தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Talaivi-talaivi

 • talaivi

  3. kuRijci
  n'ilattinum peritE; vAninum uyarn'tanRu;
  n'Irinum Ar aLavinRE- cAral
  karug kOl kuRijcippUk koNTu,
  perun'tEn izaikkum n'ATanoTu n'aTpE.
  talaimakan ciRaippuRamAka, avan varain'tu koLvatu vENTi, tOzi iyaR pazittavazi, talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatu. - tEvakulattAr

  4. n'eytal
  n'Om, en n'ejcE; n'Om, en n'ejcE;
  imai tIyppanna kaNNIr tAgki,
  amaitaRku amain'ta n'am kAtalar
  amaivu ilar Akutal, n'Om, en n'ejcE.
  piriviTai 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - kAmajcEr kuLattAr

  5. n'eytal
  atukol, tOzi! kAma n'OyE?-
  vati kuruku uRagkum in n'izaR punnai,
  uTai tirait tivalai arumpum tIm n'Ir,
  mellam pulampan pirin'tena,
  pal itaz uNkaN pATu ollAvE.
  piriviTai 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - n'ari verUuttalaiyAr

  6. n'eytal
  n'aLLenRanRE, yAmam; col avin'tu,
  initu aTagkinarE, mAkkaL; munivu inRu,
  n'anan'talai ulakamum tujcum;
  Or yAn manRa tujcAtEnE.
  varaiviTai vaittup pirin'tavazi ARRALAkiya talaimakaL tOziyai n'erugkic colliyatu. - patumanAr

  11. pAlai
  kOTu Ir ilagku vaLai n'ekiza, n'ALum
  pATu ila kalizum kaNNoTu pulampi,
  Igku ivaN uRaitalum uykuvam; AgkE
  ezu, ini-vAzi, en n'ejcE!-munAtu,
  kullaik kaNNi vaTukar munaiyatu
  val vER kaTTi n'al n'ATTu umpar
  mozi peyar tEettar Ayinum,
  vazipaTal cUzn'ticin, avaruTai n'ATTE.
  talaimakaL tan n'ejciRkuc colluvALAyt tOzi kETpac colliyatu. - mAmUlanAr

  12. pAlai
  eRumpi aLaiyin kuRum pal cunaiya
  ulaikkal anna pARai ERi,
  koTu vil eyinar, pakazi mAykkum
  kavalaittu enpa, avar tEr cenRa ARE;
  atu maRRu avalam koLLAtu,
  n'otumal kazaRum, iv azugkal UrE.
  'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - OtalAn'taiyAr

  13. kuRijci
  mAcu aRak kazIiya yAnai pOlap
  perum peyal uzan'ta irum piNart tuRukal
  paital oru talaic cEkkum n'ATan
  n'Oy tan'tananE - tOzi!-
  pacalai Arn'ta, n'am kuvaLaiam kaNNE.
  talaivan tOziyiR kUTTam kUTi, ARRum vakaiyAn ARRuvittup piriya,vERupaTTa kizatti tOzikku uraittatu. - kapilar

  20. pAlai
  aruLum anpum n'Ikki, tuNai tuRan'tu,
  poruLvayiR pirivOr uravOr Ayin,
  uravOr uravOr Aka!
  maTavam Aka, maTan'tai, n'AmE!
  celavuNarttiya tOzikkuk kizatti uraittatu. - kOpperuj cOzan

  21. mullai
  vaNTu paTat tatain'ta koTi iNar iTaiyiTupu,
  pon cey punai izai kaTTiya makaLir
  katuppin tOnRum putup pUg konRaik
  kAnam, 'kAr' enak kURinum,
  yAnO tEREn; avar poy vazagkalarE.
  paruvam varun'tuNaiyum ARRuvitta tOzi, 'avar varal kuRitta paruva varavin kaN ini ARRuvikkumARu evvARu?' enRu tannuLLE kavanRATku, avaLatu kuRippu aRin'ta talai

  24. mullai
  karug kAl vEmpin oN pU yANar
  ennai inRiyum kazivatukollO?
  ARRu ayal ezun'ta veN kOTTu atavattu
  ezu kuLiRu mititta oru pazam pOlak
  kuzaiya, koTiyOr n'AvE,
  kAtalar akala, kallenRavvE.
  paruvag kaNTu ARRALAkiya kizatti uraittatu. - paraNar

  25. kuRijci
  yArum illai; tAnE kaLvan;
  tAn atu poyppin, yAn evan ceykO?
  tinai tAL anna ciRu pacug kAla
  ozuku n'Ir Aral pArkkum
  kurukum uNTu, tAn maNan'ta jAnRE.
  varaivu n'ITTitta iTattut talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - kapilar

  27. pAlai
  kanRum uNNAtu, kalattinum paTAtu,
  n'al An tIm pAl n'ilattu ukkAagku,
  enakkum AkAtu, ennaikkum utavAtu,
  pacalai uNIiyar vENTum-
  titalai alkul en mAmaik kavinE.
  piriviTai 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - veLLi vItiyAr

  28. pAlai
  muTTuvEnkol? tAkkuvEnkol?
  OrEn, yAnum: Or peRRi mEliTTu,
  'Aa! ol' enak kUvuvEnkol?-
  alamaral acaivaLi alaippa, en
  uyavu n'Oy aRiyAtu, tujcum UrkkE.
  varaiviTai ARRALAyk kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - auvaiyAr

  30. pAlai
  kETTicin vAzi-tOzi!-alkal,
  poyvalALan mey uRa marIiya
  vAyt takaip poyk kanA maruTTa, ERRu ezun'tu,
  amaLi taivan'tananE; kuvaLai
  vaNTu paTu malarin cAayt'
  tamiyen; manRa aLiyen yAnE!
  'avar n'innai varain'tu kOTal kAraNattAl piriyavum, n'I ARRiyirAtu,ARRAyAkinRatu en?' ena vinAya tOzikkut talaimakaL,'yAn ARRiyuLLEnAkavum, kanavu van'tu ennai

  31. marutam
  maLLar kuzIiya vizavinAnum,
  makaLir tazIiya tuNagkaiyAnum,
  yANTum kANEn, mAN takkOnai;
  yAnum Or ATukaLa makaLE; en kaik
  kOTu Ir ilagku vaLai n'ekiztta
  pITu kezu kuricilum, Or ATukaLa makanE.
  n'otumalar varaivuzit tOzikkut talaimakaL aRattOTu n'inRatu. - Atiman'ti

  33. marutam
  annAy! ivan Or iLa mANAkkan;
  tan Ur manRattu ennankollO?
  iran'tUN n'irampA mEniyoTu
  virun'tin Urum peruj cemmalanE.
  vAyilAkap pukka pANan kETpa, tOziyai n'Okki, talaimakaL vAyil n'ErvAL kURiyatu. - paTumarattu mOcikIran

  35. marutam
  n'AN ila manRa, em kaNNE-n'AL n'Erpu,
  cinaip pacumpAmpin cUl mutirppanna
  kanaitta karumpin kUmpu poti aviza
  n'uN uRai azituLi talaiiya
  taN varal vATaiyum, pirin'ticinOrkku azalE.
  piriviTai melin'ta kizatti tOzikkuc colliyatu. - kazArk kIran eyiRRi

  36. kuRijci
  tuRukal ayalatu mANai mAk koTi
  tujcu kaLiRu ivarum kunRa n'ATan,
  n'ejcu kaLan Aka, 'n'Iyalen yAn' ena,
  n'aRROL maNan'ta jAnRai, maRRu-avan
  tAvA vajcinam uraittatu
  n'OyO-tOzi!-n'in vayinAnE?
  'varaiviTai vaittup piriya ARRAL' enak kavanRu vERupaTTa tOziyaittalaimakaL ARRuvittatu. - paraNar

  38. kuRijci
  kAna majjai aRai In muTTai
  veyil ATu mucuvin kuruLai uruTTum
  kunRa n'ATan kENmai enRum
  n'anRuman vAzi-tOzi!-uNkaN
  n'IroTu OrAgkut taNappa,
  uLLAtu ARRal valluvOrkkE.
  varaivu n'ITTittavazit talaimakaL tanatu ARRAmai tOnRat tOzikkuk kURiyatu. - kapilar

  39. pAlai
  'ven' tiRal kaTu vaLi pogkarp pOn'tena,
  n'eRRu viLai uzijcil vaRRal Arkkum
  malaiyuTai, aruj curam' enpa-n'am
  mulaiyiTai munin'ar cenRa ARE.
  piriviTai 'ARRal vENTum' enRa tOzikku, 'yAgganam ARRuvEn?' enat tanatu ARRAmai mikuti tOnRat talaimakaL kURiyatu. - auvaiyAr

  41. pAlai
  kAtalar uzaiyar Akap peritu uvan'tu,
  cARu koL Urin pukalvEn manRa;
  attam n'aNNiya am kuTic cIRUr
  makkaL pOkiya aNil ATu munRil
  pulappil pOlap pullenRu
  alappen-tOzi!-avar akanRa jAnRE.
  piriviTai vERupATu kaNTu kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- aNilATu munRilAr

  43. pAlai
  'celvAr allar' enRu yAn ikazn'tananE;
  'olvAL allaL' enRu avar ikazn'tanarE:
  AyiTai, iru pEr ANmai ceyta pUcal,
  n'al arAk katuviyAgku, en
  allal n'ejcam alamalakkuRumE.
  piriviTai melin'ta kizatti colliyatu. - auvaiyAr

  46. marutam
  AmpaR pUvin cAmpal anna
  kUmpiya ciRakar manai uRai kurIi
  munRil uNagkal mAn'ti, manRattu
  eruvin n'uN tAtu kuTaivana ATi,
  il iRaip paLLit tam piLLaiyoTu vatiyum
  punkaN mAlaiyum, pulampum,
  inRukol-tOzi!-avar cenRa n'ATTE?
  piriviTai 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti ARRuval enpatupaTac colliyatu. - mAmilATan.

