தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Tinai (Enal)-tinai (Enal)

 • tinai (Enal)

  25. kuRijci
  yArum illai; tAnE kaLvan;
  tAn atu poyppin, yAn evan ceykO?
  tinai tAL anna ciRu pacug kAla
  ozuku n'Ir Aral pArkkum
  kurukum uNTu, tAn maNan'ta jAnRE.
  varaivu n'ITTitta iTattut talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - kapilar

  72. kuRijci
  pU ottu alamarum takaiya; E ottu
  ellArum aRiya n'Oy ceytanavE-
  tE mozit tiraNTa men tOL, mA malaip
  parIi vittiya Enal
  kurIi OppuvAL, peru mazaik kaNNE!
  talaimakan tan vERupATu kaNTu vinAviya pAgkaRku uraittatu - maLLanAr

  82. kuRijci
  vAr uRu vaNar katuppu uLari, puRam cErpu,
  'azAal' enRu n'am azuta kaN tuTaippAr;
  yAr Akuvar kol?-tOzi!-cAral
  perum punak kuRavan ciRu tinai maRukAl
  kozug koTi avarai pUkkum
  arum pani aRciram vArAtOrE.
  paruvag kaNTu azin'ta talaimakaL 'varuvar' enRu vaRpuRuttum tOzikkuc colliyatu. - kaTuvan maLLan

  105. kuRijci
  punavan tuTavaip pon pOl ciRu tinaik
  kaTi uN kaTavuTku iTTa cezug kural
  aRiyAtu uNTa majjai, ATumakaL
  veRi uRu vanappin veytuRRu, n'aTugkum
  cUr malai n'ATan kENmai
  n'Ir mali kaNNoTu n'inaippu AkinRE.
  varaivu n'ITTittaviTattut talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - n'akkIrar

  133. kuRijci
  punavan tuTavaip ponpOl ciRutinai
  kiLi kuRaittu uNTa kUzai iruvi
  perum peyal uNmaiyinE ilai olittAgku, en
  uram cettum uLenE-tOzi!-en
  n'alam putitu uNTa pulampinAnE.
  varaivu n'ITTitta iTattut talaimakaL colliyatu. - uRaiyUr mutukaNNan cAttan

  141. kuRijci
  vaLai vAyc ciRu kiLi viLai tinaik kaTIiyar
  celka enROLE, annai' ena, n'I
  collin evanO?-tOzi!-'kollai
  n'eTug kai van mAn kaTum pakai uzan'ta
  kuRug kai irum pulik kolai val ERRai
  paig kaT cen'n'Ay paTupatam pArkkum
  Ar iruL n'aTu n'AL varuti;
  cAral n'ATa, vAralO' enavE.
  iRceRikkappaTTuzi iravukkuRi van'tozukum talaimakaRku varum Etam ajci,pakaRkuRi n'Ern'ta vAypATTAn atuvum maRuttu, ciRaippuRamAkat tOzikkut talaimakaL colliyatu

  198. kuRijci
  yAam konRa maram cuTTa iyavil
  karumpu maruL mutala pain' tAT cen' tinai
  maTap piTit taTakkai anna pAl vArpu,
  karik kuRaTTu iRaijciya ceRik kOT paig kural
  paTukiLi kaTikam cERum; aTupOr
  eHku viLagku taTak kai malaiyan kAnattu
  Aram n'ARum mArpinai,
  vAraRkatilla; varukuvaL yAyE.
  tOzi kuRiyiTam peyarttuk kURiyatu. - kapilar

  217. kuRijci
  tinai kiLi kaTitalin, pakalum ollum;
  iravu n'I varutalin, URum ajcuval;
  yAgkuc ceyvAm, em iTumpai n'Oykku?' ena
  Agku yAn kURiya anaittiRkup piRitu cettu,
  Ogku malain'ATan uyirttOnmanRa;
  aitEy kamma yAnE;
  kazi mutukkuRaimaiyum paziyum enRicinE.
  uTanpOkku n'ayappat tOzi talaimakaTkuk kURiyatu. - tagkAl muTakkollanAr

