தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

261-270

 • 261-270

  261. kuRijci
  paza mazai pozin'tenap patan azin'tu urukiya
  citaTTuk kAy eNNin cil peyaR kaTai n'AL,
  cERRu n'ilai munaiiya ceg kaT kArAn,
  n'aLLen yAmattu, 'ai' enak karaiyum
  ajcuvaru pozutinAnum, en kaN
  tujcA vAzi-tOzi!-kAvalar
  kaNakku Ay vakaiyin varun'ti, en
  n'ejcu puN uRRa vizumattAnE.
  iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRamAka, talaimakaL tOzikkuc colluvALAyc colliyatu. - kazArk kIran eyiRRi

  262. pAlai
  Uur alar eza, cEri kallena,
  AnAtu alaikkum aRan il annai
  tAnE irukka, tan manai; yAnE,
  n'elli tinRa muL eyiRu tayagka
  uNal Ayn'ticinAl, avaroTu-cEy n'ATTu,
  viN toTa n'ivan'ta vilagku malaik kavAan,
  karumpu n'aTu pAtti anna,
  perug kaLiRRu aTivazi n'ilaiiya n'IrE.
  uTanpOkku n'Ern'ta tOzi kizattikku uTanpOkku uNarttiyatu.- pAlai pATiya perugkaTugkO

  263. kuRijci
  maRik kural aRuttu, tinaip pirappu irIi,
  cel ARRuk kavalaip pal iyam kaRagka,
  tORRam allatu n'Oykku marun'tu AkA
  vERRup perun' teyvam pala uTan vAztti,
  'pEeyk koLIiyaL' ivaL enappaTutal
  n'OtakkanRE-tOzi!-mAl varai
  mazai viLaiyATum n'ATanaip
  pizaiyEm Akiya n'Am itaRpaTavE.
  'annai veRi eTukkak karutAn'inRAL; ini yAm itaRku enkolO ceyaRpAlatu?'enat tOzi talaimakaTkut talaimakan ciRaippuRamAkak kURiyatu. - perujcAttan

  264.kuRijci
  kali mazai kezIiya kAn yARRu ikukarai,
  oli n'eTum pIli tuyalvara iyali,
  ATu mayil akavum n'ATan n'ammoTu
  n'ayan'tanan koNTa kENmai
  payan'takAlum, payappu ollAtE.
  'ARRAL' enak kavanRa tOzikku, talaimakaL, 'ARRuval' enRatu. - kapilar

  265. kuRijci
  kAn'taL am kozu mukai, kAvalcellAtu,
  vaNTu vAy tiRakkum pozutil, paNTum
  tAm aRi cemmaic cAnROrk kaNTa
  kaTan aRi mAkkaL pOla, iTan viTTu,
  itaz taLai avizn'ta Ekal veRpan
  n'annar n'ejcattan-tOzi!-n'in n'ilai
  yAn tanakku uraittanen Aka,
  tAn n'ANinan, iHtu AkAvARE.
  varaiyAtu pirin'ta iTattu, 'avar pirin'ta kAraNam n'innai varain'tu kOTal kAraNamAkat tAn' enat tOzi talaimakaTkuk kURiyatu. - karuvUrk katappiLLai

  266. pAlai
  n'amakku onRu uraiyAr Ayinum, tamakku onRu
  innA iravin in tuNai Akiya
  paTappai vEgkaikku maRan'tanar kollO-
  maRappu arum paNait tOL marIit
  tuRattal valliyOr puLvAyt tUtE?-
  varaiyAtu pirin'ta iTattut tOzikkuk kizatti uraittatu. - n'akkIrar

  267. pAlai
  irug kaN jAlattu INTu payap peru vaLam
  orugkuTan iyaivatuAyinum, karumpin
  kAl eRi kaTikaik kaN ayinRanna
  vAl eyiRu URiya vacai il tIm n'Irk
  kOl amai kuRun' toTik kuRumakaL oziya,
  ALvinai marugkil piriyAr - n'ALum
  uRal muRai marapin kURRattu
  aRan il kOL n'anku aRin'ticinOrE.
  'mEln'inRum ATavar poruTkup pirin'tArAkalin, n'Amum poruTkup piritum' ennum n'ejciRku, n'ALatu cinmaiyum iLamaiyatu arumaiyum kURi, celavu azugkiyatu.- kAleRi k

  268. n'eytal
  'cERirO?' enac ceppalum ARRAm;
  'varuvirO? ena vinavalum vinavAm;
  yAgkuc ceyvAmkol?-tOzi!-pAmpin
  paiyuTai irun' talai tumikkum ERRoTu
  n'aTu n'AL ennAr, van'tu,
  n'eTu men paNait tOL aTain'ticinOrE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAkat talaimakaTkut tOzi colliyatu.- karuvUrc cEramAn cAttan

  269. n'eytal
  cEyARu cenRu, tunaipari acAvAtu,
  ucAvun'arp peRinE n'anRuman tilla-
  vayac cuRA eRin'ta puN taNin'tu, en'taiyum
  n'Il n'iRap perug kaTal pukkanan; yAyum
  uppai mARi veNNel tarIiya
  uppu viLai kazanic cenRanaL; atanAl,
  pani iru parappin cErppaRku,
  'ini varin eLiyaL' ennum tUtE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAkat talaimakaL tOzikkuc colluvALAyc colliyatu - kallATanAr

  270. mullai
  tAz iruL tumiya minni, taNNena
  vIz uRai iniya citaRi, Uzin
  kaTippu iku muracin muzagki, iTittu iTittup
  peyka, ini; vAziyO, peru vAn!-yAmE,
  ceyvinai muTitta cemmal uLLamoTu
  ivaLin mEvinam Aki, kuvaLaik
  kuRun' tAL n'ALmalar n'ARum
  n'aRu men kUn'tal mel aNaiyEmE.
  vinaimuRRip pukun'ta talaimakan kizattiyOTu uTanirun'tu kURiyatu.- pANTiyan pannATu tan'tAn.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:29:59(இந்திய நேரம்)