தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Punnai-punnai

 • punnai

  299. n'eytal
  itu maRRu evanO-tOzi! mutu n'Irp
  puNari tiLaikkum puL imiz kAnal,
  iNar vIz punnai ekkar n'Izal,
  puNarkuRi vAytta jAnRaik koNkaR
  kaNTanaman, em kaNNE; avan col
  kETTanaman em ceviyE; maRRu-avan
  maNappin mANn'alam eyti,
  taNappin jekizpa, em taTa men tOLE?
  ciRaippuRamAkat tOzikkuk kizatti uraittatu. - veNmaNip pUti

  303. n'eytal
  kazi tErn'tu acaiiya karug kAl veN kuruku
  aTaikarait tAzaik kuzIi, perug kaTal
  uTaitirai oliyin tujcum tuRaiva!
  tol n'ilai n'ekizn'ta vaLaiyaL, Igkup
  pacan'tanaLman en tOzi-ennoTum
  in iNarp punnaiam pukar n'izal
  pon vari alavan ATTiya jAnRE.
  ceRippaRivuRIi varaivu kaTAyatu. - ammUvan

  311. n'eytal
  alar yAgku oziva-tOzi!-perug kaTal
  pulavu n'ARu akan tuRai valavan tAgkavum,
  n'illAtu kazin'ta kallen kaTun' tEr
  yAn kaNTanROilanE; pAnAL
  Ogkal veN maNal tAzn'ta punnait
  tAtu cEr n'ikarmalar koyyum
  Ayam ellAm uTan kaNTanRE?
  alarajciya talaimakaL, talaimakan ciRaippuRattAnAkat tOzikkuc colluvALAyc colliyatu. - cEn'tankIran

  318. n'eytal
  eRi cuRAk kalitta ilagku n'Irp parappin,
  n'aRu vI jAzaloTu punnai tAay,
  veRi ayar kaLattinin tOnRum tuRaivan
  kuRiyAn Ayinum, kuRippinum, piRitu onRu
  aRiyARku uraippalO, yAnE? eytta ip
  paNai ezil men tOL aNaiiya an' n'AL
  pizaiyA vajcinam ceyta
  kaLavanum, kaTavanum, puNaivanum, tAnE.
  kizavan kETkum aNmaiyan Akat tOzikkuk kizatti uraittatu. - ammUvan

  320. n'eytal
  perug kaTaR paratavar kOL mIn uNagkalin
  irug kazik koNTa iRavin vATaloTu,
  n'ilavu n'iRa veN maNal pulava, pala uTan,
  ekkartoRum parikkum tuRaivanoTu, oru n'AL,
  n'akkatOr paziyum ilamE pOtu aviz
  pon iNar marIiya puL imiz pogkarp
  punnaiam cEri iv Ur
  kon alar tURRum, tan koTumaiyAnE.
  alar ajci ARRALAkiya talaimakaL, talaivan kETpAnAkat tOzikkuk kURiyatu.- tumpicEr kIran

  351. n'eytal
  vaLaiyOy! uvan'ticin-viraivuRu koTun' tAL
  aLai vAz alavan kUr ukir varitta
  Ir maNal malir n'eRi citaiya, izumena
  urum icaip puNari uTaitarum tuRaivaRku
  urimai ceppinar n'amarE; virialarp
  punnai Ogkiya pulAl am cEri
  in n'akai AyattArOTu
  innum aRRO, iv azugkal UrE?
  talaimakan tamar varaivoTu van'tavazi, 'n'amar avarkku varaivu n'ErArkollO?'enRu ajciya talaimakaTkut tOzi varaivu malin'tatu. - ammUvan

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:12:38(இந்திய நேரம்)