தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

1-10

 • 1-10

  1. kuRijci
  cegkaLam paTak konRu avuNart tEytta
  ceg kOl ampin, ceg kOTTu yAnai,
  kazal toTi, cEey kunRam
  kurutip pUvin kulaik kAn'taTTE.
  tOzi kaiyuRai maRuttatu. - tipputtOLAr

  2. kuRijci
  kogku tEr vAzkkai ajciRait tumpi!
  kAmam ceppAtu, kaNTatu mozimO:
  payiliyatu kezIiya n'aTpin, mayil iyal,
  ceRi eyiRRu, arivai kUn'talin
  n'aRiyavum uLavO, n'I aRiyum pUvE?
  iyaRkaip puNarcci puNarn'tavazi, talaimakaLai iyaRkaip puNarccikkaN iTaiyITupaTTu n'inRa talaimakan, n'ANin n'IkkutaRporuTTu, mey toTTup payiRal mutalAyina avaL

  3. kuRijci
  n'ilattinum peritE; vAninum uyarn'tanRu;
  n'Irinum Ar aLavinRE- cAral
  karug kOl kuRijcippUk koNTu,
  perun'tEn izaikkum n'ATanoTu n'aTpE.
  talaimakan ciRaippuRamAka, avan varain'tu koLvatu vENTi, tOzi iyaR pazittavazi, talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatu. - tEvakulattAr

  4. n'eytal
  n'Om, en n'ejcE; n'Om, en n'ejcE;
  imai tIyppanna kaNNIr tAgki,
  amaitaRku amain'ta n'am kAtalar
  amaivu ilar Akutal, n'Om, en n'ejcE.
  piriviTai 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - kAmajcEr kuLattAr

  5. n'eytal
  atukol, tOzi! kAma n'OyE?-
  vati kuruku uRagkum in n'izaR punnai,
  uTai tirait tivalai arumpum tIm n'Ir,
  mellam pulampan pirin'tena,
  pal itaz uNkaN pATu ollAvE.
  piriviTai 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - n'ari verUuttalaiyAr

  6. n'eytal
  n'aLLenRanRE, yAmam; col avin'tu,
  initu aTagkinarE, mAkkaL; munivu inRu,
  n'anan'talai ulakamum tujcum;
  Or yAn manRa tujcAtEnE.
  varaiviTai vaittup pirin'tavazi ARRALAkiya talaimakaL tOziyai n'erugkic colliyatu. - patumanAr

  7. pAlai
  villOn kAlana kazalE; toTiyOL
  mel aTi mElavum cilampE; n'allOr
  yArkol? aLiyartAmE-Ariyar
  kayiRu ATu paRaiyin, kAl porak kalagki,
  vAkai veN n'eRRu olikkum
  vEy payil azuvam munniyOrE.
  celavinkaN iTaiccurattuk kaNTAr colliyatu. - perumpatumanAr

  8. marutam
  kazani mAattu viLain'tu uku tIm pazam
  pazana vALai katUum Uran
  em il perumozi kURi, tam il,
  kaiyum kAlum tUkkat tUkkum
  ATip pAvai pOla,
  mEvana ceyyum, tan putalvan tAykkE.
  kizatti tannaip puRanuraittAL enak kETTa kAtaR parattai avaTkup pAgkAyinAr kETpac colliyatu. - AlagkuTi vagkanAr.

  9. n'eytal
  yAy AkiyaLE mAayOLE-
  maTai mAN ceppil tamiya vaikiya
  peyyAp pUvin mey cAyinaLE;
  pAcaTai n'ivan'ta kaNaik kAl n'eytal
  ina mIn irug kazi Otam malkutoRum
  kayam mUzku makaLir kaNNin mAnum
  taNNam tuRaivan koTumai
  n'am mun n'ANik karappATummE.
  talaimakaRkut tOzi vAyil n'Ern'tatu. - kayamanAr

  10. marutam
  yAy AkiyaLE vizavu mutalATTi;
  payaRu pOl iNara pain' tAtu paTIiyar
  uzavar vAgkiya kamaz pU men cinaik
  kAjci Uran koTumai
  karan'tanaL Akalin, n'ANiya varumE.
  talaimakaRkut tOzi vAyil n'Ern'tatu. - OrampOkiyar

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:26:56(இந்திய நேரம்)