தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Panai (peNNai, POn'tai)-panai (peNNai, POn'tai)

 • panai (peNNai, pOn'tai)

  81. kuRijci
  ivaLE, n'in col koNTa en col tERi,
  pacu n'anai jAzal pal cinai oru ciRaip
  putu n'alan izan'ta pulampumAr uTaiyaL;
  utuk kAN teyya; uLLal vENTum-
  n'ilavum iruLum pOlap pulavut tiraik
  kaTalum kAnalum tOnRum
  maTal tAz peNNai em ciRu n'al UrE.
  tOziyiR kUTTag kUTip piriyum talaimakaRkut tOzi colliyatu. -vaTama vaNNakkan pEricAttan

  168. pAlai
  mArip pittikattu n'Ir vAr kozu mukai
  irum panam pacug kuTai palavuTan potin'tu
  perum peyal viTiyal virittu viTTanna
  n'aRun' taNNiyaLE, n'al mA mEni;
  punaR puNai anna cAy iRaip paNait tOL
  maNattalum taNattalum ilamE;
  piriyin vAztal ataninum ilamE.
  poruL valikkum n'ejciRkuk kizavan uraittatu - ciRaikkuTi An'taiyAr

  177. n'eytal
  kaTal pATu avin'tu, kAnal mayagki,
  tuRai n'Ir irug kazi pullenRanRE;
  manRalam peNNai maTal cEr vAzkkai
  anRilum paiyena n'aralum; inRu avar
  varuvarkol vAzi-tOzi!-n'Am n'akap
  pulappinum pirivu Agku ajcit
  taNappu arug kAmam taNTiyOrE?
  kizavan varavuNarn'tu, tOzi kizattikku uraittatu. - ulOccan

  182. kuRijci
  vizut talaip peNNai viLaiyal mA maTal
  maNi aNi perun' tAr marapiR pUTTi,
  veL enpu aNin'tu, piRar eLLat tOnRi,
  oru n'AL marugkil peru n'AN n'Igki,
  teruvin iyalavum taruvatukollO-
  kaliz kavin acain'aTaip pEtai
  melin'tilaL; n'Am viTaRku amain'ta tUtE?
  tOziyAl kuRai maRukkappaTTa talaimakan tan n'ejciRku uraittatu.- maTal pATiya mAtagkIran

  281. pAlai
  veN maNaR potuLiya
  paig kAl karukkin
  kommaip pOn'taik kuTumi veN tOTTu,
  atta vEmpin amalai vAn pUc
  curi Ar uLait talai poliyac cUTi,
  kunRu talaimaNan'ta kAnam
  cenRanarkollO-cEyizai!-n'amarE?
  piriviTai vERupaTTALaik kaNTu, tOzi vaRpuRuppATkuk kizatti uraittatu.- kuTavAyiR kIrattan

  293. marutam
  kaLLin kELir Arttiya, uLLUrp
  pALai tan'ta pajciam kuRug kAy
  Ogku irum peNNai n'ugkoTu peyarum
  Ati aruman mUtUr anna,
  aya veLLAmpal am pakai n'eRit tazai
  tittik kuRagkin Uz mARu alaippa,
  varumE cEyizai, an'til
  kozun'aR kANiya; aLiyEn yAnE!
  parattaiyiR pirin'tu van'ta kizavaRku vAyilAkap pukka tOzikkuk kizatti uraittatu. - kaLLil Attiraiyan

  301. kuRijci
  muzavu mutal araiya taTavu n'ilaip peNNaik
  kozu maTal izaitta ciRu kOR kuTampaik
  karug kAl anRiR kAmar kaTujcUl
  vayavup peTai akavum pAnAT kagkul,
  manRam pOzum in maNi n'eTun' tEr
  vArAtuAyinum, varuvatu pOlac
  cevimutal icaikkum aravamoTu
  tuyil tuRan'tanavAl-tOzi!-en kaNNE.
  varaiviTai vaippa, 'ARRakiRRiyO?' enRa tOzikkuk kizatti colliyatu.- kunRiyan

  372. kuRijci
  panait talaik-karukku uTai n'eTu maTal kuruttoTu mAya,
  kaTu vaLi tokutta n'eTu veN kuppaik
  kaNam koL cimaiya uNagkum kAnal,
  Azi talaivIciya ayirc cERRu aruvik
  kUzai pey ekkark kuzIiya patukkai
  pular patam koLLA aLavai,
  alar ezun'tanRu, iv azugkal UrE.
  iravukkuRi van'tu ozukAn'inRa talaimakan kETpa, tOzi talaimakaTkuc colluvALAyc colliyatu. - viRRURRu mUteyinanAr

  374. kuRijci
  en'taiyum yAyum uNarak kATTi
  oLitta ceyti veLippaTak kiLan'tapin,
  malai kezu veRpan talaivan'tu irappa,
  n'anRu puri koLkaiyin onRAkinRE-
  muTagkal iRaiya tUgkaNamkurIi,
  n'ITu irum peNNait toTutta
  kUTinum mayagkiya maiyal UrE.
  aRattOTu n'inRamai tOzi kizattikku uraittatu. - uRaiyUrp palkAyanAr

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:03:52(இந்திய நேரம்)