தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

231-240

 • 231-240

  231. marutam
  Or Ur vAzinum cEri vArAr;
  cEri varinum Ara muyagkAr;
  EtilALar cuTalai pOlak
  kANAk kazipamannE-n'AN aTTu,
  n'al aRivu izan'ta kAmam
  vil umiz kaNaiyin cenRu cEN paTavE.
  vAyilAkap pukka tOzikkut talaimakaL colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  232. pAlai
  uLLArkollO?-tOzi!-uLLiyum,
  vAyp puNarvu inmaiyin vArArkollO?-
  maraRpukA arun'tiya mA eruttu iralai,
  uraRkAl yAnai oTittu uNTu ejciya
  yAa vari n'izal, tujcum
  mA iruj cOlai malai iRan'tOrE.
  piriviTait tOzi vaRpuRuttiyatu. - UNpittai

  233. mullai
  kavalai keNTiya kalvAyc ciRu kuzi
  konRai oL vI tAay, celvar
  pon pey pEzai mUy tiRan'tanna
  kAr etir puRavinatuvE-uyarn'tOrkku
  n'IroTu corin'ta miccil, yAvarkkum
  varaikOL aRiyAc conRi,
  n'irai kOR kuRun'toTi tan'tai UrE.
  paTTa pinRai varaiyAtu cenRu, vinai muRRi mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - pEyan

  234. mullai
  cuTar cel vAnam cEppa, paTar kUrn'tu,
  elluRu pozutin mullai malarum
  mAlai enmanAr, mayagkiyOrE:
  kuTumik kOzi n'eTu n'akar iyampum
  perum pular viTiyalum mAlai;
  pakalum mAlai-tuNai ilOrkkE.
  paruva varavinkaN tOzikkuk kizatti uraittatu. - miLaipperug kan'tan

  235. pAlai
  Ompumati; vAziyO-vATai!-pAmpin
  tUgku tOl kaTukkum tU veL aruvik
  kal uyar n'aNNiyatuvE-n'elli
  maraiyinam Arum munRil
  pul vEy kurampai n'allOL UrE.
  varaiyAtu pirin'tu varuvAn vAtaikku uraippAnAyp pAkaRku uraittatu.- mAyENTan.

  236. n'eytal
  viTTena viTukkum n'AL varuka; atu n'I
  n'on'tanai Ayin, tan'tanai cenmO!-
  kunRattanna kuvavu maNal aTaikarai
  n'inRa punnai n'ilam tOy paTu cinai
  vampa n'Arai cEkkum
  taN kaTaR cErppa!-n'I uNTa en n'alanE.
  varaiviTai vaittup pirivAn. 'ivaL vERu paTAmai ARRuvi' enRARkut tOzi n'akaiyATi uraittatu. - n'ariverUuttalaiyAr.

  237. pAlai
  ajcuvatu aRiyAtu, amar tuNai tazIi,
  n'ejcu n'appirin'tanRu; Ayinum, ejciya
  kai piNi n'ekizin aHtu evanO? n'anRum
  cEya amma, iruvAm iTaiyE;
  mAk kaTal tiraiyin muzagki, valan Erpu,
  kOT puli vazagkum cOlai
  enaittu enRu eNNukO-muyakkiTai malaivE?
  poruL muRRi mILvAn tErppAkaRku uraittatu - aLLUr n'anmullai

  238. marutam
  pAcaval iTitta karug kAz ulakkai
  Ay katir n'ellin varampu aNait tuyiRRi,
  oN toTi makaLir vaNTal ayarum
  toNTi anna en n'alam tan'tu,
  koNTanai cenmO-makizn'a!-n'in cULE.
  talaimakan parattaiyin maRuttan'tu, vAyil vENTit tOziyiTaic cenRu, teLippAn pukkARkut tOzi colliyatu. - kunRiyan

  239. kuRijci
  toTi n'ekizn'tanavE; tOL cAyinavE;
  viTum n'AN uNTO?-tOzi!-viTar mukaic
  cilampuTan kamazum alagku kulaik kAn'taL
  n'aRun' tAtu Utum kuRuj ciRait tumpi
  pAmpu umiz maNiyin tOnRum
  mun'tUz vEliya malaikizavORkE.
  ciRaippuRam. - Aciriyan perugkaNNan

  240. mullai
  panip putal ivarn'ta paig koTi avaraik
  kiLi vAy oppin oLi viTu pal malar
  verukkup pal uruvin mullaiyoTu kajali,
  vATai van'tatan talaiyum, n'Oy pora,
  kaNTicin vAzi-tOzi!-teN tiraik
  kaTal Az kalattin tOnRi,
  mAlai maRaiyum, avar maNi n'eTug kunRE.
  varaiviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittal kollan azici.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:29:38(இந்திய நேரம்)