தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KOzi (kAnagkOzi, CEval)-kOzi (kAnagkOzi, CEval)

 • kOzi (kAnagkOzi, cEval)

  107. marutam
  kuvi iNart tOnRi oN pU anna
  toku cen' n'eRRik kaNamkoL cEval!-
  n'aLLiruL yAmattu il eli pArkkum
  piLLai verukiRku alkuirai Aki,
  kaTu n'avaip paTIiyarO, n'IyE-n'eTu n'Ir
  yANar UranoTu vatin'ta
  Ema in tuyil eTuppiyOyE!
  poruL muRRi van'ta talaimakanai uTaiya kizatti kAmam mikka kazipaTar kiLaviyAl kURiyatu. - maturaik kaNNanAr.

  139. marutam
  manai uRai kOzi kuRug kAl pETai,
  vEli verukinam mAlai uRRena,
  pukum iTan aRiyAtu tokupu uTan kuzIiya
  paitaR piLLaik kiLai payirn'tAagku
  innAtu icaikkum ampaloTu
  vAral, vAziyar!-aiya!-em teruvE.
  vAyil vENTip pukka talaimakaRkut tOzi vAyil maRuttatu. - okkUr mAcAttiyAr.

  157. marutam
  'kukkU' enRatu kOzi; atan etir
  tuTkenRanRu en tUu n'ejcam-
  tOL tOy kAtalarp pirikkum
  vAL pOl vaikaRai van'tanRAl enavE.
  pUppu eytiya talaimakaL uraittatu. - aLLUr n'anmullai

  234. mullai
  cuTar cel vAnam cEppa, paTar kUrn'tu,
  elluRu pozutin mullai malarum
  mAlai enmanAr, mayagkiyOrE:
  kuTumik kOzi n'eTu n'akar iyampum
  perum pular viTiyalum mAlai;
  pakalum mAlai-tuNai ilOrkkE.
  paruva varavinkaN tOzikkuk kizatti uraittatu. - miLaipperug kan'tan

  242. mullai
  kAnagkOzik kavar kuraR cEval
  oN poRi eruttil taN citar uRaippap
  putal n'Ir vArum pU n'ARu puRavil
  cIRUrOLE, maTan'tai; vERu Ur
  vEn'tu viTu toziloTu celinum,
  cEn'tu varal aRiyAtu, cemmal tErE.
  kaRpuk kAlattuk kaTin'akar cenRa cevilittAy n'aRRAykkuc colliyatu.- kuzaRRattan

  305. marutam
  kaN tara van'ta kAma oL eri
  enpu uRa n'aliyinum, avaroTu pENic
  cenRu, n'Am muyagkaRku arug kATciyamE
  van'tu ajar kaLaitalai avar ARRalarE;
  uyttanar viTAar pirittu iTai kaLaiyAr
  kuppaik kOzit tanip pOr pOla,
  viLivAgku viLiyin allatu,
  kaLaivOr ilai-yAn uRRa n'OyE.
  kAppu mikutikkaN, tOzi aRattOTu n'iRpALAka, tanatu ARRAmai tOnRat talaimakaL tannuLLE kURiyatu. - kuppaik kOziyAr.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:20:26(இந்திய நேரம்)