தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

11-20

 • 11-20

  11. pAlai
  kOTu Ir ilagku vaLai n'ekiza, n'ALum
  pATu ila kalizum kaNNoTu pulampi,
  Igku ivaN uRaitalum uykuvam; AgkE
  ezu, ini-vAzi, en n'ejcE!-munAtu,
  kullaik kaNNi vaTukar munaiyatu
  val vER kaTTi n'al n'ATTu umpar
  mozi peyar tEettar Ayinum,
  vazipaTal cUzn'ticin, avaruTai n'ATTE.
  talaimakaL tan n'ejciRkuc colluvALAyt tOzi kETpac colliyatu. - mAmUlanAr

  12. pAlai
  eRumpi aLaiyin kuRum pal cunaiya
  ulaikkal anna pARai ERi,
  koTu vil eyinar, pakazi mAykkum
  kavalaittu enpa, avar tEr cenRa ARE;
  atu maRRu avalam koLLAtu,
  n'otumal kazaRum, iv azugkal UrE.
  'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - OtalAn'taiyAr

  13. kuRijci
  mAcu aRak kazIiya yAnai pOlap
  perum peyal uzan'ta irum piNart tuRukal
  paital oru talaic cEkkum n'ATan
  n'Oy tan'tananE - tOzi!-
  pacalai Arn'ta, n'am kuvaLaiam kaNNE.
  talaivan tOziyiR kUTTam kUTi, ARRum vakaiyAn ARRuvittup piriya,vERupaTTa kizatti tOzikku uraittatu. - kapilar

  14. kuRijci
  amiztu poti cen' n'A ajca van'ta
  vArn'tu ilagku vai eyiRRuccil mozi arivaiyaip
  peRukatil amma, yAnE! peRRAgku
  aRikatil amma, iv UrE! maRukil,
  'n'allOL kaNavan ivan' enap
  pallOr kURa, yAam n'ANukam ciRitE.
  'maTanmA kURum iTanumAr uNTE' enpatanAl tOzi kuRai maRuttuzi, talaimakan. 'maTalERuval' enpatupaTac colliyatu. - tol kapilar

  15. pAlai
  paRai paTa, paNilam Arppa, iRaikoLpu
  tol mUtAlattup potiyil tOnRiya
  n'Al Urk kOcar n'al mozi pOla,
  vAy AkinRE-tOzi!-Ay kazal
  cEyilai veL vEl viTalaiyoTu
  tokuvaLai munkai maTan'tai n'aTpE.
  uTanpOyina pinRai, tOzi cevilikku aRattoTu n'inRAL. n'iRpa, cevilittAy n'aRRAykku aRattOTu n'inRatu. -auvaiyAr

  16. pAlai
  uLLArkollO-tOzi! kaLvar
  pon punai pakazi ceppam koNmAr,
  ukir n'uti puraTTum Ocai pOla,
  ceg kAR palli tan tuNai payirum
  am kAR kaLLiam kATu iRan'tOrE?
  poruLvayiR pirin'taviTattut talaimakaL ARRAmai kaNTu, tOzi kURiyatu.- pAlai pATiya perugkaTugkO

  17. kuRijci
  mA ena maTalum Urpa; pU enak
  kuvimukiz erukkag kaNNiyum cUTupa;
  maRukin Arkkavum paTupa;
  piRitum Akupa-kAmam kAzkkoLinE.
  tOziyiR kUTTam vENTip pinninRa talaimakan tOzi kuRaimARAmal kURiyatu.- pEreyin muRuvalAr

  18. kuRijci
  vEral vEli vEr kOT palavin
  cAral n'ATa! cevviyai Akumati!
  yAr aHtu aRin'ticinOrE?-cAral
  ciRu kOTTup perum pazam tUgkiyAgku, ivaL
  uyir tavac ciRitu; kAmamO peritE!
  iravukkuRi van'tu n'Igkum talaimakanait tOzi etirppaTTu, varaivu kaTAyatu.-kapilar

  19. marutam
  evvi izan'ta vaRumaiyar pANar
  pU il vaRun'talai pOlap pullenRu
  inaimati vAziyar-n'ejcE!-manai marattu
  elluRum mauval n'ARum
  pal irug kUn'tal yAraLO n'amakkE?
  uNarppuvayin vArA UTaRkaN talaimakan colliyatu. - paraNar

  20. pAlai
  aruLum anpum n'Ikki, tuNai tuRan'tu,
  poruLvayiR pirivOr uravOr Ayin,
  uravOr uravOr Aka!
  maTavam Aka, maTan'tai, n'AmE!
  celavuNarttiya tOzikkuk kizatti uraittatu. - kOpperuj cOzan

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:27:04(இந்திய நேரம்)