  49. n'eytal
  aNiR pal anna kogku mutir muNTakattu
  maNik kEz anna mA n'Irc cErppa!
  immai mARi maRumai Ayinum.
  n'I Akiyar em kaNavanai;
  yAn Akiyar n'in n'ejcu n'ErpavaLE.
  talaimakan parattaimATTup pirin'tavazi ARRALAkiya talaimakaL avanaik kaNTa vazi avvARRAmai n'IgkumanRE; n'Igkiyavazi, paLLiyiTattAnAkiya talaimakaRkuc colliyatu

  50. marutam
  aiyavi anna ciRu vI jAzal
  cevvi marutin cemmaloTu tAayt
  tuRai aNin'tanRu, avar UrE; iRai iRan'tu
  ilagku vaLai n'ekiza, cAayp
  pulampu aNin'tanRu, avar maNan'ta tOLE.
  kizavaRkup pAgkAyina vAyilkaTkuk kizatti colliyatu. - kunRiyanAr

  54. kuRijci
  yAnE INTaiyEnE; en n'alanE,
  Enal kAvalar kavaN oli verIik
  kAna yAnai kai viTu pacug kazai
  mIn eRi tUNTilin n'ivakkum
  kAnaka n'ATanoTu, ANTu, ozin'tanRE.
  varaivu n'ITTittavazi ARRALAkiya talaimakaL tOzikkuc colliyatu.- mIneRi tUNTilAr

  57. n'eytal
  pU iTaippaTinum yANTu kazin'tanna
  n'Ir uRai makanRiR puNarcci pOlap
  pirivu aritu Akiya taNTAk kAmamoTu,
  uTan uyir pOkukatilla - kaTan aRin'tu,
  iruvEm Akiya ulakattu,
  oruvEm Akiya punmai n'Am uyaRkE.
  kAppu mikutikkaN ARRALAkiya talaimakaL tOzikkuc colliyatu.- ciRaikkuTi An'taiyAr

  60. kuRijci
  kuRun' tAT kUtaLi ATiya n'eTu varaip
  perun'tEn kaNTa irun'g kAl muTavan,
  uTkaic ciRu kuTai kOli, kIz irun'tu,
  cuTTupu n'akkiyAgku, kAtalar
  n'alkAr n'ayavAr Ayinum,
  pal kAl kANTalum, uLLattukku initE.
  piriviTai ARRAmaiyAn talaimakaL tOzikku uraittatu. - paraNar

  64. mullai
  pal A n'eTu n'eRikku akanRu van'tena,
  pun talai manRam n'Okki, mAlai
  maTak kaN kuzavi alamvan'tanna
  n'OyEm Akutal aRin'tum,
  cEyar-tOzi!-cEy n'ATTOrE.
  piriviTai ARRAmai kaNTu, 'varuvar' enac colliya tOzikkuk kizatti uraittatu. - karuvUrk katappiLLai

  65. mullai
  van paraR teL aRal parukiya iralai tan
  inpuRu tuNaiyoTu maRuvan'tu ukaLa,
  tAn van'tanRE, taLi taru taN kAr-
  vArAtu uRaiyun'ar varal n'acaii
  varun'ti n'on'tu uRaiya irun'tirO enavE.
  paruvag kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikku uraittatu. - kOvUr kizAr

  67. pAlai
  uLLArkollO-tOzi!-kiLLai
  vaLai vAyk koNTa vEppa oN pazam
  putu n'AN n'uzaippAn n'uti mAN vaL ukirp
  polag kala oru kAcu Eykkum
  n'ilam kari kaLLiam kATu iRan'tOrE?
  piriviTai ARRAta talaimakaL tOzikku uraittatu. - aLLUr n'anmullai

  68. kuRijci
  pUzk kAl anna ceg kAl uzun'tin
  UzppaTu mutu kAy uzaiyinam kavarum
  arum pani aRciram tIrkkum
  marun'tu piRitu illai; avar maNan'ta mArpE.
  piriviTaik kizatti melin'tu kURiyatu. - aLLUr n'anmullai

  75. marutam
  n'I kaNTanaiyO? kaNTArk kETTanaiyO?-
  onRu teLiya n'acaiyinam; mozimO!
  veN kOTTu yAnai cONai paTiyum
  pon mali pATali peRIiyar!-
  yArvAyk kETTanai, kAtalar varavE?
  talaimakan varavuNarttiya pANarkkut talaimakaL kURiyatu. - paTumarattu mOcikIranAr

  76. kuRijci
  kAn'taL vEli Ogku malai n'al n'ATTuc
  celpa enpavO, kal varai mArpar-
  cilampil cEmpin alagkal vaL ilai
  perug kaLiRRuc ceviyin mAnat taii,
  taN varal vATai tUkkum
  kaTum pani aRciram n'aTugku ajar uRavE.
  pirivuNarttac cenRa tOzikku avar pirivu munnar uNarn'ta talaimakaL colliyatu.- kiLLimagkalagkizAr

  77. pAlai
  amma vAzi, tOzi!-yAvatum,
  tavaRu enin, tavaRO ilavE-vej curattu
  ulan'ta vampalar uval iTu patukkai
  n'eTu n'al yAnaikku iTu n'izal Akum
  ariya kAnam cenROrkku
  eLiya Akiya taTa men tOLE.
  pirivinkaN ARRALAkiya talaimakan tOzikkuc colliyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  79. pAlai
  kAna yAnai tOl n'ayan'tu uNTa
  poritAL Omai vaLi poru n'eTuj cinai
  alagkal ulavai ERi, oyyenap
  pulampu taru kurala puRavup peTai payirum
  attam n'aNNiya am kuTic cIRUrc
  cErn'tanarkollO tAmE-yAm tamakku
  ollEm enRa tappaRkuc
  collAtu Ekal valluvOrE.
  poruLvayiR pirin'ta talaimakanai n'inain'ta talaimakaL tOzikkuc colliyatu.- kuTavAyiR kIranakkan

  82. kuRijci
  vAr uRu vaNar katuppu uLari, puRam cErpu,
  'azAal' enRu n'am azuta kaN tuTaippAr;
  yAr Akuvar kol?-tOzi!-cAral
  perum punak kuRavan ciRu tinai maRukAl
  kozug koTi avarai pUkkum
  arum pani aRciram vArAtOrE.
  paruvag kaNTu azin'ta talaimakaL 'varuvar' enRu vaRpuRuttum tOzikkuc colliyatu. - kaTuvan maLLan

  86. kuRijci
  ciRai pani uTain'ta cEyari mazaik kaN
  poRai aru n'OyoTu pulampu alaik kalagki,
  piRarum kETkun'ar uLarkol?-uRai ciRan'tu,
  Utai tURRum kUtir yAmattu,
  An n'uLampu ulamputoRu uLampum
  n'A n'avil koTu maNi n'alkUr kuralE.
  'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti colliyatu. - veNkoRRan

  87. kuRijci
  'manRa marAatta pEem mutir kaTavuL
  koTiyOrt teRUum' enpa; yAvatum
  koTiyar allar em kunRu kezu n'ATar;
  pacaiip pacan'tanRu, n'utalE;
  jekiza jekizn'tanRu, taTa men tOLE.
  talaimakaL teyvattiRkup parAayatu. - kapilar

  91. marutam
  aril pavarp pirampin varip puRa viLai kani
  kuNTu n'Ir ilajcik keNTai katUum
  taN tuRai Uran peNTinai Ayin,
  pala Akuka, n'in n'ejcil paTarE!
  OvAtu Iyum mAri vaN kai,
  kaTum pakaTTu yAnai, n'eTun' tEr, ajci
  kon munai iravu Ur pOlac
  cila Akuka, n'I tujcum n'ALE!
  parattaiyarmATTup pirin'ta talaimakan vAyil vENTip pukkavazi, tanvarai ttanRi avan varaittAkit tan n'ejcu n'ekizn'tuzi, talaimakaL atanai n'erugkic colliyatu; p

  92. n'eytal
  jAyiRu paTTa akal vAy vAnattu-
  aLiyatAmE-koTuj ciRaip paRavai,
  iRai uRa Ogkiya n'eRi ayal marAatta
  piLLai uLvAyc cerIiya
  irai koNTamaiyin, viraiyumAl celavE.
  kAmam mikka kazipaTar kiLaviyAl, pozutu kaNTu, colliyatu. - tAmOtaran

  93. marutam
  n'al n'alam tolaiya, n'alam mikac cAay,
  in uyir kaziyinum uraiyal; avar n'amakku
  annaiyum attanum allarO?
  pulavi aHtu evanO, anpilagkaTaiyE?
  vAyilAkap pukka tOzikku vAyil maRuttatu. - aLLUr n'anmullaiyAr

  96. kuRijci
  'aruvi vEgkaip peru malai n'ATaRku
  yAn evan ceykO?' enRi; yAn atu
  n'akai ena uNarEn Ayin,
  en Akuvaikol?-n'annutal! n'IyE,
  talaimakanai iyaRpazittut teruTTum tOzikkut talaimakaL iyaRpaTac colliyatu- aLLUr n'anmullai

  97. n'eytal
  yAnE INTaiyEnE; en n'alanE
  AnA n'OyoTu kAnalaHtE.
  tuRaivan tam UrAnE;
  maRai alar Aki manRattaHtE.
  varaivu n'ITTittavazit talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - veNpUti

  98. mullai
  'innaL AyinaL n'annutal' enRu, avart
  tunnac cenRu ceppun'arp peRinE,
  n'anRuman vAzi-tOzi!-n'am paTappai
  n'Ir vAr paim putaR kalitta
  mArip pIrattu alar cila koNTE.
  paruvag kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikku uraittatu. - kOkkuLamuRRan

  102. n'eytal
  uLLin, uLLam vEmE; uLLAtu
  iruppin, em aLavaittu anRE; varutti
  vAn tOyvaRRE, kAmam;
  cAnROr allar, yAm marIiyOrE.
  'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti, 'yAn yAgganam ARRuvEn?' enRatu.- auvaiyAr

  103 n'eytal
  kaTum punal toTutta n'aTugku ajar aLLal,
  kavir itaz anna tUvi cev vAy,
  irai tEr n'Araikku evvam Akat
  tUum tuvalait tuyar kUr vATaiyum
  vArAr pOlvar, n'am kAtalar;
  vAzEn pOlval-tOzi!-yAnE.
  paruvag kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - vAyilAn tEvan

  104. pAlai
  amma vAzi, tOzi! kAtalar,
  n'Ul aRu muttin taN citar uRaippa,
  tALit taN pavar n'AL A mEyum
  pani paTu n'ALE, pirin'tanar;
  piriyum n'ALum pala AkupavE!
  pirivinkaN ARRALAkiya talaimakaL tOzikkuk kURiyatu; 'ciRiya uLLip periya maRakka vENTAvO?' enRa tOzikkuk kizatti kURiyatUum Am. - kAvanmullaip pUtanAr.

  105. kuRijci
  punavan tuTavaip pon pOl ciRu tinaik
  kaTi uN kaTavuTku iTTa cezug kural
  aRiyAtu uNTa majjai, ATumakaL
  veRi uRu vanappin veytuRRu, n'aTugkum
  cUr malai n'ATan kENmai
  n'Ir mali kaNNoTu n'inaippu AkinRE.
  varaivu n'ITTittaviTattut talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - n'akkIrar

  106. kuRijci
  pul vIz iRRik kal ivar veL vEr
  varai izi aruviyin tOnRum n'ATan
  tItu il n'ejcattuk kiLavi n'am vayin
  van'tanRu-vAzi, tOzi!-n'Amum
  n'ey pey tIyin etirkoNTu,
  'tAn maNan'tanaiyam' ena viTukam tUtE.
  talaimakan tUtu kaNTu, kizatti tOzikkuk kURiyatu. - kapilar

  107. marutam
  kuvi iNart tOnRi oN pU anna
  toku cen' n'eRRik kaNamkoL cEval!-
  n'aLLiruL yAmattu il eli pArkkum
  piLLai verukiRku alkuirai Aki,
  kaTu n'avaip paTIiyarO, n'IyE-n'eTu n'Ir
  yANar UranoTu vatin'ta
  Ema in tuyil eTuppiyOyE!
  poruL muRRi van'ta talaimakanai uTaiya kizatti kAmam mikka kazipaTar kiLaviyAl kURiyatu. - maturaik kaNNanAr.

