தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KuvaLai-kuvaLai

 • kuvaLai

  13. kuRijci
  mAcu aRak kazIiya yAnai pOlap
  perum peyal uzan'ta irum piNart tuRukal
  paital oru talaic cEkkum n'ATan
  n'Oy tan'tananE - tOzi!-
  pacalai Arn'ta, n'am kuvaLaiam kaNNE.
  talaivan tOziyiR kUTTam kUTi, ARRum vakaiyAn ARRuvittup piriya,vERupaTTa kizatti tOzikku uraittatu. - kapilar

  30. pAlai
  kETTicin vAzi-tOzi!-alkal,
  poyvalALan mey uRa marIiya
  vAyt takaip poyk kanA maruTTa, ERRu ezun'tu,
  amaLi taivan'tananE; kuvaLai
  vaNTu paTu malarin cAayt'
  tamiyen; manRa aLiyen yAnE!
  'avar n'innai varain'tu kOTal kAraNattAl piriyavum, n'I ARRiyirAtu,ARRAyAkinRatu en?' ena vinAya tOzikkut talaimakaL,'yAn ARRiyuLLEnAkavum, kanavu van'tu ennai

  59. pAlai
  patalaip pANip paricilar kOmAn
  atalaik kunRattu akal vAyk kuNTu cunaik
  kuvaLaiyoTu potin'ta kuLavi n'ARu n'aRu n'utal
  tavvena maRapparO-maRRE; muyalavum,
  curam pala vilagkiya arum poruL
  n'irampA Akalin, n'ITalO inRE.
  piriviTai azin'ta kizattiyait tOzi vaRpuRuttiyatu. - mOcikIranAr

  62. kuRijci
  'kOTal, etir mukaip pacu vI mullai,
  n'ARu itazk kuvaLaiyoTu iTaiyiTupu viraii,
  aitu toTai mANTa kOtai pOla,
  n'aRiya n'allOL mEni
  muRiyinum vAyvatu; muyagkaRkum initE.
  talaimakan iTan'talaippATTinkaN kUTaluRum n'ejciRkuc colliyatu.- ciRaikkuTi An'taiyAr

  167. mullai
  muLi tayir picain'ta kAn'taL mel viral,
  kazuvuRu kaligkam, kazAatu, uTIi,
  kuvaLai uNkaN kuyppukai kazumat
  tAn tuzan'tu aTTa tIm puLip pAkar
  'initu' enak kaNavan uNTalin,
  n'uNNitin makizn'tanRu oNNutal mukanE.
  kaTin'akar cenRa cevilittAy, n'aRRAykku uraittatu. - kUTalUr kizAr

  270. mullai
  tAz iruL tumiya minni, taNNena
  vIz uRai iniya citaRi, Uzin
  kaTippu iku muracin muzagki, iTittu iTittup
  peyka, ini; vAziyO, peru vAn!-yAmE,
  ceyvinai muTitta cemmal uLLamoTu
  ivaLin mEvinam Aki, kuvaLaik
  kuRun' tAL n'ALmalar n'ARum
  n'aRu men kUn'tal mel aNaiyEmE.
  vinaimuRRip pukun'ta talaimakan kizattiyOTu uTanirun'tu kURiyatu.- pANTiyan pannATu tan'tAn.

  291. kuRijci
  cuTu puna marugkil kalitta EnaR
  paTukiLi kaTiyum koTicci kaik kuLirE
  icaiyin icaiyA in pANittE;
  kiLi, 'avaL viLi' ena, vizal ollAvE;
  atu pulan'tu azuta kaNNE, cAral
  kuNTu n'Irp paij cunaip pUtta kuvaLai
  vaNTu payil pal itaz kalaii,
  taNa tuLikku ERRa malar pOnRavvE.
  pAgkaRku uraittatu. - kapilar

  300. kuRijci
  kuvaLai n'ARum kuvai irug kUn'tal,
  Ampal n'ARum tEm poti tuvar vAy,
  kuNTu n'Irt tAmaraik kogkin anna
  n'uN pal titti, mAayOyE!
  n'IyE, ajcal' enRa en col ajcalaiyE;
  yAnE, kuRug kAl annam kuvavu maNaR cEkkum
  kaTal cUz maNTilam peRinum,
  viTal cUzalan yAn, n'innuTai n'aTpE.
  iyaRkaip puNarcci puNarn'ta talaimakan pirivaccamum vanpuRaiyum kURiyatu.- ciRaikkuTi An'taiyAr

  321. kuRijci
  malaic cej cAn'tin Ara mArpinan,
  cunaip pUg kuvaLaic curumpu Ar kaNNiyan,
  n'aTu n'AL van'tu, n'am manaip peyarum-
  maTam Ar arivai! n'in mArpu amar in tuNai;
  manRa maraiyA iriya, ERu aTTu,
  ceg kaN irum puli kuzumum; atanAl,
  maRaittaR kAlaiyO anRE;
  tiRappal vAzi-vENTu, annai!-n'am katavE.
  tOzi kizattikku n'otumalar varaiyumiTattu aRattOTu n'iRpEn enRatu.

  339. kuRijci
  n'aRai akil vayagkiya n'aLi puna n'aRum pukai
  uRai aRu maiyin pOki, cAral
  kuRavar pAkkattu izitarum n'ATan
  mayagku malark kOtai n'al mArpu muyagkal
  inituman vAzi-tOzi!-mA itazk
  kuvaLai uNkaN kaluzap
  pacalai AkA UgkalagkaTaiyE.
  varaiviTai vERupaTTa kizattiyait tOzi kaTuj colli vaRpuRIiyatu. - pEyAr

  342. kuRijci
  kalai kai toTTa kamazcuLaip perum pazam
  kAval maRan'ta kAnavan, jAgkar,
  kaTiyuTai maramtoRum paTu valai mATTum
  kunRa n'ATa! takumO-paij cunaik
  kuvaLait taN tazai ivaL INTu varun'ta,
  n'ayan'tOr punkaN tIrkkum
  payam talaippaTAap paNpinai eninE?
  ceRippu aRivuRukkappaTTAn varaivinkaN cellAtu, pinnum varavu vENTina talaimakanait tOzi n'erugkic colli, varaivu kaTAyatu.- kAvirippUm paTTinattuk kan'tarattanA

  346. kuRijci
  n'Aku piTi n'ayan'ta muLaikkOTTu iLag kaLiRu,
  kunRam n'aNNi, kuRavar Arppa,
  manRam pOzum n'ATan-tOzi!-
  cunaip pUg kuvaLait toTalai tan'tum,
  tinaip puna marugkil paTukiLi Oppiyum,
  kAlai van'tu, mAlaip pozutil
  n'al akam n'ayan'tu, tAn uyagkic
  collavum AkAtu aHkiyOnE.
  tOzi kizattiyai iravukkuRi n'ayappak kURiyatu. - vAyil iLagkaNNan

  388. kuRijci
  n'Ir kAlyAtta n'irai itazk kuvaLai
  kOTai oRRinum vATAtAkum;
  kavaNai anna pUTTup porutu acAa
  umaN eruttu ozukait tOTu n'iraittanna
  muLi cinai piLakkum munpu inmaiyin,
  yAnai kaimmaTittu uyavum
  kAnamum iniya Am, n'ummoTu varinE.
  talaimakaL uTanpOkku n'Ern'tamai uNarn'ta talaimakan, curattu vemmaiyum,talaimakaL menmaiyum kuRittu, celavu azugkaluRuvAnait tOzi azugkAmaR kURiyatu. - auvaiyA

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:10:38(இந்திய நேரம்)