  225. kuRijci
  kanRu tan paya mulai mAn'ta, munRil
  tinai piTi uNNum perug kal n'ATa!
  keTTa iTattu uvan'ta utavi kaTTil
  vIRu peRRu maRan'ta mannan pOla,
  n'anRi maRan'tu amaiyAy Ayin, men cIrk
  kali mayiR kalAvattanna ivaL
  oli men kUn'tal uriyavAl n'inakkE.
  varaiviTai vaittup pirivARkut tOzi colliyatu. - kapilar

  291. kuRijci
  cuTu puna marugkil kalitta EnaR
  paTukiLi kaTiyum koTicci kaik kuLirE
  icaiyin icaiyA in pANittE;
  kiLi, 'avaL viLi' ena, vizal ollAvE;
  atu pulan'tu azuta kaNNE, cAral
  kuNTu n'Irp paij cunaip pUtta kuvaLai
  vaNTu payil pal itaz kalaii,
  taNa tuLikku ERRa malar pOnRavvE.
  pAgkaRku uraittatu. - kapilar

  335. kuRijci
  n'irai vaLai munkai n'Er izai makaLir
  irug kal viyal aRaic cen' tinai parappic
  cunai pAy cOrvu iTai n'Okki, cinai izin'tu,
  paig kaN man'ti pArppoTu kavarum
  veRpu ayal n'aNNiyatuvE-vAr kOl
  val viR kAnavar tagkaip
  perun' tOT koTicci irun'ta UrE.
  iravukkuRi n'ayavAmait tOzi ceRippu aRivuRIiyatu. - irun'taiyUrk koRRan pulavan

  346. kuRijci
  n'Aku piTi n'ayan'ta muLaikkOTTu iLag kaLiRu,
  kunRam n'aNNi, kuRavar Arppa,
  manRam pOzum n'ATan-tOzi!-
  cunaip pUg kuvaLait toTalai tan'tum,
  tinaip puna marugkil paTukiLi Oppiyum,
  kAlai van'tu, mAlaip pozutil
  n'al akam n'ayan'tu, tAn uyagkic
  collavum AkAtu aHkiyOnE.
  tOzi kizattiyai iravukkuRi n'ayappak kURiyatu. - vAyil iLagkaNNan

  357. kuRijci
  muni paTar uzan'ta pATu il uNkaN
  pani kAl pOzn'tu, paNai ezil jekiz tOL,
  melliya Akalin mEvarat tiraNTu,
  n'alla ennum collai manniya-
  Enal am ciRu tinai kAkkum cENOn
  jekiziyin peyarn'ta n'eTu n'al yAnai
  mIn paTu cuTar oLi verUum
  vAn tOy veRpan maNavA UgkE.
  tOzi kizavan kETkum aNmaiyanAkak kizattikkuc colliyatu. - kapilar

  375. kuRijci
  amma vAzi, tOzi!-inRu avar
  vArAr AyinO n'anRE-cAral
  ciRu tinai viLain'ta viyankaN irum punattu
  iravu arivArin, toNTakac ciRu paRai
  pAnAL yAmattum kaRagkum.
  yAmam kAvalar aviyAmARE.
  iravukkuRikkaN, ciRaippuRamAkat tOzi talaimakaRkuc colluvALAy, iru pozutum maRuttu varaivu kaTAyatu.

  392. kuRijci
  amma vAziyO-maNic ciRait tumpi!-
  n'al mozikku accam illai; avar n'ATTu
  aNNal n'eTu varaic cERi Ayin,
  kaTavai miTain'ta tuTavaiam ciRu tinait
  tuLar eRi n'uN tukaL kaLaijar tagkai
  tamarin tIrAL enmO-aracar
  n'irai celal n'uN tOl pOlap
  piracam tUgku malaikizavORkE!
  varaiviTaik kizattiyatu n'ilaimai tumpikkuc colluvALAyc ciRaippuRamAkat tOzi colliyatu. - tumpicEr kIranAr

  394. kuRijci
  muzan'tAL irum piTik kayan'talaik kuzavi
  n'aRavu mali pAkkattuk kuRamakaL InRa
  kuRi iRaip putalvaroTu maRuvan'tu OTi,
  mun n'AL iniyatu Aki, pin n'AL
  avar tinaip punam mEyn'tAgku,
  pakai AkinRu, avar n'akai viLaiyATTE.
  varaiviTai ARRALAkiya kizattiyai ARRuvikkum tOzi talaimakanai iyaRpazittuk kURiyatu. - kuRiyiRaiyAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:14:17(இந்திய நேரம்)