தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

301-310

 • 301-310

  301. kuRijci
  muzavu mutal araiya taTavu n'ilaip peNNaik
  kozu maTal izaitta ciRu kOR kuTampaik
  karug kAl anRiR kAmar kaTujcUl
  vayavup peTai akavum pAnAT kagkul,
  manRam pOzum in maNi n'eTun' tEr
  vArAtuAyinum, varuvatu pOlac
  cevimutal icaikkum aravamoTu
  tuyil tuRan'tanavAl-tOzi!-en kaNNE.
  varaiviTai vaippa, 'ARRakiRRiyO?' enRa tOzikkuk kizatti colliyatu.- kunRiyan

  302. kuRijci
  uraitticin-tOzi!-atu puraittO anRE?
  arun' tuyar uzattalum ARRAm; atantalaip
  perumpiRitAkal ataninum ajcutum;
  annO! innum, n'al malai n'ATan,
  'piriyA n'aNpinar iruvarum' ennum
  alar-ataRku ajcinankollO? palar uTan
  tujcu Ur yAmattAnum, en
  n'ejcattu allatu varavu aRiyAnE.
  varaiviTaik kavanRa tOzikkuk kizatti colliyatu. - mAgkuTi kizAr

  303. n'eytal
  kazi tErn'tu acaiiya karug kAl veN kuruku
  aTaikarait tAzaik kuzIi, perug kaTal
  uTaitirai oliyin tujcum tuRaiva!
  tol n'ilai n'ekizn'ta vaLaiyaL, Igkup
  pacan'tanaLman en tOzi-ennoTum
  in iNarp punnaiam pukar n'izal
  pon vari alavan ATTiya jAnRE.
  ceRippaRivuRIi varaivu kaTAyatu. - ammUvan

  304. n'eytal
  kolvinaip polin'ta kUr vAy eRiuLi
  mukam paTa maTutta muLivetir n'On kAz
  tAgku aru n'Irc curattu eRin'tu, vAgku vicaik
  koTun' timiR paratavar kOTTu mIn eRiya,
  n'eTug karai irun'ta kuRug kAl annattu
  veN tOTu iriyum vI tatai kAnal,
  kaitaiam taN punaR cErppanoTu
  ceytanemmanRa, Or pakai taru n'aTpE.
  varaiviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- kaNakkAyan tattan

  305. marutam
  kaN tara van'ta kAma oL eri
  enpu uRa n'aliyinum, avaroTu pENic
  cenRu, n'Am muyagkaRku arug kATciyamE
  van'tu ajar kaLaitalai avar ARRalarE;
  uyttanar viTAar pirittu iTai kaLaiyAr
  kuppaik kOzit tanip pOr pOla,
  viLivAgku viLiyin allatu,
  kaLaivOr ilai-yAn uRRa n'OyE.
  kAppu mikutikkaN, tOzi aRattOTu n'iRpALAka, tanatu ARRAmai tOnRat talaimakaL tannuLLE kURiyatu. - kuppaik kOziyAr.

  306. n'eytal
  'melliya, iniya, mEvaru takun'a,
  ivai moziyAm' enac collinum, avai n'I,
  maRattiyO vAzi-en n'ejcE!-pala uTan
  kAmar mAattut tAtu amar pUvin
  vaNTu vIzpu ayarum kAnal-
  teN kaTal cErppanaik kaNTa pinnE?
  kAppu mikutiyAn, n'ejcu mikkatu vAy cOrn'tu, kizatti uraittatu. - ammUvan

  307. pAlai
  vaLai uTaittanaiyatu Aki, palar toza,
  cev vAy vAnattu aiyenat tOnRi,
  innAp piRan'tanRu, piRaiyE; annO,
  maRan'tanarkollO tAmE-kaLiRu tan
  uyagkun'aTai maTappiTi varuttam n'OnAtu,
  n'ilai uyar yAam tolaiyak kutti,
  veN n'Ar koNTu, kai cuvaittu, aNNAn'tu,
  azugkal n'ejcamoTu muzagkum
  atta n'IL iTai azap pirin'tOrE?
  piriviTaik kaTujcoR colliya tOzikkuk kizatti uraittatu.- kaTampanUrc cANTiliyan

  308. kuRijci
  cOlai vAzaic curin'ukumpu inaiya
  aNagkuTai irun' talai n'Ivalin, matan azin'tu,
  mayagkutuyar uRRa maiyal vEzam
  uyagku uyir maTap piTi ulaipuRam taivara,
  Am izi cilampin aritu kaNpaTukkum
  mA malain'ATan kENmai
  kAmam taruvatu Or kai tAzn'tanRE.
  varaiviTaik kizattiyai van col colli vaRpuRuttiyatu. - perun'tOT kuRujcAttan

  309. marutam
  kaivinai mAkkaL tam cey vinai muTimAr,
  curumpu uNa malarn'ta vAcam kIzppaTa,
  n'ITiya varampin vATiya viTinum,
  'koTiyOr n'ilam peyarn'tu uRaivEm' ennAtu'
  peyarttum kaTin'ta ceRuvil pUkkum
  n'in Ur n'eytal anaiyEm-peruma!-
  n'I emakku innAtana pala ceyyinum,
  n'in inRu amaital vallAmARE.
  parattaiyiR pirin'tu van'ta kizavaRkut tOzi vAyil n'Ern'tatu.- uRaiyUrc calliyan kumAran

  310. n'eytal
  puLLum pulampina; pUvum kUmpina;
  kAnalum pulampu n'ani uTaittE; vAnamum,
  n'ammE pOlum mammarttu Aki,
  ellai kaziyap pullenRanRE;
  innum uLenE-tOzi!-in' n'ilai
  taNNiya kamazum jAzal
  taNNam tuRaivaRku uraikkun'arp peRinE.
  varaiviTai munin'tu kizatti tOzikku uraittatu. - perugkaNNan

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:30:27(இந்திய நேரம்)