  108. mullai
  mazai viLaiyATum kunRu cEr ciRukuTik
  kaRavai kanRuvayin paTara, puRavil
  pAcilai mullai Acu il vAn pUc
  cev vAn cevvi koNTanRu;
  uyyEn pOlval-tOzi!-yAnE.
  paruvag kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikkuk kURiyatu. - vAyilAn tEvan

  110. mullai
  vArAr Ayinum, varinum, avar n'amakku
  yAr AkiyarO-tOzi!-n'Ira
  n'Ilap paim pOtu uLari, putala
  pIli oN poRik karuviLai ATTi,
  n'uN muL Igkaic cev arumpu Uztta
  vaNNat tuym malar utira, taNNenRu
  innAtu eRitarum vATaiyoTu
  en AyinaLkol ennAtOrE?
  paruvag kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikku uraittatu; talaimakanaik koTumai kURit talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatUum Am. - kiLLimagkalag kizAr

  112. kuRijci
  kauvai ajcin, kAmam eykkum;
  eL aRa viTinE, uLLatu n'ANE;
  perug kaLiRu vAgka murin'tu n'ilam paTAa
  n'AruTai ociyal aRRE-
  kaNTicin, tOzi!-avar uNTa en n'alanE.
  varaivu n'ITTittavazit talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - AlattUr kizAr

  118. n'eytal
  puLLum mAvum pulampoTu vatiya
  n'aLLena van'ta n'Ar il mAlai,
  palar puku vAyil aTaippak kaTavun'ar,
  'varuvIr uLIrO?' enavum,
  vArAr-tOzi!-n'am kAtalOrE.
  varaivu n'ITTittavazi, talaimakaL pozutu kaNTu tOzikkuc colliyatu.- n'annAkaiyAr

  121. kuRijci
  meyyE, vAzi?-tOzi-cAral
  maip paTTanna mA muka mucukkalai
  ARRap pAyAt tappal ERRa
  kOTToTu pOkiyAgku, n'ATan
  tAn kuRi vAyAt tappaRkut
  tAm pacan'tana, en taTa men tOLE.
  iravukkuRi varum talaimakan ceyyum kuRi piRitu onRanAl n'ikazn'tu, maRRu avan kuRiyai ottavazi, av oppumaiyai meypporuLAka uNarn'tu cenRu, ANTu avanaik kANAtu t

  122. n'eytal
  paig kAl kokkin pun puRattanna
  kuNTu n'Ir Ampalum kUmpina; iniyE
  van'tanRu, vAziyO, mAlai!
  oru tAn anRE; kagkulum uTaittE!
  talaimakaL pozutu kaNTu azin'tatu. - OrampOkiyAr

  125.n'eytal
  ilagku vaLai n'ekizac cAay, yAnE,
  uLenE vAzi-tOzi!-cAral
  tazai aNi alkul makaLiruLLum
  vizavu mEmpaTTa en n'alanE, paza viRal
  paRai valam tappiya paital n'Arai
  tirai tOy vAgku cinai irukkum
  taNNam tuRaivanoTu, kaNmARinRE,
  varaivu n'ITTitta iTattut talaimakaL, tOzikkuk kURuvALAy, talaivan ciRaippuRamAkac colliyatu. - ammUvan.

  126. mullai
  'iLamai pArAr vaLam n'acaiic cenROr
  ivaNum vArAr; evaNarO?' ena,
  peyal puRan'tan'ta pUg koTi mullait
  toku mukai ilagku eyiRu Aka
  n'akumE-tOzi!-n'aRun' taN kArE.
  paruvam kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - okkUr mAcAtti

  133. kuRijci
  punavan tuTavaip ponpOl ciRutinai
  kiLi kuRaittu uNTa kUzai iruvi
  perum peyal uNmaiyinE ilai olittAgku, en
  uram cettum uLenE-tOzi!-en
  n'alam putitu uNTa pulampinAnE.
  varaivu n'ITTitta iTattut talaimakaL colliyatu. - uRaiyUr mutukaNNan cAttan

  134. kuRijci
  amma vAzi-tOzi!-n'ammoTu
  pirivu inRu Ayin n'anRuman tilla-
  kuRum poRait taTaiiya n'eTun' tAL vEgkaip
  pUvuTai alagku cinai pulampat tAkkik
  kal porutu iragkum kataz vIz aruvi,
  n'ilam koL pAmpin, izitarum
  vilagku malai n'ATanoTu kalan'ta n'aTpE.
  varaiviTai ARRALAkiya talaimakaL ARRuvikkum tOzikkuc colliyatu.- kOvEgkaip perugkatavan

  140. pAlai
  vEtina verin'in Oti mutu pOttu,
  ARu cel mAkkaL puL koLa, porun'tum
  curanE cenRanar, kAtalar; uran azin'tu,
  Igku yAn azugkiya evvam
  yAgku aRin'tanRu-iv azugkal UrE?
  poruLvayiR pirin'ta iTattu, 'n'I ARRukinRilai' enRa tOzikkut talaimakaL colliyatu. - aLLUr n'anmullai.

  141. kuRijci
  vaLai vAyc ciRu kiLi viLai tinaik kaTIiyar
  celka enROLE, annai' ena, n'I
  collin evanO?-tOzi!-'kollai
  n'eTug kai van mAn kaTum pakai uzan'ta
  kuRug kai irum pulik kolai val ERRai
  paig kaT cen'n'Ay paTupatam pArkkum
  Ar iruL n'aTu n'AL varuti;
  cAral n'ATa, vAralO' enavE.
  iRceRikkappaTTuzi iravukkuRi van'tozukum talaimakaRku varum Etam ajci,pakaRkuRi n'Ern'ta vAypATTAn atuvum maRuttu, ciRaippuRamAkat tOzikkut talaimakaL colliyatu

  145. kuRijci
  uRai pati anRu, it tuRai kezu ciRukuTi-
  kAnal am cErppan koTumai eRRi,
  AnAt tuyaramoTu varun'ti, pAnAL
  tujcAtu uRain'aroTu ucAvAt
  tuyil kaN mAkkaLoTu n'eTTirA uTaittE.
  varaiviTai ARRAtu tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kollan azici

  148. mullai
  celvac ciRAar cIRaTip polin'ta
  tavaLai vAaya polam cey kiNkiNik
  kAcin anna pOtu In konRai
  kurun'toTu alamvarum perun' taN kAlaiyum,
  'kAr anRu' enRiAyin,
  kanavO maRRu itu? vinavuval yAnE.
  paruvam kaNTu azin'ta talaimakaLait tOzi, 'paruvam anRu' enRu vaRpuRutta, talaimakaL colliyatu. - iLagkIran'taiyAr.

  149. pAlai
  aLitO tAnE-n'ANE n'ammoTu
  n'ani n'ITu uzan'tanRu mannE; iniyE,
  vAn pUg karumpin Ogku maNaR ciRu ciRai
  tIm punal n'eritara vIn'tu ukkAagku,
  tAgkum aLavait tAgki,
  kAmam n'eritarak kain' n'illAtE.
  uTanpOkku uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - veLLivItiyAr

  150. kuRijci
  cENOn mATTiya n'aRum pukai jekizi
  vAna mInin vayinvayin imaikkum
  Ogku malain'ATan cAn'tu pular akalam
  uLLin, uL n'Oy malkum;
  pullin, mAyvatu evankol?-annAy!
  iravukkuRi n'Ern'ta tOzikkut talaimakaL kURiyatu. - mATalUr kizAr

  152. kuRijci
  yAvatum aRikilar, kazaRuvOrE-
  tAy il muTTai pOla, uTkiTan'tu
  cAyin allatu, piRitu evan uTaittE?
  yAmaip pArppin anna
  kAmam, kAtalar kaiyaRa viTinE,
  varaivu n'ITTittavazi ARRALAkiya talaimakaL, 'n'I ARRukinRilai' enRu.n'erugkiya tOzikkuc colliyatu. - kiLLimagkalag kizAr

  153. kuRijci
  kunRak kUkai kuzaRinum, munRiR
  palavin iruj cinaik kalai pAyn'tu ukaLinum,
  ajcumman; aLittu-en n'ejcam!-iniyE,
  Ar iruT kagkul avarvayin
  cAral n'IL iTaic celavu AnAtE.
  varaiyAtu n'eTugkAlam van'tu ozukukinRuzi, 'n'Am avarai vERupaTuttaRkuk kAraNam ennai?' enRa tOzikku, 'avar varavu n'amatu ARRAmaikkuk kAraNam Am' enat talaimak

  154. pAlai
  yAgku aRin'tanarkol- tOzi! - pAmpin
  uri n'imirn'tanna uruppu avir amaiyattu,
  irai vETTu ezun'ta cEval uLLi,
  poRi mayir eruttin kuRu n'aTaip pETai
  porikAR kaLLi virikAy am kavaTTut
  tayagka irun'tu, pulampak kUum
  aruj cura vaippin kAnam
  pirin'tu, cEN uRaital valluvOrE?
  poruLvayiR pirin'ta talaimakanai n'inain'tu, talaimakaL tOzikku uraittatu.- maturaic cIttalaic cAttan

  155. mullai
  mutaip punam konRa Arkali uzavar
  vitaik kuRu vaTTi pOtoTu potuLap
  pozutO tAn van'tanRE; 'mezuku AnRu
  Utu ulaip peyta pakuvAyt teN maNi
  maram payil iRumpin Arppa, curan izipu,
  mAlai n'ani virun'tu ayarmAr
  tEr varum' ennum urai vArAtE.
  talaimakaL paruvam kaNTu azin'tu colliyatu. - urOTakattuk kan'tarattan

  157. marutam
  'kukkU' enRatu kOzi; atan etir
  tuTkenRanRu en tUu n'ejcam-
  tOL tOy kAtalarp pirikkum
  vAL pOl vaikaRai van'tanRAl enavE.
  pUppu eytiya talaimakaL uraittatu. - aLLUr n'anmullai

  158. kuRijci
  n'eTu varai marugkin pAmpu paTa iTikkum
  kaTu vicai urumin kazaRu kural aLaiik
  kAloTu van'ta kamaj cUl mA mazai!
  Ar aLi ilaiyO n'IyE? pEr icai
  imayamum tuLakkum paNpinai;
  tuNai ilar, aLiyar, peNTir; iHtu evanE?
  talaimakan iravukkuRi van'tuzi, avan kETpat tOzikkuc colluvALAyc colliyatu.- auvaiyAr.

