தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Mayil (tOkai, Majjai)-mayil (tOkai, Majjai)

 • mayil (tOkai, majjai)

  2. kuRijci
  kogku tEr vAzkkai ajciRait tumpi!
  kAmam ceppAtu, kaNTatu mozimO:
  payiliyatu kezIiya n'aTpin, mayil iyal,
  ceRi eyiRRu, arivai kUn'talin
  n'aRiyavum uLavO, n'I aRiyum pUvE?
  iyaRkaip puNarcci puNarn'tavazi, talaimakaLai iyaRkaip puNarccikkaN iTaiyITupaTTu n'inRa talaimakan, n'ANin n'IkkutaRporuTTu, mey toTTup payiRal mutalAyina avaL

  26. kuRijci
  arumpu aRa malarn'ta karug kAl vEgkai
  mEkku ezu peruj cinai irun'ta tOkai
  pUk koy makaLirin tOnRum n'ATan
  takAan pOlat tAn tItu moziyinum,
  tan kaN kaNTatu poykkuvatu anRE-
  tEk kokku arun'tum muL eyiRRuttuvar vAy
  varai ATu van paRazt tan'taik
  kaTuvanum aRiyum, ak koTiyOnaiyE.
  n'aRRAyum cevilit tAyum talaimakaLatu vERupATu kaNTu, 'iHtu eRRinAn AyiRRu?' enRu kaTTuvicciyai vinavik kaTTuk kANkinRa kAlattu,'talaimakaLatu vERupATTiRkuk kAr

  38. kuRijci
  kAna majjai aRai In muTTai
  veyil ATu mucuvin kuruLai uruTTum
  kunRa n'ATan kENmai enRum
  n'anRuman vAzi-tOzi!-uNkaN
  n'IroTu OrAgkut taNappa,
  uLLAtu ARRal valluvOrkkE.
  varaivu n'ITTittavazit talaimakaL tanatu ARRAmai tOnRat tOzikkuk kURiyatu. - kapilar

  105. kuRijci
  punavan tuTavaip pon pOl ciRu tinaik
  kaTi uN kaTavuTku iTTa cezug kural
  aRiyAtu uNTa majjai, ATumakaL
  veRi uRu vanappin veytuRRu, n'aTugkum
  cUr malai n'ATan kENmai
  n'Ir mali kaNNoTu n'inaippu AkinRE.
  varaivu n'ITTittaviTattut talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - n'akkIrar

  138. kuRijci
  kon Ur tujcinum, yAm tujcalamE-
  em il ayalatu Ezil umpar,
  mayil aTi ilaiya mAk kural n'occi
  aNi miku men kompu Uztta
  maNi maruL pUvin pATu n'ani kETTE.
  kuRi pizaitta talaimakan piRRai jAnRu iravukkuRi van'tuzi, tOzi ciRaippuRamAkak kURiyatu; iravukkuRi n'Ern'tatUum Am. - kollan azici

  183. mullai
  cenRa n'ATTa konRaiam pacu vI
  n'am pOl pacakkum kAlai, tam pOl
  ciRu talaip piNaiyin tIrn'ta n'eRi kOTTu
  iralai mAnaiyum kANparkol, n'amarE?-
  pullen kAyAp pUk kezu peruj cinai
  men mayil eruttin tOnRum
  pun pula vaippiR kAnattAnE.
  paruva varavinkaN, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- auvaiyAr

  184. n'eytal
  aRikari poyttal AnROrkku illai;
  kuRukal Ompumin ciRukuTic celavE-
  itaRku itu mANTatu ennAtu, ataRpaTTu,
  ANTu ozin'tanRE, mAN takai n'ejcam-
  mayiRkaN anna mAN muTip pAvai
  n'uN valaip paratavar maTa makaL
  kaN valaip paTUum kAnalAnE.
  kazaRiya pAgkaRkuk kizavan uraittatu. - Ariya aracan yAzp piramatattan

  194. mullai
  en enappaTugkol-tOzi! minnu vara
  vAn Erpu iragkum onRO? atan etir
  kAna majjai kaTiya Egkum;
  Etila kalan'ta iraNTaRku en
  pEtai n'ejcam peru malakkuRumE?
  paruva varavinkaN, 'ARRALAm', enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- kOvarttanAr.

