தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

211-220

 • 211-220

  211. pAlai
  am cil Oti Ay vaLai n'ekiza
  n'on'tum, n'am aruLAr n'IttOrkku ajcal
  ejcinam vAzi-tOzi!-ejcAtu
  tIyn'ta marAattu Ogkal vej cinai
  vEnil Or iNar tEnOTu Uti,
  ArAtu peyarum tumpi
  n'Ir il vaippin curan iRan'tOrE.
  'iTaiccurattuk kavaluvana kaNTu, "n'ammai ARRAr" ena n'inain'tu mILvarkol?'enak kavanRa kizattikkut tOzi colliyatu. - kAvan mullaip pUtanAr

  212. n'eytal
  koNkan Urn'ta koTujci n'eTun' tEr
  teN kaTal aTai karait teLirmaNi olippa,
  kANa van'tu, n'ANap peyarum;
  aLitO tAnE, kAmam;
  viLivatumanRa; n'OkO yAnE.
  kuRai n'Ern'ta tOzi kuRai n'ayappak kURiyatu. - n'eytaR kArkkiyan

  213. pAlai
  n'acai n'anku uTaiyar-tOzi!-jerErenak
  kavait talai mutu kalai kAlin oRRip
  pacip piNikku iRaijciya parUup perun' tataral
  oziyin uNTu, azivu il n'ejcin
  teRittu n'aTai marapin tan maRikku n'izal Aki,
  n'inRu veyil kazikkum enpa-n'am
  in tuyil munin'ar cenRa ARE.
  'n'amperumAn n'amporuTTu iTain'inRu mILvAn' enak kavanRa talaimakaTkut tOzi uraittatu. - kaccip pETTuk kAjcik koRRan

  214. kuRijci
  maram kol kAnavan punam tuLarn'tu vittiya
  piRagku kural iRaTi kAkkum, puRam tAz
  am cil Oti, acai iyal, koTicci
  tirun'tu izai alkuRkup perun' tazai utavic
  ceyalai muzumutal oziya, ayalatu
  aralai mAlai cUTTi,
  EmuRRanRu-iv azugkal UrE.
  tOzi, veRiyATTu eTuttuk koNTa iTattu, aRattoTu n'inRatu. - kUTalUr kizAr

  215. pAlai
  paTarum paipayap peyarum; cuTarum
  enRUz mA malai maRaiyum; inRu avar
  varuvarkol, vAzi-tOzi!-n'Ir il
  vaRug kayam tuzaiiya ilagku maruppu yAnai
  kuRum poRai marugkin amar tuNai tazIik
  koTu vari irum puli kAkkum
  n'eTu varai marugkin curan iRan'tOrE.
  piriviTait tOzi vaRpuRuttiyatu. - maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

  216. pAlai
  avarE, kETu il vizupporuL tarumAr, pAcilai
  vATA vaLLiam kATu iRan'tOrE;
  yAnE, tOTu Ar el vaLai jekiza, n'ALum
  pATu amai cEkkaiyil, paTar kUrn'ticinE;
  'annaL aLiyaL' ennAtu, mA mazai
  innum peyyum; muzagki
  minnum-tOzi!-en in uyir kuRittE
  paruva varavinkaN, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- kaccip pETTuk kAjcik koRRana

  217. kuRijci
  tinai kiLi kaTitalin, pakalum ollum;
  iravu n'I varutalin, URum ajcuval;
  yAgkuc ceyvAm, em iTumpai n'Oykku?' ena
  Agku yAn kURiya anaittiRkup piRitu cettu,
  Ogku malain'ATan uyirttOnmanRa;
  aitEy kamma yAnE;
  kazi mutukkuRaimaiyum paziyum enRicinE.
  uTanpOkku n'ayappat tOzi talaimakaTkuk kURiyatu. - tagkAl muTakkollanAr

  218.pAlai
  viTar mukai aTukkattu viRal kezu cUlikkuk
  kaTanum pUNAm; kain' n'Ul yAvAm;
  puLLum OrAm; viricciyum n'illAm;
  uLLalum uLLAm anRE-tOzi!-
  uyirkku uyir annar Akalin, tam inRu
  imaippu varai amaiyA n'am vayin
  maRan'tu ANTu amaital valliyOrmATTE.
  piriviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- koRRan

  219. n'eytal
  payappu en mEniyatuvE; n'ayappu avar
  n'Ar il n'ejcattu Ar iTaiyatuvE;
  ceRivum cEN ikan'tanRE; aRivE;
  'AgkaN celkam ezuka' ena, IgkE,
  vallA kURiyirukkum; aL ilait
  taTavu n'ilait tAzaic cErppaRku
  iTamman-tOzi!-'en' n'IrirO?' eninE.
  ciRaippuRam. - veLLUr kizAr makanAr veNpUtiyAr.

  220. mullai
  paza mazaik kalitta putup puna varakin
  iralai mEyn'ta kuRaittalaip pAvai
  iruvi cEr marugkil pUtta mullai,
  veruku cirittanna, pacu vI men piNik
  kuRu mukai avizn'ta n'aRu malarp puRavin
  vaNTu cUz mAlaiyum, vArAr;
  kaNTicin-tOzi!-poruT pirin'tOrE.
  paruva varavinkaN kizatti tOzikku uraittatu. - okkUr mAcAtti

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:29:24(இந்திய நேரம்)