  160. kuRijci
  n'eruppin anna cen'talai anRil
  iRavin anna koTu vAyp peTaiyoTu,
  taTavin Ogku cinaik kaTciyil, pirin'tOr
  kaiyaRa n'aralum n'aLLen yAmattup
  perun' taN vATaiyum vArAr;
  iHtO-tOzi!-n'am kAtalar varavE?
  varaivu n'ITTippa ARRALAkiya talaimakaLai n'Okki, tOzi, 'varaivar' ena ARRuvippuzi, talaimakaL kURiyatu. - maturai marutan iLan'Akan.

  161. kuRijci
  pozutum ellinRu; peyalum OvAtu,
  kazutu kaN panippa vIcum; atantalaip
  pulippal tAlip putalvan pulli,
  'annA!' ennum, annaiyum: annO!
  en malain'tanankol tAnE-tan malai
  Aram n'ARum mArpinan
  mAri yAnaiyin van'tu n'inRananE?
  iravukkuRikkaN van'ta talaimakanaik kAppumikutiyAn etirppaTap peRAta talaimakaL, piRRaijAnRu talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAyc colliyatu. - n'a

  163.n'eytal
  yAr aNagkuRRanai-kaTalE! pUziyar
  ciRu talai veLLait tOTu paran'tanna
  mIn Ar kurukin kAnal am perun'tuRai.
  veL vIt tAzai tirai alai
  n'aLLen kagkulum kETkum, n'in kuralE?
  tannuL kaiyARu eytiTu kiLavi - ammUvan

  169. marutam
  curam cel yAnaik kal uRu kOTTin
  teRRena iRIiyarO-aiya! maRRu yAm
  n'ummoTu n'akka vAl veL eyiRE:
  pANar pacumIn corin'ta maNTai pOla
  emakkum perum pulavu Aki,
  n'ummum peREem, iRIiyar em uyirE.
  kaRpuk kAlattut teLiviTai vilagkiyatu; init tOzi varaivu n'ITTittavazi varaivu kaTAyatUum Am. - veLLivItiyAr.

  170. kuRijci
  palarum kURuka, aHtu aRiyAtOrE-
  aruvi tan'ta n'AT kural eruvai
  kayam n'ATu yAnai kavaLam mAn'tum
  malai kezu n'ATan kENmai
  talaipOkAmai n'aRku aRin'tanen, yAnE,
  varaiviTai 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkut talaimakaL kURiyatu.- karuvUr kizAr

  171. marutam
  kAN ini vAzi-tOzi-yANark
  kaTumpunal aTaikarai n'eTug kayattu iTTa
  mIn valai mAp paTTAagku,
  itu maRRu-evanO, n'otumalar talaiyE?
  varaiviTai 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkut talaimakaL kURiyatu.- pUgkaNuttiraiyAr

  172. n'eytal
  tAaval ajciRai n'op paRai vAval
  pazumaram paTarum paiyuL mAlai,
  emiyam Aka Igkut tuRan'tOr
  tamiyar Aka iniyarkollO?
  Ez Urp potu vinaikku Or Ur yAtta
  ulai vAgku miti tOl pOlat
  talaivarampu aRiyAtu varun'tum, en n'ejcE.
  varaiviTai 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkut talaimakaL kURiyatu.- kaccippETTu n'annAkaiyAr

  174. pAlai
  peyal mazai tuRan'ta pulampu uRu kaTattuk
  kavai muTak kaLLik kAy viTu kaTu n'oTi
  tutai men tUvit tuNaip puRavu irikkum
  attam ariya ennAr, n'attuRan'tu,
  poruLvayiR pirivAr Ayin, iv ulakattup
  poruLE manRa poruLE;
  aruLE manRa Arum illatuvE.
  pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - veNpUti

  175. n'eytal
  paruvat tEn n'acaiip pal paRait tozuti,
  uravut tirai poruta tiNimaNal aTaikarai,
  n'anain'ta punnai mAc cinai tokUum
  malarn'ta pUvin mA n'Irc cErppaRku
  iragkEn-tOzi!-'Igku en kol?' enRu,
  piRarpiRar aRiyak kURal
  amain'tAgku amaika; ampal aHtu evanE?
  piriviTaik kaTuj coR colli vaRpuRuttuvATkuk kizatti uraittatu. - ulOccan.

  176. kuRijci
  oru n'AL vAralan; iru n'AL vAralan;
  pal n'AL van'tu, paNimozi payiRRi, en
  n'annar n'ejcam n'ekiztta pinRai,
  varai mutir tEnin pOkiyOnE-
  Acu Aku en'tai-yANTu uLankollO?
  vERu pulan n'al n'ATTup peyta
  ERuTai mazaiyin kalizum, en n'ejcE.
  tOzi kizattiyaik kuRai n'ayappak kURiyatu. - varumulaiyAritti

  180. pAlai
  pazUup pal anna paru ukirp pA aTi
  irug kaLiRRu ina n'irai En'tal varin, mAyn'tu,
  aRai maTi karumpin kaN iTai anna
  paital oru kazai n'ITiya curan iRan'tu,
  eytinar kollO poruLE-alkul
  av vari vATat tuRan'tOr
  vanpar Akat tAm cenRa n'ATTE?
  piriviTai vERupaTTALait tOzi vaRpuRuttiyatu. - kaccippETTu n'annAkaiyAr

  181. kuRijci
  itu maRRu evanO-tOzi!-tuniyiTai
  innar ennum innAk kiLavi-
  iru maruppu erumai InRaNik kArAn
  uzavan yAtta kuzaviyin akalAtu,
  pAal paim payir Arum Uran
  tiru manaip pal kaTam pUNTa
  peru mutu peNTirEm Akiya n'amakkE?
  talaimakan parattaiyiR pirin'tavazi ARRALAkiya talaimakaL ARRal vENTit tOzi iyaRpazittavazi, talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatu. - kiLLimagkalagkizAr

  183. mullai
  cenRa n'ATTa konRaiam pacu vI
  n'am pOl pacakkum kAlai, tam pOl
  ciRu talaip piNaiyin tIrn'ta n'eRi kOTTu
  iralai mAnaiyum kANparkol, n'amarE?-
  pullen kAyAp pUk kezu peruj cinai
  men mayil eruttin tOnRum
  pun pula vaippiR kAnattAnE.
  paruva varavinkaN, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- auvaiyAr

  185. kuRijci
  'n'utal pacappu ivarn'tu, titalai vATi,
  n'eTu men paNait tOL cAay, toTi n'ekizn'tu,
  innaL Akutal n'ummin Akum' enac
  collin, evan Am-tOzi!-pal varip
  pAmpu pai avin'tatu pOlak kUmpi,
  koNTalin tolain'ta oN ceg kAn'taL
  kalmicaik kaviyum n'ATaRku, en
  n'al mA mEni azi paTar n'ilaiyE?
  talaimakan irA van'tu ozukA n'inRa kAlattu vERupaTTa talaimakaLai,'vERu paTTAyAl' enRATkuk kizatti uraittatu. - maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

  186. mullai
  Arkali ERRoTu kAr talaimaNan'ta
  kollaip punatta mullai men koTi
  eyiRu ena mukaiyum n'ATaRkut
  tuyil tuRan'tanavAl-tOzi!-em kaNNE,
  paruva varavin, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- okkUr mAcAtti.

  187. kuRijci
  cev varaic cEkkai varuTaimAn maRi
  curai pozi tIm pAl Ara mAn'ti,
  peru varai n'Izal ukaLum n'ATan
  kallinum valiyan-tOzi!-
  valiyan ennAtu meliyum, en n'ejcE.
  varaivu n'ITTitta vazi, ARRALAkiya talaimakaLai ARRuvikka vENTit talaimakanai iyaRpazitta tOzikkut talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatu. - kapilar

  188. mullai
  mukai muRRinavE mullai; mullaiyoTu
  takai muRRinavE, taN kAr viyan punam-
  vAl izai n'ekizttOr vArAr-
  mAlai van'tanRu, en mAN n'alam kuRittE.
  paruvag kaNTu azin'ta kizatti tOzikku uraittatu. - maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

  190. mullai
  n'eRi irug katuppoTu perun' tOL n'Ivi,
  ceRivaLai n'ekiza, ceyporuTku akanROr
  aRivarkol vAzi-tOzi!-poRi vari
  vej cina aravin pain' talai tumiya
  n'arai urum uraRum arai iruL n'aTun'AL,
  n'al ERu iyagkutoRu iyampum
  pal An tozuvattu oru maNik kuralE?
  piriviTai ARRALAkiya talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - pUtampullan.

  191. mullai
  utukkAN atuvE: itu ena mozikO?-
  n'On cinai irun'ta irun' tOTTup puLLinam
  tAm puNarn'tamaiyin, pirin'tOr uLLat
  tIm kural akavak kETTum, n'Igkiya
  EtilALar ivaN varin, 'pOtin
  pommal Otiyum punaiyal;
  emmum toTAal' enkuvemmannE.
  piriviTai 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.

  192. pAlai
  'IgkE varuvar, inaiyal, avar' ena,
  azAaRkO iniyE?-n'Oy n'on'tu uRaivi!-
  minnin tUvi irug kuyil, ponnin
  urai tikaz kaTTaLai kaTuppa, mAc cinai
  n'aRun' tAtu kozutum pozutum,
  vaRug kuraR kUn'tal taivaruvEnE.
  piriviTai vaRpuRutta vanpuRai etir azin'tu kizatti uraittatu.- kaccippETTu n'annAkaiyAr.

  193. mullai
  maTTam peyta maNik kalattanna
  iTTu vAyc cunaiya pakuvAyt tErai,
  taTTaip paRaiyin, kaRagkum n'ATan
  tollait tigkaL n'eTu veNNilavin
  maNan'tananman em tOLE;
  inRum, mullai mukai n'ARummE.
  tOzi kaTin'akar pukku, 'n'alam tolaiyAmE n'anku ARRinAy!' enRATkuk kizatti uraittatu - aricil kizAr

  194. mullai
  en enappaTugkol-tOzi! minnu vara
  vAn Erpu iragkum onRO? atan etir
  kAna majjai kaTiya Egkum;
  Etila kalan'ta iraNTaRku en
  pEtai n'ejcam peru malakkuRumE?
  paruva varavinkaN, 'ARRALAm', enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- kOvarttanAr.

  195. n'eytal
  cuTar cinam taNin'tu kunRam cErap
  paTar cuman'tu ezutaru paiyuL mAlai,
  yANTu uLar kollO vENTu vinai muTin'ar?
  'innAtu, iragkum' ennAr annO-
  taivaral acaivaLi mey pAyn'tu Urtarac
  ceyvuRu pAvai anna en
  mey piRitAkutal aRiyAtOrE!
  piriviTaip paruva varavinkaN kizatti melin'tu kURiyatu. - tErataran.

  197. n'eytal
  yAtu ceyvAmkol-tOzi!-n'Otaka
  n'Ir etir karuviya kAr etir kiLai mazai
  Utaiam kuLiroTu pEtuRRu mayagkiya
  kUtir uruvin kURRam
  kAtalarp pirin'ta eR kuRittu varumE?
  paruva varavinkaN vaRpuRuttum tOzikkuk kizatti uraittatu - kaccippETTu n'annAkaiyAr.

