தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Puli-puli

 • puli

  47. kuRijci
  karug kAl vEgkai vI uku tuRukal
  irum pulik kuruLaiyin tOnRum kATTiTai
  elli varun'ar kaLaviRku
  n'allai allai-n'eTu veNNilavE!
  irA van'tu ozukugkAlai, munnilaip puRamoziyAka n'ilaviRku uraippALAkat tOzi uraittatu. - n'eTuveNNilavinA

  88. kuRijci
  oli veL aruvi Ogku malai n'ATan,
  ciRu kaT perug kaLiRu vayap puli tAkkit
  tol muraN collum tun aruj cAral,
  n'aTu n'AL varutalum varUum;
  vaTu n'ANalamE-tOzi!-n'AmE.
  iravukkuRi n'Ern'ta vAyppATTAl tOzi talaimakaTkuc colliyatu. -maturaik katakkaNNan

  141. kuRijci
  vaLai vAyc ciRu kiLi viLai tinaik kaTIiyar
  celka enROLE, annai' ena, n'I
  collin evanO?-tOzi!-'kollai
  n'eTug kai van mAn kaTum pakai uzan'ta
  kuRug kai irum pulik kolai val ERRai
  paig kaT cen'n'Ay paTupatam pArkkum
  Ar iruL n'aTu n'AL varuti;
  cAral n'ATa, vAralO' enavE.
  iRceRikkappaTTuzi iravukkuRi van'tozukum talaimakaRku varum Etam ajci,pakaRkuRi n'Ern'ta vAypATTAn atuvum maRuttu, ciRaippuRamAkat tOzikkut talaimakaL colliyatu

  209. pAlai
  curan'talaippaTTa n'elliam pacug kAy
  maRap pulik kuruLai kOL iTam karakkum
  iRappu arug kunRam iRan'ta yAmE,
  kuRu n'aTaip puL uLLalamE, n'eRimutal
  kaTaRRil kalitta muTac cinai veTcit
  taLai aviz pal pOtu kamazum
  mai irug kUn'tal maTan'tai n'aTpE.
  poruL muRRi maRuttarum talaimakan tOzikku uraippAnAyk kizattiyait teruTTiyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  215. pAlai
  paTarum paipayap peyarum; cuTarum
  enRUz mA malai maRaiyum; inRu avar
  varuvarkol, vAzi-tOzi!-n'Ir il
  vaRug kayam tuzaiiya ilagku maruppu yAnai
  kuRum poRai marugkin amar tuNai tazIik
  koTu vari irum puli kAkkum
  n'eTu varai marugkin curan iRan'tOrE.
  piriviTait tOzi vaRpuRuttiyatu. - maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

  237. pAlai
  ajcuvatu aRiyAtu, amar tuNai tazIi,
  n'ejcu n'appirin'tanRu; Ayinum, ejciya
  kai piNi n'ekizin aHtu evanO? n'anRum
  cEya amma, iruvAm iTaiyE;
  mAk kaTal tiraiyin muzagki, valan Erpu,
  kOT puli vazagkum cOlai
  enaittu enRu eNNukO-muyakkiTai malaivE?
  poruL muRRi mILvAn tErppAkaRku uraittatu - aLLUr n'anmullai

  253.pAlai
  kELAr Akuvar-tOzi!-kETpin,
  vizumitu kazivatuAyinum, n'ekizn'Ul
  pUc cEr aNaiyin perug kavin tolain'ta n'in
  n'AL tuyar keTap pin n'ITalarmAtO-
  oli kazai n'ivan'ta Ogku malaic cAral,
  puli pukA uRutta pulavu n'ARu kal aLai
  ARu cel mAkkaL cEkkum
  kOTu uyar piRagkal malai iRan'tOrE.
  piriviTait tOzi vaRpuRuttiyatu. - pUgkaNNan

  321. kuRijci
  malaic cej cAn'tin Ara mArpinan,
  cunaip pUg kuvaLaic curumpu Ar kaNNiyan,
  n'aTu n'AL van'tu, n'am manaip peyarum-
  maTam Ar arivai! n'in mArpu amar in tuNai;
  manRa maraiyA iriya, ERu aTTu,
  ceg kaN irum puli kuzumum; atanAl,
  maRaittaR kAlaiyO anRE;
  tiRappal vAzi-vENTu, annai!-n'am katavE.
  tOzi kizattikku n'otumalar varaiyumiTattu aRattOTu n'iRpEn enRatu.

  343. pAlai
  n'inaiyAy vAzi-tOzi!-n'anai kavuL
  aNNal yAnai aNi mukam pAyn'tena-
  miku vali iru pulip pakuvAy ERRai-
  veN kOTu cem maRuk koLIiya, viTar mukaik
  kOTai oRRiya karug kAl vEgkai
  vATu pUj cinaiyin, kiTakkum
  uyar varai n'ATanoTu peyarumARE.
  tOzi kizattiyai uTanpOkku n'ayappak kURiyatu. - Izattup pUtan tEvan

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:18:19(இந்திய நேரம்)