தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

MUgkil (vEral, Kazai, Amai, VEy)-mUgkil (vEral, Kazai, Amai, VEy)

 • mUgkil (vEral, kazai, amai, vEy)

  18. kuRijci
  vEral vEli vEr kOT palavin
  cAral n'ATa! cevviyai Akumati!
  yAr aHtu aRin'ticinOrE?-cAral
  ciRu kOTTup perum pazam tUgkiyAgku, ivaL
  uyir tavac ciRitu; kAmamO peritE!
  iravukkuRi van'tu n'Igkum talaimakanait tOzi etirppaTTu, varaivu kaTAyatu.-kapilar

  54. kuRijci
  yAnE INTaiyEnE; en n'alanE,
  Enal kAvalar kavaN oli verIik
  kAna yAnai kai viTu pacug kazai
  mIn eRi tUNTilin n'ivakkum
  kAnaka n'ATanoTu, ANTu, ozin'tanRE.
  varaivu n'ITTittavazi ARRALAkiya talaimakaL tOzikkuc colliyatu.- mIneRi tUNTilAr

  74. kuRijci
  viTTa kutirai vicaippin anna,
  vicumpu tOy pacug kazaik kunRa n'ATan
  yAm taR paTarn'tamai aRiyAn, tAnum
  vEnil AnERu pOlac
  cAyinan enpa-n'am mAN n'alam n'ayan'tE.
  tOzi talaimakan kuRai maRAtavARRAl kURiyatu. - viTTa kutiraiyAr

  131.pAlai
  ATu amai puraiyum vanappin paNait tOL
  pEr amark kaNNi irun'ta UrE
  n'eTuj cEN Ar iTaiyatuvE; n'ejcE,
  Iram paTTa cevvip paim punattu
  Or Er uzavan pOla,
  peru vituppu uRRanRAl; n'OkO yAnE,
  vinaimuRRiya talaimakan paruva varavinkaN colliyatu. - OrEruzavanAr

  179. kuRijci
  kallen kAnattuk kaTamA ATTi,
  ellum ellinRu; jamaliyum iLaittana;
  cellal-aiiya!-utu em UrE;
  Ogku varai aTukkattut tIm tEn kizitta
  kuvaiyuTaip pacug kazai tinRa kaya vAyp
  pEtai yAnai cuvaitta
  kUzai mUgkiR kuvaTTiTaiyatuvE.
  pakal varuvAnai iravukkuRi n'Ern'tAL pOnRu varaivu kaTAyatu. - kuTTuvan kaNNan

  180. pAlai
  pazUup pal anna paru ukirp pA aTi
  irug kaLiRRu ina n'irai En'tal varin, mAyn'tu,
  aRai maTi karumpin kaN iTai anna
  paital oru kazai n'ITiya curan iRan'tu,
  eytinar kollO poruLE-alkul
  av vari vATat tuRan'tOr
  vanpar Akat tAm cenRa n'ATTE?
  piriviTai vERupaTTALait tOzi vaRpuRuttiyatu. - kaccippETTu n'annAkaiyAr

  201. kuRijci
  amiztam uNka-n'am ayal ilATTi,
  pAl kalappanna tEk kokku arun'tupu,
  n'Ila men ciRai vaL ukirp paRavai
  n'elliam puLi mAn'ti, ayalatu
  muL il am paNai mUgkilil tUgkum
  kazai n'ivan'tu Ogkiya cOlai
  malai kezu n'ATanai varum enROLE!
  kaTin'akar pukku, 'vERupaTAtu n'anku ARRinAy!' enRa tOzikkuk kizatti uraittatu.

  226. n'eytal
  pUvoTu puraiyum kaNNum, vEy ena
  viRal vanappu eytiya tOLum piRai ena
  mati mayakkuRUum n'utalum, n'anRum
  n'allaman; vAzi-tOzi!-alkalum
  tayagku tirai poruta tAzai veN pUk
  kuruku ena malarum perun' tuRai
  virin'Irc cErppanoTu n'akAa UgkE.
  varaiviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- maturai ezuttALan cEn'tam pUtan

  253.pAlai
  kELAr Akuvar-tOzi!-kETpin,
  vizumitu kazivatuAyinum, n'ekizn'Ul
  pUc cEr aNaiyin perug kavin tolain'ta n'in
  n'AL tuyar keTap pin n'ITalarmAtO-
  oli kazai n'ivan'ta Ogku malaic cAral,
  puli pukA uRutta pulavu n'ARu kal aLai
  ARu cel mAkkaL cEkkum
  kOTu uyar piRagkal malai iRan'tOrE.
  piriviTait tOzi vaRpuRuttiyatu. - pUgkaNNan

  331. pAlai
  n'eTug kazai tiragkiya n'Ir il Ar iTai,
  ARu cel vampalar tolaiya, mARu n'inRu,
  koTuj cilai maRavar kaTaRu kUTTuNNum
  kaTugkaN yAnaik kAnam n'In'ti,
  iRapparkol vAzi-tOzi!-n'aRuvaTip
  paig kAl mAattu am taLir anna
  n'al mA mEni pacappa,
  n'amminum ciRan'ta arum poruL taraRkE.
  celavuk kuRippu aRin'tu vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu.- vATAp piraman'tan

  396. n'eytal
  pAlum uNNAL, pan'tuTan mEvAL,
  viLaiyATu AyamoTu ayarvOL iniyE,
  eLitu ena uNarn'tanaLkollO-muLi cinai
  Omaik kuttiya uyar kOTTu oruttal
  vEniR kunRattu vev aRaik kavAan
  mazai muzagku kaTug kural Orkkum
  kazai tiragku Ar iTai, avanoTu celavE?
  makaT pOkkiya tAy uraittatu, - kayamanAr.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:04:42(இந்திய நேரம்)