  225. kuRijci
  kanRu tan paya mulai mAn'ta, munRil
  tinai piTi uNNum perug kal n'ATa!
  keTTa iTattu uvan'ta utavi kaTTil
  vIRu peRRu maRan'ta mannan pOla,
  n'anRi maRan'tu amaiyAy Ayin, men cIrk
  kali mayiR kalAvattanna ivaL
  oli men kUn'tal uriyavAl n'inakkE.
  varaiviTai vaittup pirivARkut tOzi colliyatu. - kapilar

  244. kuRijci
  pallOr tujcum n'aLLen yAmattu,
  uravuk kaLiRupOl van'tu, iravuk katavu muyaRal
  kELEm allEm; kETTanem-peruma!-
  Ori murugkap pIli cAya
  n'al mayil valaip paTTAgku, yAm
  uyagkutoRum muyagkum, aRan il yAyE.
  iravukkuRi van'tu ozukAn'inRa talaimakanait tAm kAval mikutiyAl puRappaTTuetirkoLLap peRAtavazi, piRRai jAnRu tOzi, 'varain'tu koLLin allatu ivvozukalARRin inik

  249. kuRijci
  ina mayil akavum maram payil kAnattu,
  n'arai muka Ukam pArppoTu panippa,
  paTu mazai pozin'ta cAral avar n'ATTuk
  kunRam n'Okkinen-tOzi!-
  paNTaiyaRRO, kaNTicin, n'utalE?
  varaiviTai vaippa, 'ARRAkiRRiyO?' enRa tOzikkuk kizatti uraittatu - kapilar

  251. mullai
  maTava vAzi-majjai mA inam
  kAla mAri peytena, atan etir
  Alalum Alina; piTavum pUttana;
  kAr anRu-ikuLai!-tIrka, n'in paTarE!
  kazin'ta mArikku ozin'ta paza n'Ir,
  putu n'Ir koLIiya, ukuttarum
  n'otumal vAnattu muzagku kural kETTE.
  piriviTait tOzi. 'paruvam anRu; paTTatu vampu' enRu vaRpuRuttiyatu.- iTaik kATan.

  264.kuRijci
  kali mazai kezIiya kAn yARRu ikukarai,
  oli n'eTum pIli tuyalvara iyali,
  ATu mayil akavum n'ATan n'ammoTu
  n'ayan'tanan koNTa kENmai
  payan'takAlum, payappu ollAtE.
  'ARRAL' enak kavanRa tOzikku, talaimakaL, 'ARRuval' enRatu. - kapilar

  347. pAlai
  malku cunai ularn'ta n'alkUr curamutal
  kumari vAkaik kOluTai n'aRu vI
  maTa mAt tOkaik kuTumiyin tOnRum
  kAna n'IL iTai, tAnum n'ammoTu
  onRu maNam ceytanaL ivaL enin,
  n'anRE-n'ejcam!-n'ayan'ta n'in tuNivE.
  poruL valikkum n'ejciRkut talaimakan collic celavazugkiyatu.- kAvirip pUm paTTinattuc cEn'tan kaNNan

  391. mullai
  uvari oruttal uzAatu maTiyap
  pukari puzugkiya puyal n'Igku puRavil,
  kaTitu iTi urumin pAmpu pai aviya,
  iTiyoTu mayagki initu vIzn'tanRE;
  vIzn'ta mA mazai tazIip pirin'tOr
  kaiyaRa van'ta paiyuL mAlai,
  pUj cinai irun'ta pOzkaN majjai
  tAamn'Ir n'anan'talai pulampak
  kUum-tOzi!-perum pEtaiyavE!
  piriviTai, 'paruva varavinkaN ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti azin'tu colliyatu. - ponmaNiyAr

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:21:02(இந்திய நேரம்)