  200. n'eytal
  peyta kunRattup pU n'ARu taN kaluz
  mImicait tAay, vIcum vaLi kalan'tu,
  izitarum punalum; vArAr-tOzi!-
  maRan'tOr manRa; maRavAm n'AmE-
  kAla mAri mAlai mA malai
  in icai uruminam muralum
  mun varal Emam ceytu akanROrE.
  paruva varavinkaN ARRALAkiya talaimakaTkut tOzi, 'paruvam anRu; vampu'enRa vazi, talaimakaL colliyatu. - auvaiyAr.

  201. kuRijci
  amiztam uNka-n'am ayal ilATTi,
  pAl kalappanna tEk kokku arun'tupu,
  n'Ila men ciRai vaL ukirp paRavai
  n'elliam puLi mAn'ti, ayalatu
  muL il am paNai mUgkilil tUgkum
  kazai n'ivan'tu Ogkiya cOlai
  malai kezu n'ATanai varum enROLE!
  kaTin'akar pukku, 'vERupaTAtu n'anku ARRinAy!' enRa tOzikkuk kizatti uraittatu.

  202. marutam
  n'Om, en n'ejcE! n'Om, en n'ejcE!
  pun pulattu amanRa ciRiyilai n'erujcik
  kaTku in putu malar muT payan'tAagku,
  iniya ceyta n'am kAtalar
  innA ceytal n'Om, en n'ejcE!
  vAyilAkap pukka tOzikkut talaimakaL vAyil maRuttatu. - aLLUr n'anmullai

  203. marutam
  malai iTaiyiTTa n'ATTarum allar;
  maran'talai tOnRA Urarum allar;
  kaNNin kANa n'aNNuvazi irun'tum,
  kaTavuL n'aNNiya pAlOr pOla,
  orIinan ozukum ennaikkup
  pariyalenman yAn, paNTu oru kAlE.
  vAyilAkap pukka tOzikkut talaimakaL colliyatu. - n'eTumpalliyattan

  205. n'eytal
  minnuc cey karuviya peyal mazai tUgka
  vicumpu ATu annam paRai n'ivan'tAgku,
  polampaTaip polin'ta veN tEr ERi,
  kalagku kaTaR tuvalai Azi n'anaippa,
  inic cenRananE, iTu maNaR cErppan;
  yAgku aRin'tanRukol-tOzi!-en
  tEm kamaz tiru n'utal Urtarum pacappE?
  varaiviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - ulOccan

  207. pAlai
  'ceppinam celinE celavu aritu Akum' enRu,
  atta Omai am kavaTTu irun'ta
  inam tIr parun'tin pulampu koL teL viLi
  curam cel mAkkaTku uyavut tuNai Akum
  kal varai ayalatu tol vazagku ciRu n'eRi,
  n'al aTi poRippat tAayc
  cenRenak kETTa n'am Arvalar palarE.
  celavuk kuRippu aRin'tu. 'avar celvAr' enRu tOzi colla, kiztti uraittatu.- uRaiyan.

  208. kuRijci
  onREn allEn; onRuven; kunRattup
  porukaLiRu mititta n'eritAL vEgkai
  kuRavar makaLir kUn'taR peymmAr,
  n'inRu koya malarum n'ATanoTu
  onREn-tOzi!-onRinAnE,
  varai viTai, 'ARRal vENTum' enRa tOzikkuk kizatti uraittatu - kapilar

  216. pAlai
  avarE, kETu il vizupporuL tarumAr, pAcilai
  vATA vaLLiam kATu iRan'tOrE;
  yAnE, tOTu Ar el vaLai jekiza, n'ALum
  pATu amai cEkkaiyil, paTar kUrn'ticinE;
  'annaL aLiyaL' ennAtu, mA mazai
  innum peyyum; muzagki
  minnum-tOzi!-en in uyir kuRittE
  paruva varavinkaN, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- kaccip pETTuk kAjcik koRRana

  218.pAlai
  viTar mukai aTukkattu viRal kezu cUlikkuk
  kaTanum pUNAm; kain' n'Ul yAvAm;
  puLLum OrAm; viricciyum n'illAm;
  uLLalum uLLAm anRE-tOzi!-
  uyirkku uyir annar Akalin, tam inRu
  imaippu varai amaiyA n'am vayin
  maRan'tu ANTu amaital valliyOrmATTE.
  piriviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- koRRan

  219. n'eytal
  payappu en mEniyatuvE; n'ayappu avar
  n'Ar il n'ejcattu Ar iTaiyatuvE;
  ceRivum cEN ikan'tanRE; aRivE;
  'AgkaN celkam ezuka' ena, IgkE,
  vallA kURiyirukkum; aL ilait
  taTavu n'ilait tAzaic cErppaRku
  iTamman-tOzi!-'en' n'IrirO?' eninE.
  ciRaippuRam. - veLLUr kizAr makanAr veNpUtiyAr.

  220. mullai
  paza mazaik kalitta putup puna varakin
  iralai mEyn'ta kuRaittalaip pAvai
  iruvi cEr marugkil pUtta mullai,
  veruku cirittanna, pacu vI men piNik
  kuRu mukai avizn'ta n'aRu malarp puRavin
  vaNTu cUz mAlaiyum, vArAr;
  kaNTicin-tOzi!-poruT pirin'tOrE.
  paruva varavinkaN kizatti tOzikku uraittatu. - okkUr mAcAtti

  221. mullai
  avarO vArAr-mullaiyum pUttana;
  paRiyuTaik kaiyar maRiyinattu oziya,
  pAloTu van'tu kUzoTu peyarum
  ATuTai iTaimakan cennic
  cUTiya ellAm ciRu pacu mukaiyE.
  piriviTaip paruva varavinkaN vaRpuRuttum tOzikkuk kizatti uraittatu - uraiyUr mutu koRRan

  223. kuRijci
  'pEr Ur koNTa Arkali vizavil
  celvAm celvAm' enRi; anRu, ivaN
  n'allOr n'alla palavAl tilla;
  tazalum taTTaiyum muRiyum tan'tu, 'ivai
  ottana n'inakku' enap poyttana kURi,
  annai Ompiya Ay n'alam
  ennai koNTAn; yAm innamAl iniyE.
  varaiviTai vERupaTTa kizattiyatu vERupATu kaNTu. vaRpuRuttum tOzikkuk kizatti kURiyatu. - maturaik kaTaiyattAr makan veNNAkan

  224. pAlai
  kavalai yAtta avala n'IL iTaic
  cenROr koTumai eRRi, tujcA
  n'Oyinum n'Oy AkinRE-kUvaR
  kurAl An paTu tuyar irAvil kaNTa
  uyartiNai Uman pOlat
  tuyar poRukkallEn, tOzi n'OykkE.
  piriviTai 'iRan'tupaTum' enak kavanRa tOzi kETpak kizatti uraittatu.- kUvan main'tan

  226. n'eytal
  pUvoTu puraiyum kaNNum, vEy ena
  viRal vanappu eytiya tOLum piRai ena
  mati mayakkuRUum n'utalum, n'anRum
  n'allaman; vAzi-tOzi!-alkalum
  tayagku tirai poruta tAzai veN pUk
  kuruku ena malarum perun' tuRai
  virin'Irc cErppanoTu n'akAa UgkE.
  varaiviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- maturai ezuttALan cEn'tam pUtan

  228. n'eytal
  vIz tAz tAzai UzuRu kozu mukai,
  kuruku uLar iRakin, viripu tOTu avizum
  kAnal n'aNNiya ciRukuTi munRil,
  tirai van'tu peyarum enpa-n'at tuRan'tu
  n'eTuj cEN n'ATTAr Ayinum,
  n'ejciRku aNiyarO, taN kaTal n'ATTE.
  kaTin'akar vERupaTAtu n'anku ARRinAy!' enRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- ceyti vaLLuvan perujcAttan

  231. marutam
  Or Ur vAzinum cEri vArAr;
  cEri varinum Ara muyagkAr;
  EtilALar cuTalai pOlak
  kANAk kazipamannE-n'AN aTTu,
  n'al aRivu izan'ta kAmam
  vil umiz kaNaiyin cenRu cEN paTavE.
  vAyilAkap pukka tOzikkut talaimakaL colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  234. mullai
  cuTar cel vAnam cEppa, paTar kUrn'tu,
  elluRu pozutin mullai malarum
  mAlai enmanAr, mayagkiyOrE:
  kuTumik kOzi n'eTu n'akar iyampum
  perum pular viTiyalum mAlai;
  pakalum mAlai-tuNai ilOrkkE.
  paruva varavinkaN tOzikkuk kizatti uraittatu. - miLaipperug kan'tan

  239. kuRijci
  toTi n'ekizn'tanavE; tOL cAyinavE;
  viTum n'AN uNTO?-tOzi!-viTar mukaic
  cilampuTan kamazum alagku kulaik kAn'taL
  n'aRun' tAtu Utum kuRuj ciRait tumpi
  pAmpu umiz maNiyin tOnRum
  mun'tUz vEliya malaikizavORkE.
  ciRaippuRam. - Aciriyan perugkaNNan

  240. mullai
  panip putal ivarn'ta paig koTi avaraik
  kiLi vAy oppin oLi viTu pal malar
  verukkup pal uruvin mullaiyoTu kajali,
  vATai van'tatan talaiyum, n'Oy pora,
  kaNTicin vAzi-tOzi!-teN tiraik
  kaTal Az kalattin tOnRi,
  mAlai maRaiyum, avar maNi n'eTug kunRE.
  varaiviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittal kollan azici.

