தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

AnRil-anRil

 • anRil

  50. n'eytal
  kaTalpATu avin'tu, tONi n'Igki,
  n'eTu n'Ir irug kazik kaTumIn kalippinum;
  vev vAyp peNTir kauvai tURRinum;
  mAN izai n'eTun' tEr pANi n'iRpa,
  5
  pakalum n'amvayin akalAnAkip
  payinRuvarum mannE, pani n'Irc cErppan,
  iniyE, maNapparug kAmam taNappa n'In'ti,
  'vArAtOr n'amakku yAar?' ennAtu,
  mallal mUtUr maRaiyinai cenRu,
  10
  collin evanO pANa! 'elli
  manai cEr peNNai maTi vAy anRil
  tuNai onRu piriyinum tujcAkAN' ena,
  kaN n'iRai n'Ir koTu karakkum,
  oN n'utal arivai, 'yAn enceykO?' enavE.
  tOzi pANanukkuc colliyatu. - karuvUrp pUtajcAttanAr

  120. n'eytal
  n'eTu vEL mArpin Aram pOla,
  cev vAy vAnam tINTi, mIn arun'tum
  paig kAR kokkinam n'irai paRai ukappa,
  ellai paippayak kazippi, kuTavayin
  5
  kal cErn'tanRE, pal katir jAyiRu
  matar ezil mazaik kaN kaluza, ivaLE
  peru n'AN aNin'ta ciRu men cAyal
  mAN n'alam citaiya Egki, AnAtu,
  azal toTagkinaLE peruma! atanAl
  10
  kazic cuRA eRin'ta puN tAL attiri
  n'eTu n'Ir irug kazip pari melin'tu, acaii,
  val vil iLaiyaroTu ellic cellAtu,
  cErn'tanai celinE citaikuvatu uNTO
  peNNai Ogkiya veN maNaR paTappai
  15
  anRil akavum AgkaN,
  ciRu kural n'eytal em perug kazi n'ATTE?
  tOzi, pakaRkuRikkaN talaimakanai iTattu uyttu van'tu, talaimakanai etirppaTTu n'inRu colliyatu. - n'akkIranAr

  260. n'eytal
  maNTilam mazuka, malai n'iRam kiLara,
  vaNTinam malar pAyn'tu Uta, mImicaik
  kaNTaR kAnal kurukinam olippa,
  tirai pATu aviya, timil tozil maRappa,
  5
  karai ATu alavan aLaivayin ceRiya,
  cekkar tOnRa, tuNai puNar anRil
  ekkarp peNNai aka maTal cEra,
  kazi malar kamaz mukam karappa, pozil manaip
  punnai n'aRu vI pon n'iRam koLAa,
  10
  ellai paippayak kazippi, el uRa,
  yAgku Akuvalkol yAnE? n'IgkAtu,
  mutu marattu uRaiyum muravu vAy mutu puL
  katumenak kuzaRum, kazutu vazagku, arai n'AL,
  n'ejcu n'ekiz paruvaral ceyta
  15
  anpilALan aRivu n'ayan'tEnE.
  iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRamAka, tOziyAl col eTukkappaTTu,talaimakaL colliyatu. - mOcik karaiyanAr

  305. pAlai
  pakalinum akalAtAki, yAmam
  taval il n'IttamoTu aiyenak kaziya,
  taLi mazai pozin'ta taN varal vATaiyoTu
  pani mIkkUrum paital pAnAL,
  5
  pal paTai n'ivan'ta vaRumai il cEkkai,
  parukuvanna kAtaloTu tiruki,
  mey pukuvanna kai kavar muyakkattu,
  Or uyir mAkkaLum pulampuvarmAtO;
  aruLilALar poruLvayin akala,
  10
  evvam tAgkiya iTumpai n'ejcattu
  yAn evan uLenO tOzi! tAnE
  parAraip peNNaic cEkkum, kUrvAy,
  oru tani anRil uyavuk kural kaTaiiya,
  uLLE kanalum uLLam mellenak
  15
  kanai eri piRappa Utum
  n'inaiyA mAkkaL tIm kuzal kETTE?
  pirivu uNarttappaTTa tOzikkut talaimakaL colliyatu; talaimakan pirivinkaN tOzi talaimakaTkuc colliyatUum Am. - vaTama vaNNakkan pEricAttanAr

  360. n'eytal
  pal pUn' taN pozil, pakal uTan kazippi,
  oru kAl Urtip paruti am celvan
  kuTavayin mA malai maRaiya, koTug kazit
  taN cERRu aTaiiya kaNaik kAl n'eytal
  5
  n'uN tAtu uNTu vaNTinam tuRappa,
  veruvaru kaTun' tiRal iru perun' teyvattu
  uru uTan iyain'ta tORRam pOla,
  an'ti vAnamoTu kaTal aNi koLAa,
  van'ta mAlai peyarin, maRRu ivaL
  10
  perum pulampinaLE teyya; atanAl,
  pANi pizaiyA mAN vinaik kali mA
  tujcu Ur yAmattut teviTTal Ompi,
  n'eTun' tEr akala n'Ikki, paiyenak
  kunRu izi kaLiRRin kuvavu maNal n'In'ti,
  15
  iravin vammO uravu n'Irc cErppa!
  ina mIn arun'tu n'AraiyoTu panaimicai
  anRil cEkkum munRil, pon ena
  n'al malar n'aRu vI tAam
  punnai n'aRum pozil ceyta n'am kuRiyE.
  pakaRkuRi van'ta talaimakaRkut tOzi pakaRkuRi maRuttu, iravukkuRi n'Ern'tatu. - maturaik kaNNattanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:27:41(இந்திய நேரம்)