தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

331-340

 • 331-340

  331. pAlai
  n'eTug kazai tiragkiya n'Ir il Ar iTai,
  ARu cel vampalar tolaiya, mARu n'inRu,
  koTuj cilai maRavar kaTaRu kUTTuNNum
  kaTugkaN yAnaik kAnam n'In'ti,
  iRapparkol vAzi-tOzi!-n'aRuvaTip
  paig kAl mAattu am taLir anna
  n'al mA mEni pacappa,
  n'amminum ciRan'ta arum poruL taraRkE.
  celavuk kuRippu aRin'tu vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu.- vATAp piraman'tan

  332. kuRijci
  van'ta vATaic cil peyaR kaTain'AL,
  n'Oy n'In'tu arum paTar tIra n'I n'ayan'tu
  kURin evanO-tOzi!-n'ARu uyir
  maTap piTi tazIit taTak kai yAnai
  kunRakac ciRukuTi izitarum
  manRam n'aNNiya malaikizavORkE?
  varaiyAtu van'tozukAn'inRa kAlattu, kizavan kETpak kizattikkut tOzi kURiyatu.- maturai marutagkizAr makan iLam pOttan

  333. kuRijci
  kuRum paTaip pakazik koTu viR kAnavan
  punam uNTu kaTin'ta paig kaN yAnai
  n'aRun' tazai makaLir Oppum kiLLaiyoTu
  kuRum poRaikku aNavum kunRa n'ATan
  paNik kuRai varuttam vITa,
  tuNiyin evanO-tOzi!-n'am maRaiyE?
  'aRattOTu n'iRpal' enak kizattikkut tOzi uraittatu. - uzun'tinaim pulavan

  334. n'eytal
  ciRu veN kAkkaic cev vAyp perun'tOTu
  eRi tirait tivalai Irm puRam n'anaippa,
  pani pulan'tu uRaiyum pal pUg kAnal
  iru n'Irc cErppan n'Ippin, oru n'am
  in uyir allatu, piRitu onRu
  evanO-tOzi!-n'Am izappatuvE?
  'varaiviTai ARRakiRRiyO?' enRa tOzikkuk kizatti colliyatu. - iLam pUtanAr

  335. kuRijci
  n'irai vaLai munkai n'Er izai makaLir
  irug kal viyal aRaic cen' tinai parappic
  cunai pAy cOrvu iTai n'Okki, cinai izin'tu,
  paig kaN man'ti pArppoTu kavarum
  veRpu ayal n'aNNiyatuvE-vAr kOl
  val viR kAnavar tagkaip
  perun' tOT koTicci irun'ta UrE.
  iravukkuRi n'ayavAmait tOzi ceRippu aRivuRIiyatu. - irun'taiyUrk koRRan pulavan

  336. kuRijci
  ceRuvarkku uvakai Aka, teRuvara,
  Igkanam varupavO?-tEm pAy tuRaiva!-
  ciRu n'A oN maNi viLari Arppak
  kaTu mA n'eTun' tEr n'Emi pOkiya
  irug kazi n'eytal pOla,
  varun'tinaL, aLiyaL-n'I pirin'ticinOLE,
  talaimakan iravukkuRi n'ayan'tAnait tOzi colliyatu maRuttatu. - kunRiyan

  337. kuRijci
  mulaiyE mukizmukizttanavE, talaiyE
  kiLaiiya kuralE kizakku vIzn'tanavE;
  ceRi muRai veN palum paRimuRai n'irampina;
  cuNagkum cila tOnRinavE; aNagku ena
  yAn tan aRival; tAn aRiyalaLE;
  yAgku AkuvaLkol tAnE-
  peru mutu celvar oru maTa makaLE?
  tOziyai iran'tu pinninRa kizavan tanatu kuRai aRiyak kURiyatu.- potuk kayattuk kIran'tai

  338. kuRijci
  tirimaruppu iralai aNNal n'al ERu
  ari maTap piNaiyOTu alku n'izal acaii,
  vI tatai viyal aril tujci, pozutu cela,
  cezum payaRu kaRikkum punkaN mAlai,
  pin panik kaTain'AL, taN pani aRciram
  van'tanRu, peruviRaR tErE-paNait tOL
  viLagku n'akar aTagkiya kaRpin
  n'alam kEz arivai pulampu acAviTavE.
  piriviTait tOzi vaRpuRuttiyatu. - perugkunRUr kizAr

  339. kuRijci
  n'aRai akil vayagkiya n'aLi puna n'aRum pukai
  uRai aRu maiyin pOki, cAral
  kuRavar pAkkattu izitarum n'ATan
  mayagku malark kOtai n'al mArpu muyagkal
  inituman vAzi-tOzi!-mA itazk
  kuvaLai uNkaN kaluzap
  pacalai AkA UgkalagkaTaiyE.
  varaiviTai vERupaTTa kizattiyait tOzi kaTuj colli vaRpuRIiyatu. - pEyAr

  340. n'eytal
  kAmam kaTaiyin kAtalarp paTarn'tu,
  n'Am avarp pulampin, n'ammOTu Aki,
  oru pAR paTutal cellAtu, AyiTai,
  azuvam n'inRa alar vErk kaNTal
  kazi peyar marugkin olki, Otam
  peyartarap peyartan'tAgku,
  varun'tum-tOzi!-avar irun'ta en n'ejcE.
  iravukkuRi uNarttiya tOzikkuk kizatti maRuttatu. - ammUvan

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:30:48(இந்திய நேரம்)