தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

181-190

 • 181-190

  181. kuRijci
  itu maRRu evanO-tOzi!-tuniyiTai
  innar ennum innAk kiLavi-
  iru maruppu erumai InRaNik kArAn
  uzavan yAtta kuzaviyin akalAtu,
  pAal paim payir Arum Uran
  tiru manaip pal kaTam pUNTa
  peru mutu peNTirEm Akiya n'amakkE?
  talaimakan parattaiyiR pirin'tavazi ARRALAkiya talaimakaL ARRal vENTit tOzi iyaRpazittavazi, talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatu. - kiLLimagkalagkizAr

  182. kuRijci
  vizut talaip peNNai viLaiyal mA maTal
  maNi aNi perun' tAr marapiR pUTTi,
  veL enpu aNin'tu, piRar eLLat tOnRi,
  oru n'AL marugkil peru n'AN n'Igki,
  teruvin iyalavum taruvatukollO-
  kaliz kavin acain'aTaip pEtai
  melin'tilaL; n'Am viTaRku amain'ta tUtE?
  tOziyAl kuRai maRukkappaTTa talaimakan tan n'ejciRku uraittatu.- maTal pATiya mAtagkIran

  183. mullai
  cenRa n'ATTa konRaiam pacu vI
  n'am pOl pacakkum kAlai, tam pOl
  ciRu talaip piNaiyin tIrn'ta n'eRi kOTTu
  iralai mAnaiyum kANparkol, n'amarE?-
  pullen kAyAp pUk kezu peruj cinai
  men mayil eruttin tOnRum
  pun pula vaippiR kAnattAnE.
  paruva varavinkaN, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- auvaiyAr

  184. n'eytal
  aRikari poyttal AnROrkku illai;
  kuRukal Ompumin ciRukuTic celavE-
  itaRku itu mANTatu ennAtu, ataRpaTTu,
  ANTu ozin'tanRE, mAN takai n'ejcam-
  mayiRkaN anna mAN muTip pAvai
  n'uN valaip paratavar maTa makaL
  kaN valaip paTUum kAnalAnE.
  kazaRiya pAgkaRkuk kizavan uraittatu. - Ariya aracan yAzp piramatattan

  185. kuRijci
  'n'utal pacappu ivarn'tu, titalai vATi,
  n'eTu men paNait tOL cAay, toTi n'ekizn'tu,
  innaL Akutal n'ummin Akum' enac
  collin, evan Am-tOzi!-pal varip
  pAmpu pai avin'tatu pOlak kUmpi,
  koNTalin tolain'ta oN ceg kAn'taL
  kalmicaik kaviyum n'ATaRku, en
  n'al mA mEni azi paTar n'ilaiyE?
  talaimakan irA van'tu ozukA n'inRa kAlattu vERupaTTa talaimakaLai,'vERu paTTAyAl' enRATkuk kizatti uraittatu. - maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

  186. mullai
  Arkali ERRoTu kAr talaimaNan'ta
  kollaip punatta mullai men koTi
  eyiRu ena mukaiyum n'ATaRkut
  tuyil tuRan'tanavAl-tOzi!-em kaNNE,
  paruva varavin, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- okkUr mAcAtti.

  187. kuRijci
  cev varaic cEkkai varuTaimAn maRi
  curai pozi tIm pAl Ara mAn'ti,
  peru varai n'Izal ukaLum n'ATan
  kallinum valiyan-tOzi!-
  valiyan ennAtu meliyum, en n'ejcE.
  varaivu n'ITTitta vazi, ARRALAkiya talaimakaLai ARRuvikka vENTit talaimakanai iyaRpazitta tOzikkut talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatu. - kapilar

  188. mullai
  mukai muRRinavE mullai; mullaiyoTu
  takai muRRinavE, taN kAr viyan punam-
  vAl izai n'ekizttOr vArAr-
  mAlai van'tanRu, en mAN n'alam kuRittE.
  paruvag kaNTu azin'ta kizatti tOzikku uraittatu. - maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

  189. pAlai
  inRE cenRu varutum; n'ALaik
  kunRu izi aruviyin veN tEr muTuka,
  iLam piRai anna viLagku cuTar n'Emi
  vicumpu vIz koLLiyin paim payir tumippa,
  kAl iyal celavin, mAlai eyti,
  cil n'irai vAl vaLaik kuRumakaL
  pal mAN Akam maNan'tu uvakkuvamE.
  vinai talaivaikkappaTTa iTattut talaimakan pAkaRku uraittatu - maturai Izattup pUtan tEvan.

  190. mullai
  n'eRi irug katuppoTu perun' tOL n'Ivi,
  ceRivaLai n'ekiza, ceyporuTku akanROr
  aRivarkol vAzi-tOzi!-poRi vari
  vej cina aravin pain' talai tumiya
  n'arai urum uraRum arai iruL n'aTun'AL,
  n'al ERu iyagkutoRu iyampum
  pal An tozuvattu oru maNik kuralE?
  piriviTai ARRALAkiya talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - pUtampullan.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:29:03(இந்திய நேரம்)