தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

371-380

 • 371-380

  371. kuRijci
  kai vaLai n'ekiztalum mey pacappu Urtalum,
  mai paTu cilampin aivanam vitti
  aruviyin viLaikkum n'ATanoTu,
  maruvEn-tOzi-atu kAmamO peritE.
  varaiviTai vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - uRaiyUr mutukUttan

  372. kuRijci
  panait talaik-karukku uTai n'eTu maTal kuruttoTu mAya,
  kaTu vaLi tokutta n'eTu veN kuppaik
  kaNam koL cimaiya uNagkum kAnal,
  Azi talaivIciya ayirc cERRu aruvik
  kUzai pey ekkark kuzIiya patukkai
  pular patam koLLA aLavai,
  alar ezun'tanRu, iv azugkal UrE.
  iravukkuRi van'tu ozukAn'inRa talaimakan kETpa, tOzi talaimakaTkuc colluvALAyc colliyatu. - viRRURRu mUteyinanAr

  373. kuRijci
  n'ilam puTaipeyarinum, n'Ir tirin'tu piRazinum,
  ilagku tiraip perug kaTaRku ellai tOnRinum,
  vev vAyp peNTir kauvai ajcik
  kETu evan uTaittO-tOzi!-n'ITu mayirk
  kaTum pal Ukak kaRai viral ERRai
  puTait toTupu uTaiyUp pU n'ARu palavukkani
  kAn'taL am ciRukuTik kamazum
  Ogku malai n'ATanoTu amain'ta n'am toTarpE?
  alar mikkavazi ARRALAkiya talaimakaTkut tOzi colliyatu.- maturaik kollan pullan

  374. kuRijci
  en'taiyum yAyum uNarak kATTi
  oLitta ceyti veLippaTak kiLan'tapin,
  malai kezu veRpan talaivan'tu irappa,
  n'anRu puri koLkaiyin onRAkinRE-
  muTagkal iRaiya tUgkaNamkurIi,
  n'ITu irum peNNait toTutta
  kUTinum mayagkiya maiyal UrE.
  aRattOTu n'inRamai tOzi kizattikku uraittatu. - uRaiyUrp palkAyanAr

  375. kuRijci
  amma vAzi, tOzi!-inRu avar
  vArAr AyinO n'anRE-cAral
  ciRu tinai viLain'ta viyankaN irum punattu
  iravu arivArin, toNTakac ciRu paRai
  pAnAL yAmattum kaRagkum.
  yAmam kAvalar aviyAmARE.
  iravukkuRikkaN, ciRaippuRamAkat tOzi talaimakaRkuc colluvALAy, iru pozutum maRuttu varaivu kaTAyatu.

  376. n'eytal
  man uyir aRiyAt tun arum potiyil
  cUruTai aTukkattu Aram kaTuppa,
  vEnilAnE taNNiyaL; paniyE,
  vAgkukatir tokuppak kUmpi, aiyena,
  alagku veyil potin'ta tAmarai
  uLLakattanna ciRu vemmaiyaLE.
  poruL valikkum n'ejciRkut talaimakan collic celavazugkiyatu.- paTumarattu mOcik koRRan

  377. kuRijci
  malar Er uNkaN mAN n'alam tolaiya,
  vaLai Er men tOL jekizn'tatan talaiyum,
  mARRu AkinRE-tOzi!-ARRalaiyE-
  aRitaRku amaiyA n'ATanoTu
  ceytu koNTatu Or ciRu n'al n'aTpE.
  varaiviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti azin'tu kURiyatu.- mOci koRRan

  378. pAlai
  jAyiRu kANAta mAN n'izaR paTIiya,
  malaimutal ciRu n'eRi maNal mikat tAay,
  taN mazai talaiyavAkuka-n'am n'Ittuc
  cuTar vAy n'eTu vER kALaiyoTu
  maTa mA arivai pOkiya curanE!
  makaL pOkkiya cevili teyvattiRkup parAyatu. - kayamanAr

  379. pAlai
  inRu yANTaiyanO-tOzi!-kunRattup
  pazag kuzi akazn'ta kAnavan kizagkinoTu,
  kaN akan tU maNi, peRUum n'ATan,
  'aRivu kAzkkoLLum aLavai, ceRitoTi!
  emmil varukuvai n'I' enap
  pommal Oti n'IviyOnE?
  n'otumalar varaivuzit tOzi aRattOTu n'inRatu.

  380. pAlai
  vicumpu kaN putaiyap pAay, vEn'tar
  venRu eRi muracin n'an pala muzagki,
  peyal AnAtE, vAnam; kAtalar
  n'ani cEy n'ATTar; n'am unnalarE;
  yAgkuc ceyvAmkol-tOzi!-Igkaiya
  vaNNat tuymalar utira
  munnart tOnRum panik kaTu n'ALE!
  panip paruvam kuRittup pirin'tAn talaimakan; piriya, paruva varavinkaN vERupaTuvALAyinum, 'katumena ARRuvippatu aritu' ennum karuttinaLAy,kUtirpparuvattu, talai

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:31:17(இந்திய நேரம்)