  241. kuRijci
  yAm em kAmam tAgkavum, tAm tam
  kezutakaimaiyin azutana-tOzi!-
  kanRu ARRuppaTutta pun talaic ciRAar
  manRa vEgkai malar patam n'Okki,
  ERAtu iTTa Emap pUcal
  viN tOy viTarakattu iyampum
  kunRa n'ATaR kaNTa em kaNNE.
  piriviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu - kapilar

  243. n'eytal
  mAn aTi anna kavaTTilai aTumpin
  tAr maNi anna oN pUk kozuti,
  oN toTi makaLir vaNTal ayarum
  puL imiz perug kaTaR cErppanai
  uLLEn-tOzi!-paTIiyar, en kaNNE.
  vanpuRai etir azin'tu colliyatu. - n'ampi kuTTuvan

  244. kuRijci
  pallOr tujcum n'aLLen yAmattu,
  uravuk kaLiRupOl van'tu, iravuk katavu muyaRal
  kELEm allEm; kETTanem-peruma!-
  Ori murugkap pIli cAya
  n'al mayil valaip paTTAgku, yAm
  uyagkutoRum muyagkum, aRan il yAyE.
  iravukkuRi van'tu ozukAn'inRa talaimakanait tAm kAval mikutiyAl puRappaTTuetirkoLLap peRAtavazi, piRRai jAnRu tOzi, 'varain'tu koLLin allatu ivvozukalARRin inik

  245. n'eytal
  kaTal am kAnal Ayam Ayn'ta en
  n'alam izan'tataninum, n'ani innAtE-
  vAL pOl vAya kozu maTal tAzai
  mAlai vEl n'ATTu vEli Akum
  mellam pulampan koTumai
  pallOr aRiyap paran'tu veLippaTinE.
  varaiviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - mAlai mARan

  246. n'eytal
  'perug kaTaR karaiyatu ciRu veN kAkkai
  kaLiRRuc cevi anna pAcaTai mayakki,
  panik kazi tuzavum pAnAL, tanittu Or
  tEr van'tu peyarn'tatu' enpa. ataRkoNTu,
  Orum alaikkum annai; piRarum
  pinnu viTu katuppin min izai makaLir
  iLaiyarum maTavarum uLarE;
  alaiyAt tAyaroTu n'aRpAlOrE.
  ciRaippuRam. - kapilar

  249. kuRijci
  ina mayil akavum maram payil kAnattu,
  n'arai muka Ukam pArppoTu panippa,
  paTu mazai pozin'ta cAral avar n'ATTuk
  kunRam n'Okkinen-tOzi!-
  paNTaiyaRRO, kaNTicin, n'utalE?
  varaiviTai vaippa, 'ARRAkiRRiyO?' enRa tOzikkuk kizatti uraittatu - kapilar

  252. kuRijci
  n'eTiya tiraNTa tOL vaLai jekiztta
  koTiyan Akiya kunRu kezu n'ATan
  varuvatOr kAlai, in mukam tiriyAtu,
  kaTavuT kaRpin avan etir pENi,
  'maTavaimanRa n'I' enak kaTavupu
  tuniyal vAzi-tOzi!-cAnROr
  pukazum munnar n'ANupa;
  pazi yAgku olpavO kANugkAlE?
  talaimakan varavaRin'ta tOzi, 'avar n'ammai valin'tu pOyinArkku em perumATTi tIyana kaTin'tu n'anku ARRinAy!' enRATkuk kizatti uraittatu.- kiTagkil kulapati n'a

  254. pAlai
  ilai il am cinai ina vaNTu Arppa,
  mulai Er men mukai avizn'ta kOgkin
  talai alar van'tana; vArA-tOzi!-
  tuyil in kagkul tuyil avar maRan'tanar;
  payil n'aRug katuppin pAyalum uLLAr-
  'ceyporuL taral n'acaiic cenROr
  eytinarAl' ena, varUum tUtE.
  paruvag kaNTu vaRpuRuttum tOzikkuk kizatti uraittatu. - pArkAppAn

  257. kuRijci
  vErum mutalum kOTum orAgkut
  toTutta pOlat tUgkupu toTarik
  kIz tAzvu anna vIz kOT palavin
  Arkali veRpan varutoRum, varUum;
  akalinum akalAtAki
  ikalum-tOzi!-n'am kAmattup pakaiyE.
  varaivu uNarttiya tOzikkuk kizatti uraittatu. - uRaiyUrc ciRukan'tan

  261. kuRijci
  paza mazai pozin'tenap patan azin'tu urukiya
  citaTTuk kAy eNNin cil peyaR kaTai n'AL,
  cERRu n'ilai munaiiya ceg kaT kArAn,
  n'aLLen yAmattu, 'ai' enak karaiyum
  ajcuvaru pozutinAnum, en kaN
  tujcA vAzi-tOzi!-kAvalar
  kaNakku Ay vakaiyin varun'ti, en
  n'ejcu puN uRRa vizumattAnE.
  iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRamAka, talaimakaL tOzikkuc colluvALAyc colliyatu. - kazArk kIran eyiRRi

  264.kuRijci
  kali mazai kezIiya kAn yARRu ikukarai,
  oli n'eTum pIli tuyalvara iyali,
  ATu mayil akavum n'ATan n'ammoTu
  n'ayan'tanan koNTa kENmai
  payan'takAlum, payappu ollAtE.
  'ARRAL' enak kavanRa tOzikku, talaimakaL, 'ARRuval' enRatu. - kapilar

  266. pAlai
  n'amakku onRu uraiyAr Ayinum, tamakku onRu
  innA iravin in tuNai Akiya
  paTappai vEgkaikku maRan'tanar kollO-
  maRappu arum paNait tOL marIit
  tuRattal valliyOr puLvAyt tUtE?-
  varaiyAtu pirin'ta iTattut tOzikkuk kizatti uraittatu. - n'akkIrar

  269. n'eytal
  cEyARu cenRu, tunaipari acAvAtu,
  ucAvun'arp peRinE n'anRuman tilla-
  vayac cuRA eRin'ta puN taNin'tu, en'taiyum
  n'Il n'iRap perug kaTal pukkanan; yAyum
  uppai mARi veNNel tarIiya
  uppu viLai kazanic cenRanaL; atanAl,
  pani iru parappin cErppaRku,
  'ini varin eLiyaL' ennum tUtE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAkat talaimakaL tOzikkuc colluvALAyc colliyatu - kallATanAr

  271. marutam
  aruvi anna paru uRai citaRi
  yarRun'iRai pakarum n'ATanait tERi,
  uRRatumannum oru n'AL; maRRu-atu
  tavap pal n'AL tOL mayagki,
  vauvum paNpin n'Oy AkinRE,
  talaimakaRku vAyil n'Ern'tu pukka tOzikkut talaimakaL colliyatu.- azici n'accAttanAr

  273. pAlai
  alkuRu pozutil tAtu mukai tayagkap
  perug kATu uLarum acaivaLi pOla,
  taNNiya kamazum oNNutalOyE!
  n'on'tanaAyin, kaNTatu mozival;
  perun' tEn kaNpaTu varaiyil mutu mAlpu
  aRiyAtu ERiya maTavOn pOla,
  EmAn'tanRu, iv ulakam;
  n'Am uLEm Akap piriyalan teLimE.
  'pirivar' enak kavanRa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu.- ciRaikkuTi An'taiyAr

  278. pAlai
  uRu vaLi uLariya am taLir mAattu
  muRi kaNTanna mellen cIRaTic
  ciRu pacum pAvaiyum, emmum, uLLAr
  koTiyar vAzi-tOzi!-kaTuvan
  UzuRu tIm kani utirppa, kIz irun'tu,
  ErppanaErppana uNNum
  pArppuTai man'tiya malai iRan'tOrE.
  piriviTai vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL uraittatu. - pEricAttan

  279. mullai
  tirimaruppu erumai iruL n'iRa mai An
  varumiTaRu yAtta pakuvAyt teN maNi,
  pulampu koL yAmattu, iyagkutoRu icaikkum
  itu pozutu Akavum vArArkollO-
  mazai kazUu maRan'ta mA irun' tuRukal
  tukaL cUz yAnaiyin poliyat tOnRum
  irum pal kunRam pOki,
  tirun'tu iRaip paNait tOL uLLAtOrE?
  vaRpuRuttum tOzikkuk kizatti uraittatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  281. pAlai
  veN maNaR potuLiya
  paig kAl karukkin
  kommaip pOn'taik kuTumi veN tOTTu,
  atta vEmpin amalai vAn pUc
  curi Ar uLait talai poliyac cUTi,
  kunRu talaimaNan'ta kAnam
  cenRanarkollO-cEyizai!-n'amarE?
  piriviTai vERupaTTALaik kaNTu, tOzi vaRpuRuppATkuk kizatti uraittatu.- kuTavAyiR kIrattan

  283. pAlai
  'uLLatu citaippOr' uLar enappaTAar;
  illOr vAzkkai iravinum iLivu' enac
  colliya vanmai teLiyak kATTic
  cenRanar vAzi-tOzi-enRum
  kURRattanna kolai vEl maRavar
  ARRu irun'tu alki, vazagkun'arc cekutta
  paTu muTaip parun'tu pArttirukkum
  n'eTu mUtiTaiya n'Ir il ARE.
  talaimakan poruLvayiR pirin'tavazi. 'ARRAL' enak kavanRa tOzikku, 'avar piriya ARREnAyinEnallEn; avar pOna kAnattut tanmai n'inain'tu vERupaTTEn'. enRu, kizatti

  284. kuRijci
  poruta yAnaip pukar mukam kaTuppa,
  manRat tuRukal mImicaip pala uTan
  oN ceg kAn'taL avizum n'ATan
  aRavan Ayinum, allan Ayinum,
  n'am EcuvarO? tam ilarkollO?-
  varaiyin tAzn'ta vAl veL aruvi
  kon n'ilaik kurampaiyin izitarum
  innAtu irun'ta ic ciRukuTiyOrE.
  varaiviTait tOzi, kizattikku uraippALAy, uraittatu. - miLaivEL tittan

  285. pAlai
  vaikA vaikal vaikavum vArAr;
  ellA ellai ellavum tOnRAr;
  yANTu uLarkollO?-tOzi!-INTu ivar
  colliya paruvamO ituvE; pal Uz
  pun puRap peTaiyoTu payiri, in puRavu
  imaikkaN Etu AkinRO!-jemait talai
  Un n'acaiip parun'tu irun'tu ukakkum
  vAn uyar piRagkal malai iRan'tOrE.
  paruvag kaNTu vERupaTTa iTattu, vaRpuRuttum tOzikku, vanpuRai etirazin'tu,talaimakaL colliyatu. - pUtat tEvan

  288. kuRijci
  kaRi vaLar aTukkattu AgkaN, muRi arun'tu
  kuragku orugku irukkum perug kal n'ATan
  iniyan; Akalin, inattin iyanRa
  innAmaiyinum, initO-
  initu enappaTUum puttEL n'ATE?
  talaimakanatu varavuNarn'tu, 'n'amperumAn n'amakku anpilan' enRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - kapilar

  289. mullai
  vaLarpiRai pOla vazivazip peruki,
  iRai vaLai n'ekiztta evva n'OyoTu
  kuzai picain'tanaiyEm Aki cAay,
  uzaiyar anmaiyin uzappatu anRiyum,
  mazaiyum-tOzi!-mAnRupaTTanRE;
  paTTa mAri paTAakkaNNum,
  avar tiRattu iragkum n'amminum,
  n'am tiRattu iragkum, iv azugkal UrE.
  'kAlam kaNTu vERupaTTAL' enak kavanRa tOzikku, 'kAlattu van'tilar enRu vERupaTTEnallen; avaraip puRattAr, 'koTiyar' enRu kURakkETTu vERupaTTEn'enRu, talaimakaL

  290. n'eytal
  'kAmam tAgkumati' enpOrtAm aHtu
  aRiyalarkollO? anai matukaiyar kol?
  yAm, em kAtalark kANEm Ayin,
  ceRituni perukiya n'ejcamoTu, perun'Irk
  kal poru ciRu n'urai pOla,
  mellamella illAkutumE.
  vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL azivuRRuc colliyatu. - kalporuciRun'uraiyAr.

