தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

121-130

 • 121-130

  121. kuRijci
  meyyE, vAzi?-tOzi-cAral
  maip paTTanna mA muka mucukkalai
  ARRap pAyAt tappal ERRa
  kOTToTu pOkiyAgku, n'ATan
  tAn kuRi vAyAt tappaRkut
  tAm pacan'tana, en taTa men tOLE.
  iravukkuRi varum talaimakan ceyyum kuRi piRitu onRanAl n'ikazn'tu, maRRu avan kuRiyai ottavazi, av oppumaiyai meypporuLAka uNarn'tu cenRu, ANTu avanaik kANAtu t

  122. n'eytal
  paig kAl kokkin pun puRattanna
  kuNTu n'Ir Ampalum kUmpina; iniyE
  van'tanRu, vAziyO, mAlai!
  oru tAn anRE; kagkulum uTaittE!
  talaimakaL pozutu kaNTu azin'tatu. - OrampOkiyAr

  123. n'eytal
  iruL tiNin'tanna Irn' taN kozu n'izal,
  n'ilavuk kuvittanna veN maNal oru ciRai,
  karug kOTTup punnaip pUm pozil pulampa,
  innum vArAr; varUum,
  pal mIn vETTattu ennaiyar timilE,
  pakaRkuRiyiTattu van'ta talaimakanaik kANAta tOzi, avan ciRaippuRattAnAtal aRin'tu, talaimakaTkuc colliyatu. - aiyUr muTavan

  124. pAlai
  umaNar cErn'tu kazin'ta marugkin, akan talai,
  Ur pAzttanna Omaiam perug kATu
  innA enRir Ayin,
  iniyavO-peruma!-tamiyOrkku manaiyE?
  puNarn'tu uTan pOka n'inaitta talaimakaL oziyap pOkaluRRa talaimakaRkut tOzi colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  125.n'eytal
  ilagku vaLai n'ekizac cAay, yAnE,
  uLenE vAzi-tOzi!-cAral
  tazai aNi alkul makaLiruLLum
  vizavu mEmpaTTa en n'alanE, paza viRal
  paRai valam tappiya paital n'Arai
  tirai tOy vAgku cinai irukkum
  taNNam tuRaivanoTu, kaNmARinRE,
  varaivu n'ITTitta iTattut talaimakaL, tOzikkuk kURuvALAy, talaivan ciRaippuRamAkac colliyatu. - ammUvan.

  126. mullai
  'iLamai pArAr vaLam n'acaiic cenROr
  ivaNum vArAr; evaNarO?' ena,
  peyal puRan'tan'ta pUg koTi mullait
  toku mukai ilagku eyiRu Aka
  n'akumE-tOzi!-n'aRun' taN kArE.
  paruvam kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - okkUr mAcAtti

  127. marutam
  kuruku koLak kuLitta keNTai ayalatu
  uru kezu tAmarai vAl mukai verUum
  kazaniam paTappai kAjci Ura!
  oru n'in pANan poyyan Aka,
  uLLa pANar ellAm
  kaLvar pOlvar, n'I akanRicinOrkkE.
  pANan vAyilAkap pukkavazit talaimakaRkut tOzi colliyatu. - OrampOkiyAr

  128. n'eytal
  kuNa kaTal tiraiyatu paRai tapu n'Arai
  tiN tErp poRaiyan toNTi muntuRai
  ayirai Ar iraikku aNavan'tAagkuc
  cEyaL ariyOT paTarti;
  n'Oyai-n'ejcE!-n'Oyp pAlOyE.
  alla kuRippaTTu mILum talaimakan tan n'ejcinai n'erugkic colliyatu; uNarppuvayin vArA UTaRkaN talaimakan kURiyatUum Am. - paraNar

  129. kuRijci
  eluva! ciRAar EmuRu n'aNpa!
  pulavar tOza! kELAy attai;
  mAk kaTal n'aTuvaN eN n'AL pakkattup
  pacu veN tigkaL tOnRiyAgkuk
  katuppu ayal viLagkum ciRun'utal
  putuk kOL yAnaiyin piNittaRRAl emmE.
  talaimakan pAgkaRku uraittatu. - kOpperujcOzan

  130. pAlai
  n'ilam toTTup pukAar; vAnam ERAr;
  vilagku iru mun'n'Ir kAlin cellAr;
  n'ATTinn'ATTin Urin Urin
  kuTimuRai kuTimuRai tErin,
  keTun'arum uLarO?-n'am kAtalOrE.
  piriviTai azin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu; 'n'I avar pirin'tAr enRu ARRAyAkinRatu ennai? yAn avar uLvazi aRin'tu tUtu viTTukkoNarvEn;n'in ARRAmai n'Ig

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:28:21(இந்திய நேரம்)