தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KonRai-konRai

 • konRai

  21. mullai
  vaNTu paTat tatain'ta koTi iNar iTaiyiTupu,
  pon cey punai izai kaTTiya makaLir
  katuppin tOnRum putup pUg konRaik
  kAnam, 'kAr' enak kURinum,
  yAnO tEREn; avar poy vazagkalarE.
  paruvam varun'tuNaiyum ARRuvitta tOzi, 'avar varal kuRitta paruva varavin kaN ini ARRuvikkumARu evvARu?' enRu tannuLLE kavanRATku, avaLatu kuRippu aRin'ta talai

  66. mullai
  maTavamanRa, taTavu n'ilaik konRai-
  kal piRagku attam cenROr kURiya
  paruvam vArAaLavai, n'eritarak
  kompu cEr koTi iNar Uztta,
  vampa mAriyaik kAr ena matittE.
  paruvag kaNTu azin'ta talaimakaLait tOzi, 'paruvam anRu' enRu vaRpuRIiyatu - kOvarttanAr

  148. mullai
  celvac ciRAar cIRaTip polin'ta
  tavaLai vAaya polam cey kiNkiNik
  kAcin anna pOtu In konRai
  kurun'toTu alamvarum perun' taN kAlaiyum,
  'kAr anRu' enRiAyin,
  kanavO maRRu itu? vinavuval yAnE.
  paruvam kaNTu azin'ta talaimakaLait tOzi, 'paruvam anRu' enRu vaRpuRutta, talaimakaL colliyatu. - iLagkIran'taiyAr.

  183. mullai
  cenRa n'ATTa konRaiam pacu vI
  n'am pOl pacakkum kAlai, tam pOl
  ciRu talaip piNaiyin tIrn'ta n'eRi kOTTu
  iralai mAnaiyum kANparkol, n'amarE?-
  pullen kAyAp pUk kezu peruj cinai
  men mayil eruttin tOnRum
  pun pula vaippiR kAnattAnE.
  paruva varavinkaN, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- auvaiyAr

  233. mullai
  kavalai keNTiya kalvAyc ciRu kuzi
  konRai oL vI tAay, celvar
  pon pey pEzai mUy tiRan'tanna
  kAr etir puRavinatuvE-uyarn'tOrkku
  n'IroTu corin'ta miccil, yAvarkkum
  varaikOL aRiyAc conRi,
  n'irai kOR kuRun'toTi tan'tai UrE.
  paTTa pinRai varaiyAtu cenRu, vinai muRRi mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - pEyan

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:03:02(இந்திய நேரம்)