  293. marutam
  kaLLin kELir Arttiya, uLLUrp
  pALai tan'ta pajciam kuRug kAy
  Ogku irum peNNai n'ugkoTu peyarum
  Ati aruman mUtUr anna,
  aya veLLAmpal am pakai n'eRit tazai
  tittik kuRagkin Uz mARu alaippa,
  varumE cEyizai, an'til
  kozun'aR kANiya; aLiyEn yAnE!
  parattaiyiR pirin'tu van'ta kizavaRku vAyilAkap pukka tOzikkuk kizatti uraittatu. - kaLLil Attiraiyan

  296. n'eytal
  amma vAzi-tOzi!-punnai
  alagkucinai irun'ta am ciRai n'Arai
  uRukazic ciRu mIn munaiyin, ceRuvil
  kaL n'ARu n'eytal katiroTu n'ayakkum
  taNNam tuRaivaR kANin, mun n'inRu,
  kaTiya kazaRal Ompumati-'toTiyOL
  innaL Akat tuRattal
  n'ummin takumO?' enRanai tuNin'tE.
  kANum pozutiR kANap pozutu peritAkalAn, ARRALAya talaimakaL, talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAyc colliyatu. - perumpAkkan

  296. n'eytal
  amma vAzi-tOzi!-punnai
  alagkucinai irun'ta am ciRai n'Arai
  uRukazic ciRu mIn munaiyin, ceRuvil
  kaL n'ARu n'eytal katiroTu n'ayakkum
  taNNam tuRaivaR kANin, mun n'inRu,
  kaTiya kazaRal Ompumati-'toTiyOL
  innaL Akat tuRattal
  n'ummin takumO?' enRanai tuNin'tE.
  kANum pozutiR kANap pozutu peritAkalAn, ARRALAya talaimakaL, talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAyc colliyatu. - perumpAkkan

  299. n'eytal
  itu maRRu evanO-tOzi! mutu n'Irp
  puNari tiLaikkum puL imiz kAnal,
  iNar vIz punnai ekkar n'Izal,
  puNarkuRi vAytta jAnRaik koNkaR
  kaNTanaman, em kaNNE; avan col
  kETTanaman em ceviyE; maRRu-avan
  maNappin mANn'alam eyti,
  taNappin jekizpa, em taTa men tOLE?
  ciRaippuRamAkat tOzikkuk kizatti uraittatu. - veNmaNip pUti

  301. kuRijci
  muzavu mutal araiya taTavu n'ilaip peNNaik
  kozu maTal izaitta ciRu kOR kuTampaik
  karug kAl anRiR kAmar kaTujcUl
  vayavup peTai akavum pAnAT kagkul,
  manRam pOzum in maNi n'eTun' tEr
  vArAtuAyinum, varuvatu pOlac
  cevimutal icaikkum aravamoTu
  tuyil tuRan'tanavAl-tOzi!-en kaNNE.
  varaiviTai vaippa, 'ARRakiRRiyO?' enRa tOzikkuk kizatti colliyatu.- kunRiyan

  302. kuRijci
  uraitticin-tOzi!-atu puraittO anRE?
  arun' tuyar uzattalum ARRAm; atantalaip
  perumpiRitAkal ataninum ajcutum;
  annO! innum, n'al malai n'ATan,
  'piriyA n'aNpinar iruvarum' ennum
  alar-ataRku ajcinankollO? palar uTan
  tujcu Ur yAmattAnum, en
  n'ejcattu allatu varavu aRiyAnE.
  varaiviTaik kavanRa tOzikkuk kizatti colliyatu. - mAgkuTi kizAr

  304. n'eytal
  kolvinaip polin'ta kUr vAy eRiuLi
  mukam paTa maTutta muLivetir n'On kAz
  tAgku aru n'Irc curattu eRin'tu, vAgku vicaik
  koTun' timiR paratavar kOTTu mIn eRiya,
  n'eTug karai irun'ta kuRug kAl annattu
  veN tOTu iriyum vI tatai kAnal,
  kaitaiam taN punaR cErppanoTu
  ceytanemmanRa, Or pakai taru n'aTpE.
  varaiviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- kaNakkAyan tattan

  305. marutam
  kaN tara van'ta kAma oL eri
  enpu uRa n'aliyinum, avaroTu pENic
  cenRu, n'Am muyagkaRku arug kATciyamE
  van'tu ajar kaLaitalai avar ARRalarE;
  uyttanar viTAar pirittu iTai kaLaiyAr
  kuppaik kOzit tanip pOr pOla,
  viLivAgku viLiyin allatu,
  kaLaivOr ilai-yAn uRRa n'OyE.
  kAppu mikutikkaN, tOzi aRattOTu n'iRpALAka, tanatu ARRAmai tOnRat talaimakaL tannuLLE kURiyatu. - kuppaik kOziyAr.

  306. n'eytal
  'melliya, iniya, mEvaru takun'a,
  ivai moziyAm' enac collinum, avai n'I,
  maRattiyO vAzi-en n'ejcE!-pala uTan
  kAmar mAattut tAtu amar pUvin
  vaNTu vIzpu ayarum kAnal-
  teN kaTal cErppanaik kaNTa pinnE?
  kAppu mikutiyAn, n'ejcu mikkatu vAy cOrn'tu, kizatti uraittatu. - ammUvan

  307. pAlai
  vaLai uTaittanaiyatu Aki, palar toza,
  cev vAy vAnattu aiyenat tOnRi,
  innAp piRan'tanRu, piRaiyE; annO,
  maRan'tanarkollO tAmE-kaLiRu tan
  uyagkun'aTai maTappiTi varuttam n'OnAtu,
  n'ilai uyar yAam tolaiyak kutti,
  veN n'Ar koNTu, kai cuvaittu, aNNAn'tu,
  azugkal n'ejcamoTu muzagkum
  atta n'IL iTai azap pirin'tOrE?
  piriviTaik kaTujcoR colliya tOzikkuk kizatti uraittatu.- kaTampanUrc cANTiliyan

  310. n'eytal
  puLLum pulampina; pUvum kUmpina;
  kAnalum pulampu n'ani uTaittE; vAnamum,
  n'ammE pOlum mammarttu Aki,
  ellai kaziyap pullenRanRE;
  innum uLenE-tOzi!-in' n'ilai
  taNNiya kamazum jAzal
  taNNam tuRaivaRku uraikkun'arp peRinE.
  varaiviTai munin'tu kizatti tOzikku uraittatu. - perugkaNNan

  31. marutam
  maLLar kuzIiya vizavinAnum,
  makaLir tazIiya tuNagkaiyAnum,
  yANTum kANEn, mAN takkOnai;
  yAnum Or ATukaLa makaLE; en kaik
  kOTu Ir ilagku vaLai n'ekiztta
  pITu kezu kuricilum, Or ATukaLa makanE.
  n'otumalar varaivuzit tOzikkut talaimakaL aRattOTu n'inRatu. - Atiman'ti

  313. n'eytal
  perug kaTaR karaiyatu ciRuveN kAkkai
  n'Ittu n'Ir irug kazi irai tErn'tu uNTu,
  pUk kamaz potumparc cEkkum tuRaivanoTu
  yAttEm; yAttanRu n'aTpE;
  avizttaRku aritu; atu muTin'tu amain'tanRE.
  iravukkuRi van'tu ozukug kAlattut talaimakanatu varavu uNarn'tu, 'paNpilar' enRu iyaRpazitta tOzikku, 'avarOTu piRan'ta n'aTpu aziyAta n'aTpanRO!' enRu,ciRaippu

  314. mullai
  cEyuyar vicumpin n'Ir uRu kamajcUl
  taNkural ezili oN cuTar imaippa,
  peyal tAzpu iruLiya pulampu koL mAlaiyum,
  vArAr vAzi!-tOzi!-varUum
  in uRal iLa mulai jemugka-
  innA vaippin curan iRan'tOrE.
  piriviTai vERupaTTa kizatti, vaRpuRuttun' tOzikkup paruvag kATTi, azin'tu kURiyatu. - pEricAttan

  315. kuRijci
  ezutaru matiyam kaTal kaNTAagku
  ozuku veL aruvi Ogku malain'ATan
  jAyiRu anaiyan-tOzi!-
  n'erujci anaiya en perum paNaittOLE.
  varaiviTai, 'vERupaTukinRAy' enRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- maturai vELAtattan

  316. n'eytal
  Ay vaLai jekizavum, ayarvu mey n'iRuppavum,
  n'Oy mali varuttam annai aRiyin,
  uLenO vAzi-tOzi!-viLiyAtu,
  uravuk kaTal poruta viravu maNal aTaikarai
  Orai makaLir OrAgku ATTa,
  Ayn'ta alavan tunpuRu tunaipari
  Ogku varal viritirai kaLaiyum
  tuRaivan collO piRa AyinavE?
  varaiviTai 'vERu paTukinRAy' enRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- tumpi cEr kIran

  318. n'eytal
  eRi cuRAk kalitta ilagku n'Irp parappin,
  n'aRu vI jAzaloTu punnai tAay,
  veRi ayar kaLattinin tOnRum tuRaivan
  kuRiyAn Ayinum, kuRippinum, piRitu onRu
  aRiyARku uraippalO, yAnE? eytta ip
  paNai ezil men tOL aNaiiya an' n'AL
  pizaiyA vajcinam ceyta
  kaLavanum, kaTavanum, puNaivanum, tAnE.
  kizavan kETkum aNmaiyan Akat tOzikkuk kizatti uraittatu. - ammUvan

  319. mullai
  mAn ERu maTap piNai tazIi, maruL kUrn'tu,
  kAnam n'aNNiya putal maRain'tu oTugkavum,
  kaiyuTai n'al mAp piTiyoTu porun'ti,
  mai aNi marugkin malaiyakam cEravum,
  mAlai van'tanRu, mAri mA mazai;
  pon Er mEni n'al n'alam citaittOr
  innum vArAr Ayin,
  en Am, tOzi n'am in uyirn'ilaiyE
  paruva varavinkaN vERupaTTa kizatti vanpuRai etir azin'tu coRRatu.- tAyag kaNNan

  320. n'eytal
  perug kaTaR paratavar kOL mIn uNagkalin
  irug kazik koNTa iRavin vATaloTu,
  n'ilavu n'iRa veN maNal pulava, pala uTan,
  ekkartoRum parikkum tuRaivanoTu, oru n'AL,
  n'akkatOr paziyum ilamE pOtu aviz
  pon iNar marIiya puL imiz pogkarp
  punnaiam cEri iv Ur
  kon alar tURRum, tan koTumaiyAnE.
  alar ajci ARRALAkiya talaimakaL, talaivan kETpAnAkat tOzikkuk kURiyatu.- tumpicEr kIran

  322. kuRijci
  amarkkaN AmAn am cevik kuzavi
  kAnavar eTuppa verIi, inam tIrn'tu,
  kAnam n'aNNiya ciRukuTi paTTena,
  iLaiyar Ompa marIi, avaN n'ayan'tu,
  manai uRai vAzkkai valliyAgku,
  maruvin iniyavum uLavO?
  celvAm-tOzi!-olvAgku n'aTan'tE.
  talaimakan varavu uNarn'tu talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatu. - aiyUr muTavan

  325. n'eytal
  'cERum cERum' enRalin, paNTait tam
  mAyac celavAc cettu, 'marugku aRRu
  mannik kazika' enREnE; annO!
  Acu Aku en'tai yANTu uLankollO?
  karug kAl veN kuruku mEyum
  perug kuLam AyiRRu, en iTaimulai n'iRain'tE.
  piriviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti melin'tu uraittatu.- n'annAkaiyAr

  326. n'eytal
  tuNaitta kOtaip paNaip perun' tOLinar
  kaTal ATu makaLir kAnal izaitta
  ciRu manaip puNarn'ta n'aTpE-tOzi!-
  oru n'AL tuRaivan tuRappin,
  pal n'AL varUum innAmaittE,
  ciRaippuRam.

