enpatu IRAkak kiTan'ta pATTu n'URRirupatum ‘kaLiRRiyAnai n'irai’ enappaTum. ippeyar kAraNattAl peRRatu. itu poruT kAraNamAkak koLka.

      ‘n'Am n'akai uTaiyam’ enpatu mutalAka, ‘n'AL valai mukan'ta kOL valaip paratavar’ enpatu IRAkak kiTan'ta pATTu n'URReNpatum ‘maNimiTai pavaLam’ enappaTum. ituvum kAraNap peyar, ennai? ceyyuLum poruLum ovvAmaiyAl.

      ‘vaRanuRu ceyti’ enpatu mutalAka, ‘n'akai n'anRu amma tAnE avanoTu’ enpatu IRAkak kiTan'ta pATTu n'URum, ‘n'ittilak kOvai’ enappaTum; ceyyuLum poruLum okkum AkalAn.

     viyam ellAm veN tEr iyakkam; kayam malarn'ta
     tAmarai ARAkat takaipeRIi, kAmar
     n'aRu mullai n'AnkAka n'ATTi, veRi mANTa
     eTTum iraNTum kuRijciyA, kuTTattu
     ivar tirai pattA, iyaRpaTa yAttAn,
     tokaiyil n'eTiyatanait tOlAc ceviyAn
     vakaiyin n'eTiyatanai vaippu.

     onRu, mUnRu, ain'tu, Ez, onpAn, pAlai; OtAtu
     n'inRavaRRin n'Anku n'eRi mullai; anRiyE,
     ARAm marutam; aNi ceytal ai-iraNTu;
     kURAtavai kuRijcik kURRu.

     pAlai viyam ellAm; pattAm pani n'eytal;
     n'Alu n'aLi mullai; n'ATugkAl, mElaiyOr
     tErum iraNTu, eTTu, ivai kuRijci; cen'tamizin
     ARu marutam-akam.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:33:18(இந்திய நேரம்)