தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

281-290

 • 281-290

  281. pAlai
  veN maNaR potuLiya
  paig kAl karukkin
  kommaip pOn'taik kuTumi veN tOTTu,
  atta vEmpin amalai vAn pUc
  curi Ar uLait talai poliyac cUTi,
  kunRu talaimaNan'ta kAnam
  cenRanarkollO-cEyizai!-n'amarE?
  piriviTai vERupaTTALaik kaNTu, tOzi vaRpuRuppATkuk kizatti uraittatu.- kuTavAyiR kIrattan

  282. pAlai
  cevvi koL varakin cej cuvaR kalitta
  kavvai n'ARRin kAr iruL Or ilai
  n'avvi n'ALmaRi kavvik kaTan kazikkum
  kAr etir taN punam kANin, kaivaLai,
  n'Ir tikaz cilampin OrAgku virin'ta
  veN kUtALattu am tUmpu putu malar
  Ar kazalpu ukuva pOla,
  cOrkuvaalla enparkol-n'amarE?
  vinavayiR pirin'ta iTattut tOzi kizattikku uraittatu. - n'Akam pOttan

  283. pAlai
  'uLLatu citaippOr' uLar enappaTAar;
  illOr vAzkkai iravinum iLivu' enac
  colliya vanmai teLiyak kATTic
  cenRanar vAzi-tOzi-enRum
  kURRattanna kolai vEl maRavar
  ARRu irun'tu alki, vazagkun'arc cekutta
  paTu muTaip parun'tu pArttirukkum
  n'eTu mUtiTaiya n'Ir il ARE.
  talaimakan poruLvayiR pirin'tavazi. 'ARRAL' enak kavanRa tOzikku, 'avar piriya ARREnAyinEnallEn; avar pOna kAnattut tanmai n'inain'tu vERupaTTEn'. enRu, kizatti

  284. kuRijci
  poruta yAnaip pukar mukam kaTuppa,
  manRat tuRukal mImicaip pala uTan
  oN ceg kAn'taL avizum n'ATan
  aRavan Ayinum, allan Ayinum,
  n'am EcuvarO? tam ilarkollO?-
  varaiyin tAzn'ta vAl veL aruvi
  kon n'ilaik kurampaiyin izitarum
  innAtu irun'ta ic ciRukuTiyOrE.
  varaiviTait tOzi, kizattikku uraippALAy, uraittatu. - miLaivEL tittan

  285. pAlai
  vaikA vaikal vaikavum vArAr;
  ellA ellai ellavum tOnRAr;
  yANTu uLarkollO?-tOzi!-INTu ivar
  colliya paruvamO ituvE; pal Uz
  pun puRap peTaiyoTu payiri, in puRavu
  imaikkaN Etu AkinRO!-jemait talai
  Un n'acaiip parun'tu irun'tu ukakkum
  vAn uyar piRagkal malai iRan'tOrE.
  paruvag kaNTu vERupaTTa iTattu, vaRpuRuttum tOzikku, vanpuRai etirazin'tu,talaimakaL colliyatu. - pUtat tEvan

  286. kuRijci
  uLLik kANpen pOlval-muL eyiRRu
  amiztam URum cev vAy, kamaz akil
  Aram n'ARum aRal pOl kUn'tal,
  pEr amar mazaikkaN, koTicci
  mUral muRuvaloTu mataiiya n'OkkE.
  iran'tu pinninRa kizavan kuRaimaRAmal kURiyatu; pAgkaRkuc colliyatUum Am.- eyiRRiyanAr

  287. mullai
  amma vAzi-tOzi-kAtalar
  innE kaNTum tuRakkuvar kollO-
  mun'n'Al tigkaL n'iRai poRuttu acaii
  otugkal cellAp pacum puLi vETkaik
  kaTujcUl makaLir pOla n'Ir koNTu,
  vicumpu ivarkallAtu tAgkupu puNari,
  cezum pal kunRam n'Okki,
  perug kali vAnam Ertarum pozutE?
  piriviTai vERupaTTa kizatti, 'n'ammait tuRan'tu vArAr' enRu kavanRATku,paruvag kATTi, tOzi, 'varuvar' enac colliyatu, - kaccippETTu n'annAkaiyAr.

  288. kuRijci
  kaRi vaLar aTukkattu AgkaN, muRi arun'tu
  kuragku orugku irukkum perug kal n'ATan
  iniyan; Akalin, inattin iyanRa
  innAmaiyinum, initO-
  initu enappaTUum puttEL n'ATE?
  talaimakanatu varavuNarn'tu, 'n'amperumAn n'amakku anpilan' enRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - kapilar

  289. mullai
  vaLarpiRai pOla vazivazip peruki,
  iRai vaLai n'ekiztta evva n'OyoTu
  kuzai picain'tanaiyEm Aki cAay,
  uzaiyar anmaiyin uzappatu anRiyum,
  mazaiyum-tOzi!-mAnRupaTTanRE;
  paTTa mAri paTAakkaNNum,
  avar tiRattu iragkum n'amminum,
  n'am tiRattu iragkum, iv azugkal UrE.
  'kAlam kaNTu vERupaTTAL' enak kavanRa tOzikku, 'kAlattu van'tilar enRu vERupaTTEnallen; avaraip puRattAr, 'koTiyar' enRu kURakkETTu vERupaTTEn'enRu, talaimakaL

  290. n'eytal
  'kAmam tAgkumati' enpOrtAm aHtu
  aRiyalarkollO? anai matukaiyar kol?
  yAm, em kAtalark kANEm Ayin,
  ceRituni perukiya n'ejcamoTu, perun'Irk
  kal poru ciRu n'urai pOla,
  mellamella illAkutumE.
  vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL azivuRRuc colliyatu. - kalporuciRun'uraiyAr.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:30:13(இந்திய நேரம்)