  327. kuRijci
  'n'alkin vAzum n'alkUrn'tOrvayin
  n'ayan ilar Akutal n'anRu' ena uNarn'ta
  kunRa n'ATantanninum, n'anRum
  n'in n'ilai koTitAl-tIm kaluz un'ti!
  n'am manai maTa makaL, 'inna menmaic
  cAyalaL; aLiyaL' ennAy,
  vAzai tan'tanaiyAl, cilampu pullenavE.
  kizavan kETkum aNmaiyanAka, avan malaiyininRum varum yARRoTu uraippALAyk kizatti uraittatu. - ammUvan

  329. pAlai
  kAna iruppai vEnil veN pU
  vaLi poru n'eTuj cinai ujaRRalin, Ar kazalpu,
  kaLiRu vazagku ciRu n'eRi putaiyat tAam
  piRagkumalai aruj curam iRan'tavarp paTarn'tu,
  payil iruL n'aTun'AL tuyil aritu Aki,
  teL n'Ir n'ikarmalar puraiyum
  n'al malar mazaikkaNiRku eLiyavAl, paniyE.
  piriviTai melin'ta kizatti vaRpuRuttum tOzikku, 'yAn' ARRuval' enpatu paTac colliyatu. - OtalAn'taiyAr

  330. marutam
  n'alattakaip pulaitti pacai tOyttu eTuttut
  talaip puTaip pOkkit taN kayattu iTTa
  n'Irin piriyAp parUut tiri kaTukkum
  pEr ilaip pakanRaip poti aviz vAn pU
  in kaTug kaLLin maNam ila kamazum
  punkaN mAlaiyum, pulampum,
  inRukol-tOzi!-avar cenRa n'ATTE?
  piriviTai vERupaTTa kizatti tOzikkuc colliyatu. - kazArk kIran eyiRRiyan

  334. n'eytal
  ciRu veN kAkkaic cev vAyp perun'tOTu
  eRi tirait tivalai Irm puRam n'anaippa,
  pani pulan'tu uRaiyum pal pUg kAnal
  iru n'Irc cErppan n'Ippin, oru n'am
  in uyir allatu, piRitu onRu
  evanO-tOzi!-n'Am izappatuvE?
  'varaiviTai ARRakiRRiyO?' enRa tOzikkuk kizatti colliyatu. - iLam pUtanAr

  340. n'eytal
  kAmam kaTaiyin kAtalarp paTarn'tu,
  n'Am avarp pulampin, n'ammOTu Aki,
  oru pAR paTutal cellAtu, AyiTai,
  azuvam n'inRa alar vErk kaNTal
  kazi peyar marugkin olki, Otam
  peyartarap peyartan'tAgku,
  varun'tum-tOzi!-avar irun'ta en n'ejcE.
  iravukkuRi uNarttiya tOzikkuk kizatti maRuttatu. - ammUvan

  341. n'eytal
  pal vI paTariya pacu n'anai kuravam
  porip pUm punkoTu pozil aNik koLAac
  cinai initu Akiya kAlaiyum, kAtalar
  pENAr Ayinum, 'periyOr n'ejcattuk
  kaNNiya ANmai kaTavatu anRu' ena,
  valiyA n'ejcam valippa,
  vAzvEn-tOzi!-en vankaNAnE.
  'paruva varavinkaN vERupaTum' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu- miLaikizAn n'al vETTan

  344. mullai
  n'ORROr manRa-tOzi!-taNNenat
  tURRum tuvalaip panik kaTun' tigkaL
  pulam payir arun'ta aNNal ERRoTu
  n'ilam tUgku aNala vIgku mulai ceruttal
  pAl vArpu, kuzavi uLLi, n'irai iRan'tu,
  Urvayin peyarum punkaN mAlai,
  arum peRal poruT piNip pOkip
  pirin'tu uRai kAtalar vara, kANpOrE.
  piriviTai vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL kURiyatu. - kuRugkuTi marutan

  349. n'eytal
  'aTumpu aviz aNi malar citaiiya mIn arun'ti,
  taTan' tAL n'Arai irukkum ekkart
  taNNam tuRaivaR toTuttu, n'am n'alam
  koLvAm' enRi-tOzi!-koLvAm;
  iTukkaN ajci iran'tOr vENTiya
  koTuttu 'avai tA' enak kURalin,
  innAtO, n'am in uyir izappE?
  parattaimATTup pirin'tu van'ta talaimakan kETkum aNmaiyanAka, tOzikkuk kizatti kURiyatu. - cAttan.

  352. pAlai
  n'eTu n'Ir Ampal aTaip puRattanna
  koTu men ciRaiya kUr ukirp paRavai
  akal ilaip palavin cAral munni,
  pakal uRai mutu maram pulampap pOkum
  ciRu pun mAlai uNmai
  aRivEn-tOzi-! avark kANA UgkE.
  piriviTait tOzikkuk kizatti melin'tu kURiyatu. - kaTiyalUr uruttirag kaNNanAr

  360. kuRijci
  veRi ena uNarn'ta vElan n'Oy marun'tu
  aRiyAn Akutal annai kANiya,
  arum paTar evvam inRu n'Am uzappinum,
  vAraRkatilla-tOzi!-cAral
  piTik kai anna perug kural Enal
  uN kiLi kaTiyum koTicci kaik kuLirE
  cilampin cilampum cOlai
  ilagku malai n'ATan iravinAnE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, veRi ajciya tOzikkuc colluvALAyt talaivi colliyatu - maturai Izattup pUtan tEvan

  361. kuRijci
  amma vAzi, tOzi!-annaikku
  uyarn'ilai ulakamum ciRitAl-avar malai
  mAlaip peyta maNam kamaz un'tiyoTu
  kAlai van'ta muzumutaR kAn'taL
  mel ilai kuzaiya muyagkalum,
  il uyttu n'aTutalum, kaTiyAtOLE.
  varaivu malin'tavazit tOzi, 'n'anku ARRinAy!' enRATkuk kizatti colliyatu.- kapilar

  368. marutam
  melliyalOyE! melliyalOyE!
  n'al n'AN n'Itta pazi tIr mAmai
  vanpin ARRutal allatu, ceppin,
  colla kiRRA melliyalOyE!
  ciRiyarum periyarum vAzum UrkkE,
  n'AL iTaip paTAa n'aLi n'Ir n'Ittattu
  iTikaraip peru maram pOla,
  tItu il n'ilaimai muyagkukam palavE.
  varaivu malin'ta tOzikkuk kizatti kURiyatu. - n'akkIrar

  377. kuRijci
  malar Er uNkaN mAN n'alam tolaiya,
  vaLai Er men tOL jekizn'tatan talaiyum,
  mARRu AkinRE-tOzi!-ARRalaiyE-
  aRitaRku amaiyA n'ATanoTu
  ceytu koNTatu Or ciRu n'al n'aTpE.
  varaiviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti azin'tu kURiyatu.- mOci koRRan

  385. kuRijci
  palavil cErn'ta pazam Ar inak kalai,
  cilai viR kAnavan cen' toTai verIi
  ceru uRu kutiraiyin pogki, cAral
  iru vetir n'ITu amai tayagkap pAyum
  peru varai aTukkattuk kizavOn enRum
  anRai anna n'aTpinan;
  putuvOrttu amma, iv azugkal UrE.
  vERRu varaivu mARRiyatu. - kapilar

  386. n'eytal
  veN maNal virin'ta vI tatai kAnal
  taNNan' tuRaivan taNavA UgkE,
  vAl izai makaLir vizavu aNik kUTTum
  mAlaiyO aRivEnmannE; mAlai
  n'ilam paran'tanna punkaNoTu
  pulampu uTaittu Akutal aRiyEn yAnE.
  piriviTai vaRpuRuttum tOzikkut kizatti vanpuRai etir azin'tu kURiyatu.- veLLivItiyAr

  387. mullai
  ellai kaziya, mullai malara,
  katir cinam taNin'ta kaiyaRu mAlai,
  uyir varampAka n'In'tinam Ayin,
  evankol vAzi?-tOzi!-
  kagkul veLLam kaTalinum peritE!
  piriviTai vaRpuRuttum tOzikkuk kizatti vanpuRai etir azin'tu kURiyatu.- kagkul veLLattAr

  391. mullai
  uvari oruttal uzAatu maTiyap
  pukari puzugkiya puyal n'Igku puRavil,
  kaTitu iTi urumin pAmpu pai aviya,
  iTiyoTu mayagki initu vIzn'tanRE;
  vIzn'ta mA mazai tazIip pirin'tOr
  kaiyaRa van'ta paiyuL mAlai,
  pUj cinai irun'ta pOzkaN majjai
  tAamn'Ir n'anan'talai pulampak
  kUum-tOzi!-perum pEtaiyavE!
  piriviTai, 'paruva varavinkaN ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti azin'tu colliyatu. - ponmaNiyAr

  395. pAlai
  n'ejcE n'irai ollAtE; avarE,
  anpu inmaiyin, aruL poruL ennAr;
  vankaN koNTu valittu vallun'arE;
  aravu n'ugku matiyiRku ivaNOr pOlak
  kaLaiyAr Ayinum, kaN initu paTIiyar;
  ajcal enmarum illai; an'til
  aLitOtAnE n'ANE-
  Agku avar vativayin n'IgkappaTinE!
  varaiviTai vaittup piriya, ARRALAkiya kizatti, 'n'Am ANTuc cERum' enat tOzikku uraittatu.

  399. marutam
  Ur uN kENi uNtuRait tokka
  pAci aRRE pacalai-kAtalar
  toTuvuzit toTuvuzi n'Igki,
  viTuvuzi viTuvuzip parattalAnE.
  varaivu n'ITTitta iTattut talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - paraNar

  401. n'eytal
  aTumpin Ay malar viraii, n'eytal
  n'eTun' toTai vEyn'ta n'Ir vAr kUn'tal
  Orai makaLir ajci, Ir jeNTu
  kaTalil parikkum tuRaivanoTu, oru n'AL,
  n'akku viLaiyATalum kaTin'tanRu,
  aitE kamma, mey tOy n'aTpE!
  vERupATu kaNTu iRceRikkappaTTa talaimakaL, tannuLLE colliyatu. - ammUvan

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 18:05:15(இந்திய நேரம்)