தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'Irn'Ay-n'Irn'Ay

 • n'Irn'Ay

  6. marutam
  ari pey cilampin Ampal am toTalai,
  aram pOz av vaLaip polin'ta munkai,
  izai aNi paNait tOL, aiyai tan'tai,
  mazai vaLam tarUum mA vaN tittan,
  5
  piNTa n'ellin uRan'tai AgkaN
  kazai n'ilai peRAak kAviri n'Ittam,
  kuzai mAN oL izai n'I veyyOLoTu,
  vEza veN puNai tazIi, pUziyar
  kayam n'ATu yAnaiyin mukan amarn'tAagku,
  10
  En'tu ezil Akattup pUn' tAr kuzaiya,
  n'erun'al ATinai, punalE; inRu van'tu,
  'Aka vana mulai arumpiya cuNagkin,
  mAcu il kaRpin, putalvan tAy!' ena,
  mAyap poymmozi cAyinai payiRRi, em
  15
  mutumai eLLal; aHtu amaikum tilla!
  cuTarp pUn' tAmarai n'Ir mutir pazanattu,
  am tUmpu vaLLai Ay koTi mayakki,
  vALai mEyn'ta vaL eyiRRu n'Irn'Ay,
  muL araip pirampin mUtaril ceRiyum,
  20
  pal vEl matti, kazAar anna em
  iLamai cenRu tavat tollaHtE;
  inimai evan ceyvatu, poymmozi, emakkE?
  parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakaRkuk kizatti kURiyatu. - paraNar

  16. marutam
  n'AyuTai mutu n'Irk kalitta tAmarait
  tAtin alli avir itaz puraiyum,
  mAcu il agkai, maNi maruL av vAy,
  n'AvoTu n'avilA n'akaipaTu tIm col,
  5
  yAvarum vizaiyum polan'toTip putalvanai,
  tEr vazagku teruvil, tamiyOR kaNTE!
  kUr eyiRRu arivai kuRukinaL; yAvarum
  kANun'ar inmaiyin, cettanaL pENi,
  polagkalam cuman'ta pUN tAgku iLa mulai,
  10
  'varukamALa, en uyir!' enap peritu uvan'tu,
  koNTanaL n'inROT kaNTu, n'ilaic cellEn,
  'mAcu il kuRumakaL! evan pEtuRRanai?
  n'Iyum tAyai ivaRku?' ena, yAn taR
  karaiya, van'tu viraivanen kavaii
  15
  kaLavu uTampaTun'arin kavizn'tu, n'ilam kiLaiyA,
  n'ANi n'inROL n'ilai kaNTu, yAnum
  pENinen allenO makizn'a! vAnattu
  aNagku arug kaTavuL annOL n'in
  makan tAy Atal puraivatu Agku enavE?
  parattaiyar cEriyininRum van'ta talaimakan, 'yAraiyum aRiyEn' enRARkut talaimakaL colliyatu. - cAkalAcanAr

  336. marutam
  kuzaR kAl cEmpin kozu maTal akal ilaip
  pAcip parappil paRazoTu vatin'ta
  uNNAp piNavin uyakkam coliya,
  n'AL irai tarIiya ezun'ta n'Ir n'Ay
  5
  vALaiyoTu uzappa, tuRai kaluzn'tamaiyin,
  teN kaT tERal mAn'ti, makaLir
  n'uN ceyal am kuTam irIi, paNpin
  makizn'an parattaimai pATi, aviz iNark
  kAjci n'Izal kuravai ayarum
  10
  tIm perum poykait tuRai kEz Uran
  tEr tara van'ta n'Er izai makaLir
  Ecupa enpa, en n'alanE; atuvE
  pAkan n'eTitu uyir vAztal kAy cinak
  kol kaLiRRu yAnai n'alkalmARE;
  15
  tAmum piRarum uLarpOl cERal
  muzavu imiz tuNagkai tUgkum vizavin,
  yAn avaN vArAmARE; varinE, vAniTaic
  cuTaroTu tiritarum n'erujci pOla,
  ennoTu tiriyAnAyin, ven vEl
  20
  mAri ampin mazait tOR cOzar
  vil INTu kuRumpin vallattup puRa miLai,
  Ariyar paTaiyin uTaika, en
  n'Er iRai munkai vIgkiya vaLaiyE!
  n'ayap pupparattai iR parattaikkup pAgkAyinAr kETpac colliyatu. - pAvaik koTTilAr

  386. marutam
  poykai n'Irn'Ayp pulavu n'ARu irum pOttu
  vALai n'AL irai tErum Ura!
  n'ANinen, peruma! yAnE pANan
  mal aTu mArpin vali uRa varun'ti,
  5
  etirtalaik koNTa Ariyap porun'an
  n'iRait tiraL muzavut tOL kaiyakattu ozin'ta
  tiRan vERu kiTakkai n'Okki, n'al pOrk
  kaNaiyan n'ANiyAgku maRaiyinaL
  mella van'tu, n'alla kURi,
  10
  'mai Ir Oti maTavOy! yAnum n'in
  cEriyEnE; ayal ilATTiyEn;
  n'ugkai Akuven n'inakku' ena, tan kait
  toTu maNi mel viral taNNenat taivara,
  n'utalum kUn'talum n'Ivi,
  15
  pakal van'tu peyarn'ta vANutaR kaNTE.
  tOzi vAyil maRuttatu; talaimakaL takuti colliyatUum Am. - paraNar

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:24:47(இந்திய நேரம்)